Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

10. Verticale Toelichting Miljoenennota 2015

De verticale toelichting bevat een cijfermatig overzicht voor alle begrotingen van budgettaire veranderingen die zich hebben voorgedaan in de uitgaven en niet-belastingontvangsten sinds de Ontwerpbegroting 2014. Dit overzicht bevat zodoende alle mutaties die hebben plaatsgevonden n.a.v. het Regeerakkoord en de herverkaveling van de begrotingen en het aanvullend pakket. Dit sluit aan op de mutaties zoals gepresenteerd in de ontwerpbegrotingen van de departementen.

Per begroting wordt een cijfermatig overzicht gepresenteerd van de voornaamste mutaties, gevolgd door een toelichting hierop. Voor een meer gedetailleerde toelichting op de mutaties wordt verwezen naar de afzonderlijke suppletoire begrotingen.

De Verticale Toelichting onderscheidt drie categorieën mutaties:

  • 1. mee- en tegenvallers;
  • 2. beleidsmatige mutaties;
  • 3. technische mutaties.

Alle overboekingen, desalderingen, statistische correcties en mutaties die niet tot een ijklijn behoren, zijn in de laatste categorie «technische mutaties» geclusterd. Overigens hebben sommige overboekingen en desalderingen wél een beleidsmatig karakter. Dit komt tot uitdrukking in de toelichtingen. Ingeval samenhangende mutaties in meerdere categorieën voorkomen, worden deze eenmaal toegelicht.

De totalen per begroting worden in eerste instantie gepresenteerd exclusief de bedragen die onder de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) vallen. Door middel van een aansluitregel wordt het deel van de begroting dat onder HGIS valt, zichtbaar gemaakt. De veranderingen die optreden binnen het HGIS-deel van de begroting worden gepresenteerd en toegelicht in de verticale toelichting van alle HGIS-uitgaven. De laatste regel geeft per begroting de totaalstand inclusief HGIS.

De ondergrens is afhankelijk van de omvang van de begroting en verschilt voor de verschillende categorieën mutaties. De post diversen bevat de mutaties die onder de ondergrens vallen en wordt in beginsel alleen toegelicht indien zich bijzonderheden voordoen.

Samenvattend overzicht mutaties per begroting 2015
 

Bedragen in miljoenen euro’s

Mutaties uitgaven 2015

Mutaties ontvangsten 2015

Departementale begrotingen

I

De Koning

0

0

IIA

Staten Generaal

1

0

IIB

Hoge Colleges van Staat

2

0

III

Algemene Zaken

0

0

IV

Koninkrijksrelaties

3

5

V

Buitenlandse Zaken

– 1.463

– 293

VI

Veiligheid en Justitie

– 128

26

VII

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

105

– 50

VIII

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

1.653

– 6

IXA

Nationale Schuld

– 4.034

1.013

IXB

Financiën

– 1.417

– 1.482

X

Defensie

195

35

XII

Infrastructuur en Milieu

22

– 3

XIII

Economische Zaken

3

– 1.574

XV

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

– 4.410

– 43

XVI

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

– 727

10

XVII

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

0

0

XVIII

Wonen en Rijksdienst

155

27

Overig

 

Sociale Zekerheid

– 6.371

– 85

 

Budgettair kader Zorg

– 3.045

– 418

 

Gemeentefonds

10.460

0

 

Provinciefonds

44

0

 

Infrastructuurfonds

275

275

 

Diergezondheidsfonds

11

11

 

Accres Gemeentefonds/provinciefonds

229

0

 

BES fonds

– 1

0

 

Deltafonds

70

70

 

Prijsbijstelling

– 805

0

 

Arbeidsvoorwaarden

– 271

0

 

Koppeling Uitkeringen

– 116

0

 

Aanvullende Post Algemeen

214

0

 

Homogene Groep Internationale Samenwerking

– 57

– 6

De Koning

I DE KONING: UITGAVENbedragen in miljoenen euro's
   

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

 

Beleidsmatige mutaties

      
 

Rijksbegroting in enge zin

      
  

Diversen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
   

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Technische mutaties

      
 

Rijksbegroting in enge zin

      
  

Diversen

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 
   

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Extrapolatie

40,0

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

 

Stand Miljoenennota 2015 (subtotaal)

40,1

40,1

40,1

40,1

40,0

40,0

Totaal Internationale samenwerking

      

Stand Miljoenennota 2015

40,1

40,1

40,1

40,1

40,0

40,0

I DE KONING: NIET-BELASTINGONTVANGSTENbedragen in miljoenen euro's
   

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Beleidsmatige mutaties

      
 

Rijksbegroting in enge zin

      
  

Diversen

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Extrapolatie

0,0

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Stand Miljoenennota 2015 (subtotaal)

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Totaal Internationale samenwerking

      

Stand Miljoenennota 2015

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Diversen (mee- en tegenvallers en beleidsmatige mutaties)

De post diversen (beleidsmatige mutaties) bestaat hoofdzakelijk uit de jaarlijkse meerjarige bijstelling van de grondwettelijke uitkering krachtens de Wet financieel statuut van het koninklijk huis.

Staten-Generaal

IIA STATEN-GENERAAL: UITGAVENbedragen in miljoenen euro's
   

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

138,1

136,1

134,8

138,2

134,8

 

Beleidsmatige mutaties

      
 

Rijksbegroting in enge zin

      
  

Diversen

4,8

0,0

0,0

0,0

0,0

 
   

4,8

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Technische mutaties

      
 

Rijksbegroting in enge zin

      
  

Diversen

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

 
   

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

 

Extrapolatie

134,2

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

5,6

0,8

0,8

0,8

0,8

 

Stand Miljoenennota 2015 (subtotaal)

143,7

136,9

135,6

139,0

135,7

134,2

Totaal Internationale samenwerking

      

Stand Miljoenennota 2015

143,7

136,9

135,6

139,0

135,7

134,2

IIA STATEN-GENERAAL: NIET-BELASTINGONTVANGSTENbedragen in miljoenen euro's
   

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

 

Beleidsmatige mutaties

      
 

Rijksbegroting in enge zin

      
  

Diversen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
   

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Extrapolatie

5,2

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Stand Miljoenennota 2015 (subtotaal)

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

Totaal Internationale samenwerking

      

Stand Miljoenennota 2015

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs

IIB OVERIGE HOGE COLLEGES VAN STAAT EN KABINETTEN: UITGAVENbedragen in miljoenen euro's
   

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

115,7

111,5

109,3

107,3

107,0

 

Mee- en tegenvallers

      
 

Rijksbegroting in enge zin

      
  

Diversen

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

 
   

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Beleidsmatige mutaties

      
 

Rijksbegroting in enge zin

      
  

Diversen

2,2

1,7

0,3

0,2

0,1

 
   

2,2

1,7

0,3

0,2

0,1

 

Technische mutaties

      
 

Rijksbegroting in enge zin

      
  

Diversen

2,0

0,5

0,5

0,5

0,5

 
   

2,0

0,5

0,5

0,5

0,5

 

Extrapolatie

107,7

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

4,5

2,3

0,8

0,7

0,7

 

Stand Miljoenennota 2015 (subtotaal)

120,2

113,8

110,1

108,1

107,7

107,7

Totaal Internationale samenwerking

      

Stand Miljoenennota 2015

120,2

113,8

110,1

108,1

107,7

107,7

IIB OVERIGE HOGE COLLEGES VAN STAAT EN KABINETTEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTENbedragen in miljoenen euro's
   

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

5,7

5,7

5,7

5,7

5,7

 

Beleidsmatige mutaties

      
 

Rijksbegroting in enge zin

      
  

Diversen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
   

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Technische mutaties

      
 

Rijksbegroting in enge zin

      
  

Diversen

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

 
   

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Extrapolatie

5,7

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Stand Miljoenennota 2015 (subtotaal)

5,9

5,7

5,7

5,7

5,7

5,7

Totaal Internationale samenwerking

      

Stand Miljoenennota 2015

5,9

5,7

5,7

5,7

5,7

5,7

Algemene Zaken

III ALGEMENE ZAKEN: UITGAVENbedragen in miljoenen euro's
   

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

60,5

63,1

62,8

62,4

61,1

 

Beleidsmatige mutaties

      
 

Rijksbegroting in enge zin

      
  

Diversen

0,6

0,0

0,0

0,0

0,0

 
   

0,6

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Technische mutaties

      
 

Rijksbegroting in enge zin

      
  

Diversen

0,0

– 0,3

– 0,2

– 0,2

– 0,2

 

Extrapolatie

60,8

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

0,6

– 0,3

– 0,2

– 0,2

– 0,2

 

Stand Miljoenennota 2015 (subtotaal)

61,1

62,8

62,5

62,2

60,8

60,8

Totaal Internationale samenwerking

      

Stand Miljoenennota 2015

61,1

62,8

62,5

62,2

60,8

60,8

III ALGEMENE ZAKEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTENbedragen in miljoenen euro's
   

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

 

Beleidsmatige mutaties

      
 

Rijksbegroting in enge zin

      
  

Diversen

0,0

0,1

0,1

0,1

0,1

 
   

0,0

0,1

0,1

0,1

0,1

 

Technische mutaties

      
 

Rijksbegroting in enge zin

      
  

Diversen

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 
   

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Extrapolatie

6,6

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

 

Stand Miljoenennota 2015 (subtotaal)

6,7

6,6

6,6

6,6

6,6

6,6

Totaal Internationale samenwerking

      

Stand Miljoenennota 2015

6,7

6,6

6,6

6,6

6,6

6,6

Diversen (beleidsmatige en technische mutaties)

De post diversen (beleidsmatige mutaties) bestaat voornamelijk uit de eindejaarsmarge.

Koninkrijksrelaties

IV KONINKRIJKSRELATIES: UITGAVENbedragen in miljoenen euro's
   

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

256,8

256,2

240,1

275,7

257,8

 

Beleidsmatige mutaties

      
 

Rijksbegroting in enge zin

      
  

Diversen

0,2

2,0

0,7

0,0

0,0

 
   

0,2

2,0

0,7

0,0

0,0

 

Technische mutaties

      
 

Rijksbegroting in enge zin

      
  

Diversen

4,3

0,8

0,7

0,7

0,7

 
 

Niet tot een ijklijn behorend

      
  

Lopende inschrijving curaçao en st. maarten

165,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 
  

Diversen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
   

169,4

0,8

0,7

0,7

0,7

 

Extrapolatie

114,2

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

169,5

2,7

1,4

0,7

0,7

 

Stand Miljoenennota 2015 (subtotaal)

426,3

258,9

241,5

276,4

258,5

114,2

Totaal Internationale samenwerking

      

Stand Miljoenennota 2015

426,3

258,9

241,5

276,4

258,5

114,2

IV KONINKRIJKSRELATIES: NIET-BELASTINGONTVANGSTENbedragen in miljoenen euro's
   

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

32,2

31,8

31,8

31,8

31,8

 

Mee- en tegenvallers

      
 

Rijksbegroting in enge zin

      
  

Diversen

2,0

4,0

4,0

4,0

4,0

 
   

2,0

4,0

4,0

4,0

4,0

 

Beleidsmatige mutaties

      
 

Rijksbegroting in enge zin

      
  

Diversen

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

 
   

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

 

Technische mutaties

      
 

Rijksbegroting in enge zin

      
  

Diversen

4,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 
   

4,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Extrapolatie

36,5

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

7,1

4,7

4,7

4,7

4,7

 

Stand Miljoenennota 2015 (subtotaal)

39,3

36,5

36,5

36,5

36,5

36,5

Totaal Internationale samenwerking

      

Stand Miljoenennota 2015

39,3

36,5

36,5

36,5

36,5

36,5

Lopende inschrijving Curaçao en St. Maarten

De landen Curaçao en Sint Maarten hebben op grond van de rijkswet Financieel toezicht de mogelijkheid om via een lopende inschrijving met Nederland, leningen voor investeringen aan te gaan. De geldleningen waarop Nederland inschrijft dienen te voldoen aan de normen en criteria van de rijkswet, zoals een positief advies van het College financieel toezicht. Voor Curaçao is in 2014 een leenaanvraag van Naf 250 mln. (ca. 105 mln. euro) voor de bouw van een nieuw ziekenhuis ingewilligd. Voor Sint Maarten is een drietal leenverzoeken ingediend van totaal Naf 145,4 mln. (ca. 60,5 mln. euro) (TK 33 750 IV, nr. 42). Hierover is de Tweede Kamer op 16 mei jl. geïnformeerd. Op 2 juni 2014 is de inschrijving geëffectueerd. De niet-kaderrelevante uitgaven en uiteindelijke ontvangsten vallen onder begrotingshoofdstuk IV Koninkrijksrelaties.

Buitenlandse Zaken

V BUITENLANDSE ZAKEN: UITGAVENbedragen in miljoenen euro's
   

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

7.644,9

7.942,3

8.195,2

8.389,9

8.604,2

 

Beleidsmatige mutaties

      
 

Rijksbegroting in enge zin

      
  

Eu-afdrachten

374,1

– 1.463,3

– 513,6

– 754,2

– 693,0

 
  

Diversen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
   

374,1

– 1.463,3

– 513,6

– 754,2

– 693,0

 

Extrapolatie

8.120,2

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

374,1

– 1.463,3

– 513,6

– 754,2

– 693,0

 

Stand Miljoenennota 2015 (subtotaal)

8.019,0

6.479,0

7.681,6

7.635,7

7.911,2

8.120,2

Totaal Internationale samenwerking

1.381,8

1.395,5

1.333,1

1.360,1

1.337,8

1.346,2

Stand Miljoenennota 2015

9.400,8

7.874,5

9.014,8

8.995,9

9.249,0

9.466,4

V BUITENLANDSE ZAKEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTENbedragen in miljoenen euro's
   

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

693,7

706,3

719,2

732,3

758,2

 

Beleidsmatige mutaties

      
 

Rijksbegroting in enge zin

      
  

Perceptiekostenvergoedingen

– 63,9

– 292,6

– 168,5

– 170,4

– 184,8

 
  

Diversen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
   

– 63,9

– 292,6

– 168,5

– 170,4

– 184,8

 

Extrapolatie

585,0

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

– 63,9

– 292,6

– 168,5

– 170,4

– 184,8

 

Stand Miljoenennota 2015 (subtotaal)

629,8

413,7

550,7

561,9

573,4

585,0

Totaal Internationale samenwerking

64,9

62,9

62,9

62,9

62,9

62,9

Stand Miljoenennota 2015

694,7

476,6

613,6

624,8

636,2

647,9

EU-afdrachten

De mutatie betreft het saldo van een aantal bijstellingen t.a.v. de Nederlandse afdrachten aan de EU. In 2014 stijgt de Nederlandse afdracht aan de EU per saldo. De hogere afdracht is met name het gevolg van vertraging van de ratificering van het Eigen Middelen Besluit (EMB), waardoor Nederland de bedongen korting van 1 mld. voor 2014 naar verwachting pas in 2015 ontvangt. Dit verklaart ook de aanzienlijke meevaller in 2015. Daarnaast is een meerjarige neerwaartse bijstelling van de Nederlandse afdrachten aan de EU verwerkt. Dit omdat de Nederlandse economie minder sterk groeit dan het gemiddelde in Europa. Tot slot betreft het een beperkte neerwaartse bijstelling als gevolg van de vierde aanvullende begroting voor 2014. De aanvullende begroting betreft de aangepaste raming voor boetes en boeterentes en leidt tot een per saldo lagere afdracht voor Nederland.

Perceptiekostenvergoedingen

De daling van de ontvangsten hangt samen met de mutatie op de BTW afdracht en invoerrechten aan de uitgavenkant. Nederland ontvangt een deel van de afgedragen invoerrechten terug als perceptiekostenvergoeding.

Veiligheid en Justitie

VI VEILIGHEID EN JUSTITIE: UITGAVENbedragen in miljoenen euro's
   

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

11.759,3

11.517,7

11.300,4

11.006,3

10.894,6

 

Beleidsmatige mutaties

      
 

Rijksbegroting in enge zin

      
  

Asielzoekers

375,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
  

Egalisatievordering rijkshuisvestingsstelsel

39,7

0,0

0,0

0,0

0,0

 
  

Eindejaarsmarge

75,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
  

Inzet loon- en prijsbijstelling

– 17,1

– 37,5

– 0,8

0,0

0,0

 
  

Inzet overcompensatie ova

0,0

0,0

– 19,0

– 19,0

0,0

 
  

Kasschuif asielreserve

– 50,0

25,0

25,0

0,0

0,0

 
  

Kasschuif dji

1,4

23,7

– 2,0

– 12,9

– 10,2

 
  

Oda toerekening eerstejaars asielopvang

88,4

78,9

78,6

78,6

78,5

 
  

Outputfinanciering dji 2013

16,2

0,0

0,0

0,0

0,0

 
  

Volumeontwikkeling rechtspraak

– 22,5

– 51,2

– 63,8

– 102,3

– 103,2

 
  

Voorfinanciering 1e tranche intensiveringen veiligheid ra

0,0

0,0

– 15,0

– 17,9

– 5,8

 
  

Zo spoedig, slim, simpel, selectief en samen mogelijk

12,4

13,8

14,9

15,0

14,9

 
  

Diversen

44,9

32,8

38,5

32,0

35,3

 
   

563,4

85,5

56,4

– 26,5

9,5

 

Technische mutaties

      
 

Rijksbegroting in enge zin

      
  

Administratiekostenvergoedingen cjib

70,2

70,7

71,6

73,9

73,9

 
  

Decentralisatie jeugdzorg

0,0

– 358,2

– 358,2

– 320,6

– 320,6

 
  

Egalisatievordering rijkshuisvestingsstelsel

– 39,7

0,0

0,0

0,0

0,0

 
  

Frictiekosten huisvesting (van algemeen)

159,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
  

Intensivering veiligheid

0,0

6,2

85,7

95,8

0,0

 
  

Reorganisatie nationale politie (van algemeen)

30,8

30,8

41,0

0,0

0,0

 
  

Diversen

39,5

40,8

77,3

92,4

72,1

 
   

259,8

– 209,7

– 82,6

– 58,5

– 174,6

 

Extrapolatie

10.725,3

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

823,2

– 124,3

– 26,0

– 85,1

– 165,2

 

Stand Miljoenennota 2015 (subtotaal)

12.582,6

11.393,5

11.274,4

10.921,2

10.729,4

10.725,3

Totaal Internationale samenwerking

51,7

43,9

44,7

32,9

32,4

32,4

Stand Miljoenennota 2015

12.634,2

11.437,4

11.319,1

10.954,1

10.761,8

10.757,8

VI VEILIGHEID EN JUSTITIE: NIET-BELASTINGONTVANGSTENbedragen in miljoenen euro's
   

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

1.353,3

1.427,5

1.456,7

1.492,7

1.499,9

 

Beleidsmatige mutaties

      
  

Rijksbegroting in enge zin

      
  

Besparingsverlies ra-maatregel bijdrageregelingen

0,0

– 28,0

– 5,0

– 1,0

0,0

 
  

Boeten en transacties

– 1,0

28,9

19,8

21,0

58,4

 
  

Griffierechten

– 41,4

– 54,9

– 68,4

– 82,4

– 84,7

 
  

Outputfinanciering dji 2013

16,2

0,0

0,0

0,0

0,0

 
  

Vertraging verhoging griffierechten

– 19,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
  

Verzachting en vertraging griffierechten

– 19,0

– 32,0

– 13,0

– 13,0

– 13,0

 
  

Diversen

12,9

23,6

25,7

25,8

25,7

 
   

– 51,3

– 62,4

– 40,9

– 49,6

– 13,6

 

Technische mutaties

      
 

Rijksbegroting in enge zin

      
  

Administratiekostenvergoedingen cjib

70,2

70,7

71,6

73,9

73,9

 
  

Diversen

9,9

– 1,6

– 0,1

0,9

0,9

 
 

Niet tot een ijklijn behorend

      
  

Diversen

0,0

– 10,0

– 10,0

– 10,0

– 10,0

 
   

80,1

59,1

61,5

64,8

64,8

 

Extrapolatie

1.561,6

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

28,8

– 3,3

20,6

15,1

51,1

 

Stand Miljoenennota 2015 (subtotaal)

1.382,2

1.424,2

1.477,3

1.507,8

1.551,1

1.561,6

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Miljoenennota 2015

1.382,2

1.424,2

1.477,3

1.507,8

1.551,1

1.561,6

Asielzoekers

De instroom van asielzoekers uit ontwikkelingslanden loopt in 2014 naar verwachting op. Om aan de kosten die gepaard gaan met de hoge toestroom tegemoet te komen, stelt het kabinet in 2014 375 mln. extra beschikbaar voor de eerstejaarsopvang van asielzoekers in 2014 en 2015. Dit bedrag is bij Miljoenennota 2014 aan de begroting van VenJ toegevoegd.

Egalisatievordering Rijkshuisvestingsstelsel (uitgaven; beleidsmatige en technische mutaties)

Het kabinet heeft besloten tot een nieuwe vormgeving van het Rijkshuisvestingsstelsel per 1-1-2016 (2011–2012 TK 31 490 nr. 75). Een van de gevolgen hiervan is dat de huidige huurcontracten voortijdig worden opengebroken. Gedurende de looptijd van het huurcontract heeft het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) een vordering op de balans (zogenaamde egalisatievordering), die werd in de loop der tijd afgelost door het departement als gebruiker van een pand. Doordat de huurcontracten voortijdig moeten worden opengebroken vanwege de overgang naar het nieuwe huisvestingsstelsel, dienen departementen deze egalisatievordering voortijdig af te lossen. Afgesproken is dat dit vanaf VJN 2014 tot en met NJN 2015 mag. VenJ heeft bij 1e suppletoire begroting 2014 de egalisatievordering afgelost. De technische uitgavenmutatie betreft de overboeking naar het Ministerie van BZK. De aflossing van de egalisatievordering wordt gedekt door diverse meevallers zoals gemeld in de 1e suppletoire begroting 2014.

Eindejaarsmarge

In 2013 is het budget van VenJ niet volledig tot besteding gekomen. Bij Voorjaarsnota 2014 is de eindejaarsmarge van 2013 aan de begroting van VenJ toegevoegd.

Inzet loon- en prijsbijstelling

De loon- en prijsbijstelling die eerder aan de VenJ begroting is toegevoegd, stond gedeeltelijk gereserveerd op het artikel Nominaal en Onvoorzien. Een deel van deze prijsbijstelling is dit voorjaar ingezet ter dekking van de VenJ-problematiek.

Inzet overcompensatie OVA

Bij voorjaarsnota is de VenJ-begroting gecompenseerd voor de sociale lastenontwikkeling op basis van het OVA-convenant. De daadwerkelijke sociale lastenontwikkeling viel lager uit dan oorspronkelijk geraamd. Deze middelen worden ingezet ter ontlasting van het budgettaire beeld.

Kasschuif asielreserve

VenJ verschuift eenmalig budget – via de begrotingsreserve asiel – om zodoende het budget voor ontwikkelingssamenwerking (ODA) 2014 te ontlasten.

Kasschuif DJI

Binnen de VenJ-begroting worden diverse maatregelen genomen om de meerjarige budgettaire problematiek bij DJI op te lossen. De Kamer wordt met enige regelmaat geïnformeerd over de budgettaire gang van zaken bij DJI, zie bijvoorbeeld de Kamerbrief 2013–2014 TK 24 587, nr. 588. Door het nemen van deze maatregelen sluit de begroting van VenJ per saldo over de jaren heen. Een en ander is door middel van een kasschuif ingepast.

Oda toerekening eerstejaars asielopvang

Door hogere asielinstroom komen de uitgaven aan de eerstejaars asielopvang hoger uit. Hierdoor zijn er bij VJN meer uitgaven toegerekend aan ontwikkelingssamenwerking (ODA). Hierbij was nog geen rekening gehouden met de opgelopen instroom van asielzoekers uit Eritrea.

Outputfinanciering DJI 2013 (uitgaven en niet-belasting ontvangsten)

In 2013 was sprake van een lagere bezetting bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) dan eerder geraamd, waardoor budget terugvloeit naar VenJ. Deze middelen worden weer ter beschikking gesteld aan DJI om de financiële positie van DJI te versterken.

Volumeontwikkeling rechtspraak

Op basis van de meest recente uitkomsten van het prognose model justitiële ketens (PMJ), zijn de geraamde uitgaven aan de rechtspraak bijgesteld. Met name bij civiele rechtspraak en de vreemdelingenkamers is de geraamde instroom lager dan eerder werd ingeschat.

Voorfinanciering 1e tranche intensiveringen veiligheid RA

Bij Miljoenennota 2014 is besloten om de intensiveringsmiddelen voor de reorganisatie van de nationale politie uit het Regeerakkoord gereserveerd te houden op de aanvullende post. Binnen de VenJ-begroting 2014 zijn middelen vrijgemaakt om de reeds geplande uitgaven voor te financieren. Bij 1e suppletoire begroting zijn de gereserveerde middelen overgeboekt van de aanvullende post. Aangezien deze middelen zijn voorgefinancierd binnen de VenJ-begroting, worden deze vrijgemaakte middelen nu ingezet ter dekking van VenJ-brede problematiek.

Zo spoedig, slim, simpel, selectief en samen mogelijk

ZSM is een snelrechtprocedure, ter afdoening van veelvoorkomende criminaliteitszaken door het OM in samenwerking met de ketenpartners. Dit programma leidt tot een efficiëntere strafrechtketen. Hier zijn structureel middelen voor vrijgemaakt.

Administratiekostenvergoedingen CJIB (uitgaven en niet-belastingontvangsten)

De afspraken tussen VenJ en het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) rondom de uitgaven en ontvangsten voor de administratiekostenvergoeding zijn nu meerjarig verwerkt in de begroting van VenJ. De ontvangsten uit de administratiekostenvergoeding worden beschikbaar gesteld aan het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) ter dekking van de gemaakte kosten bij WAHV-zaken, boetevonnissen en OM-afdoeningen.

Decentralisatie jeugdzorg

Op 18 februari 2014 is door de Eerste Kamer de Jeugdwet aangenomen (TK 33 684, nr. 2). Deze wet bepaalt dat per 2015 de uitvoering van de jeugdzorg, inclusief de justitiële jeugdzorg, bij de gemeente ligt waar deze voorheen bij de rijksoverheid geplaatst was. In het kader van de decentralisatie van de justitiële jeugdzorg zijn ook de daarvoor beschikbare middelen overgeheveld van de VenJ-begroting naar het Gemeentefonds.

Frictiekosten huisvesting

De uitvoering van het Masterplan DJI (TK 24 587, nr. 535) heeft tot gevolg dat een aanzienlijk aantal justitiële inrichtingen wordt gesloten. Dit brengt onder andere frictiekosten ten aanzien van het vastgoed met zich mee. Voor het inpassen van de frictiekosten huisvesting Masterplan DJI is vorig jaar door Financiën een kasschuif toegepast. De in 2014 benodigde middelen zijn dit voorjaar via de aanvullende post bij Financiën aan de begroting van VenJ beschikbaar gesteld.

Intensivering veiligheid

Om uitvoering te kunnen geven aan de gemeenschappelijke veiligheidsagenda worden de middelen uit de RA-investeringsenveloppe Veiligheid overgeheveld van de aanvullende post naar de begroting van VenJ voor de jaren 2015 t/m 2017.

Reorganisatie nationale politie

De vorming van de nationale politie gaat gepaard met een personele reorganisatie, waar alle medewerkers van de voormalige 25 regionale korpsen, het KLPD en de VtSPN bij betrokken zijn. In het Regeerakkoord van het kabinet Rutte I is voor de kosten van deze reorganisatie voor de jaren 2013 tot en met 2016 in totaal een bedrag van 130 mln. gereserveerd op de aanvullende post bij Financiën. Van dit bedrag is voor het jaar 2013 30 mln. overgeheveld naar de begroting van VenJ ter dekking van de in 2013 verwachte uitgaven. Het restant is dit voorjaar aan de begroting van VenJ toegevoegd.

Diversen (technische mutaties)

De post diversen is een optelling van verschillende mutaties. Zo is er bij de Begrotingsafspraken 2014 overeengekomen dat de TBS kliniek Veldzicht behouden blijft (structureel 25 mln. vanaf 2015). Daarnaast is er in het Regeerakkoord Rutte I een pakket aan maatregelen voor het politieonderwijs afgesproken, namelijk structureel 10 mln. vanaf 2015 voor het introduceren van een beurs voor aspiranten. Deze middelen zijn dit voorjaar aan de VenJ-begroting toegevoegd. Verder bevat de post diversen ook de eerste tranche van de envelop veiligheid waar in 2016 en 2017 20 mln. voor is uitgekeerd.

Besparingsverlies RA-maatregel bijdrageregelingen

Uit de impactanalyse van de eigen bijdrageregelingen blijkt dat in de eerste jaren een aanloopverlies optreedt. Dit besparingsverlies hangt samen met het gegeven dat tussen het moment van eerste vaststelling van een te betalen bijdrage en het moment waarop deze feitelijk betaald wordt, vertraging optreedt. Dit aanloopverlies is binnen de begroting van VenJ van dekking voorzien.

Boeten en transacties

De raming voor de ontvangsten uit boeten en transacties is herijkt. Daarnaast is de raming opgehoogd vanwege de investeringen om de zogenaamde cross-border richtlijn uit te voeren. Dit maakt het mogelijk eenvoudiger kentekengegevens tussen EU-lidstaten uit te wisselen en daardoor meer boetes te innen.

Griffierechten

Bij de griffierechten wordt op basis van de meest recente uitkomsten van het prognose model justitiële ketens (PMJ) een tegenvaller verwacht.

Vertraging verhoging griffierechten

Als gevolg van een vertraging van de invoering van de aanpassing van de griffierechten wordt voor de eerste helft van 2014 een tegenvaller verwacht.

Verzachting en vertraging griffierechten

De verhoging van de tarieven in het wetsvoorstel aanpassing griffierechten wordt gematigd. Daarnaast wordt er een tegenvaller van 19 mln. voor de tweede helft van 2014 en 19 mln. in 2015 verwacht, als gevolg van vertraging van invoering van het wetsvoorstel. Dit besparingsverlies wordt binnen de begroting van VenJ van dekking voorzien.

Diversen (niet tot een ijklijn behorend)

Dit betreft een mutatie op het gebied van loterijen. In het Regeerakkoord is afgesproken dat vergunningen voor loterijen met ingang van 2015 niet meer ondershands worden gegund, maar via een transparante procedure waarbij aan nieuwe vergunninghouders een markconforme licentie-fee wordt gevraagd. Hiervoor is vanaf 2015 jaarlijks een (niet-kaderrelevante) opbrengst geraamd van 10 mln. op de begroting van VenJ. In de uitwerking van de maatregelen m.b.t. loterijen blijkt het niet mogelijk om binnen het marktordeningsmodel een licentie-fee in rekening te brengen wat ertoe leidt dat de 10 mln. ontvangsten niet gerealiseerd worden.

Binnenlandse Zaken

VIIBINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES: UITGAVENbedragen in miljoenen euro's
   

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

630,7

528,9

489,4

449,0

436,4

 

Beleidsmatige mutaties

      
 

Rijksbegroting in enge zin

      
  

Aivd Begrotingsafspraken 2014

3,5

6,0

14,0

25,0

27,0

 
  

Ejm w&r

– 85,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 
  

Diversen

– 2,2

5,2

5,8

2,2

4,9

 
   

– 84,2

11,2

19,8

27,2

31,9

 

Technische mutaties

      
 

Rijksbegroting in enge zin

      
  

Dienstverlening agentschappen

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
  

Egalisatievordering rijkshuisvesting

107,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 
  

Ejm w&r

96,9

0,0

0,0

0,0

0,0

 
  

P-direkt

0,0

62,3

60,8

59,5

58,0

 
  

Diversen

57,6

31,6

33,4

33,5

33,5

 
 

Niet tot een ijklijn behorend

      
  

Vut-fonds

– 70,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
   

241,6

93,9

94,2

93,0

91,5

 

Extrapolatie

557,7

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

157,3

105,1

114,0

120,1

123,4

 

Stand Miljoenennota 2015 (subtotaal)

788,0

634,0

603,4

569,1

559,8

557,7

Totaal Internationale samenwerking

0,7

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Stand Miljoenennota 2015

788,7

634,1

603,6

569,3

560,0

557,8

VII BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES: NIET-BELASTINGONTVANGSTENbedragen in miljoenen euro's
   

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

383,5

807,2

93,7

42,7

42,7

 
 

Mee- en tegenvallers

      
  

Rijksbegroting in enge zin

      
  

Diversen

– 2,4

1,3

0,0

0,0

0,0

 
   

– 2,4

1,3

0,0

0,0

0,0

 

Beleidsmatige mutaties

      
 

Rijksbegroting in enge zin

      
  

Diversen

0,6

0,0

0,0

0,0

0,0

 
   

0,6

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Technische mutaties

      
 

Rijksbegroting in enge zin

      
  

Dienstverlening agentschappen

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
  

Diversen

32,9

– 1,2

– 1,2

– 1,2

– 1,3

 
 

Niet tot een ijklijn behorend

      
  

Vut-fonds

– 60,0

– 50,0

0,0

0,0

0,0

 
   

22,9

– 51,2

– 1,2

– 1,2

– 1,3

 

Extrapolatie

41,4

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

21,1

– 49,9

– 1,2

– 1,2

– 1,3

 

Stand Miljoenennota 2015 (subtotaal)

404,6

757,4

92,5

41,5

41,5

41,4

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Miljoenennota 2015

404,6

757,4

92,5

41,5

41,5

41,4

AIVD Begrotingsafspraken 2014

Bij Begrotingsafspraken 2014 is besloten de taakstelling op de AIVD te halveren (TK 33 750 VII, nr. 16), waarbij de tranche 2014 van 10 mln. binnen de begroting van BZK is opgelost.

EJM W&R (beleidsmatige- en technische mutaties – uitgaven)

De begrotingstechnische verwerking van de eindejaarsmarge van de begroting voor Wonen en Rijksdienst (XVIII) loopt via de begroting van Binnenlandse Zaken (VII). De overschrijding bij de Huurtoeslag in 2013 (96,9 mln.) leidt per saldo tot een negatieve eindejaarsmarge voor Wonen en Rijksdienst op de begroting van BZK (85,5 mln.). Het tekort 2013 wordt opgevangen binnen het instrument van de Huurtoeslag. Hiervoor worden de betreffende middelen overgeheveld van de begroting van Wonen en Rijksdienst naar de begroting van BZK.

Dienstverlening agentschappen

Het betreft de ramingen voor 2014 voor de uitgaven en de ontvangsten voor de dienstverlening van het kerndepartement aan de baten-lastenagentschappen (dienstverleningsafspraken 2014).

Egalisatievordering Rijkshuisvestingsstelsel

Het kabinet heeft besloten tot een nieuwe vormgeving van het Rijkshuisvestingsstelsel per 1-1-2016 (2011–2012 TK 31 490 nr. 75). Eén van de gevolgen hiervan is dat de huidige huurcontracten voortijdig worden opengebroken. Gedurende de looptijd van het huurcontract heeft de Rijksgebouwendienst (RGD) een vordering op de balans (zogenaamde egalisatievordering), dit werd in de loop der tijd afgelost door het departement als gebruiker van een pand. Doordat de huurcontracten voortijdig moeten worden opengebroken vanwege de overgang naar het nieuwe huisvestingsstelsel, dienen departementen deze egalisatievordering voortijdig af te lossen. Afgesproken is dat dit vanaf VJN 2014 tot en met NJN 2015 mag. De departementen BZK, VenJ, Financiën, IenM, SZW en VWS lossen in 2014 hun aandeel in de egalisatievordering af.

Dit budget heeft geen betrekking op het apparaat van het departement Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In de ontwerpbegroting 2015 van BZK is inzichtelijk gemaakt welk departement welk bedrag heeft afgelost.

P-direkt

Onderdeel van de voorstellen van het programma SGO-5 is om vanaf 1 januari 2015 te werken met centrale bekostiging. De budgetten voor de basisdienstverlening door P-Direkt zijn daarom overgeheveld van de departementen naar de begroting van BZK.

Diversen – uitgaven en niet-belasting ontvangsten

De hoogte van de post diversen, zowel aan uitgaven- als ontvangstenkant, wordt onder andere veroorzaakt door een desaldering van 18,9 mln. bij Doc-Direkt in 2014. Doc-Direkt levert diensten aan departementen en notarissen voor archiefbewerking, -beheer, opslag en digitale documenthuishouding. Daarvoor ontvangt Doc-Direkt middelen van de opdrachtgevers ter dekking van de kosten (personeel en materieel).

De hogere uitgaven vanaf 2015 betreffen de ophoging van het AIVD-budget met structureel 25 mln. voor de aanpak van dreigingen (jihadgang Syrië, ontwikkelingen in Irak, instabiliteit in het Midden-Oosten en buitengrenzen van Europa, zie ook TK 2013–2014, 30 977 VII, nr. 104).

Ten slotte zijn de lagere ontvangsten vanaf 2015 het saldo van diverse meer- en minderontvangsten (reisdocumenten, P-direkt en het stoppen van de bijdrage van de Unie van Waterschappen aan Mijn Overheid).

VUT-fonds

Op grond van nadere analyses blijkt dat steeds meer mensen besluiten later gebruik te maken van de Flexibel Pensioen en Uittreding (FPU) regeling. Hierdoor wijzigt de leenbehoefte van het VUT-fonds. In 2016 is het volledige leenbedrag van het VUT-fonds terugbetaald aan het Rijk.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

VIII ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP: UITGAVENbedragen in miljoenen euro's
   

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

34.736,0

34.173,5

33.603,1

33.587,9

33.401,4

 

Mee- en tegenvallers

      
 

Rijksbegroting in enge zin

      
  

Autonome raming studiefinanciering

– 222,6

– 244,5

– 249,9

– 252,0

– 259,4

 
  

Leerlingenvolume referentieraming 2014

169,9

235,3

202,2

223,4

235,1

 
  

Diversen

– 1,2

– 2,5

– 3,1

– 4,1

– 4,9

 
   

– 53,9

– 11,7

– 50,8

– 32,7

– 29,2

 

Beleidsmatige mutaties

      
 

Rijksbegroting in enge zin

      
  

Begrotingsafspraken 2014 behoud gratis schoolboeken

0,0

277,0

277,0

277,0

277,0

 
  

Begrotingsafspraken 2014 passend onderwijs

0,0

15,0

50,0

50,0

50,0

 
  

Begrotingsafspraken 2014 publieke omroep

0,0

0,0

50,0

50,0

50,0

 
  

Eindejaarsmarge: inzet (noa incidentele middelen)

34,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
  

Eindejaarsmarge: inzet (overlopende verplichtingen)

– 48,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 
  

Eindejaarsmarge: inzet (restant dekking problematiek augustus)

– 31,9

0,0

0,0

0,0

0,0

 
  

Eindejaarsmarge: inzet (restant dekking problematiek)

– 149,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 
  

Eindejaarsmarge: toevoeging

237,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
  

Intertemporele compensatie ov-studentenkaart

450,0

– 450,0

0,0

0,0

0,0

 
  

Studievoorschot

0,0

– 53,3

12,4

– 5,7

– 9,8

 
  

Tegenboeken sociaal leenstelsel ra

– 1,0

9,0

34,0

114,0

173,0

 
  

Vrijval lumpsumreeks begrotingsafspraken 2014

0,0

– 40,0

– 40,0

– 40,0

– 40,0

 
  

Diversen

55,9

46,7

64,8

81,9

59,9

 
   

546,2

– 195,6

448,2

527,2

560,1

 

Technische mutaties

      
 

Rijksbegroting in enge zin

      
  

Begrotingsafspraken 2014

0,0

635,0

550,0

550,0

550,0

 
  

Cofinanciering europese programma's

0,0

– 41,4

– 49,1

– 50,0

– 50,0

 
  

Investering kwaliteit onderwijs (van aanvullende post)

204,0

204,0

204,0

204,0

204,0

 
  

Overheveling buitenonderhoud scholen po (van gemeentefonds)

0,0

158,8

158,8

158,8

158,8

 
  

Printprijsregeling

0,0

95,0

95,0

95,0

95,0

 
  

Regeerakkoord 2012 – d29

0,0

256,0

256,0

256,0

256,0

 
  

Regeerakkoord 2012 – d32

0,0

187,0

187,0

187,0

187,0

 
  

Diversen

108,6

105,1

72,5

65,3

63,3

 
 

Niet tot een ijklijn behorend

      
  

Autonome raming studiefinanciering

244,3

234,2

219,2

211,7

260,2

 
  

Prijsbijstelling tranche 2014

78,9

79,4

83,4

83,2

82,9

 
  

Referentieraming 2014

65,3

91,1

78,6

42,5

9,6

 
  

Studievoorschot

5,0

– 15,0

127,3

– 127,8

– 116,5

 
  

Tegenboeken sociaal leenstelsel ra

0,0

25,0

165,0

490,0

505,0

 
  

Diversen

0,0

– 2,0

– 1,8

– 1,0

– 0,5

 
   

706,1

2.012,2

2.145,9

2.164,7

2.204,8

 

Extrapolatie

36.031,9

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

1.198,3

1.804,8

2.543,5

2.659,1

2.735,7

 

Stand Miljoenennota 2015 (subtotaal)

35.934,3

35.978,3

36.146,5

36.247,0

36.137,1

36.031,9

Totaal Internationale samenwerking

64,6

63,9

63,9

58,8

58,8

58,8

Stand Miljoenennota 2015

35.998,9

36.042,1

36.210,4

36.305,8

36.195,9

36.090,7

VIII ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP: NIET-BELASTINGONTVANGSTENbedragen in miljoenen euro's
   

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

1.232,1

1.263,1

1.330,8

1.388,4

1.461,6

 
 

Mee- en tegenvallers

      
  

Rijksbegroting in enge zin

      
  

Autonome raming studiefinanciering

25,3

38,5

39,1

38,6

38,3

 
  

Renteontvangsten

– 38,8

– 54,0

– 63,2

– 65,2

– 66,5

 
  

Diversen

1,3

– 0,5

0,9

10,4

15,6

 
   

– 12,2

– 16,0

– 23,2

– 16,2

– 12,6

 

Beleidsmatige mutaties

      
 

Rijksbegroting in enge zin

      
  

Diversen

6,7

0,0

3,3

0,0

0,0

 
   

6,7

0,0

3,3

0,0

0,0

 

Technische mutaties

      
 

Rijksbegroting in enge zin

      
  

Diversen

– 0,3

0,0

0,2

0,2

0,2

 
 

Niet tot een ijklijn behorend

      
  

Diversen

9,3

9,5

9,6

9,7

9,7

 
   

9,0

9,5

9,8

9,9

9,9

 

Extrapolatie

1.517,6

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

3,5

– 6,4

– 10,0

– 6,3

– 2,7

 

Stand Miljoenennota 2015 (subtotaal)

1.235,7

1.256,7

1.320,7

1.382,1

1.459,0

1.517,6

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Miljoenennota 2015

1.235,7

1.256,7

1.320,7

1.382,1

1.459,0

1.517,6

Autonome raming studiefinanciering

De raming voor studiefinanciering laat lagere kaderrelevante uitgaven zien ten opzichte van de in de OCW-begroting 2014 verwerkte raming uit het voorjaar 2013. Dit is het gevolg van de verwerking van nieuwe uitvoeringsgegevens van DUO. Hieruit blijkt onder andere dat er minder omzettingen waren van leningen naar giften bij de studiefinanciering. Daarnaast is de omvang van het contract voor de OV-studentenkaart neerwaarts bijgesteld vanwege een daling van het aantal reizigerskilometers door studenten.

Leerlingenvolume referentieraming

Dit betreft de budgettaire verwerking van de referentieraming 2014. In het primair en voortgezet onderwijs is er een daling van leerlingenaantallen ten opzichte van de referentieraming 2013, terwijl het hoger onderwijs een flinke toename in studentaantallen laat zien.

Begrotingsafspraken 2014 behoud gratis schoolboeken

De maatregel «afschaffen gratis schoolboeken» uit het Regeerakkoord is teruggedraaid. Onderdeel van deze maatregel was een compensatieregeling voor ouders/verzorgers met een laag inkomen van 90 mln. Het bedrag dat is toegevoegd aan de OCW-begroting is inclusief het terugdraaien van deze compensatie.

Begrotingsafspraken 2014 passend onderwijs

Er is in totaal 50 mln. structureel beschikbaar voor het passend onderwijs, waarmee uitvoering wordt gegeven aan de motie Voordewind/Ypma. De bezuiniging op de samenwerkingsverbanden in het voortgezet onderwijs van 21 mln. vanaf 2016 wordt ongedaan gemaakt. Daarnaast wordt er 29 mln. euro toegevoegd aan de lumpsum van de samenwerkingsverbanden in het primair- en voortgezet onderwijs.

Begrotingsafspraken 2014 publieke omroep

Er komt 50 mln. beschikbaar voor de publieke omroep vanaf 2016. Hiermee wordt de ombuiging uit het Regeerakkoord met een jaar vertraagd en gehalveerd.

Eindejaarsmarge: inzet

De eindejaarsmarge wordt ingezet voor diverse kasschuiven uit de Najaarsnota 2013 naar dit jaar (28,8 mln.) en voor na Najaarsnota ontstane overlopende verplichtingen uit 2013 naar 2014 (26,8 mln.). Verder wordt de eindejaarsmarge ingezet om een deel van de ingehouden prijsbijstelling alsnog uit te keren aan instellingen en ter dekking van het programma vernieuwing studiefinanciering (PVS). Ook wordt 34 mln. van de eindejaarsmarge gereserveerd om de incidentele middelen voortvloeiend uit het Nationaal Onderwijs Akkoord te financieren.

Eindejaarsmarge: toevoeging

Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2013 aan de begroting van OCW.

Intertemporele compensatie ov-studentenkaart

Ter optimalisatie van het kasritme van de staat wordt een deel van de verplichtingen aan de vervoersbedrijven voor de OV-studentenkaart vooruitbetaald.

Studievoorschot

De budgettaire consequenties van het akkoord over het studievoorschot zijn verwerkt.

Tegenboeken sociaal leenstelsel ra

De budgettaire consequenties van het sociaal leenstelsel uit het Regeerakkoord (D26, D27 en D28) zijn tegengeboekt.

Vrijval lumpsumreeks Begrotingsafspraken 2014

De prijsbijstellingscomponent van de middelen uit de Begrotingsafspraken 2014 valt lager uit vanwege een neerwaartse ramingsbijstelling van de inflatie.

Diversen (beleidsmatige mutaties)

Deze post bestaat onder andere uit de inzet van de eindejaarsmarge ter dekking van het alsnog uitkeren van een deel van de ingehouden prijsbijstelling tranche 2013 en tranche 2014 (zie Eindejaarsmarge: inzet). Verder is vanuit de middelen uit de Begrotingsafspraken 2014 20 mln. bestemd ter ondersteuning van de Nederlandse filmindustrie.

Begrotingsafspraken 2014

De middelen voor de intensivering Onderwijskwaliteit en innovatie uit de Begrotingsafspraken 2014 zijn uitgekeerd vanuit de aanvullende post.

Cofinanciering Europese programma’s

Dit betreft de bijdrage van OCW aan de cofinanciering van de Europese Programma’s JTI’s en Eureka Eurostars.

Investering kwaliteit onderwijs (van aanvullende post)

Dit betreft de overheveling van middelen uit de nota van wijziging naar de begroting van OCW voortvloeiend uit het Nationaal Onderwijs Akkoord (TK 33 750 VIII 4).

Overheveling buitenonderhoud naar scholen po (van gemeentefonds)

Schoolbesturen in het primair onderwijs nemen vanaf 2015 de verantwoordelijkheid voor buitenonderhoud van scholen over van gemeenten en ontvangen daarvoor circa 159 mln.

Printprijsregeling

Dit betreft de aanpassing van de rijksbijdrage voor de publieke omroep vanwege doorwerking van de printprijsregeling.

RA 2012 – D29

De middelen van RA-reeks D29 (Motie van Haersma Buma) worden van de aanvullende post overgeheveld voor de lumpsum van het funderend onderwijs.

RA 2012 – D32

De tranche 2015 van RA-reeks D32 (Intensivering onderwijs en onderzoek) wordt uitgekeerd. Hiervan is 137 mln. bestemd voor onderwijs en 50 mln. voor onderzoek.

Diversen (technische mutaties)

Dit betreft met name de overboeking van de tranches 2014 voor de loonbijstelling en het overgebleven restant van de prijsbijstelling.

Autonome raming studiefinanciering (niet-relevant)

De niet-kaderrelevante raming studiefinanciering is opwaarts bijgesteld ten opzichte van de in de OCW-begroting 2014 verwerkte raming uit het voorjaar 2013. Dit komt met name doordat er minder omzettingen naar een gift worden verwacht (bij afstuderen), een toename van het aantal studenten is geraamd en studenten naar verwachting meer gaan lenen.

Prijsbijstelling tranche 2014

Dit betreft de uitkering van het niet-kaderrelevante deel van de prijsbijstelling tranche 2014.

Referentieraming 2014

Dit betreft het effect van de toename in de studentenaantallen uit de referentieraming 2014 op de niet-kaderrelevante uitgaven op de OCW-begroting. Het gaat met name om leningen bij studiefinanciering.

Studievoorschot (technische mutaties)

Dit zijn de niet-kaderrelevante budgettaire consequenties van het akkoord over het studievoorschot.

Tegenboeken sociaal leenstelsel ra (technische mutaties)

De niet-kaderrelevante budgettaire consequenties van het sociaal leenstelsel uit het Regeerakkoord (D26, D27 en D28) zijn tegengeboekt.

Autonome raming studiefinanciering

De raming voor studiefinanciering laat hogere ontvangsten zien ten opzichte van de in de OCW-begroting 2014 verwerkte raming uit het voorjaar 2013. Dit komt met name door hogere kortlopende vorderingen, zoals o.a. de ontvangsten voor onterecht kaartbezit.

Renteontvangsten

De raming voor studiefinanciering laat lagere renteontvangsten zien ten opzichte van de in de OCW-begroting 2014 verwerkte raming uit het voorjaar 2013. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de neerwaarts bijgestelde rentevoet. Conform de begrotingsregels worden mutaties in de renteontvangsten generaal verwerkt.

Diversen (mee- en tegenvallers)

Dit betreft met name de budgettaire verwerking van de referentieraming 2014. De toename van het aantal lesgeldplichtigen leidt tot hogere lesgeldontvangsten in 2017 en 2018.

Diversen (technische mutaties, niet kaderrelevant)

De raming voor ontvangsten op de hoofdsom van de studieleningen is op basis van realisatiecijfers licht opwaarts bijgesteld.

Nationale Schuld

IXA NATIONALE SCHULD (TRANSACTIEBASIS): UITGAVENbedragen in miljoenen euro's
   

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

16.558,9

17.104,1

21.886,7

25.737,2

27.698,8

 

Beleidsmatige mutaties

      
 

Rijksbegroting in enge zin

      
  

Diversen

– 3,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 
   

– 3,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Technische mutaties

      
 

Niet tot een ijklijn behorend

      
  

Mutatie in rekening-courant en deposito

– 79,0

– 2.144,4

– 5.199,1

– 7.038,1

– 9.936,9

 
  

Rente vaste schuld

– 424,3

– 1.103,2

– 1.439,5

– 1.264,9

– 1.119,6

 
  

Rente vlottende schuld

– 103,4

– 685,9

– 191,1

– 267,2

– 267,7

 
  

Rentelasten

29,2

– 51,6

113,1

175,1

199,3

 
  

Verstrekte leningen

789,6

– 17,2

– 17,2

– 17,2

– 17,2

 
  

Diversen

– 1,6

– 31,4

6,7

3,8

10,0

 
   

210,5

– 4.033,7

– 6.727,1

– 8.408,5

– 11.132,1

 

Extrapolatie

19.020,8

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

207,0

– 4.033,7

– 6.727,2

– 8.408,4

– 11.132,2

 
         

Stand Miljoenennota 2015 (subtotaal)

16.765,9

13.070,3

15.159,5

17.328,8

16.566,6

19.020,8

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Miljoenennota 2015

16.765,9

13.070,3

15.159,5

17.328,8

16.566,6

19.020,8

IXA NATIONALE SCHULD (TRANSACTIEBASIS): NIET-BELASTINGONTVANGSTENbedragen in miljoenen euro's
   

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

3.336,6

2.995,8

3.875,2

4.149,5

4.179,0

 

Technische mutaties

      
 

Niet tot een ijklijn behorend

      
  

Aflossingen op leningen

143,5

39,1

558,1

130,9

77,9

 
  

Mutatie in rekening-courant en deposito

1.100,0

1.100,0

1.100,0

1.100,0

1.100,0

 
  

Rente vaste schuld

166,2

99,8

333,2

493,2

525,5

 
  

Rentebaten

– 31,8

– 239,5

– 326,7

– 577,0

– 840,1

 
  

Diversen

32,0

13,8

17,3

3,5

2,7

 
   

1.409,9

1.013,2

1.681,9

1.150,6

866,0

 

Extrapolatie

4.867,2

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

1.409,8

1.013,1

1.681,9

1.150,6

865,9

 

Stand Miljoenennota 2015 (subtotaal)

4.746,4

4.008,9

5.557,2

5.300,1

5.044,9

4.867,2

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Miljoenennota 2015

4.746,4

4.008,9

5.557,2

5.300,1

5.044,9

4.867,2

Mutatie in rekening-courant en deposito

De inleg van de sociale fondsen is gewijzigd als gevolg van een stijging van de premieontvangsten en een daling van de premiegefinancierde uitgaven.

Rente vaste schuld (uitgaven en ontvangsten)

De raming van de rentelasten vaste schuld wijzigt als gevolg van bijstellingen van de rentetarieven en de financieringsbehoefte. De rentebaten vaste schuld bestaan (nagenoeg volledig) uit baten op afgesloten swaps. Nieuw afgesloten swaps leiden tot mutaties op de baten.

Rente vlottende schuld

De raming van de rentelasten vlottende schuld wijzigt als gevolg van bijstellingen van de rentetarieven en de financieringsbehoefte.

Rentelasten en -baten (uitgaven en ontvangsten)

De raming voor rentelasten en -baten kasbeheer is aangepast, als gevolg van een wijziging van de rekenrente en veranderingen bij de aangehouden middelen.

Verstrekte leningen en aflossingen op leningen (uitgaven en ontvangsten)

Gewijzigde inzichten in het leengedrag van agentschappen en RWT’s (Rechtspersonen met een wettelijke taak) leiden tot een aanpassing van de voorziene uitgaven en ontvangsten.

Financiën

IXB FINANCIEN: UITGAVENbedragen in miljoenen euro's
   

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

9.179,4

8.060,1

7.725,2

7.406,9

7.124,0

 

Beleidsmatige mutaties

      
 

Rijksbegroting in enge zin

      
  

Bijstelling bcf

0,0

84,5

84,6

84,8

84,8

 
  

Drz kasverplichtingenstelsel

0,0

28,5

24,5

26,6

24,6

 
  

Egalisatiereserve rgd

41,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 
  

Exportkredietverzekeringen

– 11,9

– 30,0

– 30,0

– 30,0

– 30,0

 
  

Ict capaciteit

35,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
  

Reservering

0,0

50,0

50,0

50,0

50,0

 
  

Diversen

23,9

8,9

10,5

8,8

8,8

 
   

88,4

141,9

139,6

140,2

138,2

 

Technische mutaties

      
 

Rijksbegroting in enge zin

      
  

Egalisatiereserve rgd

– 41,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 
  

Diversen

51,3

16,5

14,8

14,5

14,6

 
 

Niet tot een ijklijn behorend

      
  

Bijstelling bcf

80,9

0,0

0,0

0,0

0,0

 
  

Iabf

1.140,5

– 1.575,0

– 1.342,0

– 1.153,0

– 929,0

 
  

Diversen

3,8

0,0

0,0

0,0

0,0

 
   

1.235,1

– 1.558,5

– 1.327,2

– 1.138,5

– 914,4

 

Extrapolatie

6.341,7

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

1.323,5

– 1.416,6

– 1.187,6

– 998,4

– 776,3

 

Stand Miljoenennota 2015 (subtotaal)

10.502,9

6.643,4

6.537,6

6.408,6

6.347,7

6.341,7

Totaal Internationale samenwerking

57,0

279,3

362,6

256,8

274,0

274,0

Stand Miljoenennota 2015

10.559,9

6.922,7

6.900,2

6.665,3

6.621,8

6.615,7

IXB FINANCIEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTENbedragen in miljoenen euro's
   

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

6.063,2

5.607,0

4.111,7

3.857,3

3.566,5

 

Beleidsmatige mutaties

      
 

Rijksbegroting in enge zin

      
  

Dividend staatsdeelnemingen

247,5

65,1

119,7

144,7

169,7

 
  

Drz kasverplichtingenstelsel

0,0

28,5

24,5

26,6

24,6

 
  

Exportkredietverzekeringen

47,9

20,0

20,0

20,0

20,0

 
  

Vrijval senogom en ekv

41,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 
  

Winstafdracht dnb

78,7

225,0

29,0

24,0

12,0

 
  

Diversen

15,7

– 0,9

– 1,6

8,4

8,4

 
   

431,2

337,7

191,6

223,7

234,7

 

Technische mutaties

      
 

Rijksbegroting in enge zin

      
  

Diversen

37,9

17,8

16,1

15,6

15,6

 
 

Niet tot een ijklijn behorend

      
  

Dividend staatsdeelnemingen

0,0

20,0

95,0

65,0

55,0

 
  

Fee garantie bancaire leningen

– 55,9

0,0

0,0

0,0

0,0

 
  

Iabf

2.593,9

– 1.576,0

– 1.342,0

– 1.152,0

– 928,0

 
  

Ing

100,0

– 100,0

0,0

0,0

0,0

 
  

Ontvangst ijsland

623,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
  

Rentebijstelling griekenland

– 12,9

– 31,8

0,0

0,0

0,0

 
  

Winstafdracht dnb

– 126,1

– 150,0

– 163,0

– 169,0

– 165,0

 
  

Diversen

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 
   

3.160,0

– 1.820,0

– 1.393,9

– 1.240,4

– 1.022,4

 

Extrapolatie

2.718,0

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

3.591,3

– 1.482,2

– 1.202,4

– 1.016,8

– 787,8

 

Stand Miljoenennota 2015 (subtotaal)

9.654,5

4.124,8

2.909,3

2.840,5

2.778,7

2.718,0

Totaal Internationale samenwerking

3,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Miljoenennota 2015

9.658,2

4.124,8

2.909,3

2.840,5

2.778,7

2.718,0

Bijstelling BCF (beleidsmatige mutatties en technische mutaties)

De raming van het BCF is bijgesteld op basis van realisatiecijfers over 2013. De mutatie in 2014 valt in de categorie technisch en de mutaties in 2015 en verder zijn beleidsmatig. De reden hiervoor is dat het BCF vanaf 2015 onder het uitgavenkader staat.

DRZ kas-verplichtingenstelsel (uitgaven en ontvangsten)

Dit betreft de verantwoording van de apparaatgerelateerde uitgaven en ontvangsten van Domeinen Roerende Zaken (DRZ) op de departementale begroting van Financiën als gevolg van de overgang van agentschap naar onderdeel van het moederdepartement (TK 28 737, nr. 23).

Egalisatiereserve Rijksgebouwendienst (uitgaven; beleidsmatige en technische mutaties) & vrijval senogom en EKV (ontvangsten)

Het kabinet heeft besloten tot een nieuwe vormgeving van het Rijkshuisvestingsstelsel per 1-1-2016 (2011–2012 TK 31 490 nr. 75). Een van de gevolgen hiervan is dat de huidige huurcontracten voortijdig worden opengebroken. Gedurende de looptijd van het huurcontract heeft de Rijksgebouwendienst (RGD) een vordering op de balans (zogenaamde egalisatievordering), dit werd in de loop der tijd afgelost door het departement als gebruiker van een pand. Doordat de huurcontracten voortijdig moeten worden opengebroken vanwege de overgang naar het nieuwe huisvestingsstelsel, dienen departementen deze egalisatievordering voortijdig af te lossen. Afgesproken is dat dit vanaf VJN 2014 tot en met NJN 2015 mag. Financiën heeft bij 1ste suppletoire begroting 2014 de egalisatievordering afgelost. De technische uitgavenmutatie betreft de overboeking naar het Ministerie van W&R. De egalisatievordering is gedekt door vrijval van de senogomreserve en een ramingsbijstelling van de premies bij de exportkredietverzekeringen.

Exportkredietverzekeringen (uitgaven en ontvangsten)

In 2014 geven de realisaties van de premies en recuperaties bij de EKV aanleiding tot een opwaartse bijstelling van de raming. In 2015 en verder kunnen de ramingen van de schades, premies en recuperaties samen naar beneden worden bijgesteld omdat voor de EKV een begrotingsreserve wordt opgericht.

ICT capaciteit

Binnen de begroting van Financiën is in 2014 35 mln. geheralloceerd. Dit bedrag is beschikbaar gesteld aan de Belastingdienst voor ICT uitgaven om systemen en processen robuuster te maken.

Reservering

Vanaf 2015 wordt structureel 50 mln. gereserveerd op nominaal en onvoorzien. Dit bedrag is grotendeels bestemd voor meerjarige ICT-problematiek bij de Belastingdienst.

IABF (uitgaven en ontvangsten)

De ontvangsten in 2014 zijn hoger dan geraamd omdat in december 2013 een deel van de Alt-A portefeuille is verkocht. Het restant van de portefeuille is begin 2014 verkocht (vanaf 2015 zijn de ontvangsten en uitgaven daarom naar nul bijgesteld).

Dividend staatsdeelnemingen (beleidsmatige mutaties en niet tot een ijklijn behorend)

Deze meevaller wordt voornamelijk veroorzaakt door een hoger dan geraamd dividend bij de staatsdeelnemingen. Op basis van nieuwe businessplannen wordt het geraamde dividend voor onder andere Urenco, Gasunie en Schiphol opwaarts bijgesteld.

Winstafdracht DNB (toelichting op saldo van kaderrelevante en niet-kaderrelevante mutatie)

In 2015 is per saldo sprake van een meevaller van 75 mln. Deze meevaller wordt verklaard door hogere vermogenswinsten (verkoopopbrengsten). Op basis van de nieuwe raming van DNB is vanaf 2016 de begrotingsreeks neerwaarts bijgesteld. Dit heeft verschillende oorzaken: 1) de lage rentestanden, 2) het aflopen van de monetaire activiteiten inzake de CBPP1, CBPP2 en SMP portefeuilles en 3) de vervroegde en geplande aflossingen op de monetaire kredietverstrekking aan banken.

Fee garantie bancaire leningen

Als onderdeel van de exit-strategie wordt sinds 1 januari 2011 aan banken die onder de garantieregeling leningen hadden uitgegeven de mogelijkheid geboden gegarandeerde leningen terug te kopen. ABN AMRO, NIBC, Achmea, Leaseplan en ING hebben vervroegd een deel van hun lening afgelost. Door het vervroegd aflossen van de garantie interbancaire leningen wordt in 2014 minder fee ontvangen dan geraamd. Voor deze transactie is in eerdere jaren een closing out fee betaald aan de staat ter compensatie van de naar beneden bijgestelde meerjarige premie-inkomsten.

ING

Op 31 maart 2014 heeft ING weer een tranche terugbetaald van de kapitaalinjectie. Het gaat om een betaling van 1,225 mld., 100 mln. meer dan geraamd. ING heeft een deel van de geraamde betaling in 2015 vervroegd. In 2015 is er om die reden een tegenvaller ten opzichte van de raming van 100 mln.

Rentebijstelling Griekenland

Dit betreft een bijstelling van de raming van de rente op de lening aan Griekenland naar aanleiding van een nieuwe rekenrente van het CPB.

Defensie

X DEFENSIE: UITGAVENbedragen in miljoenen euro's
   

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

7.583,6

7.444,9

7.475,8

7.474,8

7.426,0

 

Beleidsmatige mutaties

      
 

Rijksbegroting in enge zin

      
  

Behoud 45 pantserinfanteriebataljon

5,6

24,7

37,6

38,9

43,4

 
  

Bijstelling investeringen (incl chinook simulator)

1,3

37,0

16,2

8,0

– 0,1

 
  

Doorwerking eindejaarsmarge defensie

– 31,2

0,0

0,0

0,0

0,0

 
  

Doorwerking ontvangsten

– 30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
  

Doorwerking ontvangsten wia premie & sociale lasten belastingdienst

15,6

0,0

0,0

0,0

0,0

 
  

Doorwerking verkoopopbrengst jss

0,0

0,0

– 56,0

– 44,8

– 44,8

 
  

Doorwerking verkoopopbrengsten

0,0

28,3

42,1

52,9

66,9

 
  

Intensivering defensie

– 50,0

– 90,0

– 90,0

– 90,0

– 90,0

 
  

Inzet regionale werkgelegenheid

0,0

– 15,0

– 15,0

– 15,0

– 15,0

 
  

Kasschuif sociaal beleidskader (sbk)

– 35,0

35,0

0,0

0,0

0,0

 
  

Omvorming 13e gemechaniseerde brigade naar gemotoriseerd

– 8,5

– 18,7

– 23,3

– 23,7

– 25,0

 
  

Reservering prijsbijstelling 2014

49,0

49,0

49,0

49,0

49,0

 
  

Uitdelen allocatie gelden

– 16,9

0,0

0,0

0,0

0,0

 
  

Vliegbasis leeuwarden

0,4

9,2

13,8

14,5

16,7

 
  

Diversen

28,5

34,7

34,3

35,0

33,5

 
   

– 71,2

94,2

8,7

24,8

34,6

 

Technische mutaties

      
 

Rijksbegroting in enge zin

      
  

Envelop augustus

0,0

50,0

150,0

100,0

100,0

 
  

Intensivering defensie (begrotingsakkoord 2013)

50,0

90,0

90,0

90,0

90,0

 
  

Diversen

2,4

10,9

5,8

5,9

5,1

 
 

Niet tot een ijklijn behorend

      
  

Diversen

0,2

0,2

0,1

0,2

0,1

 
   

52,6

151,1

245,9

196,1

195,2

 

Extrapolatie

7.625,7

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

– 18,7

245,3

254,6

220,8

229,9

 

Stand Miljoenennota 2015 (subtotaal)

7.565,0

7.690,1

7.730,4

7.695,7

7.655,8

7.625,7

Totaal Internationale samenwerking

322,1

310,2

266,4

265,8

265,8

265,8

Stand Miljoenennota 2015

7.887,1

8.000,4

7.996,8

7.961,4

7.921,6

7.891,5

X DEFENSIE: NIET-BELASTINGONTVANGSTENbedragen in miljoenen euro's
   

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

325,4

287,3

310,4

299,9

314,9

 

Beleidsmatige mutaties

      
 

Rijksbegroting in enge zin

      
  

Aanpassing verkoopopbrengst jss

0,0

0,0

– 56,0

– 44,8

– 44,8

 
  

Bijstellen ontvangsten

– 30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
  

Bijstelling ontvangsten wia premie & sociale lasten belastingdienst

15,6

0,0

0,0

0,0

0,0

 
  

Bijstelling verkoopopbrengsten

0,0

28,3

42,1

52,9

66,9

 
  

Diversen

9,2

6,1

– 0,5

– 1,1

– 1,6

 
   

– 5,2

34,4

– 14,4

7,0

20,5

 

Extrapolatie

304,3

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

– 5,3

34,4

– 14,4

7,0

20,5

 

Stand Miljoenennota 2015 (subtotaal)

320,1

321,7

296,0

306,8

335,4

304,3

Totaal Internationale samenwerking

1,4

1,4

26,9

26,9

1,4

1,4

Stand Miljoenennota 2015

321,5

323,1

322,9

333,7

336,8

305,7

Behoud 45 pantserinfanteriebataljon

Dit is de toevoeging van budget voor het behoud van het 45e Pantserinfanteriebataljon zoals is afgesproken in de Begrotingsafspraken.

Bijstelling investeringen (incl Chinook simulator)

Dit betreft voornamelijk de extra investering in een simulator voor de Chinook-helikopter.

Doorwerking eindejaarsmarge defensie

Door een overschrijding van de uitgaven over 2013 wordt de uitgavenruimte voor 2014 met 31,2 mln. verlaagd.

Doorwerking ontvangsten

De lagere ontvangsten worden veroorzaakt door het verschuiven van de verkoopontvangsten (30 mln.) van materieel naar latere jaren als gevolg van afnemende mogelijkheden op de markt. Hierdoor wordt ook de uitgavenruimte voor 2014 met 30 mln. verlaagd.

Doorwerking ontvangsten wia premie & sociale lasten belastingdienst

Dit betreft de doorwerking aan de uitgavenkant van hogere ontvangsten als gevolg van restitutie van de Belastingdienst van eerder betaalde WIA-premies en sociale lasten.

Doorwerking verkoopopbrengst JSS

Doordat als gevolg van de Begrotingsafspraken 2014 het Joint Support Schip (JSS) niet wordt verkocht, nemen de verkoopopbrengsten af. Hierdoor wordt aan de uitgavenkant ook de investeringsruimte met hetzelfde bedrag verlaagd.

Doorwerking verkoopopbrengsten

De verkoopopbrengsten laten door een aantal recente ontwikkelingen een positief resultaat zien ten opzichte van de conservatief geraamde opbrengsten. Deze ontvangsten verhogen het kader van investeringen. In deze ramingen zijn onder meer de Zr. Ms. Amsterdam en CV-90 als zekere (100%) opbrengst geraamd gezien de status van de contractonderhandelingen.

Intensivering defensie

Dit betreft de doorverdeling van de intensivering voor Defensie uit de Begrotingsafspraken 2014, deze bedraagt 50 mln. voor 2014, oplopend tot 90 mln. vanaf 2015.

Inzet regionale werkgelegenheid

Dit bedrag wordt conform de Begrotingsafspraken 2014 ingezet om de Johan Willem Frisokazerne in Assen open te houden.

Kasschuif Sociaal Beleidskader (SBK)

Door vertraging in het personele reorganisatietraject wordt een deel van de budgetten voor de SBK-regelingen doorgeschoven naar 2015 omdat er dan naar verwachting een hogere instroom is in de desbetreffende regelingen.

Omvorming 13e gemechaniseerde brigade naar gemotoriseerd

Deze reeks betreft de aanpassing van de budgetten voor het omvormen van de 13e Gemechaniseerde Brigade in Oirschot naar een gemotoriseerde brigade. Deze maatregel vloeit voort uit de Begrotingsafspraken 2014.

Reservering prijsbijstelling 2014

Een deel van de extra middelen die Defensie ontvangt naar aanleiding van de Begrotingsafspraken 2014, dient om het niet volledig uitkeren van de prijscompensatie in 2014 op te vangen. Hiervoor wordt 49 mln. gereserveerd.

Uitdelen allocatie gelden

Vanuit het artikel nominaal zijn tekorten bij de budgetten voor het Nationaal Militair Museum (4,6 mln.), de Patriots (3,8 mln.), de personeelsbudgetten van de CLAS (3 mln.) en het Marinemuseum (1,6 mln.) aangevuld.

Vliegbasis Leeuwarden

Deze reeks betreft het terugdraaien van de maatregel om de vliegbasis Leeuwarden vooruitlopend op de invoering van de F-35 al om te vormen van Main Operating Base (MOB) naar een kleinere Deployable Operating Base (DOB).

Diversen (beleidsmatige mutaties)

Dit betreft verschillende maatregelen uit de nota «in het belang van Nederland» die naar aanleiding van het extra geld uit de Begrotingsafspraken 2014 zijn teruggedraaid. Al deze keuzes zijn opgenomen in de nota van wijziging bij de begroting 2014. Onder dit kopje vallen voornamelijk; het behoud van de marinierscompagnie op Aruba (8,4 mln.), het aanhouden van het JSS (7 mln.) en de gebruiksvergoeding voor de infrastructuur van Assen (5,5 mln.). Daarnaast is er bij CZSK, CLAS, Kmar en CDC voor in totaal 10 mln. aan budget toegevoegd aan de exploitatiebudgetten om de operationele capaciteiten te versterken.

Envelop augustus

Bij de onderhandelingen over de begroting 2015 zijn er extra middelen vrijgemaakt voor Defensie. Deze middelen zijn doorverdeeld naar de desbetreffende beleidsartikelen. Zoals in de doorverdeling te zien is, is het uitgangspunt hierbij geweest dat de intensiveringen aantoonbaar de slagkracht en inzetbaarheid van de krijgsmacht vergroten.

Intensivering defensie (begrotingsakkoord 2013)

Dit betreft de intensiveringsreeks voor Defensie uit de Begrotingsafspraken, deze bedraagt 50 mln. voor 2014, oplopend tot 90 mln. vanaf 2015.

Aanpassen verkoopopbrengst JSS

Doordat als gevolg van de Begrotingsafspraken 2014 het Joint Support Schip (JSS) niet wordt verkocht, nemen de verkoopopbrengsten af.

Bijstellen ontvangsten

De lagere ontvangsten worden veroorzaakt door het verschuiven van de verkoopontvangsten (30 mln.) van materieel naar latere jaren als gevolg van afnemende mogelijkheden op de markt.

Bijstelling ontvangsten wia premie & sociale lasten belastingdienst

Dit betreft hogere ontvangsten als gevolg van restitutie van de Belastingdienst van eerder betaalde WIA-premies en sociale lasten.

Bijstelling verkoopopbrengsten

De verkoopopbrengsten laten door een aantal recente ontwikkelingen een positief resultaat zien ten opzichte van de conservatief geraamde opbrengsten. In deze ramingen zijn onder meer de Zr. Ms. Amsterdam en CV-90 als zekere (100%) opbrengst geraamd gezien de status van de contractonderhandelingen.

Infrastructuur & Milieu

XII INFRASTRUCTUUR EN MILIEU: UITGAVENbedragen in miljoenen euro's
   

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

10.229,8

9.193,8

9.238,9

9.639,7

9.153,5

 

Beleidsmatige mutaties

      
 

Rijksbegroting in enge zin

      
  

Bodemsanering

0,0

0,0

– 60,0

0,0

0,0

 
  

Eindejaarsmarge

29,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
  

Kasschuif if mn

0,0

0,0

40,0

– 40,0

0,0

 
  

Kasschuif if vjn

– 250,0

0,0

150,0

100,0

0,0

 
  

Diversen

20,1

– 0,5

– 2,5

– 2,5

– 2,5

 
   

– 200,9

– 0,5

127,5

57,5

– 2,5

 

Technische mutaties

      
 

Rijksbegroting in enge zin

      
  

Bijdrage aan bzk/gf voor het project florijnas

– 56,9

0,0

0,0

0,0

0,0

 
  

Bijdrage aan bzk/pf voor het regiodeel rep/rsp

– 32,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 
  

Diversen

– 14,6

22,5

6,5

7,3

5,5

 
   

– 104,0

22,5

6,5

7,3

5,5

 

Extrapolatie

9.272,9

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

– 305,0

22,0

134,0

64,8

3,0

 

Stand Miljoenennota 2015 (subtotaal)

9.924,8

9.215,8

9.372,9

9.704,4

9.156,4

9.272,9

Totaal Internationale samenwerking

24,1

19,7

20,6

18,5

18,5

18,5

Stand Miljoenennota 2015

9.948,9

9.235,5

9.393,5

9.722,9

9.174,9

9.290,4

XII INFRASTRUCTUUR EN MILIEU: NIET-BELASTINGONTVANGSTENbedragen in miljoenen euro's
   

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

261,3

244,0

220,7

213,5

213,5

 

Beleidsmatige mutaties

      
 

Rijksbegroting in enge zin

      
  

Raming ontvangsten emissiehandel

0,0

0,0

0,0

0,0

– 200,0

 
  

Diversen

14,8

0,0

0,0

0,0

0,0

 
   

14,8

0,0

0,0

0,0

– 200,0

 

Technische mutaties

      
 

Rijksbegroting in enge zin

      
  

Diversen

18,7

24,4

0,5

0,6

0,3

 
 

Niet tot een ijklijn behorend

      
  

Nieuwe raming ontvangsten emissiehandel

– 53,0

– 32,0

– 11,0

24,0

24,0

 
  

Raming ontvangsten emissiehandel

0,0

0,0

0,0

0,0

200,0

 
  

Diversen

0,0

4,8

0,0

0,0

0,0

 
   

– 34,3

– 2,8

– 10,5

24,6

224,3

 

Extrapolatie

370,8

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

– 19,5

– 2,9

– 10,5

24,6

24,3

 

Stand Miljoenennota 2015 (subtotaal)

241,8

241,2

210,2

238,1

237,8

370,8

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Miljoenennota 2015

241,8

241,2

210,2

238,1

237,8

370,8

Bodemsanering

Eind 2014 worden nieuwe afspraken gemaakt met de lokale overheden over bodemsanering vanaf 2016. In de fasering van de besteding van het budget wordt 60 mln. vrijgemaakt in het jaar 2016. In de lopende beleidsdoorlichting van artikel «ruimtelijke ontwikkeling» op de begroting van IenM zal de nieuwe RPE vraag naar een 20% besparingsoptie worden beantwoord.

Eindejaarsmarge

De eindejaarsmarge van 2013 is toegevoegd aan de begroting 2014 van IenM.

Kasschuif IF MN

Er is een kasschuif binnen het Infrastructuurfonds van 2017 naar 2016 om de schommelingen binnen het budget te egaliseren. Deze kasschuif betreft een aanvullende kasschuif op de kasschuif die in de 1e suppletoire is verwerkt. Dit heeft geen gevolgen voor lopende projecten en de vrije ruimte op het fonds.

Kasschuif IF VJN

Er is een kasschuif binnen het Infrastructuurfonds van 2014 naar 2016 en 2017 om de schommelingen binnen het budget te egaliseren. Deze kasschuif is in de 1e suppletoire verwerkt. Dit heeft geen gevolgen voor lopende projecten en de vrije ruimte op het fonds.

Diversen – beleidsmatige mutaties

Het betreft het saldo van onder andere de volgende mutaties: de uitgaven voor de internationale uitvoering van de Interreg programma’s, de invulling van de taakstelling voor het topsectorenbeleid uit Rutte 2, een verhoging van de uitgaven ten behoeve van BRIKS-vergunningverlening en meer uitgaven voor het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) ten behoeve van onderzoek.

Bijdrage aan bzk/gf voor het project FlorijnAs

Voor het project FlorijnAs, een concreet project binnen het Regio Specifiek Pakket Zuiderzeelijn, vervult de gemeente Assen de rol van contracterende partij. Om deze rol te kunnen vervullen stort lenM, in lijn met 2010, 2011 en 2012, delen van het taakstellende budget in het Gemeentefonds. BZK publiceert in haar circulaire vervolgens onder het kopje Decentralisatie-uitkering RSP hoe hoog de uitkering over 2014 zal zijn.

Bijdrage aan bzk/gf voor het regiodeel rep/rsp

Het regiodeel van het Ruimtelijk Economisch Programma, onderdeel binnen het Regio Specifiek Pakket Zuiderzeelijn, is indertijd geparkeerd op de begroting van lenM. lenM stort, in lijn met 2010, 2011 en 2012, delen van dit budget in het Provinciefonds. BZK publiceert in haar circulaire vervolgens onder het kopje Decentralisatie-uitkering RSP hoe hoog over 2014 de uitkering aan de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Flevoland zal zijn.

Technische mutaties -diversen

Dit betreft overboekingen van en naar andere departementen waaronder de overboeking van EZ voor GSMR, de loon- en prijsbijstelling en de decentralisatie van de middelen voor het Nota Ruimtebudget project «IJsselsprong» naar het Provinciefonds.

Raming ontvangsten emissiehandel (beleidsmatige- en technische mutaties)

De ontvangsten uit de emissiehandel in 2018 waren abusievelijk kaderrelevant geboekt, terwijl deze niet-kaderrelevant behoren te zijn. Deze mutatie betreft de technische correctie daarvan.

Diversen – beleidsmatige mutaties

Het eigen vermogen van een baten-lastenagentschap is op basis van de Regeling agentschappen gebonden aan een maximumomvang van 5% van de gemiddelde jaaromzet, berekend over de laatste drie jaar. Het surplus aan eigen vermogen uit het jaar 2013 is conform de vereisten van de Regeling agentschappen in de eerste suppletoire begroting 2014 uitgekeerd aan de eigenaar.

Diversen – technische mutaties

In verband met het grotere aantal BRIKS-vergunningen dat moet worden verleend is er sprake van hogere ontvangsten van Defensie voor de kosten van de BRIKS-vergunningen. Daarnaast ontvangt het PBL meer inkomsten voor de uitvoering van onderzoek.

Nieuwe raming ontvangsten emissiehandel

In Europees verband is besloten het aantal te veilen rechten in 2014, 2015 en 2016 met in totaal 900 mln. te beperken en deze in 2019 en 2020 alsnog op de markt te brengen (backloaden). Het Nederlandse aandeel in de te veilen rechten bedraagt 3,23%. Dit betekent dat ook in Nederland het aantal te veilen rechten zal wijzigen. De mutatie heeft consequenties voor de in de begroting opgenomen ontvangstenreeks (artikel19). Met deze mutatie wordt die reeks aangepast.

Economische Zaken

XII ECONOMISCHE ZAKEN: UITGAVENbedragen in miljoenen euro's
   

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

4.977,6

4.792,0

4.923,2

4.913,9

5.015,8

 

Mee- en tegenvallers

      
 

Rijksbegroting in enge zin

      
  

Diversen

6,8

9,0

3,6

– 2,5

– 0,2

 
   

6,8

9,0

3,6

– 2,5

– 0,2

 

Beleidsmatige mutaties

      
 

Rijksbegroting in enge zin

      
  

Begrotingsafspraken 2014/herschikking subsidies

0,0

– 47,5

– 95,0

– 95,0

– 95,0

 
  

Bevorderen ondernemerschap

12,7

16,3

5,5

0,5

0,5

 
  

Bmkb

26,5

6,0

0,0

0,0

0,0

 
  

Groen onderwijs

17,9

17,8

17,7

22,1

19,6

 
  

Gsm interferentieproblematiek

– 15,0

15,0

0,0

0,0

0,0

 
  

Horizontale verschuiving

19,9

– 26,1

– 5,9

3,3

3,0

 
  

If ejm

95,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 
  

If kasschuif

– 86,9

22,3

19,4

27,0

15,0

 
  

Mep

– 17,8

0,0

0,0

0,0

0,0

 
  

Mit

0,1

13,7

15,1

15,0

15,0

 
  

Programmatische aanpak stikstof

– 19,4

5,6

8,3

4,8

0,7

 
  

Rom's

20,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
  

Sde

– 15,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
  

Tki toeslag

– 32,7

– 22,5

– 17,8

– 15,0

– 15,0

 
  

Veilingen

18,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 
  

Diversen

– 20,2

3,7

0,8

– 5,0

9,5

 
   

4,0

4,3

– 51,9

– 42,3

– 46,7

 

Technische mutaties

      
 

Rijksbegroting in enge zin

      
  

Begrotingsafspraken 2014/herschikking subsidies

0,0

0,0

43,9

43,9

43,9

 
  

Mkb actieplan

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
  

Ocw europese programma's

0,0

41,4

49,1

50,0

50,0

 
  

Onttrekkingen uit interne begrotingsreserve landbouw

31,4

8,5

6,6

4,0

1,9

 
  

Provinciefonds/natuurmiddelen

– 100,0

– 100,0

– 300,0

– 300,0

– 200,0

 
  

Diversen

87,1

54,0

58,1

56,9

55,0

 
 

Niet tot een ijklijn behorend

      
  

Diversen

0,2

8,1

0,0

0,0

0,0

 
   

118,7

12,0

– 142,3

– 145,2

– 49,2

 

Extrapolatie

2.975,4

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

129,6

25,3

– 190,6

– 190,2

– 96,2

 

Stand Miljoenennota 2015 (subtotaal)

5.107,1

4.817,3

4.732,6

4.723,7

4.919,7

2.975,4

Totaal Internationale samenwerking

58,5

53,5

46,8

45,8

45,8

45,8

Stand Miljoenennota 2015

5.165,6

4.870,7

4.779,3

4.769,6

4.965,5

3.021,2

XIII ECONOMISCHE ZAKEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTENbedragen in miljoenen euro's
   

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

12.733,8

11.742,0

11.512,0

10.754,1

10.538,3

 

Mee- en tegenvallers

      
 

Rijksbegroting in enge zin

      
  

Diversen

7,3

2,8

4,7

0,0

0,0

 
   

7,3

2,8

4,7

0,0

0,0

 

Beleidsmatige mutaties

      
 

Rijksbegroting in enge zin

      
  

Diversen

– 4,3

5,0

5,0

10,1

15,1

 
   

– 4,3

5,0

5,0

10,1

15,1

 

Technische mutaties

      
 

Rijksbegroting in enge zin

      
  

Onttrekkingen uit interne begrotingsreserve landbouw

31,4

8,5

6,6

4,0

1,9

 
  

Diversen

108,5

60,2

39,9

30,6

28,2

 
 

Niet tot een ijklijn behorend

      
  

Aardgasbaten

– 1.100,0

– 1.650,0

– 1.450,0

– 900,0

– 500,0

 
  

Diversen

20,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
   

– 940,1

– 1.581,3

– 1.403,5

– 865,4

– 469,9

 

Extrapolatie

8.843,7

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

– 937,1

– 1.573,5

– 1.393,8

– 855,3

– 454,8

 

Stand Miljoenennota 2015 (subtotaal)

11.796,7

10.168,5

10.118,1

9.898,9

10.083,5

8.843,7

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Miljoenennota 2015

11.796,7

10.168,5

10.118,1

9.898,9

10.083,5

8.843,7

Begrotingsafspraken 2014/herschikking subsidies

Dit betreft de invulling van het EZ-deel van de taakstelling op het bedrijfslevenbeleid uit de Begrotingsafspraken 2014.

Bevorderen ondernemerschap

Met deze mutatie wordt met name het budget verhoogd ten behoeve van de maatregelen uit het aanvullend actieplan MKB financiering.

BMKB

Op basis van actuele verwachtingen van de verliesdeclaraties van de BMKB worden de ramingen van de BMKB-schades en de ontvangsten aangepast.

Groen onderwijs

Door stijgende leerlingen- en studentenaantallen nemen de kosten van het Groen onderwijs toe.

Gsm interferentieproblematiek

Er wordt 15 mln. naar 2015 geschoven in verband met de betaling aan IenM voor de GSM interferentieproblematiek.

MIT

De MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) is voor 2014 opgehoogd. Met deze begrotingsmutatie wordt deze ophoging structureel gemaakt. Het hiervoor benodigde budget komt uit de TKI toeslag.

Horizontale verschuiving

Deze kasschuiven worden gedaan om de budgetten in de juiste jaren te plaatsen.

IF ejm

De onderuitputting 2013 van het Innovatiefonds (IF) wordt aan de begroting 2014 toegevoegd.

IF kasschuif

De onderuitputting van 2013 binnen het Innovatiefonds is in het juiste ritme aan de jaren tot en met 2019 toebedeeld.

MEP

In 2014 is er sprake van een incidentele meevaller bij de MEP als gevolg van een lagere raming voor de subsidiabele productie. De meevaller heeft geen consequenties voor de haalbaarheid van de doelstellingen duurzame energie in 2020 (14%) en 2023 (16%).

Programmatische aanpak stikstof

Van de middelen die in 2014 beschikbaar zijn voor de PAS, komt een groot deel in latere jaren tot betaling, omdat betalingen op verstrekte subsidies voor het grootste deel pas in de jaren ná de subsidieverstrekking plaatsvinden.

ROM’s

Er vindt een herschikking plaats van kapitaal tussen verschillende Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s). Het vrijkomend kapitaal zal worden bestemd voor herinvestering in ROM’s die behoefte hebben aan additioneel participatiekapitaal.

SDE

Er is in 2014 sprake van lagere uitgaven bij de SDE die veroorzaakt worden door een prijsmeevaller. Prijsmeevallers bij de SDE worden niet in de begrotingsreserve gestort en mogen ingezet worden voor problematiek op de EZ-begroting

TKI toeslag

In 2014 zijn minder kasmiddelen nodig doordat de uitfinanciering van aangegane verplichtingen plaatsvindt op basis van liquiditeitsbehoefte verspreid over de meerjarige duur van de onderzoeksprojecten. De benodigde kasmiddelen voor de periode 2014–2016 zijn lager dan eerder geraamd. Deze tijdelijke meevaller zal grotendeels worden ingezet voor de te verwachten schades op de BMKB.

Veilingen

Er is 18,5 mln. beschikbaar op de begroting van EZ samenhangend met kosten van veilingen.

MKB Actieplan

Ten behoeve van het aanvullend actieplan MKB financiering is er 100 mln. beschikbaar gesteld uit de middelen die in de Voorjaarsnota waren gereserveerd voor o.a. innovatie. Deze middelen zijn vanaf de aanvullende post overgeheveld naar de begroting van EZ.

OCW Europese programma’s

De hiervoor beschikbare middelen worden vanaf de begroting van OCW structureel overgeboekt naar de EZ-begroting. In de begrotingsafspraken 2014 zijn intensiveringsmiddelen opgenomen voor onderzoek en innovatie, deze middelen worden ingezet ten gunste van Joint Technology Initiatives (JTI’s), Eureka en Eurostars.

Onttrekkingen uit intern begrotingsreserve landbouw

Vanuit de begrotingsreserve landbouw worden onder meer middelen onttrokken ten behoeve van de Programmatische Aanpak Stikstof en het oplossen van budgettaire tekorten op de diverse regelingen op het Agro-terrein.

Provinciefonds/natuurmiddelen

Dit betreft een structurele overheveling naar het Provinciefonds van de middelen van het «Natuurpact ontwikkeling en beheer van natuur in Nederland» (TK 33 576, nr. 6).

Aardgasbaten

De raming van de aardgasbaten wordt naar beneden bijgesteld. Voor de jaren 2014–2016 is dit het gevolg van het kabinetsbesluit van 17 januari 2014 om minder gas te winnen uit het Groningengasveld. Voor de jaren 2017 en 2018 betreft het een technische aanpassing van de raming. Besluitvorming over de maximale productie na 2016 vindt plaats in 2016. Daarnaast zijn de aardgasbaten aangepast aan de TTF gasprijzen en de dollarkoers.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

XV SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID: UITGAVENbedragen in miljoenen euro's
   

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

33.755,4

36.831,2

36.616,8

36.693,7

36.928,4

 

Mee- en tegenvallers

      
 

Rijksbegroting in enge zin

      
  

Diversen

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 
 

Sociale zekerheid

      
  

Aio

– 18,3

– 18,0

– 18,1

– 18,1

– 18,1

 
  

Bijstand

– 522,2

– 682,6

– 668,5

– 504,8

– 374,4

 
  

Kinderopvangtoeslag

– 185,6

– 153,5

– 153,8

– 155,1

– 140,3

 
  

Kindgebonden budget

– 41,9

– 44,9

– 43,2

– 53,8

– 56,9

 
  

Nadere afrekening 2013 uwv en svb

22,8

0,0

0,0

0,0

0,0

 
  

Overbruggingsregeling

– 37,8

– 49,4

– 64,5

– 56,2

– 43,1

 
  

Toeslagenwet

– 6,1

– 14,7

– 15,5

– 9,0

– 1,8

 
  

Wajong

57,3

43,4

45,8

50,1

54,4

 
  

Diversen

28,5

9,5

7,2

8,7

1,5

 
   

– 703,2

– 910,2

– 910,6

– 738,2

– 578,7

 

Beleidsmatige mutaties

      
 

Rijksbegroting in enge zin

      
  

Eindejaarsmarge rbg-eng

17,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 
  

Kasschuiven rbg-eng

– 244,5

– 33,5

201,9

70,8

0,3

 
  

Diversen

– 3,0

3,0

0,0

0,0

0,0

 
 

Sociale zekerheid

      
  

Additionele middelen koopkracht

16,1

161,0

166,6

166,0

166,4

 
  

Behoud gratis schoolboeken

0,0

– 30,0

– 90,0

– 90,0

– 90,0

 
  

Eindejaarsmarge sza

46,6

0,0

0,0

0,0

0,0

 
  

Hervorming kindregelingen

28,7

85,0

262,1

395,3

395,3

 
  

Inhouden loon/prijsbijstelling 2014 uwv/svb

0,0

– 30,0

– 30,0

– 30,0

– 30,0

 
  

Inhouden lpo uwv+svb

7,3

18,5

18,2

16,3

16,2

 
  

Intensivering kinderopvangtoeslag

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

 
  

Inzet overige middelen artikel 99

– 16,2

– 26,3

– 41,6

– 16,2

– 16,2

 
  

Inzet reservering kinderopvangtoeslag

– 100,0

– 100,0

– 100,0

– 100,0

– 100,0

 
  

Inzet restant eindejaarsmarge sza

– 46,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 
  

Kasschuiven sza

– 161,8

– 10,9

61,5

41,8

70,3

 
  

Mkob verlaging

– 15,3

0,0

0,0

0,0

0,0

 
  

Nominale ontwikkeling

84,0

68,5

70,3

71,7

72,4

 
  

Pensioenakkoord zzp en vermogen

0,0

41,0

83,0

102,0

117,0

 
  

Prikkelwerking/alimentatie wwb

0,0

0,0

– 40,0

– 80,0

– 80,0

 
  

Terugdraaien versobering anw

0,0

– 17,0

– 47,0

– 72,0

– 92,0

 
  

Terugdraaien versobering zelfstandigenaftrek

0,0

16,0

16,0

16,0

16,0

 
  

Verlaging arbeidsongeschiktheidstegemoetkoming

0,0

– 0,7

– 8,2

– 16,4

– 23,5

 
  

Verlenging ww-termijn kinderopvangtoeslag

0,0

17,0

17,0

0,0

0,0

 
  

Wwb/p-wet overige aanpassingen

41,9

– 23,3

– 98,5

– 135,8

– 109,0

 
  

Wwb/p-wet zittend bestand wajong

– 40,0

21,7

95,0

126,0

91,0

 
  

Wwz uitvoeringskosten

0,9

– 2,1

– 26,1

7,3

– 7,7

 
  

Diversen

14,8

23,7

36,2

26,0

29,7

 
   

– 269,9

281,6

646,4

598,8

526,2

 

Technische mutaties

      
 

Rijksbegroting in enge zin

      
  

Intensivering armoede- en schuldenbeleid

– 70,0

– 90,0

– 90,0

– 90,0

– 90,0

 
  

Diversen

5,5

2,5

5,6

0,8

– 0,6

 
 

Sociale zekerheid

      
  

Compensatie lage inkomens

0,0

30,0

30,0

30,0

30,0

 
  

Decentralisatie participatiebudget

0,0

– 2.865,3

– 2.693,3

– 2.526,3

– 2.394,3

 
  

Koopkrachttegemoetkoming

– 66,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
  

Studieregeling participatiewet

0,0

– 6,0

– 18,0

– 29,0

– 35,0

 
  

Uitboeking bijdrage ocw aan participatiebudget

0,0

– 53,4

– 53,4

– 53,4

– 53,4

 
  

Diversen

11,8

– 11,0

– 12,4

– 27,5

– 34,8

 
 

Niet tot een ijklijn behorend

      
  

Bikk aow

304,7

331,2

351,1

370,2

391,4

 
  

Bikk aow mev 2015

0,1

– 211,4

– 224,1

– 236,3

– 249,8

 
  

Rb of mev 2015

0,0

282,6

294,4

304,0

317,0

 
  

Rijksbijdrage vermogenstekort ouderdomsfonds

– 67,9

– 1.198,4

– 1.074,6

– 632,3

– 777,3

 
  

Diversen

13,3

7,6

7,4

7,0

5,7

 
   

131,5

– 3.781,6

– 3.477,3

– 2.882,8

– 2.891,1

 

Extrapolatie

34.402,5

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

– 841,8

– 4.410,0

– 3.741,3

– 3.022,1

– 2.943,6

 

Stand Miljoenennota 2015 (subtotaal)

32.913,6

32.421,2

32.875,5

33.671,5

33.984,8

34.402,5

Totaal Internationale samenwerking

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Stand Miljoenennota 2015

32.914,1

32.421,7

32.876,0

33.672,0

33.985,3

34.403,0

XV SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID: NIET-BELASTINGONTVANGSTENbedragen in miljoenen euro's
   

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

1.766,2

1.728,2

1.736,5

1.715,3

1.724,5

 

Mee- en tegenvallers

      
 

Sociale zekerheid

      
  

Bijstand zelfstandigen

16,3

0,0

0,0

0,0

0,0

 
  

Kinderopvangtoeslag

112,2

0,0

0,0

0,0

0,0

 
  

Nadere afrekening 2013 uwv en svb

69,6

0,0

0,0

0,0

0,0

 
  

Diversen

– 3,0

– 5,7

2,8

– 0,6

– 7,1

 
   

195,1

– 5,7

2,8

– 0,6

– 7,1

 

Beleidsmatige mutaties

      
 

Rijksbegroting in enge zin

      
  

Diversen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
 

Sociale zekerheid

      
  

Additionele middelen koopkracht

0,0

1,5

10,1

15,8

17,9

 
  

Hervorming kindregelingen

0,0

– 1,7

– 10,3

– 15,9

– 17,2

 
  

Diversen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
   

0,0

– 0,2

– 0,2

– 0,1

0,7

 

Technische mutaties

      
 

Rijksbegroting in enge zin

      
  

Diversen

0,2

– 3,8

– 3,8

– 3,8

– 3,8

 
  

Sociale zekerheid

      
  

Uitboeking bijdrage ocw aan participatiebudget

0,0

– 53,4

– 53,4

– 53,4

– 53,4

 
  

Diversen

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 
 

Niet tot een ijklijn behorend

      
  

Diversen

16,5

20,2

20,2

20,2

20,2

 
   

16,8

– 37,0

– 37,0

– 37,0

– 37,0

 

Extrapolatie

1.687,2

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

211,8

– 42,9

– 34,4

– 37,7

– 43,4

 

Stand Miljoenennota 2015 (subtotaal)

1.978,0

1.685,3

1.702,1

1.677,5

1.681,1

1.687,2

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Miljoenennota 2015

1.978,0

1.685,3

1.702,1

1.677,5

1.681,1

1.687,2

AIO

De raming van de uitgaven aan de AIO wordt neerwaarts bijgesteld op basis van realisatiecijfers. Deze bijstelling komt voornamelijk doordat het aantal mensen met recht op een AIO-uitkering is afgenomen. Daarnaast is de raming van de uitgaven aan de AIO neerwaarts bijgesteld doordat de gemiddelde uitkering lager uitviel dan verwacht.

Bijstand

De uitgaven aan de bijstand worden neerwaarts bijgesteld als gevolg van lagere verwachte werkloosheidscijfers dan waar eerder mee gerekend werd.

Kinderopvangtoeslag (uitgaven en ontvangsten)

Op basis van uitvoeringsinformatie van de Belastingdienst is de raming van de uitgaven aan de kinderopvangtoeslag naar beneden bijgesteld. Dit komt doordat het aantal kinderen in de kinderopvang en het aantal opvanguren per kind is afgenomen ten opzichte van de raming in de begroting 2014.

Kindgebonden budget

De raming van de uitgaven aan het kindgebonden budget is neerwaarts bijgesteld op basis van nieuwe inkomensgegeven van het CPB. Door de hogere economische groei en hogere inkomens hebben minder mensen recht op een (hoger) kindgebonden budget.

Nadere afrekening 2013 UWV en SVB (uitgaven en ontvangsten)

Dit betreft de nadere afrekening 2013 van verschillende regelingen van SZW. Begrotingsgefinancierde regelingen worden gedurende het jaar aan instellingen als UWV en SVB bevoorschot en achteraf exact afgerekend.

Overbruggingsregeling

Op basis van uitvoeringsinformatie van de SVB is de raming van de uitgaven aan de overbruggingsregeling AOW neerwaarts bijgesteld. Het aantal mensen dat gebruik maakt van de overbruggingsregeling is lager dan eerder verondersteld, evenals de gemiddelde hoogte van de overbruggingsuitkering.

Toeslagenwet

Op basis van realisaties en nieuwe uitvoeringsinformatie wordt de raming van de uitgaven aan de toeslagenwet neerwaarts bijgesteld. De toeslagenwet volgt de ontwikkeling van de moederwetten. Voornaamste oorzaak van de neerwaartse bijstelling is de daling van het aantal WW’ers.

Wajong

Uit uitvoeringsinformatie van het UWV blijkt dat het aantal mensen in de Wajong hoger is dan verwacht. Dit leidt tot een opwaartse bijstelling van de geraamde uitgaven aan de Wajong voor latere jaren.

Eindejaarsmarge rbg-eng

Dit betreft de overheveling van de eindejaarsmarge naar de begroting van SZW.

Kasschuiven rbg-eng

Om het kasritme van de uitgaven te ondersteunen worden diverse kasschuiven gedaan. De grootste hiervan betreft een kasschuif ten behoeve van de sectorplannen. Een deel van het budget voor de sectorplannen is van 2014 en 2015 overgeheveld naar latere jaren vanwege een derde tranche en een andere liquiditeitsbehoefte van de eerdere plannen. Een andere grote kasschuif betreft een schuif om de Rijksgebouwendienst te compenseren in 2015 in plaats van 2014 voor het mislopen van een gebruikersvergoeding.

Additionele middelen koopkracht (uitgaven en ontvangsten)

Ter ondersteuning van de koopkracht van gezinnen met kinderen wordt geïntensiveerd in het kindgebonden budget.

Behoud gratis schoolboeken

Dit betreft het aandeel van SZW in de maatregel behoud gratis schoolboeken uit de Begrotingsafspraken 2014 (TK 33 750, nr. 19).

Eindejaarsmarge sza (en ramingtechnische veronderstelling in=uit)

Dit betreft de overheveling van de eindejaarsmarge naar de begroting van SZW. Gelijktijdig is de ramingstechnische veronderstelling in=uit geboekt op de aanvullende post. De combinatie van beide bewerkstelligt dat het totale uitgavenbeeld niet wijzigt.

Hervorming kindregelingen (uitgaven en ontvangsten)

Dit betreft het aandeel van SZW in de bijstelling van de hervorming kindregelingen uit de Begrotingsafspraken 2014 (TK 33 750, nr. 19).

Inhouden loon/prijsbijstelling 2014 uwv/svb

Dit betreft de maatregel inhouden loon/prijsbijstelling 2014 UWV/SVB (premiedeel) uit de Begrotingsafspraken 2014 (TK 33 750, nr. 19).

Inhouden lpo uwv+svb

De maatregel inhouden loon/prijsbijstelling 2014 UWV/SVB (premiedeel) stond taakstellend op het artikel nominaal en onvoorzien. Dit betreft een gedeelte van de invulling van de premiegefinancierde kant.

Intensivering kinderopvangtoeslag

Dit betreft de maatregel intensivering kinderopvangtoeslag uit de Begrotingsafspraken 2014 (TK 33 750, nr. 19).

Inzet overige middelen artikel 99

Dit betreft de inzet van vrijvallende reserveringen op het artikel nominaal en onvoorzien ter dekking van het met één jaar uitstellen van de kostendelersnorm in de AOW en het intrekken van het wetsvoorstel AOW-partnertoeslag (EK 33 687, nr. 15).

Inzet reservering kinderopvangtoeslag

Dit betreft de inzet van de reservering kinderopvangtoeslag ter dekking van de maatregel intensivering kinderopvangtoeslag uit de Begrotingsafspraken 2014 (TK 33 750, nr. 19).

Inzet restant eindejaarsmarge sza

Ter dekking van het budgettaire beeld SZA zet SZW het restant van de eindejaarsmarge in.

Kasschuiven sza

Om het kasritme van de uitgaven binnen het kader SZA te ondersteunen worden diverse kasschuiven gedaan. De grootste hiervan betreft een schuif van 279 mln. van 2014 naar 2015 in verband met het in mei genomen besluit om de huishoudentoeslag niet per 2015 in te voeren. Naar aanleiding van besluitvorming in augustus wordt deze kasschuif uitgeboekt bij de mutaties afstel huishoudentoeslag.

Mkob verlaging

Ter dekking van de vervroegde inwerkingtreding van de twee- woningenmaatregel in de AOW wordt de koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen (MKOB) per 1 februari 2014 extra verlaagd.

Nominale ontwikkeling

Dit is een overboeking van het begrotingshoofdstuk «koppeling uitkeringen» naar de begroting van SZW. Hiermee worden de begrotingsgefinancierde uitkeringen op het prijspeil van 2014 gebracht.

Pensioenakkoord zzp en vermogen

Dit betreft de maatregel uitzondering vermogenstoets bijstand ZZP uit het pensioenakkoord (TK 32 043, nr. 188).

Prikkelwerking/alimentatie wwb

Dit betreft een deel van de maatregel prikkelwerking inkomensdeel WWB/aanscherpen alimentatie uit de Begrotingsafspraken 2014 (TK 33 750, nr. 19). De opbrengst van deze maatregel valt lager uit doordat het behalen van de opbrengst alimentatie niet mogelijk is gebleken en doordat de maatstaf bijstandsontvangers in het Gemeentefonds pas per 2016 mogelijk wordt aangepast.

Terugdraaien versobering anw

Dit betreft het begrotingsgefinancierde deel van de maatregel terugdraaien versobering ANW uit de Begrotingsafspraken 2014 (TK 33 750, nr. 19).

Terugdraaien versobering zelfstandigenaftrek

Dit betreft het aandeel van SZW in de maatregel terugdraaien versobering zelfstandigenaftrek uit de Begrotingsafspraken 2014 (TK 33 750, nr. 19).

Verlaging arbeidsongeschiktheidstegemoetkoming

In het 6 miljard pakket is afgesproken om de arbeidsongeschiktheidstegemoetkoming te verlagen. De hiermee gemoeide besparing is berekend op basis van het toen ingeschatte volume. Doordat het zittend bestand Wajong niet naar gemeenten over gaat, valt het volume in de Wajong hoger uit dan gedacht en daarmee de besparing op de arbeidsongeschiktheidstegemoetkoming.

Verlenging WW-termijn kinderopvangtoeslag

Ouders zullen in 2015 en 2016 in de eerste zes maanden van werkloosheid nog recht hebben op kinderopvangtoeslag. Door de periode te verlengen van drie naar zes maanden kunnen ze zich volledig richten op het vinden van een nieuwe baan.

Wwb/p-wet overige aanpassingen

De aanpassingen WWB/Participatiewet (TK 33 161, nr.154) bestaan uit meerdere begrotingsmutaties. Deze zijn per saldo budgettair neutraal (gedeeltelijk op het hoofdstuk koppeling uitkeringen). De overige aanpassingen betreffen onder andere de invoering van een studieregeling, het behouden van de ontheffing van de sollicitatieplicht alleenstaande ouders en het uitstel van de WWB-maatregelen naar 1 januari 2015. Ook de dekking vanuit de middelen ten behoeve van de verzachting van de kostendelersnorm zijn hierin meegenomen.

Wwb/p-wet zittend bestand wajong

De aanpassingen WWB/Participatiewet (TK 33 161, nr.154) bestaan uit meerdere begrotingsmutaties. Deze zijn per saldo budgettair neutraal (gedeeltelijk op koppeling uitkeringen). De belangrijkste wijziging betreft het niet overgaan van het zittend bestand Wajong naar gemeenten.

Wwz uitvoeringkosten

Dit betreft de inzet van de reservering op het artikel nominaal en onvoorzien ten behoeve van de uitvoeringskosten Wet Werk en Zekerheid. Tegenover de lagere begrotingsgefinancierde uitgaven staat een gelijke stijging van de premiegefinancierde uitvoeringskosten.

Intensivering armoede- en schuldenbeleid

Voor de intensivering van het armoede- en schuldenbeleid worden middelen aan het Gemeentefonds toegevoegd.

Compensatie lage inkomens

In de totale dekkingsplaat van het niet doorgaan van de huishoudentoeslag is 30 mln. vrijgemaakt om lage inkomens te compenseren.

Decentralisatie participatiebudget

Vanaf 2015 maakt het gebundeld participatiebudget onderdeel uit van de integratie-uitkering sociaal domein in het Gemeentefonds. Het gebundeld participatiebudget bestaat uit het macrobudget Wsw (Wet sociale werkvoorziening) en het gemeentelijk participatiebudget.

Koopkrachttegemoetkoming

Als onderdeel van het 6 miljard pakket vindt in 2014 een eenmalige uitkering plaats voor mensen met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum. Dit betreft de overheveling van deze middelen naar het Gemeentefonds.

Studieregeling Participatiewet

Dit betreft de overboeking van middelen voor de studieregeling in de Participatiewet (TK 33 161, nr.125) naar het Gemeentefonds.

Uitboeking bijdrage OCW aan Participatiebudget (uitgaven en ontvangsten)

Met het intrekken van de Wet Participatiebudget per 2015 vervalt de bijdrage van OCW aan het Participatiebudget, zodat de daarvoor geraamde ontvangsten en uitgaven vanaf 2015 structureel met 53 mln. zijn verlaagd. Daarmee is sprake van een budgetneutrale mutatie.

Bikk aow

Op basis van de meest recente cijfers van het CPB is de raming voor de bijdrage in de kosten van de heffingskortingen (BIKK) aan het ouderdomsfonds voor 2014 en verder naar boven bijgesteld.

Rijksbijdrage vermogenstekort ouderdomsfonds

De rijksbijdrage aan het ouderdomsfonds voor 2014 is op basis van het Centraal Economisch Plan vastgesteld. De raming van de premie-inkomsten AOW is vanaf 2015 neerwaarts bijgesteld, waardoor het vermogenstekort ouderdomsfonds hoger is dan verwacht. Hierdoor wordt de rijksbijdrage naar boven bijgesteld. Daarnaast is het afstel van de huishoudentoeslag en de invoering van de inkomensondersteuning AOW verwerkt in de raming. Per saldo leidt dit tot een neerwaartse bijstelling van de rijksbijdrage.

Bijstand zelfstandigen (BBZ)

Gemeenten krijgen een voorschot om BBZ te verstrekken. Voor sommige gemeenten is dat voorschot te hoog en voor anderen te laag. De realisaties t.o.v. de bevoorschottingen worden na afloop van elk jaar verrekenend. De nabetalingen plus eenmalige uitkering over 2013 bedroegen 16,2 mln. en de ontvangsten 16,5 mln.

Sociale Zekerheid en Arbeidsmarkt

SOCIALE VERZEKERINGEN: UITGAVENbedragen in miljoenen euro's
   

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand Miljoenennota 2014

78.957,7

84.380,7

85.401,5

85.723,3

86.315,9

 

Mee- en tegenvallers

      
 

Sociale zekerheid

      
  

Aow

– 197,9

– 206,5

– 79,4

– 104,8

– 90,1

 
  

Bijstand

– 522,2

– 682,6

– 668,5

– 504,8

– 374,4

 
  

Iva

28,7

40,1

39,7

47,2

67,2

 
  

Kinderopvangtoeslag

– 185,6

– 153,5

– 153,8

– 155,1

– 140,3

 
  

Kindgebonden budget

– 41,9

– 44,9

– 43,2

– 53,8

– 56,9

 
  

Nominale ontwikkeling

– 18,8

– 376,2

– 487,1

– 512,5

– 518,8

 
  

Overbruggingsregeling

– 37,8

– 49,4

– 64,5

– 56,2

– 43,1

 
  

Uwv uitvoeringskosten

0,0

– 120,9

– 116,7

– 90,8

– 75,2

 
  

Wajong

57,3

43,4

45,8

50,1

54,4

 
  

Wao

17,4

20,2

48,3

55,2

44,7

 
  

Wazo

– 57,4

– 16,1

– 11,1

– 6,1

– 1,1

 
  

Wga

– 109,8

– 146,1

– 180,5

– 223,8

– 251,7

 
  

Ww

– 967,0

– 1.676,7

– 1.819,4

– 1.413,9

– 1.115,2

 
  

Diversen

16,1

– 58,9

– 50,9

– 34,0

– 32,2

 
   

– 2.018,9

– 3.428,1

– 3.541,3

– 3.003,3

– 2.532,7

 

Beleidsmatige mutaties

      
 

Sociale zekerheid

      
  

1 jaar uitstel kostendelersnorm aow

0,0

10,2

25,4

0,0

0,0

 
  

Additionele middelen koopkracht

16,1

161,0

166,6

166,0

166,4

 
  

Behoud gratis schoolboeken

0,0

– 30,0

– 90,0

– 90,0

– 90,0

 
  

Business cases intensivering toezicht

– 37,5

– 41,6

– 45,0

– 46,6

– 11,4

 
  

Eindejaarsmarge sza

46,6

0,0

0,0

0,0

0,0

 
  

Hervorming kindregelingen

28,7

85,0

262,1

395,3

395,3

 
  

Inhouden loon/prijsbijstelling 2014 uwv/svb

0,0

– 30,0

– 30,0

– 30,0

– 30,0

 
  

Intensivering kinderopvangtoeslag

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

 
  

Intrekken wetsvoorstel aow-partnertoeslag

0,0

38,1

59,8

65,4

65,6

 
  

Invulling in=uit-taakstelling

46,6

0,0

0,0

0,0

0,0

 
  

Inzet overige middelen artikel 99

– 16,2

– 26,3

– 41,6

– 16,2

– 16,2

 
  

Inzet reservering kinderopvangtoeslag

– 100,0

– 100,0

– 100,0

– 100,0

– 100,0

 
  

Inzet restant eindejaarsmarge sza

– 46,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 
  

Kasschuiven sza

– 488,8

269,4

70,4

33,8

62,4

 
  

Pensioenakkoord zzp en vermogen

0,0

41,0

83,0

102,0

117,0

 
  

Prikkelwerking/alimentatie wwb

0,0

0,0

– 40,0

– 80,0

– 80,0

 
  

Ramingstechnische veronderstelling in=uit

– 46,6

0,0

0,0

0,0

0,0

 
  

Steiler afbouwen huishoudentoeslag

0,0

– 45,0

– 48,0

– 50,0

– 50,0

 
  

Terugdraaien versobering anw

0,0

8,0

23,0

35,0

42,0

 
  

Wwb/p-wet overige aanpassingen

40,0

– 22,0

– 99,0

– 136,0

– 111,0

 
  

Wwb/p-wet zittend bestand wajong

– 40,0

22,0

99,0

136,0

111,0

 
  

Diversen

29,5

87,9

51,4

1,0

– 7,1

 
   

– 468,1

527,7

447,1

485,7

564,0

 

Technische mutaties

      
 

Sociale zekerheid

      
  

Afschaffen mkob

0,0

– 1.005,3

– 1.022,6

– 1.036,8

– 1.051,1

 
  

Afstel huishoudentoeslag

0,0

– 2.694,3

– 2.532,5

– 2.654,5

– 2.776,6

 
  

Brutering

80,5

– 602,9

– 628,7

– 626,4

– 653,7

 
  

Inkomensondersteuning aow

0,0

920,3

926,2

938,6

951,1

 
  

Nominale ontwikkeling

0,0

– 24,7

– 77,9

– 134,5

– 197,0

 
  

Steiler afbouwen huishoudentoeslag

0,0

45,0

48,0

50,0

50,0

 
  

Uitboeking bijdrage ocw aan participatiebudget

0,0

– 53,4

– 53,4

– 53,4

– 53,4

 
  

Uitboeking erd zw

0,0

– 82,2

– 89,1

– 89,2

– 89,2

 
  

Diversen

– 4,9

27,0

5,5

– 15,4

– 27,1

 
   

75,6

– 3.470,5

– 3.424,5

– 3.621,6

– 3.847,0

 

Extrapolatie

81.234,1

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

– 2.411,3

– 6.370,9

– 6.518,5

– 6.139,2

– 5.815,5

 

Stand Miljoenennota 2015

76.546,4

78.009,9

78.883,0

79.584,2

80.500,4

 
SOCIALE VERZEKERINGEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTENbedragen in miljoenen euro's
   

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand Miljoenennota 2014

1.116,1

1.102,4

1.120,8

1.109,0

1.128,0

 

Mee- en tegenvallers

      
 

Sociale zekerheid

      
  

Kinderopvangtoeslag

112,2

0,0

0,0

0,0

0,0

 
  

Nadere afrekening 2013 uwv en svb

69,6

0,0

0,0

0,0

0,0

 
  

Ww

– 37,8

– 26,1

– 26,1

– 26,1

– 26,1

 
  

Diversen

15,1

– 5,4

3,0

– 0,5

– 7,4

 
   

159,1

– 31,5

– 23,1

– 26,6

– 33,5

 

Beleidsmatige mutaties

      
 

Sociale zekerheid

      
  

Diversen

0,0

– 0,2

– 0,2

– 0,1

0,7

 
   

0,0

– 0,2

– 0,2

– 0,1

0,7

 

Technische mutaties

      
 

Sociale zekerheid

      
  

Uitboeking bijdrage ocw aan participatiebudget

0,0

– 53,4

– 53,4

– 53,4

– 53,4

 
  

Diversen

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 
   

0,1

– 53,4

– 53,4

– 53,4

– 53,4

 

Extrapolatie

1.057,5

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

159,2

– 85,0

– 76,6

– 80,1

– 86,1

 

Stand Miljoenennota 2015

1.275,3

1.017,4

1.044,1

1.029,0

1.041,9

 

AOW

De raming van de uitgaven aan de AOW is bijgesteld op basis van de volumeprognose 2014 van de SVB. Daarnaast is de raming voor de gemiddelde hoogte van de partnertoeslag naar beneden bijgesteld.

Bijstand

De uitgaven aan de bijstand worden neerwaarts bijgesteld als gevolg van lagere verwachte werkloosheidscijfers en lagere realisaties dan waar eerder mee gerekend werd.

Iva

Het verwachte aantal mensen met een IVA-uitkering is naar boven bijgesteld op basis van uitvoeringsinformatie en een nieuwe lange termijn raming. Daartegenover staat dat de verwachte gemiddelde uitkering lager is dan eerder werd gedacht. Per saldo wordt de raming van de IVA-uitgaven opwaarts bijgesteld.

Kinderopvangtoeslag (uitgaven en ontvangsten)

Op basis van uitvoeringsinformatie van de Belastingdienst zijn de uitgaven aan de kinderopvangtoeslag naar beneden bijgesteld. Dit komt doordat het aantal kinderen in de kinderopvang en het aantal opvanguren per kind is afgenomen ten opzichte van de raming in de begroting 2014.

Kindgebonden budget

De raming van uitgaven aan het kindgebonden budget is neerwaarts bijgesteld op basis van nieuwe inkomensgegevens van het CPB. Door de hogere economische groei en hogere inkomens ten opzichte van de raming in de begroting 2014 hebben minder mensen recht op een (hoger) kindgebonden budget.

Nominale ontwikkeling

De mutatie betreft een aanpassing in de geraamde nominale ontwikkeling binnen het SZA-kader als gevolg van CPB-ramingen van loon- en prijsontwikkeling en als gevolg van mutaties in uitgavenramingen binnen de Sociale Zekerheid.

Overbruggingsregeling

Op basis van uitvoeringsinformatie van de SVB is de raming van de uitgaven aan de overbruggingsregeling AOW neerwaarts bijgesteld. Het aantal mensen dat gebruik maakt van de overbruggingsregeling is lager dan eerder verondersteld, evenals de gemiddelde hoogte van de overbruggingsuitkering.

Uwv uitvoeringskosten

De raming van de uitvoeringskosten van UWV wordt voor 2015 en verder naar beneden bijgesteld. Dit wordt met name veroorzaakt door een lager aantal WW-uitkeringen waardoor het UWV minder kosten heeft voor het uitvoeren van de WW.

Wajong

Uit uitvoeringsinformatie van het UWV blijkt dat het aantal mensen in de Wajong hoger is dan verwacht. Dit leidt tot een opwaartse bijstelling van de geraamde uitgaven aan de Wajong voor latere jaren.

Wao

De opwaartse bijstelling van de geraamde uitgaven aan de WAO wordt met name veroorzaakt door een hogere gemiddelde uitkering op basis van een nieuwe lange termijn raming.

Wazo

De raming van de WAZO-uitgaven wordt naar beneden bijgesteld. Het totaal aantal geboorten ligt lager, daarmee is het verwachte aantal uitkeringen voor zwangerschaps- en bevallingsverlof ook lager.

Wga

Het verwachte aantal mensen dat de WGA instroomt is neerwaarts bijgesteld. Daarnaast wordt de verwachte gemiddelde uitkering naar beneden bijgesteld op basis van een nieuwe lange termijn raming. Hierdoor worden de geraamde uitgaven aan de WGA neerwaarts bijgesteld.

Ww (uitgaven en ontvangsten)

De raming van de WW-uitgaven wordt neerwaarts bijgesteld. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de lagere verwachte werkloosheid dan bij MEV 2014.

Diversen (uitgaven mee- en tegenvallers)

Dit betreft voornamelijk het saldo van meevallers bij de Toeslagenwet, de Ziektewet en een tegenvaller bij de ANW.

1 jaar uitstel kostendelersnorm AOW

Dit betreft het uitstel van de invoering van de kostendelersnorm in de AOW met één jaar (TK 30 169, nr. 36).

Additionele middelen koopkracht (uitgaven en ontvangsten)

Ter ondersteuning van de koopkracht van gezinnen met kinderen wordt geïntensiveerd in het kindgebonden budget.

Behoud gratis schoolboeken

Dit betreft het aandeel van SZW in de maatregel behoud gratis schoolboeken uit de Begrotingsafspraken 2014 (TK 33 750, nr. 19).

Business cases intensivering toezicht

Dit betreft het saldo van de besparing op uitkeringslasten en de intensivering op uitvoeringskosten door versterking van het toezicht van UWV en SVB.

Eindejaarsmarge sza en ramingtechnische veronderstelling in=uit

Dit betreft de overheveling van de eindejaarsmarge naar de begroting van SZW. Gelijktijdig is de ramingstechnische veronderstelling in=uit geboekt op de aanvullende post. De combinatie van beide bewerkstelligt dat het totale uitgavenbeeld niet wijzigt.

Hervorming kindregelingen

Dit betreft het aandeel van SZW in de bijstelling van de hervorming kindregelingen uit de Begrotingsafspraken 2014 (TK 33 750, nr. 19).

Inhouden loon/prijsbijstelling 2014 uwv/svb

Dit betreft de maatregel inhouden loon/prijsbijstelling 2014 UWV/SVB (premiedeel) uit de Begrotingsafspraken 2014 (TK 33 750, nr. 19).

Intensivering kinderopvangtoeslag

Dit betreft de maatregel intensivering kinderopvangtoeslag uit de Begrotingsafspraken 2014 (TK 33 750, nr. 19).

Intrekken wetsvoorstel aow-partnertoeslag

Dit betreft het intrekken van het wetsvoorstel aow-partnertoeslag (TK 33 687, nr. 15).

Invulling in = uittaakstelling

Departementen mogen onderuitputting tot maximaal 1 procent van hun gecorrigeerde begrotingstotaal meenemen naar volgend jaar (via de zogenoemde eindejaarsmarge). Daarbij wordt de technische veronderstelling gehanteerd dat in het volgende jaar een gelijk bedrag aan onderuitputting zal optreden (in=uit taakstelling). Hiermee leidt de systematiek van de eindejaarsmarge niet tot EMU-saldobelasting. Bij Miljoenennota is de in=uittaakstelling voor 2014 ingevuld.

Inzet overige middelen artikel 99

Dit betreft de inzet van vrijvallende reserveringen op het artikel nominaal en onvoorzien ter dekking van het met één jaar uitstellen van de kostendelersnorm in de AOW en het intrekken van het wetsvoorstel AOW-partnertoeslag (EK 33 687, nr. 15).

Inzet reservering kinderopvangtoeslag

Dit betreft de inzet van de reservering kinderopvangtoeslag ter dekking van de maatregel intensivering kinderopvangtoeslag uit de Begrotingsafspraken 2014 (TK 33 750, nr. 19).

Inzet restant eindejaarsmarge sza

Ter dekking van het budgettaire beeld SZA zet SZW het restant van de eindejaarsmarge in.

Kasschuiven sza

Om het kasritme van de uitgaven binnen het kader SZA te ondersteunen worden diverse kasschuiven gedaan. De grootste hiervan betreft een schuif van 279 mln. van 2014 naar 2015 in verband met het in mei genomen besluit om de huishoudentoeslag niet per 2015 in te voeren. Naar aanleiding van besluitvorming in augustus wordt deze kasschuif uitgeboekt bij de mutaties afstel huishoudentoeslag.

Pensioenakkoord zzp en vermogen

Dit betreft de maatregel uitzondering vermogenstoets bijstand ZZP uit het pensioenakkoord (TK 32 043, nr. 188).

Prikkelwerking/alimentatie wwb

Dit betreft een deel van de maatregel prikkelwerking inkomensdeel WWB/aanscherpen alimentatie uit de Begrotingsafspraken 2014 (TK 33 750, nr. 19). De opbrengst van deze maatregel valt lager uit doordat het behalen van de opbrengst alimentatie niet mogelijk is gebleken. Beoogd wordt de besparing van de maatregel prikkelwerking WWB in te vullen door, met behoud van het uitgangspunt van een kostengeoriënteerde verdeling, de maatstaf bijstandsontvangers in de verdeelsystematiek van het Gemeentefonds vanaf 2016 aan te passen. Onderzoek naar de mogelijkheden om de maatstaf aan te passen, geschiedt als onderdeel van de herijking van het cluster Werk en Inkomen in het Gemeentefonds.

Steiler afbouwen huishoudentoeslag (beleidsmatig en technisch)

De maatregel steiler afbouwen huishoudentoeslag uit de Begrotingsafspraken 2014 (TK 33 750, nr. 19) wordt nu volledig geboekt op de zorgtoeslag. De technische mutatie corrigeert voor de originele maatregel steiler afbouwen huishoudentoeslag.

Terugdraaien versobering anw

Dit betreft de maatregel terugdraaien versobering ANW uit de Begrotingsafspraken 2014 (TK 33 750, nr. 19).

Afschaffen MKOB

Per 1 januari 2015 wordt de uitkering op grond van de wet MKOB beëindigd.

Afstel huishoudentoeslag

De huishoudentoeslag wordt niet ingevoerd. Met deze mutatie wordt het budget van de ouderenkortingen weer overgeheveld naar het lastenkader en wordt de ingeboekte besparing uitgeboekt. De ingeboekte besparing is alternatief ingevuld

Wwb/p-wet overige aanpassingen

De aanpassingen WWB/Participatiewet (TK 33 161, nr.154) bestaan uit meerdere begrotingsmutaties. Deze zijn per saldo budgettair neutraal. De overige aanpassingen betreffen onder andere de invoering van een studieregeling, het behouden van de ontheffing van de sollicitatieplicht alleenstaande ouders en het uitstel van de WWB-maatregelen naar 1 januari 2015. Ook de dekking vanuit de middelen ten behoeve van de verzachting van de kostendelersnorm zijn hierin meegenomen.

Wwb/p-wet zittend bestand wajong

De aanpassingen WWB/Participatiewet (TK 33 161, nr.154) bestaan uit meerdere begrotingsmutaties. Deze zijn per saldo budgettair neutraal. De belangrijkste wijziging betreft het niet overgaan van het zittend bestand Wajongers met arbeidsvermogen naar gemeenten in combinatie met de uitkeringsverlaging van 75% naar 70% per 2018 en een intensivering van de re-integratie van deze groep.

Brutering

Diverse uitkeringen zijn netto gekoppeld aan het netto minimumloon, maar kennen een ander bruto-netto traject dan het minimumloon. Wijzigingen in het bruto-netto traject van het minimumloon leiden tot aanpassing van het netto minimumloon. De uitkeringen die netto zijn gekoppeld, worden evenredig aangepast maar door het andere bruto-netto traject kan de bruto uitkering een afwijkende ontwikkeling vertonen dan die van het bruto minimumloon. Het effect hiervan op de uitkeringslasten wordt het bruteringseffect genoemd. Het uitgavenkader SZA is voor dit effect gecorrigeerd.

Inkomensondersteuning AOW

Per 1 januari 2015 wordt een inkomensondersteuning AOW geïntroduceerd die afhankelijk is van de AOW-opbouw.

Uitboeking bijdrage OCW aan Participatiebudget (uitgaven en ontvangsten)

Met het intrekken van de Wet Participatiebudget per 2015 vervalt de bijdrage van OCW aan het Participatiebudget, zodat de daarvoor geraamde ontvangsten en uitgaven vanaf 2015 structureel met 53 mln. zijn verlaagd. Daarmee is sprake van een budgetneutrale mutatie.

Uitboeking ERD ZW

Werkgevers zijn verzekerd via het UWV voor de ZW, tenzij zij als eigen risicodrager (ERD) zelf de kosten van ZW uitkeringen dragen of zich privaat verzekeren, en dus ook geen premie afdragen bij het UWV. Tot nu toe werd in het SZA kader rekening gehouden met de uitgaven aan uitkeringen van ERD’s, door deze apart bij te schatten. Omdat steeds meer werkgevers ervoor kiezen ERD te worden en de bijschatting mede daardoor problematischer is geworden, is besloten het kader te verlagen met de uitgaven aan uitkeringen ERD’s.

Diversen (uitgaven technische mutaties)

Dit betreft het saldo van een aantal technische mutaties, waaronder overboekingen naar het Gemeentefonds ten behoeve van uitvoeringskosten en studieregeling participatiewet.

Nadere afrekening 2013 UWV en SVB (uitgaven en ontvangsten)

Dit betreft de nadere afrekening 2013 van verschillende regelingen van SZW. Begrotingsgefinancierde regelingen worden gedurende het jaar aan instellingen als UWV en SVB bevoorschot en achteraf exact afgerekend.

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

XVI VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT: UITGAVENbedragen in miljoenen euro's
   

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

14.811,7

15.307,7

15.346,3

15.899,9

17.056,9

 

Mee- en tegenvallers

      
 

Zorg

      
  

Tegemoetkomingen wtcg

65,7

0,0

0,0

0,0

0,0

 
   

65,7

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Beleidsmatige mutaties

      
 

Rijksbegroting in enge zin

      
  

Ciz transitie kasschuif

15,0

0,0

-15,0

0,0

0,0

 
  

Fiscale ondersteuning chronisch zieken en gehandicapten

0,0

38,0

38,0

38,0

38,0

 
  

Frictiekosten instellingen jeugdhulp

0,0

60,0

60,0

60,0

0,0

 
  

Middelen jeugdhulp

– 2,0

– 34,0

– 34,0

– 34,0

– 34,0

 
  

Ova jeugd

7,9

16,2

2,4

2,4

2,4

 
  

Taakstellende onderuitputting

10,0

– 25,0

25,0

10,0

10,0

 
  

Transitie jeugdzorgplus-instellingen

17,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
  

Diversen

30,9

14,6

7,2

– 1,0

– 7,3

 
 

Zorg

      
  

Diversen

– 2,4

13,5

14,3

12,6

12,6

 
   

76,4

83,3

97,9

88,0

21,7

 

Technische mutaties

      
 

Rijksbegroting in enge zin

      
  

Instellingen jeugdhulp en jeugdbescherming

0,0

40,0

0,0

0,0

0,0

 
  

Invoeringskosten decentralisatie jeugdhulp

– 30,3

0,0

0,0

0,0

0,0

 
  

Kaderwijziging tsz

– 42,3

– 52,3

– 41,3

– 38,3

– 38,3

 
  

Naar gf: combinatiefuncties en buurtsportcoaches

– 46,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 
  

Overboeking wmo mantelzorg

0,0

– 70,0

– 100,0

– 100,0

– 100,0

 
  

Overheveling rvp van bkz

0,0

137,9

137,9

137,9

137,9

 
  

Saldo overboekingen hlz

0,0

– 1.359,0

– 1.254,8

– 1.232,3

– 1.217,0

 
  

Diversen

61,1

69,8

43,1

39,5

37,4

 
 

Zorg

      
  

Transitiefonds medisch specialisten

0,0

125,0

0,0

0,0

25,0

 
  

Diversen

– 5,6

– 4,4

– 4,3

– 4,3

– 4,2

 
 

Niet tot een ijklijn behorend

      
  

Bijstelling bikk

377,5

– 835,6

– 885,7

– 933,9

– 987,4

 
  

Bijstelling rijksbijdrage 18-

0,0

– 216,7

– 89,1

– 60,3

– 40,2

 
  

Bijstelling zorgtoeslag

– 260,0

– 91,3

348,1

431,9

– 326,4

 
  

Kaderwijziging tsz

42,3

52,3

41,3

38,3

38,3

 
  

Maatregelen zorgtoeslag

0,0

– 375,0

– 159,0

– 166,0

– 166,0

 
  

Rijksbijdrage hlz

0,0

1.804,0

1.353,0

902,0

451,0

 
  

Uitvoeringskosten zorgverzekeraars

0,0

– 22,0

– 28,0

– 35,0

– 35,0

 
  

Diversen

1,0

– 12,8

– 12,6

– 12,6

– 12,6

 
   

97,6

– 810,1

– 651,4

– 1.033,1

– 2.237,5

 

Extrapolatie

14.742,8

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

239,7

– 726,8

– 553,4

– 945,1

– 2.215,8

 

Stand Miljoenennota 2015 (subtotaal)

15.051,4

14.580,8

14.792,9

14.954,8

14.841,1

14.742,8

Totaal Internationale samenwerking

5,5

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Stand Miljoenennota 2015

15.056,8

14.585,9

14.797,9

14.959,8

14.846,0

14.747,8

XVI VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT: NIET-BELASTINGONTVANGSTENbedragen in miljoenen euro's
   

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

72,7

72,7

72,7

72,7

72,7

 

Beleidsmatige mutaties

      
 

Rijksbegroting in enge zin

      
  

Afroming egalisatiereserve

0,0

0,0

78,0

0,0

0,0

 
  

Ontvangsten wanbetalers

20,0

10,0

0,0

0,0

0,0

 
  

Diversen

5,9

0,0

0,0

0,0

0,0

 
   

25,9

10,0

78,0

0,0

0,0

 

Technische mutaties

      
 

Rijksbegroting in enge zin

      
  

Diversen

27,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 
   

27,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Extrapolatie

72,7

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

53,3

10,0

78,0

0,0

0,0

 

Stand Miljoenennota 2015 (subtotaal)

125,9

82,7

150,7

72,7

72,7

72,7

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Miljoenennota 2015

125,9

82,7

150,7

72,7

72,7

72,7

Tegemoetkomingen Wtcg

De voor december 2013 voorziene uitbetaling van tegemoetkomingen Wtcg is deels over de jaargrens heengegaan als gevolg van het inkomensafhankelijk maken van de Wtcg.

Ciz transitie kasschuif

Tegen de achtergrond van de hervorming langdurige zorg heeft het CIZ in 2014 aanzienlijke meerkosten. In 2016 zijn de exploitatiekosten fors lager dan de beschikbare middelen. Via een kasschuif wordt de ruimte uit 2016 in 2014 beschikbaar gesteld.

Fiscale ondersteuning chronisch zieken en gehandicapten

Dit is onderdeel van de Begrotingsafspraken 2014. De fiscale regeling voor aftrek van specifieke zorgkosten wordt in aangepaste vorm gecontinueerd. De met deze fiscale regeling samenhangende Tegemoetkoming Specifieke Zorgkosten (TSZ) wordt ook voortgezet om verzilveringsproblematiek bij de fiscale regeling te voorkomen.

Frictiekosten instellingen jeugdhulp

Er worden middelen uitgetrokken voor de transitiekosten die bij de decentralisatie van de jeugdhulp optreden. Thans wordt uitgegaan van een risico van 180 mln. De dekking wordt onder meer gevonden bij de gereserveerde middelen voor uitvoeringsrisico’s.

Middelen Jeugdhulp

Dit gaat om de bij aanvang van de stelselherziening jeugd gereserveerde middelen voor uitvoeringsrisico’s. De middelen vallen vrij en worden aangewend voor de transitiekosten die bij de decentralisatie van de jeugdhulp mogelijk optreden.

OVA Jeugd

Als gevolg van de afgesproken rijksbrede nullijn voor 2014, is sprake van een OVA-knelpunt bij de begrotingsgefinancierde sectoren die onder het OVA-convenant vallen.

Taakstellende onderuitputting

Om de VWS-begroting meerjarig sluitend te maken wordt de taakstellende onderuitputting vanaf 2016 structureel verlaagd. In 2015 wordt de taakstellende onderuitputting incidenteel opgehoogd. De intertemporele dekking bedraagt 40 mln.

Transitie jeugdzorgplus-instellingen

De voorgenomen privatisering van de instellingen Almata en de Lindenhorst heeft, als gevolg van opgeschorte onderhandelingen met de bonden, vertraging opgelopen. De privatisering zal in 2014 tot stand komen. De middelen zijn via een kasschuif vanuit 2013 in 2014 beschikbaar gesteld.

Diversen – Beleidsmatige mutaties – Rijksbegroting in enge zin

Dit is de optelsom van diverse mutaties. Dit betreft een aantal kleine intensiveringen, waaronder 7 mln. voor sociale wijkteams en middelen die op verschillende posten vrijvallen, waaronder 9,6 mln. bij de aanschaf van antivirale middelen.

Diversen – Beleidsmatige mutaties – Zorg

Hieronder valt het aanpassen van het kasritme om de invulling van de taakstelling op de opleidingsduur van de opleiding tot medisch specialist mogelijk te maken.

Instellingen jeugdhulp en jeugdbescherming

Voor de Jeugdwet komt in 2015 aanvullend 60 mln. beschikbaar. Met 40 mln. wordt een soepele overgang naar het nieuwe stelsel bewerkstelligd van instellingen voor jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering met een bovenregionaal of landelijk werkgebied. Deze middelen zijn naar de begroting overgeboekt zodat ze voor de Transitieautoriteit Jeugd (TAJ) kunnen worden ingezet.

Invoeringskosten decentralisatie jeugdhulp

Dit betreft invoeringskosten die samenhangen met de overheveling van de jeugdhulp naar gemeenten. De middelen worden gestort in het Gemeentefonds.

Kaderwijziging TSZ

Het betreft een technische mutatie waarmee een andere behandeling van de regeling Tegemoetkoming Specifieke Zorgkosten (TSZ) binnen de begroting van VWS wordt geaccommodeerd.

Naar gf: combinatiefuncties en buurtsportcoaches

Het betreft de bijdrage van VWS aan het programma voor buurtsportcoaches/combinatiefunctionarissen. De middelen worden via een overboeking aan het Gemeentefonds beschikbaar gesteld aan gemeenten.

Overboeking wmo mantelzorg

In het kader van de overdracht van de Wmo naar de gemeenten worden de middelen per 2015 overgeheveld naar het integratie-uitkering sociaal domein van het Gemeentefonds.

Overheveling rvp van bkz

Omdat de AWBZ door de Wet langdurige Zorg wordt vervangen wordt het Rijksvaccinatieprogramma (inclusief de hielprik) tot uiterlijk 1 januari 2018 als (volledige) Rijkstaak in de Wet publieke gezondheid (WPG) opgenomen. Vanaf 1 januari 2018 zullen deze taken structureel worden verankerd in de WPG. Het budget voor het RVP (inclusief hielprik) in de premie is 137,9 mln.

Saldo overboekingen hlz

In het kader van de overdracht van de jeugdzorg naar de gemeenten worden de middelen per 2015 overgeheveld naar het integratie-uitkering sociaal domein van het Gemeentefonds.

Diversen – Technische mutaties – Rijksbegroting in enge zin

Dit is een optelsom van onder andere de loon- en prijsbijstelling tranche 2014 voor het kader RBG-eng, middelen voor transitieprojecten HLZ en verschillende technische mutaties en desalderingen, waaronder een desaldering van 20 mln. ten behoeve van de projectdirectie ALT (Anthony van Leeuwenhoek), een ijklijnmutatie van 12,8 mln. voor de werkzaamheden omtrent de PGB-trekkingsrechten en een ijklijnmutatie van 8,4 mln. voor het plan van aanpak verbetering NVWA.

Transitiefonds medisch specialisten

Dit betreft de middelen voor het transitiefonds medisch specialisten. Er zal met een voorschotbedrag en een afrekening worden gewerkt. Voor deze afrekening is het nodig dat naast de 125 mln. voor 2015 ook voor 2018 en 2019 middelen op de begroting gereserveerd worden.

Diversen – Technische mutaties – Zorg

Dit betreft o.a. de loon- en prijsbijstelling tranche 2014 voor het begrotingsgefinancierde deel van het BKZ.

Bijstelling bikk

Dit is de bijstelling Bijdrage in Kosten van Kortingen (BIKK) naar aanleiding van actuele ramingen van het Centraal Planbureau.

Bijstelling zorgtoeslag

Dit is de bijstelling van de uitgavenraming zorgtoeslag naar aanleiding van actuele ramingen van het Centraal Planbureau.

Bijstelling rijksbijdrage 18-

Het betreft de bijstelling van de Rijksbijdrage 18- naar aanleiding van actuele ramingen van het CPB.

Kaderwijziging TSZ

De TSZ wordt vanaf 2014 op kader N geboekt in plaats van kader R.

Maatregelen zorgtoeslag

De uitgaven aan de zorgtoeslag zijn neerwaarts bijgesteld naar aanleiding van de maatregelen uit het 6 miljard pakket (het steiler afbouwen van de zorgtoeslag naar inkomen).

Rijksbijdrage HLZ

Het betreft de rijksbijdrage aan het zorgverzekeringsfond s(ZVF) die voor 4 jaar is afgesproken om het effect van de overhevelingen naar de ZVW in het kader van dehervorming Langdurige Zorg op de premie te dempen.

Uitvoeringskosten zorgverzekeraars

In de bestuursafspraken 2011–2015 tussen Rijk, VNG en IPO is overeengekomen dat de vrijvallende uitvoeringkosten voor de jeugd-ggz bij zorgverzekeraars in verband met de stelselherziening jeugdzorg beschikbaar worden gesteld aan gemeenten.

Diversen – Technische mutaties – Niet tot de ijklijn behorend

Dit betreft de eindafrekening van de rijksbijdrage aan abortusklinieken en de loon- en prijsbijstelling tranche 2014 voor het kader N.

Afroming egalisatiereserve

Dit betreft de middelen in het Provinciefonds die provincies aan jeugd besteden. De middelen worden afgeroomd en dienen als dekking voor de frictiekosten in de transitie van de jeugdhulp.

Ontvangsten wanbetalers

Het betreft het bijstellen van de ontvangstenraming in het kader van de wanbetalersregeling. In 2014 en 2015 worden extra opbrengsten bij deze regeling verwacht.

Diversen – Technische mutaties – Rijksbegroting in enge zin

Dit is een optelsom van verschillende mutaties en desalderingen, waaronder een desaldering van 20 mln. ten behoeve van de projectdirectie ALT.

Budgettair Kader Zorg

ZORG: UITGAVENbedragen in miljoenen euro's
   

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand Miljoenennota 2014

72.895,0

74.391,2

76.490,3

78.563,8

81.825,9

 

Mee- en tegenvallers

      
 

Zorg

      
  

Eerstelijnszorg

– 128,5

– 128,5

– 128,5

– 128,5

– 128,5

 
  

Genees- en hulpmiddelen

– 755,7

– 610,7

– 610,7

– 610,7

– 610,7

 
  

Nominale ontwikkeling

– 242,7

– 992,2

– 824,5

– 910,5

– 879,1

 
  

Tegemoetkomingen wtcg

65,7

0,0

0,0

0,0

0,0

 
  

Zorg in natura

98,6

59,8

36,1

36,1

36,1

 
  

Diversen

– 0,5

2,0

0,8

– 1,7

– 3,5

 
   

– 963,1

– 1.669,6

– 1.526,8

– 1.615,3

– 1.585,7

 

Beleidsmatige mutaties

      
 

Zorg

      
  

April-pakket: extra middelen zorg in een instelling (begeleiding)

0,0

100,0

100,0

100,0

100,0

 
  

April-pakket: extra middelen zorg in een instelling (extra plaatsen)

0,0

5,0

35,0

50,0

60,0

 
  

April-pakket: indexering jeugdzorg verlagen

0,0

0,0

– 10,0

– 25,0

– 25,0

 
  

April-pakket: ramingsbijstelling geneesmiddelen

0,0

– 75,0

– 98,0

– 153,0

– 151,0

 
  

April-pakket: ramingsbijstelling groeiruimte care

0,0

0,0

0,0

0,0

– 113,0

 
  

April-pakket: verzachting jeugd

0,0

60,0

0,0

0,0

0,0

 
  

April-pakket: verzachting wmo

0,0

195,0

165,0

50,0

40,0

 
  

Beperken maatwerkvoorziening

0,0

– 438,0

– 438,0

– 438,0

– 438,0

 
  

Budget cliëntondersteuning

0,0

– 25,0

– 25,0

– 25,0

– 25,0

 
  

Decemberbrief: beperken groeiruimte care

0,0

– 103,0

– 409,0

– 409,0

– 409,0

 
  

Decemberbrief: overgangsproblematiek zvw

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

 
  

Decemberbrief: overgangsrecht wlz

0,0

125,0

73,0

70,0

65,0

 
  

Decemberbrief: overgangsrecht wmo

0,0

200,0

0,0

0,0

0,0

 
  

Decemberbrief: verzachting taakstelling hlz

0,0

0,0

200,0

200,0

200,0

 
  

Doelmatiger zorginkoop awbz

0,0

– 30,0

– 30,0

– 30,0

– 30,0

 
  

Extra ruimte geneesmiddelen

– 15,1

– 43,3

– 70,9

– 85,0

– 87,0

 
  

Huishoudelijke hulptoelage

0,0

75,0

75,0

– 50,0

– 50,0

 
  

Kasschuif middelen overgang integrale tarieven msz

0,0

75,0

0,0

– 25,0

– 25,0

 
  

Omsleuteling

0,0

– 344,3

– 429,7

– 485,5

– 505,9

 
  

Ramingsbijstelling academische component

0,0

– 41,0

– 62,0

– 85,0

– 78,0

 
  

Ramingsbijstelling geneesmiddelen

0,0

– 75,0

– 75,0

– 75,0

– 75,0

 
  

Tariefstelling hulpmiddelen

0,0

– 145,0

– 145,0

– 145,0

– 145,0

 
  

Transitie hervorming langdurige zorg

0,0

– 75,0

– 85,0

– 95,0

– 95,0

 
  

Voorwaardelijke toelating geneeskundige zorg (intramuraal)

12,5

37,5

62,5

75,0

75,0

 
  

Vrijval loon- en prijsbijstelling

– 72,0

– 44,8

– 49,3

– 50,5

– 53,0

 
  

Werelddekking

0,0

60,0

60,0

0,0

0,0

 
  

Wmo

0,0

40,0

0,0

0,0

0,0

 
  

Diversen

24,1

– 48,5

– 27,6

– 60,5

– 21,8

 
   

– 50,5

– 415,4

– 1.184,0

– 1.691,5

– 1.786,7

 
         

Technische mutaties

      
 

Zorg

      
  

Correctie kader jeugd

– 346,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
  

Decentralisatie jeugdzorg

0,0

2.146,4

2.076,4

2.024,4

2.039,4

 
  

Decentralisatie wmo

0,0

3.560,0

3.699,0

3.596,0

3.586,0

 
  

Overheveling rvp naar begroting

0,0

– 137,9

– 137,9

– 137,9

– 137,9

 
  

Saldo overboekingen hlz

0,0

– 5.427,6

– 5.436,1

– 5.249,1

– 5.254,1

 
  

Technische correctie verkorting dbc-doorlooptijd

0,0

– 684,5

0,0

0,0

0,0

 
  

Uitkeren e39 intensivering wijkverpleegkundige

0,0

– 10,0

– 20,0

– 50,0

– 50,0

 
  

Uitkeren e57 maatwerkvoorziening inkomenssteun chronisch zieken

– 45,4

– 218,8

– 269,3

– 271,3

– 271,3

 
  

Diversen

– 7,8

– 187,4

– 109,3

– 101,0

– 94,1

 
   

– 399,2

– 959,8

– 197,2

– 188,9

– 182,0

 

Extrapolatie

81.815,6

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

– 1.412,8

– 3.044,8

– 2.908,0

– 3.495,7

– 3.554,4

 

Stand Miljoenennota 2015

71.482,1

71.346,4

73.582,3

75.068,1

78.271,5

 
ZORG: NIET-BELASTINGONTVANGSTENbedragen in miljoenen euro's
   

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand Miljoenennota 2014

5.068,6

5.373,2

5.530,0

5.647,2

5.794,2

 

Mee- en tegenvallers

      
 

Zorg

      
  

Eigen bijdrage awbz

41,5

41,5

41,5

41,5

41,5

 
   

41,5

41,5

41,5

41,5

41,5

 
 

Beleidsmatige mutaties

      
 

Zorg

      
  

Extra opbrengst overhevelingen hlz t.o.v. regeerakkoord

0,0

114,0

114,0

114,0

114,0

 
  

Omsleuteling

0,0

– 444,0

– 530,0

– 581,0

– 605,0

 
  

Ramingsbijstelling eigen risico

0,0

– 129,7

– 83,7

– 83,7

– 83,7

 
  

Diversen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
   

0,0

– 459,7

– 499,7

– 550,7

– 574,7

 

Extrapolatie

5.462,9

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

41,5

– 418,2

– 458,2

– 509,2

– 533,2

 

Stand Miljoenennota 2015

5.110,1

4.955,0

5.071,8

5.138,0

5.261,0

 

Eerstelijnszorg

Op basis van de uitvoeringsinformatie van het Zorginstituut Nederland zijn de uitgaven bij de eerstelijnszorg gedurende het miljoenennotajaar geactualiseerd. De meevallers doen zich voornamelijk voor bij de fysiotherapie (38 mln.), logopedie (15 mln.) en de tandheelkundige zorg (46 mln.) en verloskunde en kraamzorg (30 mln.).

Genees- en hulpmiddelen

Op basis van de uitvoeringsinformatie van het Zorginstituut Nederland zijn de uitgaven bij de genees- en hulpmiddelen gedurende het miljoenennotajaar flink naar beneden bijgesteld. De vergoedingen voor geneesmiddelen vielen in 2013 fors lager uit t.o.v. 2012 door een lagere volumegroei in combinatie met een nog verdere daling van de gemiddelde geneesmiddelenprijzen onder druk van patentverlies en het door zorgverzekeraars gevoerde preferentiebeleid. Daarnaast waren de uitgaven lager omdat het aantal uitgiftes door de apothekers minder groeide dan verwacht. Dit effect wordt structureel verondersteld. Voor de hulpmiddelen is bij de Begrotingsafspraken 2014 reeds een ramingsbijstelling van 145 mln. vanaf 2015 verwerkt. Voor 2014 wordt ook uitgegaan van 145 mln. lagere uitgaven.

Nominale ontwikkeling

De raming van de loon- en prijsbijstelling is aangepast op basis van de meest recente macro-economische inzichten in de kMEV van het CPB.

Tegemoetkomingen wtcg

De voor december 2013 voorziene uitbetaling van tegemoetkomingen Wtcg is deels over de jaargrens heengegaan als gevolg van het inkomensafhankelijk maken van de Wtcg.

Zorg in natura

Op basis van de uitvoeringsinformatie van het Zorginstituut Nederland zijn de uitgaven geactualiseerd. Uit deze actualisering volgt per saldo een overschrijding van 55 mln. in 2014 mede als gevolg van een tegenvaller op de kapitaallasten. Vanwege de geleidelijke invoering van de normatieve huisvestingscomponent (waarmee gelijktijdig de nacalculatie kapitaallasten worden afgebouwd) wordt deze tegenvaller (grotendeels) incidenteel verondersteld.

April-pakket: extra middelen zorg in een instelling (begeleiding)

Dit is onderdeel van het april-pakket (zorgakkoord C5 over de verzachting van maatregelen langdurige zorg incl. jeugd). Omdat meer mensen gebruik zullen maken van intramurale begeleiding dan oorspronkelijk geraamd, komt er structureel 100 mln. meer beschikbaar voor begeleiding en dagbesteding via zorginstellingen.

April-pakket: extra middelen zorg in een instelling (extra plaatsen)

Dit is onderdeel van het april-pakket (zorgakkoord C5 over de verzachting van maatregelen langdurige zorg incl. jeugd). Er worden middelen beschikbaar gesteld om afbakeningsknelpunten voor ouderen met ZZP VV 4 in de Wlz op te lossen. In het HHM-onderzoek wordt aangegeven dat in de huidige praktijk ongeveer 23% van de cliënten die zorg in natura genieten met een ZZP VV 4 indicatie niet in een instelling verblijft. Ook voor cliënten met VG 3 die zorg in natura genieten geldt dat 22% van de cliënten met een dergelijke indicatie dit niet binnen de instelling verzilvert. Door vanaf 2015 extra middelen beschikbaar te stellen wordt bij deze praktijk aangesloten.

April-pakket: indexering jeugdzorg verlagen

Dit is onderdeel van de dekking van het april-pakket (zorgakkoord C5 over de verzachting van maatregelen langdurige zorg incl. jeugd). Over 2016 en 2017 moet nog besluitvorming over de toekenning van de volumegroei-indexatie plaatsvinden. Er wordt uitgegaan van een structureel lager volumegroeiniveau van de uitgaven in de jeugdzorg.

April-pakket: ramingsbijstelling geneesmiddelen

Dit is onderdeel van de dekking van het april-pakket (zorgakkoord C5 over de verzachting van maatregelen langdurige zorg incl. jeugd). De geneesmiddelenraming laat – rekening houdend met budgettaire dreigingen en risico’s – ten opzichte van de meest actuele raming van het CVZ – ruimte zien van 75 mln. in 2015 oplopend tot ca 150 mln. vanaf 2017. Dit is een van de drie ramingsbijstellingen bij de geneesmiddelen gedurende het miljoenennotajaar (zie ook Extra ruimte geneesmiddelen en Ramingsbijstelling geneesmiddelen). Voor de komende jaren wordt uitgegaan van een beheerste ontwikkeling van volume en kosten, terwijl eerder rekening werd gehouden met een behoorlijke groei.

April-pakket: ramingsbijstelling groeiruimte care

Dit is onderdeel van de dekking van het april-pakket (zorgakkoord C5 over de verzachting van maatregelen langdurige zorg incl. jeugd). Voor de groeiruimte 2015 en 2016 is in het VNG-akkoord ingezet op demogroei (1,4% ipv 2,3%). De groeiruimte voor 2017 en latere jaren staat nog in de boeken op het oude niveau. Er wordt uitgegaan van een structureel lager groeiniveau van de uitgaven van de langdurige zorg vanaf 2017.

April-pakket: verzachting jeugd

Dit is onderdeel van het april-pakket (zorgakkoord C5 over de verzachting van maatregelen langdurige zorg incl. jeugd). Voor de Jeugdwet komt in 2015 aanvullend 60 mln. beschikbaar. 20 mln. hiervan zal aan het macrobudget Jeugdwet dat aan gemeenten wordt uitgekeerd worden toegevoegd. Over deze middelen worden nadere afspraken met de VNG gemaakt. Met 40 mln. wordt een soepele overgang in het nieuwe stelsel bewerkstelligd van instellingen voor jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering met een bovenregionaal of landelijk werkgebied. Deze middelen zijn naar de begroting overgeboekt zodat ze voor de Transitieautoriteit Jeugd (TAJ) kunnen worden ingezet.

April-pakket: verzachting wmo

Dit is onderdeel van het april-pakket (zorgakkoord C5 over de verzachting van maatregelen langdurige zorg incl. jeugd). In 2015 wordt 195 mln. extra beschikbaar gesteld, zodat mensen die nu AWBZ-zorg ontvangen en vanaf 1 januari 2015 onder de verantwoordelijkheid van gemeenten komen te vallen, erop kunnen rekenen dat ze in het overgangsjaar ondersteuning kunnen blijven ontvangen die ze nodig hebben. De aanvullende financiële middelen stellen gemeenten in staat deze mensen op een zorgvuldige wijze te voorzien van een nieuw en passend ondersteuningsaanbod. Daarnaast worden er vanaf 2016 extra middelen beschikbaar gesteld voor het mogelijk maken van goede en toegankelijke vormen van begeleiding en dagbesteding.

Beperken maatwerkvoorziening

Dit is onderdeel van de Begrotingsafspraken 2014. Als gevolg van het handhaven van een fiscale regeling voor chronisch zieken en gehandicapten wordt de maatwerkvoorziening beperkt. Het resterende budget voor de maatwerkvoorziening blijft beschikbaar voor gemeenten.

Budget cliëntondersteuning

Als onderdeel van de Begrotingsafspraken 2014 wordt het budget voor cliëntondersteuning verlaagd.

Decemberbrief: beperken groeiruimte care

Dit is onderdeel van de dekking van de decemberdeal (verzachting en overgangsproblematiek HLZ). De volumegroeimiddelen in de AWBZ worden verlaagd tot het niveau van de demografische groei (1,4%).

Decemberbrief: overgangsproblematiek zvw

Dit is onderdeel van de decemberdeal (verzachting en overgangsproblematiek HLZ). Voor het mogelijk maken van een zorgvuldige overgang van cliënten vanuit de huidige AWBZ naar de Zvw worden in 2015 incidenteel middelen vrij gemaakt.

Decemberbrief: overgangsrecht wlz

Dit is onderdeel van de decemberdeal (verzachting en overgangsproblematiek HLZ). Voor het mogelijk maken van een zorgvuldige overgang van cliënten vanuit de huidige AWBZ naar de Wlz blijven meerjarig extra middelen beschikbaar.

Decemberbrief: overgangsrecht wmo

Dit is onderdeel van de decemberdeal (verzachting en overgangsproblematiek HLZ). Voor het mogelijk maken van een zorgvuldige overgang van cliënten vanuit de huidige AWBZ naar de Wmo worden in 2015 incidenteel middelen vrijgemaakt.

Decemberbrief: verzachting taakstelling hlz

Dit is onderdeel van de decemberdeal (verzachting en overgangsproblematiek HLZ). Vanaf 2016 wordt structureel 200 mln. aan het budget voor de Wmo toegevoegd, zodat gemeenten vernieuwende vormen van maatschappelijke ondersteuning kunnen ontwikkelen.

Doelmatiger zorginkoop awbz

Dit is onderdeel van de Begrotingsafspraken 2014. De groeiruimte AWBZ wordt vanaf 2015 beperkt met 30 mln. door doelmatigere zorginkoop. De contracteerruimte zal hierop worden aangepast.

Extra ruimte geneesmiddelen

In de geneesmiddelenraming is vanaf 2015 sprake van additionele ruimte. Dit is een van de drie ramingsbijstellingen bij de geneesmiddelen gedurende het miljoenennotajaar (zie ook April-pakket: ramingsbijstelling geneesmiddelen en Ramingsbijstelling geneesmiddelen).

Huishoudelijke hulptoelage

Het kabinet stelt in 2015 en 2016 extra middelen beschikbaar aan gemeenten voor een thuishulptoelage waarmee gemeenten de mogelijkheid krijgen om arbeidsplaatsen in de huishoudelijke hulp te behouden. Het betreft een deel van de middelen die in het Regeerakkoord op de aanvullende post zijn gereserveerd voor intensivering arbeidsmarkt zorg (maatregel E54).

Kasschuif middelen overgang integrale tarieven msz

In het Regeerakkoord is vastgelegd dat per 2015 integrale tarieven in de medisch-specialistische zorg worden ingevoerd. Dit heeft onder meer gevolgen voor de positie van medisch-specialisten. In het hoofdlijnenakkoord met de curatieve zorg zijn afspraken gemaakt ter facilitering van de transitie. De kasschuif maakt het mogelijk dat de sector in het overgangsjaar 2015 in dit kader een regeling kan financieren.

Omsleuteling

Dit is de sluitpost van de verschuivingen tussen de domeinen als gevolg van de hervorming langdurige zorg en de decentralisatie van de jeugdzorg. De uitgaven zijn naar beneden bijgesteld met het bedrag dat gelijk is aan de derving van de ontvangsten als gevolg van de HLZ (zie de post Omsleuteling bij de ontvangsten) minus de ontvangstenderving als gevolg van de overhevelingen naar de Zvw.

Ramingsbijstelling academische component

De ramingsbijstelling van de beschikbaarheidsbijdrage academische zorg is verwerkt in de begroting 2015 en maakt onderdeel uit van de Begrotingsafspraken 2014.

Ramingsbijstelling geneesmiddelen

Mede als gevolg van het succes van preferentiebeleid door zorgverzekeraars is als onderdeel van de Begrotingsafspraken 2014 de raming voor de uitgaven aan geneesmiddelen neerwaarts bijgesteld. Dit is een van de drie ramingsbijstellingen bij de geneesmiddelen gedurende het miljoenennotajaar (zie ook April-pakket: ramingsbijstelling geneesmiddelen en Extra ruimte geneesmiddelen).

Tariefstelling hulpmiddelen

Dit is onderdeel van de Begrotingsafspraken 2014. Met zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties worden afspraken gemaakt om door scherpere inkoop van hulpmiddelen in 2015 een besparing te realiseren. Het tariefinstrument kan ingezet worden.

Transitie hervorming langdurige zorg

Deze mutatie betreft de inzet van middelen voor de dekking van de Begrotingsafspraken 2014. Het gaat daarbij om vrijvallende middelen voor inventariskosten door het extramuraliseren van lage zzp’s, infrastructuur en uitvoeringskosten.

Voorwaardelijke toelating geneeskundige zorg (intramuraal)

Het betreft middelen voor reeds ingezet beleid waarvan de financiering tot nu toe ad hoc was. Voorwaardelijke Toelating geneeskundige zorg (intramuraal) is in lijn met het Regeerakkoord en effectueert dat een (beperkt) aantal potentieel waardevolle interventies, waarvan de effectiviteit nog niet helemaal vaststaat, via voorwaardelijke toelating de patiënt bereikt. Tegelijkertijd is nader onderzoek naar de effectiviteit geborgd via de voorwaardelijke toelating.

Vrijval loon- en prijsbijstelling

Dit betreft vrijvallende middelen door een lagere uitkering voor loonontwikkeling dan eerder geraamd.

Werelddekking

Er wordt naar gestreefd het wetsvoorstel afschaffen werelddekking nog dit jaar in te dienen. In verband met de noodzakelijke polisaanpassingen kan dit wetsvoorstel, voor het onderdeel dat de werelddekking uitsluit, op 1 januari van enig jaar in werking treden. In verband met de aanpassing van de Zorgverzekeringswet per 1 juli, kan het wetsvoorstel derhalve niet voor 1 januari 2016 in werking treden. Voor volledige effectuering van de voorziene besparing is daarnaast aanpassing en zo nodig opzegging van een aantal bilaterale socialezekerheidsverdragen noodzakelijk. Dit is in de praktijk een langdurig en vaak moeizaam proces waarvan het succes niet op voorhand vaststaat. Om die reden is de beoogde opbrengst van deze maatregel voor zowel 2015 als 2016 niet haalbaar.

Wmo

In 2015 is 40 mln. extra vrijgemaakt om de transitie naar de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) te verzachten.

Zorginfrastructuur

Dit is onderdeel van de Begrotingsafspraken 2014. Het betreft hier middelen die vrijvallen als gevolg van het vervallen van de regeling infrastructuur in het kader van de AWBZ (25 mln.).

Correctie kader jeugd

Vanwege de decentralisatie van de jeugd-ggz valt de schadelast van de verzekeraars in 2014 eenmalig lager uit, omdat een deel van de jeugd-ggz dbc’s doorloop kent naar 2015. Om hiervoor te corrigeren wordt het kader jeugd eenmalig naar beneden bijgesteld. Het bedrag dat neerslaat in 2015 wordt gefinancierd vanuit gemeenten.

Decentralisatie Jeugdzorg (kader Z)

In het kader van de overgang van de jeugdzorg naar de gemeenten worden de middelen per 2015 overgeheveld naar het integratie-uitkering sociaal domein van het Gemeentefonds. Dit betreft het BKZ-deel van deze middelen.

Decentralisatie Wmo (kader Z)

In het kader van de overgang van de Wmo naar de gemeenten worden de middelen per 2015 overgeheveld naar het integratie-uitkering sociaal domein van het Gemeentefonds. Dit betreft het BKZ-deel van deze middelen.

Overheveling rvp naar begroting

Dit betreft de overheveling van het Rijksvaccinatieprogramma van de AWBZ (kader Z) naar de begroting (kader R).

Saldo overboekingen hlz

Dit betreft het saldo van de overboekingen van de premiegefinancierde zorguitgaven (kader Z) naar het integratie-uitkering sociaal domein van het Gemeentefonds als gevolg van de hervorming langdurige zorg en de decentralisatie van de jeugdzorg. Hier dienen de overboekingen vanaf de aanvullende post bij te worden opgeteld (zie onder meer de twee mutaties hieronder).

Technische correctie verkorting dbc-doorlooptijd

In 2015 wordt de maximale doorlooptijd van zorgproducten verkort naar 120 dagen. Hierdoor wordt een deel van de schade die voorheen onderdeel was van de geopende DBC en volgens het schadelastbegrip werd toegerekend aan het jaar van opening voortaan toegerekend aan het volgende jaar. Hierdoor ontstaat een eenmalig lagere schadelast in 2015. Deze aanpassing van de definitie heeft geen gevolgen voor de omzetten van zorgaanbieders, maar wel voor het voor de medisch-specialistische zorg relevante BKZ.

Uitkeren e39 intensivering wijkverpleegkundige

Dit bedrag wordt conform Regeerakkoord van de aanvullende post overgemaakt naar het Gemeentefonds in het kader van de hervorming langdurige zorg ten behoeve van sociale wijkteams.

Uitkeren e57 maatwerkvoorziening inkomenssteun chronisch zieken

Dit bedrag wordt conform Regeerakkoord van de aanvullende post overgemaakt naar het integratie-uitkering sociaal domein van het Gemeentefonds in het kader van de hervorming langdurige zorg. Ter compensatie van het afschaffen van de Wtcg en de CER en de beperking van een fiscale regeling voor chronisch zieken en gehandicapten, krijgen gemeenten extra budget.

Diversen

Wordt voornamelijk gevormd door het bedrag van 42 mln. structureel dat vanaf 2015 conform Regeerakkoord (uitkeren e46 geen aanspraak op begeleiding) van de aanvullende post wordt overgemaakt naar het Gemeentefonds in het kader van de hervorming langdurige zorg.

Eigen bijdrage AWBZ

Op basis van de CVZ-jaarcijfers doet zich in 2013 een ontvangstenmeevaller voor. De meevaller wordt verklaard door een stijging van de eigen bijdrage bij zorg zonder verblijf en een hogere opbrengst door de vermogens-inkomensbijtelling. Deze meevaller wordt structureel verondersteld.

Extra opbrengst overhevelingen hlz t.o.v. regeerakkoord

De overheveling van zorguitgaven van AWBZ naar Zvw in 2015 is hoger dan in het Regeerakkoord was voorzien. Dit leidt tot een extra stijging van de geraamde opbrengsten van het eigen risico met 114 mln.

Omsleuteling

Dit is het saldobedrag aan gederfde ontvangsten als gevolg van de hervorming langdurige zorg die bestaat uit het effect van extramuralisering, de overheveling naar de WMO en de overheveling naar de Zvw.

Ramingsbijstelling eigen risico

Dit betreft een saldering van een aantal ramingsbijstellingen bij het eigen risico, onder andere als gevolg van de overheveling van de jeugd-GGZ naar gemeenten de verkorting van de maximale doorlooptijd van DOT-zorgproducten, de gefaseerde overheveling van de GGZ-b en de actualisering van het ramingsmodel.

Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking

XVII BUITENLANDSE HANDEL & ONTWIKKELINGSSAMENWERKING: UITGAVENbedragen in miljoenen euro's
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Extrapolatie

0,0

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
       

Stand Miljoenennota 2015 (subtotaal)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Totaal Internationale samenwerking

3.251,9

2.475,2

2.492,5

2.504,3

2.286,4

2.291,0

Stand Miljoenennota 2015

3.251,9

2.475,2

2.492,5

2.504,3

2.286,4

2.291,0

XVII BUITENLANDSE HANDEL & ONTWIKKELINGSSAMENWERKING: NIET-BELASTINGONTVANGSTENbedragen in miljoenen euro's
   

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

27,5

20,9

16,4

18,1

15,7

 

Technische mutaties

      
 

Niet tot een ijklijn behorend

      
  

Diversen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
   

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Extrapolatie

13,4

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Stand Miljoenennota 2015 (subtotaal)

27,5

20,9

16,4

18,1

15,7

13,4

Totaal Internationale samenwerking

88,6

65,9

161,6

63,6

60,6

60,6

Stand Miljoenennota 2015

116,0

86,8

178,0

81,7

76,3

74,0

Relatie begroting voor Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking en de Homogene groep internationale samenwerking (HGIS)

De begroting voor Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking bestaat niet enkel uit HGIS uitgaven, maar uit HGIS en niet-HGIS ontvangsten. De HGIS uitgaven en ontvangsten worden elders toegelicht.

Wonen & Rijksdienst

XVIII WONEN & RIJKSDIENST: UITGAVENbedragen in miljoenen euro's
   

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

3.370,8

3.448,6

3.657,5

3.864,1

4.263,7

 

Mee- en tegenvallers

      
 

Rijksbegroting in enge zin

      
  

Huurtoeslag ramingen

116,4

82,0

54,2

14,6

2,6

 
  

Diversen

1,9

1,5

1,5

1,5

1,5

 
   

118,3

83,5

55,7

16,1

4,1

 

Beleidsmatige mutaties

      
 

Rijksbegroting in enge zin

      
  

Dekking tekort huurtoeslag

0,0

– 31,0

– 31,0

– 31,0

– 31,0

 
  

Huurtoeslag (tekort 2013)

96,9

0,0

0,0

0,0

0,0

 
  

Maatregel huurtoeslag

0,0

31,0

31,0

31,0

0,0

 
  

Nationaal energiebespaarfonds

0,0

50,0

0,0

0,0

0,0

 
  

Diversen

– 5,8

15,6

11,8

12,1

10,4

 
   

91,1

65,6

11,8

12,1

– 20,6

 

Technische mutaties

      
 

Rijksbegroting in enge zin

      
  

Huurtoeslag (tekort 2013)

– 96,9

0,0

0,0

0,0

0,0

 
  

Diversen

18,9

5,4

– 19,7

– 19,7

– 19,7

 
   

– 78,0

5,4

– 19,7

– 19,7

– 19,7

 

Extrapolatie

4.393,4

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

131,4

154,5

47,7

8,5

– 36,3

 

Stand Miljoenennota 2015 (subtotaal)

3.502,2

3.603,1

3.705,2

3.872,6

4.227,4

4.393,4

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Miljoenennota 2015

3.502,2

3.603,1

3.705,2

3.872,6

4.227,4

4.393,4

XVIII WONEN & RIJKSDIENST: NIET-BELASTINGONTVANGSTENbedragen in miljoenen euro's
   

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

588,4

594,5

595,6

615,8

616,3

 

Mee- en tegenvallers

      
 

Rijksbegroting in enge zin

      
  

Ramingen huurtoeslag

19,1

25,0

29,8

31,3

31,3

 
  

Diversen

1,9

1,5

1,5

1,5

1,5

 
   

21,0

26,5

31,3

32,8

32,8

 

Beleidsmatige mutaties

      
 

Rijksbegroting in enge zin

      
  

Diversen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
   

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Technische mutaties

      
 

Rijksbegroting in enge zin

      
  

Diversen

10,2

0,5

– 0,3

– 0,3

– 0,3

 
   

10,2

0,5

– 0,3

– 0,3

– 0,3

 

Extrapolatie

649,0

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

31,1

27,0

31,1

32,6

32,6

 

Stand Miljoenennota 2015 (subtotaal)

619,6

621,4

626,6

648,3

648,8

649,0

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Miljoenennota 2015

619,6

621,4

626,6

648,3

648,8

649,0

Huurtoeslag (ramingen, dekking, problematiek 2013 en maatregel)

Bij de huurtoeslag is voor de jaren 2014–2016 sprake van tekorten die in de jaren 2017–2019 omslaan in meevallers. De tekorten worden vooral veroorzaakt door de bij Begrotingsakkoord deels teruggedraaide afschaffing van de fiscale aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten. Doordat de fiscale aftrek nu gedeeltelijk blijft bestaan, zijn de belastbare inkomens van de groep die hier gebruik van maakt lager en daardoor hebben ze mogelijk recht op (meer) huurtoeslag. De meevaller in latere jaren wordt vooral veroorzaakt door een bijgestelde inflatieraming, die tot meevallers in de huurprijsontwikkeling leidt. Daarnaast is sprake van een overschrijding van 96,9 mln. op de huurtoeslag in 2013.

In totaal is het tekort 155,2 mln., een gemiddeld tekort van 31 mln. per jaar vanaf 2015. In het voorjaar is eerder aangekondigd dat de dekking binnen de huurtoeslag wordt ingepast vanaf 2015. Het budget van de huurtoeslag wordt in de jaren 2015- 2017 met 31 miljoen euro verhoogd om aan de hogere aanvraag tegemoet te komen, zonder bezuiniging.

Nationaal Energiebespaarfonds

De start van het Nationaal Energiebespaarfonds is in 2013 vertraagd. De eerste betaling aan het fonds heeft begin 2014 plaatsgevonden. De in 2013 gereserveerde 50 mln. schuift door naar 2015.

Diversen (technische mutaties)

Het kabinet heeft besloten om per 2016 de verhoogde vrijstelling in box 3 voor ouderen (de ouderentoeslag) af te schaffen. Deze maatregel leidt tot een lager beroep op de huurtoeslag van 22 mln. vanaf 2016.

Gemeentefonds

B GEMEENTEFONDS: UITGAVENbedragen in miljoenen euro's
   

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

18.381,2

16.812,8

16.689,4

16.603,1

16.543,3

 

Beleidsmatige mutaties

      
 

Rijksbegroting in enge zin

      
  

Wijz. betalingsverloop 2013 au

29,7

0,0

0,0

0,0

0,0

 
  

Diversen

6,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 
  

Zorg

      
  

Diversen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
   

35,8

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Technische mutaties

      
 

Rijksbegroting in enge zin

      
  

Accres tranche 2013

118,9

99,2

99,2

99,2

99,2

 
  

Accres tranche 2014

– 234,8

– 234,8

– 234,8

– 234,8

– 234,8

 
  

Accres tranche 2015

0,0

– 84,6

– 84,6

– 84,6

– 84,6

 
  

Armoedebeleid

70,0

90,0

90,0

90,0

90,0

 
  

Buitenonderhoud scholen

0,0

– 158,8

– 158,8

– 158,8

– 158,8

 
  

Buurtsportcoaches vws

46,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 
  

Decentralisatie jeugdzorg

0,0

1.737,0

1.715,9

1.655,9

1.640,6

 
  

Decentralisatie wmo

0,0

70,0

100,0

100,0

100,0

 
  

Individuele studietoeslag

0,0

6,0

18,0

29,0

35,0

 
  

Invoeringskosten jeugdzorg

32,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
  

Rsp zuiderzeelijn gf

56,9

0,0

0,0

0,0

0,0

 
  

Vth-taken

40,8

40,8

40,8

40,8

46,7

 
  

Diversen

29,4

57,5

10,0

15,4

15,8

 
 

Sociale zekerheid

      
  

Decentralisatie participatiebudget

0,0

2.894,5

2.720,8

2.556,1

2.423,6

 
  

Koopkrachttegemoetkoming

66,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
  

Diversen

0,0

– 0,3

0,0

0,0

0,0

 
 

Zorg

      
  

Decentralisatie jeugdzorg

0,0

2.146,4

2.076,4

2.024,4

2.039,4

 
  

Decentralisatie wmo

0,0

3.560,0

3.699,0

3.596,0

3.586,0

 
  

Huishoudelijke hulptoelage

0,0

75,0

75,0

0,0

0,0

 
  

Iu wmo

94,0

191,9

179,7

176,3

176,3

 
  

Diversen

5,2

– 29,9

0,0

0,0

0,0

 
   

324,5

10.459,9

10.346,6

9.904,9

9.774,4

 

Extrapolatie

26.174,8

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

360,3

10.459,9

10.346,6

9.904,9

9.774,4

 

Stand Miljoenennota 2015 (subtotaal)

18.741,5

27.272,7

27.036,0

26.508,0

26.317,7

26.174,8

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Miljoenennota 2015

18.741,5

27.272,7

27.036,0

26.508,0

26.317,7

26.174,8

B GEMEENTEFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTENbedragen in miljoenen euro's
   

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Technische mutaties

      
 

Rijksbegroting in enge zin

      
  

Diversen

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 
   

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Extrapolatie

0,0

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Stand Miljoenennota 2015 (subtotaal)

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Miljoenennota 2015

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Wijziging betalingsverloop 2013 algemene uitkering

In 2013 is een gedeelte van het Gemeentefonds niet uitbetaald aan gemeenten. Dit is veroorzaakt doordat de verdeelmaatstaven niet allemaal in 2013 definitief konden worden vastgesteld, waardoor niet kon worden overgegaan tot betaling aan gemeenten. Het resterende bedrag wordt in 2014 uitbetaald. Hiertoe wordt de begroting van het Gemeentefonds verhoogd.

Accres tranche 2013

Het accres kent jaarlijks twee bijstellingsmomenten, Voorjaarsnota en Miljoenennota, en één vaststellingsmoment bij het FJR. Het definitieve accrespercentage over 2013 is – 0,33 procent op basis van de stand FJR 2013. Op basis van dit vastgestelde accrespercentage vindt afrekening plaats.

Accres tranche 2014

Het accres voor het jaar 2014 is aangepast aan de uitkomsten van de normeringssystematiek.

Accres tranche 2015

Het accres voor het jaar 2015 is aangepast aan de uitkomsten van de normeringssystematiek.

Armoedebeleid

Voor de intensivering van het armoede- en schuldenbeleid wordt in 2014 70 mln. en in 2015 en verder 90 mln. aan de algemene uitkering toegevoegd.

Buitenonderhoud scholen

Schoolbesturen in het primair onderwijs nemen vanaf 2015 de verantwoordelijkheid voor buitenonderhoud van scholen over van gemeenten en ontvangen daarvoor circa 159 mln.

Buurtsportcoaches VWS

Het betreft de bijdrage van VWS aan het programma voor buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen. De middelen worden via een overboeking aan het Gemeentefonds beschikbaar gesteld aan gemeenten.

Decentralisatie Jeugdzorg (kader R en Z)

In het kader van de overdracht van de jeugdzorg naar de gemeenten worden de middelen per 2015 overgeheveld naar het integratie-uitkering sociaal domein van het Gemeentefonds.

Decentralisatie Wmo (kader R en Z)

In het kader van de overdracht van de Wmo naar de gemeenten worden de middelen per 2015 overgeheveld naar het integratie-uitkering sociaal domein.

Individuele studietoeslag

In het kader van de Participatiewet is de individuele studietoeslag geïntroduceerd. Het betreft een nieuwe vorm van aanvullende inkomensondersteuning. De toeslag is bedoeld voor studerenden, die recht hebben op studiefinanciering of een tegemoetkoming op grond van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS), en die geen minimumloon kunnen verdienen. De regeling is niet voor studenten met een in aanmerking te nemen vermogen. Middelen voor de individuele studietoeslag worden toegevoegd aan de algemene uitkering van het Gemeentefonds.

Invoeringskosten jeugdzorg

Dit betreft de overheveling van de invoeringskosten in 2014 voor de jeugdzorg naar het Gemeentefonds.

Rsp Zuiderzeelijn

In 2014 wordt aan het Gemeentefonds 56,9 mln. toegevoegd ten gunste van de gemeente Assen voor het project FlorijnAs in verband met RegioSpecifiekPakket (RSP) Zuiderzeelijn.

VTH-taken

Dit betreft de overheveling van taken van provincies aan gemeenten op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Decentralisatie participatiebudget

Vanaf 2015 maakt het gebundeld participatiebudget onderdeel uit van het integratie-uitkering sociaal domein in het Gemeentefonds. Het gebundeld participatiebudget bestaat uit het macrobudget Wsw (Wet sociale werkvoorziening) en het gemeentelijk participatiebudget.

IU Wmo

De integratie-uitkering Wmo wordt opgehoogd voor de maatwerkvoorziening voor inkomenssteun chronisch zieken. Daarnaast wordt integratie-uitkering Wmo verhoogd als gevolg van volume-, loon- en prijsindexatie.

Huishoudelijke hulptoelage

Het kabinet stelt in 2015 en 2016 tijdelijk extra middelen beschikbaar aan gemeenten voor een thuishulptoeslag waarmee gemeenten de mogelijkheid krijgen om arbeidsplaatsen in de huishoudelijke hulp te behouden.

Provinciefonds

C PROVINCIEFONDS: UITGAVENbedragen in miljoenen euro's
   

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

1.172,0

908,5

879,8

883,2

873,4

 

Beleidsmatige mutaties

      
 

Rijksbegroting in enge zin

      
  

Diversen

– 0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 
   

– 0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Technische mutaties

      
 

Rijksbegroting in enge zin

      
  

Natuur

100,0

100,0

300,0

300,0

200,0

 
  

Vth-taken

– 40,8

– 40,8

– 40,8

– 40,8

– 46,7

 
  

Zuiderzeelijn rep-middelen

32,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 
  

Diversen

13,7

– 15,6

– 15,6

– 15,6

– 15,6

 
   

105,4

43,6

243,6

243,6

137,7

 

Extrapolatie

1.006,1

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

105,4

43,6

243,6

243,6

137,7

 

Stand Miljoenennota 2015 (subtotaal)

1.277,4

952,2

1.123,4

1.126,9

1.011,1

1.006,1

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Miljoenennota 2015

1.277,4

952,2

1.123,4

1.126,9

1.011,1

1.006,1

Accres tranche 2013

Het accres kent jaarlijks twee bijstellingsmomenten, Voorjaarsnota en Miljoenennota, en één vaststellingsmoment bij het FJR. Het definitieve accrespercentage over 2013 is – 0,33 procent op basis van de stand FJR 2013. Op basis van dit vastgestelde accrespercentage vindt afrekening plaats.

Accres tranche 2014

Het accres voor het jaar 2014 is aangepast aan de uitkomsten van de normeringssystematiek.

Nationale gebiedsontwikkeling IJsselsprong

Dit betreft de overheveling van middelen voor het Nota Ruimte project IJsselsprong.

Natuur

Het kabinet heeft besloten over de extra middelen voor het decentralisatieakkoord Natuur en over de afspraak uit het Regeerakkoord om te komen tot een robuust natuurnetwerk. Dit is in de hoofdlijnennotitie voor ontwikkeling en beheer van natuur in Nederland verder uitgewerkt. Deze middelen worden structureel toegevoegd aan de decentralisatie-uitkering natuur, waarvan 100 mln. in 2014.

VTH-taken

Dit betreft de overheveling van taken van provincies aan gemeenten op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Zuiderzeelijn rep-middelen

In het kader van het Ruimtelijk Economisch Programma (REP) als onderdeel van het regiospecifiek pakket (RSP) Zuiderzeelijn worden middelen via een decentralisatie-uitkering beschikbaar gesteld aan de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Flevoland.

Infrastructuurfonds

A INFRASTRUCTUURFONDS: UITGAVENbedragen in miljoenen euro's
   

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

6.594,6

5.888,5

5.621,5

6.262,1

5.875,0

 

Beleidsmatige mutaties

      
 

Rijksbegroting in enge zin

      
  

Kasschuiven

– 64,8

32,0

24,3

2,3

0,0

 
  

Overboekingen over artikelen (wegen)

5,2

3,3

16,1

0,0

0,0

 
  

Saldo 2013

26,7

0,0

0,0

0,0

0,0

 
  

Diversen

– 1,6

– 0,5

– 15,0

0,1

0,3

 
   

– 34,5

34,8

25,4

2,4

0,3

 

Technische mutaties

      
 

Rijksbegroting in enge zin

      
  

Boekingen ontvangsten

27,3

67,7

– 76,9

4,8

5,2

 
  

Conversie zuidasdok

0,0

38,9

24,1

35,3

32,4

 
  

Desalderingen wegen

30,0

147,5

0,0

0,0

0,0

 
  

Kasschuif if mn

0,0

0,0

40,0

– 40,0

0,0

 
  

Kasschuif if vjn

– 250,0

0,0

150,0

100,0

0,0

 
  

Kasschuif if-df

0,0

0,0

150,0

0,0

– 50,0

 
  

Overboeking met hxii: reglok

– 101,3

0,0

0,0

0,0

0,0

 
  

Subsidie prorail

45,2

0,0

0,0

0,0

0,0

 
  

Wegen: overboekingen met hxii

– 159,0

0,0

– 18,0

0,0

0,0

 
  

Diversen

– 3,3

– 14,3

– 5,0

– 14,5

– 15,0

 
   

– 411,1

239,8

264,2

85,6

– 27,4

 

Extrapolatie

6.059,3

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

– 445,6

274,5

289,5

88,0

– 27,1

 

Stand Miljoenennota 2015 (subtotaal)

6.149,0

6.163,1

5.911,0

6.350,1

5.847,8

6.059,3

Totaal Internationale samenwerking

      

Stand Miljoenennota 2015

6.149,0

6.163,1

5.911,0

6.350,1

5.847,8

6.059,3

A INFRASTRUCTUURFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTENbedragen in miljoenen euro's
   

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

6.594,6

5.888,5

5.621,5

6.262,1

5.875,0

 

Beleidsmatige mutaties

      

Rijksbegroting in enge zin

      
  

Kasschuiven

– 64,8

32,0

24,3

2,3

0,0

 
  

Saldo 2013

38,9

0,0

0,0

0,0

0,0

 
  

Diversen

3,6

2,8

1,1

0,1

0,3

 
   

– 22,3

34,8

25,4

2,4

0,3

 

Technische mutaties

      
 

Rijksbegroting in enge zin

      
  

Boekingen ontvangsten

27,3

67,7

– 76,9

4,8

5,2

 
  

Conversie zuidasdok

0,0

38,9

24,1

35,3

32,4

 
  

Desalderingen wegen

30,0

147,5

0,0

0,0

0,0

 
  

Kasschuif if mn

0,0

0,0

40,0

– 40,0

0,0

 
  

Kasschuif if vjn

– 250,0

0,0

150,0

100,0

0,0

 
  

Kasschuif if-df

0,0

0,0

150,0

0,0

– 50,0

 
  

Overboeking met hxii: reglok

– 101,3

0,0

0,0

0,0

0,0

 
  

Subsidie prorail

45,2

0,0

0,0

0,0

0,0

 
  

Wegen: overboekingen met hxii

– 159,0

0,0

– 18,0

0,0

0,0

 
  

Diversen

– 3,3

– 14,3

– 5,0

– 14,5

– 15,0

 
 

Niet tot een ijklijn behorend

      
  

Diversen

– 12,3

0,0

0,0

0,0

0,0

 
   

– 423,4

239,8

264,2

85,6

– 27,4

 

Extrapolatie

6.059,3

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

– 445,6

274,5

289,5

88,0

– 27,1

 

Stand Miljoenennota 2015 (subtotaal)

6.149,0

6.163,1

5.911,0

6.350,1

5.847,8

6.059,3

Totaal Internationale samenwerking

      

Stand Miljoenennota 2015

6.149,0

6.163,1

5.911,0

6.350,1

5.847,8

6.059,3

Kasschuiven

Om voor alle modaliteiten tot een sluitende programmering te komen, zijn kasschuiven over de diverse jaren tussen de modaliteiten in het Infrastructuurfonds toegepast.

Overboekingen over artikelen (wegen)

Voor een aanbestedingstegenvaller bij project Velsertunnel wordt 35 mln. uit de reservering op artikel 18.12 van het Infrastructuurfonds voor het programma Vervangingen en Renovaties ingezet. Voorts is er een overboeking tussen artikelen voor Autoparkeergarage Zuidas Dok en A10 Zuidas (totaal 22,5 mln.). Daarnaast is er een overboeking tussen artikelen ten behoeve van het Beter Benutten project Kort Volgen Utrecht-Harderwijk (2,1 mln.).

Saldo 2013

Het nadelig saldo van 2013 (uitgaven 26,7 mln. – ontvangsten 38,9 mln. = – 12,2 mln.) leidt tot een evenredige technische verlaging van de begroting voor het jaar 2014 van het Infrastructuurfonds.

Desalderingen ontvangsten (wegen)

Het betreft de bijdragen van derden in diverse projecten met name voor de N18 Varsseveld alsmede een aanpassing van het kasritme (2014–2016) van de bijdrage aan de A12/15 Ressen-Oudbroeken (ViA15). De gewijzigde bijdragen leiden tot een mutatie aan zowel de uitgaven- als aan de ontvangstenkant.

Conversie zuidasdok

De budgetten voor het integrale project ZuidasDok worden van artikel 12 (Hoofdwegennet) en artikel 13 (Spoor) overgeheveld naar het projectartikel 17.08 voor het integrale project ZuidasDok. Hiermee worden alle budgetten voor het project ZuidasDok begroot en verantwoord op één artikel. Daarnaast draagt het bij aan efficiënte projectadministratie, conform de bestuursovereenkomst van 9 juli 2012. In de bestuursovereenkomst is ook vastgelegd dat de gemeente Amsterdam, stadsregio Amsterdam en de provincie Noord-Holland een bijdrage leveren aan het project. De bijdragen van de regio worden nu tevens verwerkt in de begroting van het Infrastructuurfonds.

Desalderingen wegen

A2 Holendrecht: In 2008 zijn bestuursakkoorden gesloten tussen Rijk en provincies. Hierbij is afgesproken dat de provincie Utrecht 20 mln. bijdraagt aan het project A2 Holendrecht–Oudenrijn. De rijksbijdrage aan het project is hiermee destijds niet verlaagd.

Sluiskil: Conform het advies van de commissie van wijzen ontvangt IenM vanuit Vlaanderen 15,7 mln.

A1 Apeldoorn–Azelo: Met de provincies Overijssel en Gelderland en de regio Twente is afgesproken dat zij in 2015 een bijdrage leveren van 142 mln. aan dit project. Dit is vastgelegd in een bestuursovereenkomst. Een bedrag van 28,5 mln. wordt in 2024 terugbetaald aan provincie Overijssel en Gelderland.

Kasschuif IF MN

Er is een kasschuif binnen het Infrastructuurfonds van 2017 naar 2016 om de schommelingen binnen het budget te egaliseren. Deze kasschuif betreft een aanvullende kasschuif op de kasschuif die in de 1e suppletoire is verwerkt. Dit heeft geen gevolgen voor lopende projecten en de vrije ruimte op het fonds.

Kasschuif IF VJN

Er is een kasschuif binnen het Infrastructuurfonds van 2014 naar 2016 en 2017 om de schommelingen binnen het budget te egaliseren. Deze kasschuif is in de 1e suppletoire verwerkt. Dit heeft geen gevolgen voor lopende projecten en de vrije ruimte op het fonds.

Kasschuif IF-DF

Er vindt een kasschuif plaats tussen het Infrastructuurfonds en het Deltafonds om voor beide fondsen een evenwichtiger kasbeeld over de jaren te realiseren. Voor deze mutatie wordt een desaldering met de ontvangsten aangebracht.

Overboeking met hxii: reglok

Uit dit artikel worden de volgende overboekingen naar de begroting van IenM aangebracht:

  • – Een betaling aan de Waddenveren (9 mln.). De jarenlange concurrentiestrijd tussen TSM Doeksen en Eigen Veerdienst Terschelling (EVT) is beslecht. Doeksen neemt de veerdienst over van Eigen Veerdienst Terschelling. EVT stopt met varen. Hiermee is de veerverbinding voor de komende 15 jaar veiliggesteld.
  • – Voor het project FlorijnAs, een project binnen het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn, vervult de gemeente Assen de rol van contracterende partij. Om deze rol te kunnen vervullen stort lenM, in lijn met 2010, 2011 en 2012, delen van het taakstellende budget in het Gemeentefonds. BZK publiceert in haar circulaire vervolgens onder het kopje Decentralisatie-uitkering RSP hoe hoog de uitkering over 2014 zal zijn.
  • – Het regiodeel van het Ruimtelijk Economisch Programma, onderdeel binnen het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn, is indertijd geparkeerd op de begroting van lenM. lenM stort, in lijn met 2010, 2011 en 2012, delen van dit budget in het Provinciefonds. BZK publiceert in haar circulaire vervolgens onder het kopje Decentralisatie-uitkering RSP hoe hoog over 2014 de uitkering aan de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Flevoland zal zijn.

Subsidie Prorail

Dit betreft de vaststelling van de subsidie voor Prorail over 2012 (44,2 mln.). Deze vaststelling leidt tot een terugbetaling van ProRail aan IenM die bij de subsidieverlening 2014 weer wordt opgevraagd. Het restant heeft betrekking op de afrekening van een aantal aanlegprojecten.

Wegen: overboekingen met HXII

Deze mutatie betreft overboekingen artikel 12 van het Infrastructuurfonds naar de begroting van Infrastructuur en Milieu voor Beter Benutten (129 mln.), Zuidas (13 mln.) en N23 (35 mln.).

Diversen – technische mutaties

Het betreft voornamelijk overboekingen vanuit het Infrastructuurfonds (artikel 13) naar de begroting van Infrastructuur en Milieu voor actieplan spoor (4,2 mln.), Beter Benutten (2,7 mln.), Zuidas (4,4 mln.), ERTMS pilot (2,1 mln.) alsmede een overboeking vanuit EZ voor GSMR (4 mln.). Ook is er een mutatie op het artikel vaarwegen, dit betreft een bijdrage van IenM naar Defensie voor de noodsleephulp en de betonningstaken.

Diversen – Niet tot een ijklijn behorend

Deze mutatie betreft de technische verwerking van het saldo 2013.

Diergezondheidsfonds

F DIERGEZONDHEIDSFONDS: UITGAVENbedragen in miljoenen euro's
   

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

10,9

10,9

10,9

10,9

10,9

 

Technische mutaties

      
 

Niet tot een ijklijn behorend

      
  

Over te nemen taken van productschappen

0,0

11,0

11,0

11,0

11,0

 
  

Diversen

9,3

0,0

0,0

0,0

0,0

 
   

9,3

11,0

11,0

11,0

11,0

 

Extrapolatie

21,9

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

9,3

11,0

11,0

11,0

11,0

 

Stand Miljoenennota 2015 (subtotaal)

20,2

21,9

21,9

21,9

21,9

21,9

Totaal Internationale samenwerking

      

Stand Miljoenennota 2015

20,2

21,9

21,9

21,9

21,9

21,9

F DIERGEZONDHEIDSFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTENbedragen in miljoenen euro's
   

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

10,9

10,9

10,9

10,9

10,9

 

Technische mutaties

      
 

Niet tot een ijklijn behorend

      
  

Over te nemen taken van productschappen

0,0

11,0

11,0

11,0

11,0

 
  

Diversen

9,3

0,0

0,0

0,0

0,0

 
   

9,3

11,0

11,0

11,0

11,0

 

Extrapolatie

21,9

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

9,3

11,0

11,0

11,0

11,0

 

Stand Miljoenennota 2015 (subtotaal)

20,2

21,9

21,9

21,9

21,9

21,9

Totaal Internationale samenwerking

      

Stand Miljoenennota 2015

20,2

21,9

21,9

21,9

21,9

21,9

Over te nemen taken van productschappen

Door het opheffen van de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisaties (pbo’s), zijn er taken overgeheveld naar het diergezondheidsfonds (DGF). De bijbehorende budgetten worden toegevoegd aan het DGF.

Accres Gemeentefonds

ACCRES GEMEENTEFONDS: UITGAVENbedragen in miljoenen euro's
   

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

0,0

5,3

62,7

207,6

218,4

 

Beleidsmatige mutaties

      
 

Rijksbegroting in enge zin

      
  

Accres tranche 2013

118,9

99,2

99,2

99,2

99,2

 
  

Accres tranche 2014

– 234,8

– 234,8

– 234,8

– 234,8

– 234,8

 
  

Accres tranche 2015

0,0

177,9

177,9

177,9

177,9

 
  

Accres tranche 2016

0,0

0,0

240,7

240,7

240,7

 
  

Accres tranche 2017

0,0

0,0

0,0

29,3

29,3

 
  

Accres tranche 2018

0,0

0,0

0,0

0,0

64,5

 
  

Mutatie plafond bcf agv accresontwikkeling

0,0

30,1

71,9

77,4

88,5

 
  

Ramingsbijstelling bcf

0,0

– 74,9

– 75,0

– 75,1

– 75,1

 
  

Diversen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
   

– 115,9

– 2,5

279,9

314,6

390,2

 

Technische mutaties

      
 

Rijksbegroting in enge zin

      
  

Accres tranche 2013

– 118,9

– 99,2

– 99,2

– 99,2

– 99,2

 
  

Accres tranche 2014

234,8

234,8

234,8

234,8

234,8

 
  

Accres tranche 2015

0,0

84,6

84,6

84,6

84,6

 
   

115,9

220,2

220,2

220,2

220,2

 

Extrapolatie

1133,8

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

0,0

217,7

500,2

534,9

610,5

 

Stand Miljoenennota 2015 (subtotaal)

0,0

223,0

562,8

742,5

828,8

1133,8

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Miljoenennota 2015

0,0

223,0

562,8

742,5

828,8

1133,8

Mutatie plafond bcf agv accresontwikkeling en Ramingsbijstelling begroting 2015

Met ingang van 2015 wordt de ontwikkeling van het BTW-compensatiefonds (BCF) gekoppeld aan de accrespercentages zoals die voortvloeien uit de BCF normeringssystematiek. Het is een openeinderegeling. Alle declaraties van gemeenten en provincies bij het BCF, die voldoen aan declaratievoorwaarden, worden vergoed uit het BCF. Met de afspraak uit het financieel akkoord met VNG, IPO en UvW van 18 januari 2013 blijft dit het geval. Onderschrijdingen van het plafond worden gestort in het GF/PF. Overschrijdingen op het vastgestelde BCF-plafond worden verhaald op het GF/PF. Op dit moment wordt een onderschrijding van het afgesproken plafond geraamd en daarmee een storting in het GF met ingang van 2015. Dit betreft het slado van de mutaties «mutatie plafond bcf agv accresontwikkeling» en «ramingsbijstelling bcf».

Tranche 2014–2019

Het accres kent jaarlijks twee bijstellingsmomenten, Voorjaarsnota en Miljoenennota, en een vaststellingsmoment, bij het Financieel Jaarverslag van het Rijk (FJR). Het definitieve accrespercentage over 2013 is op basis van de stand van het FJR 2013 – 0,33 procent. Op basis van dit vastgestelde accrespercentage vindt afrekening plaats. De accressen voor de jaren 2014 e.v. zijn aangepast aan de uitkomsten van de normeringssystematiek. De geraamde accressen voor 2014 en 2015 zijn overgeboekt naar het GF.

Accres Provinciefonds

ACCRES PROVINCIEFONDS: UITGAVENbedragen in miljoenen euro's
   

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

0,0

10,3

14,2

23,9

24,6

 

Beleidsmatige mutaties

      
 

Rijksbegroting in enge zin

      
  

Diversen

– 7,3

– 4,2

15,5

19,9

26,1

 
   

– 7,3

– 4,2

15,5

19,9

26,1

 

Technische mutaties

      
 

Rijksbegroting in enge zin

      
  

Diversen

7,3

15,4

15,4

15,4

15,4

 
   

7,3

15,4

15,4

15,4

15,4

 

Extrapolatie

91,9

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

0,0

11,2

30,9

35,3

41,6

 

Stand Miljoenennota 2015 (subtotaal)

0,0

21,5

45,1

59,2

66,2

91,9

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Miljoenennota 2015

0,0

21,5

45,1

59,2

66,2

91,9

Diversen

Het accres kent jaarlijks twee bijstellingsmomenten, Voorjaarsntoa en Miljoenennota, en een vaststellingsmoment, bij het Financieel Jaarverslag van het Rijk (FJR). Het definitieve accrespercentage over 2013 is op basis van de stand van het FJR 2013 – 0,33 procent. Op basis van dit vastgestelde accrespercentage vindt afrekening plaats. De accressen voor de jaren 2014 e.v. zijn aangepast aan de uit6komsten van de normeringssystematiek. De geraamde accressen 2014 en 2015 zijn overgeboekt naar het PF.

BES-fonds

H BES-FONDS: UITGAVENbedragen in miljoenen euro's
   

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

32,7

32,7

32,7

32,7

32,8

 

Beleidsmatige mutaties

      
 

Rijksbegroting in enge zin

      
  

Diversen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
   

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Technische mutaties

      
 

Rijksbegroting in enge zin

      
  

Diversen

– 0,7

– 0,8

– 0,8

– 0,8

– 0,8

 
   

– 0,7

– 0,8

– 0,8

– 0,8

– 0,8

 

Extrapolatie

32,3

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

– 0,7

– 0,8

– 0,8

– 0,8

– 0,8

 

Stand Miljoenennota 2015 (subtotaal)

32,0

31,9

31,9

31,9

32,0

32,3

Totaal Internationale samenwerking

      

Stand Miljoenennota 2015

32,0

31,9

31,9

31,9

32,0

32,3

Deltafonds

J DELTAFONDS: UITGAVENbedragen in miljoenen euro's
   

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

1.230,8

1.304,6

1.357,5

1.116,9

971,3

 

Beleidsmatige mutaties

      
 

Rijksbegroting in enge zin

      
  

Saldo 2013

16,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 
  

Diversen

– 9,9

5,0

4,9

– 1,5

0,0

 
   

6,2

5,0

4,9

– 1,5

0,0

 

Technische mutaties

      
 

Rijksbegroting in enge zin

      
  

Kasschuif if-df

0,0

0,0

– 150,0

0,0

50,0

 
  

Overheveling krw/motie jacobi

0,0

41,6

39,4

36,3

35,7

 
  

Diversen

– 23,7

23,4

24,0

9,3

– 1,7

 
   

– 23,7

65,0

– 86,6

45,6

84,0

 

Extrapolatie

1.007,6

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

– 17,4

70,0

– 81,6

44,1

83,9

 

Stand Miljoenennota 2015 (subtotaal)

1.213,4

1.374,6

1.275,8

1.161,0

1.055,2

1.007,6

Totaal Internationale samenwerking

      

Stand Miljoenennota 2015

1.213,4

1.374,6

1.275,8

1.161,0

1.055,2

1.007,6

J DELTAFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTENbedragen in miljoenen euro's
   

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

1.230,8

1.304,6

1.357,5

1.116,9

971,3

 

Beleidsmatige mutaties

      
 

Rijksbegroting in enge zin

      
  

Diversen

4,2

5,0

4,9

– 1,5

0,0

 
   

4,2

5,0

4,9

– 1,5

0,0

 

Technische mutaties

      
 

Rijksbegroting in enge zin

      
  

Kasschuif if-df

0,0

0,0

– 150,0

0,0

50,0

 
  

Overheveling krw/motie jacobi

0,0

41,6

39,4

36,3

35,7

 
  

Diversen

– 23,7

23,4

24,0

9,3

– 1,7

 
 

Niet tot een ijklijn behorend

      
  

Diversen

2,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 
   

– 21,6

65,0

– 86,6

45,6

84,0

 

Extrapolatie

PM

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

– 17,4

70,0

– 81,6

44,1

83,9

 

Stand Miljoenennota 2015 (subtotaal)

1.213,4

1.374,6

1.275,8

1.161,0

1.055,2

PM

Totaal Internationale samenwerking

      

Stand Miljoenennota 2015

1.213,4

1.374,6

1.275,8

1.161,0

1.055,2

PM

Saldo 2013

Het voordelig saldo van het Deltafonds over 2013 (uitgaven 16,1 mln. – ontvangsten 14,0 mln. = 2,1 mln.) is aan de begroting 2014 van het Deltafonds toegevoegd.

Kasschuif IF-DF

Er vindt een kasschuif plaats tussen het Infrastructuurfonds en het Deltafonds om voor beide fondsen een evenwichtiger kasbeeld te realiseren. Voor deze mutatie wordt een desaldering met de ontvangsten aangebracht.

Overheveling KRW/motie Jacobi

Op grond van het amendement-Jacobi (TK 33 503, nr. 8) is het met ingang van 1 januari 2015 mogelijk om de uitgaven op het gebied van waterkwaliteit, zonder relatie met waterveiligheid en zoetwatervoorziening, te verantwoorden op het Deltafonds.

Diversen – technische mutaties

Dit betreft de technische verwerking van het aandeel van IenM (2 mln.) in de bezuiniging van de Begrotingsafspraken 2014 en een desaldering (9,5 mln.) met betrekking tot werken voor derden in het Hoogheemraadschap Delfland. Bovendien wordt in het kader van het decentralisatiebeleid de middelen voor het Nota Ruimtebudget project IJsselsprong (18 mln.) vanuit het Deltafonds gedecentraliseerd naar het Provinciefonds. Voor deze mutaties wordt een desaldering met de ontvangsten aangebracht.

Diversen/ Diversen – Niet tot een ijklijn behorend

Dit betreft het voordelig saldo van het Deltafonds over 2013 (uitgaven 16,1 mln. – ontvangsten 14,0 mln = 2,1 mln.) en wordt aan de begroting 2014 van het Deltafonds toegevoegd.

Prijsbijstelling

PRIJSBIJSTELLING: UITGAVENbedragen in miljoenen euro's
   

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

688,6

1325,0

1903,1

2315,3

2651,2

 

Mee- en tegenvallers

      
 

Rijksbegroting in enge zin

      
  

Nominale ontwikkeling

– 123,5

– 282,6

– 353,2

– 369,3

– 367,6

 
 

Sociale zekerheid

      
  

Nominale ontwikkeling

– 12,1

– 27,0

– 36,9

– 45,7

– 55,7

 
 

Zorg

      
  

Nominale ontwikkeling

– 8,4

– 28,4

– 39,6

– 49,5

– 15,7

 
   

– 144,0

– 338,0

– 429,7

– 464,5

– 439,0

 

Beleidsmatige mutaties

      
 

Rijksbegroting in enge zin

      
  

Korting prijsbijstelling 2014

– 477,0

– 477,0

– 477,0

– 477,0

– 477,0

 
  

Diversen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
 

Sociale zekerheid

      
  

Diversen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
 

Zorg

      
  

Diversen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
   

– 477,0

– 477,0

– 477,0

– 477,0

– 477,0

 

Technische mutaties

      
 

Rijksbegroting in enge zin

      
  

Overboeking h84

18,9

33,8

48,0

60,3

72,3

 
  

Uitkeren tranche 2014

– 77,5

– 56,9

– 44,7

– 45,9

– 39,8

 
 

Sociale zekerheid

      
  

Diversen

– 7,2

– 6,8

– 6,3

– 6,2

– 6,0

 
 

Zorg

      
  

Diversen

– 1,1

– 3,4

– 4,1

– 5,7

– 5,7

 
 

Niet tot een ijklijn behorend

      
  

Nominale ontwikkeling

– 0,7

– 13,2

– 43,0

– 42,4

– 42,5

 
  

Overboeking h84

79,0

136,0

212,3

265,8

315,5

 
  

Uitkeren tranche 2014

– 79,1

– 79,4

– 83,4

– 83,3

– 82,9

 
  

Diversen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
   

– 67,7

10,1

78,8

142,6

210,9

 

Extrapolatie

2391,4

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

– 688,6

– 804,9

– 827,8

– 798,8

– 705,0

 

Stand Miljoenennota 2015 (subtotaal)

0,0

520,1

1075,2

1516,5

1946,2

2391,4

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Miljoenennota 2015

0,0

520,1

1075,2

1516,5

1946,2

2391,4

Nominale ontwikkeling (mee- en tegenvallers, alle kaders)

De prijsbijstelling wordt berekend door de grondslag (de prijsgevoelige gedeelten van de departementale begrotingen) te vermenigvuldigen met de betreffende prijsontwikkeling. De prijsontwikkeling wordt geactualiseerd op basis van de ramingen van het CPB; dit is de nominale ontwikkeling. De prijsbijstelling tranches 2014 en 2015 zijn neerwaarts bijgesteld als gevolg van de lagere prijsontwikkeling.

Korting prijsbijstelling 2014

In de Begrotingsafspraken 2014 is een deel van de prijsbijstelling tranche 2014 ingehouden.

Overboeking H84

De indexatie van studiefinanciering en WTOS wordt voortaan geraamd op H80: Prijsbijstelling. De middelen van H84: Wet indexering studiefinanciering zijn daarom overgeheveld naar H80: Prijsbijstelling.

Uitkeren tranche 2014

De resterende prijsbijstelling tranche 2014 is uitgekeerd aan de departementen.

Arbeidsvoorwaarden

ARBEIDSVOORWAARDEN: UITGAVENbedragen in miljoenen euro's
   

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

446,0

861,8

1.474,3

2.099,1

2.698,6

 

Mee- en tegenvallers

      
 

Rijksbegroting in enge zin

      
  

Nominale ontwikkeling

– 290,9

– 114,7

– 149,4

– 145,5

– 151,0

 
  

Diversen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
 

Sociale zekerheid

      
  

Nominale ontwikkeling

– 31,0

– 33,4

– 60,8

– 89,3

– 121,5

 
  

Diversen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
 

Zorg

      
  

Diversen

– 0,5

– 2,6

– 5,1

– 7,3

– 9,4

 
   

– 322,4

– 150,7

– 215,3

– 242,1

– 281,9

 

Beleidsmatige mutaties

      
 

Rijksbegroting in enge zin

      
  

Diversen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
 

Sociale zekerheid

      
  

Diversen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
 

Zorg

      
  

Diversen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
   

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Technische mutaties

      
 

Rijksbegroting in enge zin

      
  

Loonbijstelling tranche 2014

– 106,2

– 104,5

– 103,6

– 102,7

– 101,6

 
 

Sociale zekerheid

      
  

Diversen

– 16,5

– 15,8

– 14,8

– 14,0

– 13,3

 
 

Zorg

      
  

Diversen

– 0,8

– 1,5

– 1,7

– 2,1

– 2,1

 
 

Niet tot een ijklijn behorend

      
  

Diversen

– 0,1

0,9

1,3

2,1

2,3

 
   

– 123,6

– 120,9

– 118,8

– 116,7

– 114,7

 

Extrapolatie

2.875,6

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

– 446,0

– 271,7

– 334,1

– 358,8

– 396,6

 

Stand Miljoenennota 2015 (subtotaal)

0,0

590,2

1.140,2

1.740,4

2.302,0

2.875,6

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Miljoenennota 2015

0,0

590,2

1.140,2

1.740,4

2.302,0

2.875,6

Nominale ontwikkeling

Ten opzichte van de vorige Miljoenennota wordt de loonontwikkeling nu lager geraamd door het CPB. Deze ontwikkeling volgt uit de macro-economische bijstellingen.

Loonbijstelling tranche 2014

De loonbijstelling tranche 2014 bestaat uit een vergoeding voor de sociale lasten voor de werkgever en is overgeboekt naar de departementale begrotingen.

Koppeling uitkeringen

KOPPELING UITKERINGEN: UITGAVENbedragen in miljoenen euro's
   

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

102,5

412,0

606,3

788,4

939,8

 

Mee- en tegenvallers

      
 

Sociale zekerheid

      
  

Nominale ontwikkeling

6,8

– 43,0

– 37,5

– 6,2

30,0

 
  

Diversen

– 2,2

– 0,4

– 0,6

– 0,8

– 1,1

 
   

4,6

– 43,4

– 38,1

– 7,0

28,9

 

Beleidsmatige mutaties

      
 

Sociale zekerheid

      
  

Nominale ontwikkeling

– 84,0

– 68,5

– 70,3

– 71,7

– 72,4

 
  

Wwb/p-wet zittend bestand wajong

0,0

0,3

4,0

10,0

20,0

 
  

Diversen

0,0

– 7,0

– 11,1

– 12,5

– 13,2

 
   

– 84,0

– 75,2

– 77,4

– 74,2

– 65,6

 

Technische mutaties

      
 

Sociale zekerheid

      
  

Brutering

– 23,2

– 177,5

– 185,4

– 194,1

– 201,3

 
   

– 23,2

– 177,5

– 185,4

– 194,1

– 201,3

 

Extrapolatie

867,2

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

– 102,5

– 296,1

– 300,8

– 275,3

– 238,0

 

Stand Miljoenennota 2015 (subtotaal)

0,0

115,9

305,4

513,1

701,8

867,2

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Miljoenennota 2015

0,0

115,9

305,4

513,1

701,8

867,2

KOPPELING UITKERINGEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTENbedragen in miljoenen euro's
   

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

0,0

0,0

4,9

9,5

14,2

 

Mee- en tegenvallers

      
 

Sociale zekerheid

      
  

Diversen

0,0

0,0

0,2

0,4

0,3

 
   

0,0

0,0

0,2

0,4

0,3

 

Beleidsmatige mutaties

      
 

Sociale zekerheid

      
  

Diversen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
   

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Extrapolatie

19,3

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

0,0

0,0

0,2

0,4

0,3

 

Stand Miljoenennota 2015 (subtotaal)

0,0

0,0

5,1

9,8

14,5

19,3

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Miljoenennota 2015

0,0

0,0

5,1

9,8

14,5

19,3

Nominale ontwikkeling (mee- en tegenvallers)

De mutatie betreft een aanpassing in de geraamde nominale ontwikkeling binnen het SZA-kader als gevolg van CPB-ramingen van loon- en prijsontwikkeling en als gevolg van mutaties in uitgavenramingen binnen de Sociale Zekerheid.

Nominale ontwikkeling (beleidsmatige mutaties)

Dit is een overboeking naar de begroting van SZW om de begrotingsgefinancierde uitkeringen op prijspeil 2014 te brengen.

Wwb/p-wet zittend bestand wajong

De aanpassingen WWB/P-wet (TK 33 161, nr.154) bestaan uit meerdere begrotingsmutaties. Deze zijn per saldo budgettair neutraal. De belangrijkste wijziging betreft het niet overgaan van het zittend bestand Wajongers met arbeidsvermogen naar gemeenten in combinatie met de uitkeringsverlaging van 75% naar 70% per 2018 en een intensivering van de re-integratie van deze groep.

Brutering

Diverse uitkeringen zijn netto gekoppeld aan het netto minimumloon, maar kennen een ander bruto-netto traject dan het minimumloon. Wijzigingen in het bruto-netto traject van het minimumloon leiden tot aanpassing van het netto minimumloon. De uitkeringen die netto zijn gekoppeld, worden evenredig aangepast maar door het andere bruto-netto traject kan de bruto uitkering een afwijkende ontwikkeling vertonen dan die van het bruto minimumloon. Het effect hiervan op de uitkeringslasten wordt het bruteringseffect genoemd. Het uitgavenkader SZA is voor dit effect gecorrigeerd.

Homogene Groep Internationale Samenwerking

HOMOGENE GROEP INTERNATIONALE SAMENWERKING: UITGAVENbedragen in miljoenen euro's
   

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand Miljoenennota 2014

4.517,4

4.703,9

4.811,9

4.516,3

4.479,4

 

Beleidsmatige mutaties

      
 

Rijksbegroting in enge zin

      
  

Asielzoekers

– 88,4

– 78,9

– 78,6

– 78,6

– 78,5

 
  

Asielzoekers – extra middelen 2014

375,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
  

Asielzoekers – extra middelen 2014 t.b.v. venj

– 375,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
  

Asielzoekers – kasschuif

38,4

0,0

– 38,4

0,0

0,0

 
  

Asielzoekers – kasschuif venj

50,0

– 25,0

– 25,0

0,0

0,0

 
  

Biv – overheveling naar defensie

0,0

– 293,4

– 250,0

– 250,0

– 250,0

 
  

Biv 2014 t.b.v. bz

– 41,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 
  

Biv 2014 t.b.v. defensie

– 303,6

0,0

0,0

0,0

0,0

 
  

Bnp aanpassing oda

– 15,1

– 19,9

– 20,3

– 20,8

– 40,9

 
  

Correctie extrapolatie

0,0

0,0

0,0

0,0

– 32,5

 
  

Eindejaarsmarge hgis

124,5

42,1

1,5

0,0

0,0

 
  

Europees ontwikkelingsfonds

– 8,2

6,3

22,5

22,5

22,5

 
  

Financiering vanuit biv

0,0

293,4

250,0

250,0

250,0

 
  

Hgis besluitvorming biv

269,8

0,0

0,0

0,0

0,0

 
  

Kasschuif

0,0

0,0

0,0

120,0

0,0

 
  

Kasschuif dggf

50,0

50,0

– 100,0

0,0

0,0

 
  

Korting hgis non-oda

– 27,4

– 7,5

– 15,3

0,0

0,0

 
  

Natuurlijke hulpbronnen & klimaat

– 23,3

– 35,0

– 36,7

– 58,3

– 53,3

 
  

Noodhulpfonds

570,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
  

Ophoging bz begroting vanuit biv

41,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 
  

Ophoging minusma helikopters en containers 2014 vanuit biv

33,8

0,0

0,0

0,0

0,0

 
  

Overig armoedebeleid

78,5

127,1

93,0

195,5

164,4

 
  

Private sector en investeringsklimaat

– 25,0

– 30,0

– 10,0

– 50,0

– 50,0

 
  

Rechtstaatontwikkeling, wederopbouw en vrede

20,0

– 45,0

– 45,0

– 45,0

– 35,0

 
  

Van/naar hoofdstuk 5

7,5

– 2,4

– 18,7

– 18,8

– 18,8

 
  

Veiligheid, stabiliteit en rechtsorde

– 37,8

– 9,5

– 9,0

– 8,0

– 8,0

 
  

Voedselzekerheid

– 12,5

– 17,5

– 17,5

– 17,5

– 7,5

 
  

Diversen

– 14,4

– 5,6

10,4

– 26,0

– 8,5

 
   

686,8

– 50,8

– 287,1

15,0

– 146,1

 

Technische mutaties

      
 

Rijksbegroting in enge zin

      
  

Ontvangsten wereldbank

20,0

0,0

90,0

0,0

0,0

 
  

Diversen

– 5,9

– 6,3

21,5

17,2

– 8,3

 
   

14,1

– 6,3

111,5

17,2

– 8,3

 
         

Extrapolatie

4.321,4

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

700,9

– 57,1

– 175,6

32,3

– 154,3

 

Stand Miljoenennota 2015

5.218,3

4.646,7

4.636,3

4.548,6

4.325,1

4.321,4

HOMOGENE GROEP INTERNATIONALE SAMENWERKING: NIET-BELASTINGONTVANGSTENbedragen in miljoenen euro's
   

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand Miljoenennota 2014

144,4

136,5

139,8

136,2

133,2

 

Beleidsmatige mutaties

      
 

Rijksbegroting in enge zin

      
  

Biv naar defensie

0,0

0,0

– 25,5

– 25,5

0,0

 
  

Te ontvangen vn contributies

0,0

0,0

25,5

25,5

0,0

 
  

Diversen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
   

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Technische mutaties

      
 

Rijksbegroting in enge zin

      
  

Ontvangsten wereldbank

20,0

0,0

90,0

0,0

0,0

 
  

Diversen

– 5,9

– 6,3

21,5

17,2

– 8,3

 
   

14,1

– 6,3

111,5

17,2

– 8,3

 
         

Extrapolatie

123,5

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

14,2

– 6,3

111,5

17,2

– 8,3

 

Stand Miljoenennota 2015

158,5

130,2

251,3

153,4

124,9

123,5

De Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS)

De HGIS is een budgettaire constructie waarin de uitgaven aan internationale samenwerking van verschillende departementen worden gebundeld. Het uitgavenniveau van de HGIS wordt aangepast aan macro-economische ontwikkelingen. Het merendeel van de HGIS uitgaven wordt verantwoord via de begrotingen van Buitenlandse Zaken (BZ) (V) en Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking (BH&OS) (XVII).

Asielzoekers

De raming voor de asielinstroom is voor de komende jaren naar boven bijgesteld. Dit leidt tot hogere kosten voor de opvang van asielzoekers voor het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). De kosten voor de opvang van eerstejaars asielzoekers uit ontwikkelingslanden mag worden toegerekend aan ODA (Official Development Assistance). Bij Voorjaarsnota wordt deze toerekening standaard meerjarig herijkt. Door de verhoogde raming voor asielinstroom neemt de toerekening aan ODA de komende jaren ook toe.

Asielzoekers – extra middelen 2014

De instroom van asielzoekers uit ontwikkelingslanden loopt in 2014 naar verwachting op. Om aan de kosten die gepaard gaan met de hoge toestroom tegemoet te komen, stelt het kabinet in 2014 375 mln. extra beschikbaar voor de eerstejaarsopvang van asielzoekers in 2014 en 2015.

Asielzoekers – extra middelen 2014 t.b.v. VenJ

Dit betreft de overheveling van de extra middelen voor de opvang van eerstejaars asielzoekers naar de begroting van VenJ.

Asielzoekers – kasschuif

Om de stijgende kosten voor de opvang van eerstejaars asielzoekers te kunnen inpassen in 2014, wordt een kasschuif toegepast op de begroting van BH&OS.

Asielzoekers – kasschuif VenJ

VenJ schuift eenmalig budget om het ODA budget 2014 te ontlasten.

BIV – overheveling naar Defensie

Het BIV wordt met ingang van 2015 overgeheveld van de begroting van BH&OS naar de begroting van Defensie. Ook na overheveling blijft 60 mln. beschikbaar voor uitgaven van BZ en BH&OS. Het volledige BIV blijft onderdeel van de HGIS.

BIV 2014 t.b.v. BZ

Het betreft de overheveling van middelen uit het Budget Internationale Veiligheid (BIV) naar de BZ begroting voor activiteiten op het gebied van hervormingen in de veiligheidssector, vredesopbouw, training en capaciteitsopbouw.

BIV 2014 t.b.v. Defensie

Het betreft de overheveling van middelen uit het BIV naar de Defensie begroting voor crisisbeheersingsoperaties, beveiliging civielen in fragiele staten (BSB), training en capaciteitsopbouw, internationale criminaliteitsbestrijding en enablers. Deze mutatie is inclusief de ophoging van het budget met 33,8 mln. voor de MINUSMA missie in Mali (inzet helikopters en containers).

BNP aanpassing ODA

Het ODA budget wordt bijgesteld als gevolg van de meest recente ramingen van de ontwikkeling van het BNP van het Centraal Planbureau.

Correctie extrapolatie

De verlaging in 2018 heeft betrekking op de nog niet verwerkte taakstelling zoals overeengekomen bij de start van het Regeerakkoord.

Eindejaarsmarge HGIS

Aan de HGIS wordt de eindejaarsmarge toegevoegd, welke deels wordt overgeheveld naar departementen.

Europees Ontwikkelingsfonds

De mutatie is het gevolg van de nieuwe ramingen voor het Europees Ontwikkelingsfonds.

Financiering vanuit BIV

Het BIV wordt vanaf 2015 structureel overgeheveld naar van de begroting voor BH&OS naar de begroting van Defensie. Jaarlijks komt bij Voorjaarsnota 60 mln. beschikbaar voor BZ/BH&OS ten behoeve van de inzet van de hervorming van de veiligheidssector, de bescherming van burgers in fragiele staten (BSB), rechtstaatontwikkeling en capaciteitsopbouw. Tevens worden op dat moment middelen beschikbaar gesteld voor de geplande activiteiten bij Defensie in het kader van het BIV (59,5 mln.). Jaarlijks wordt besloten over de inzet van deze middelen. De besluitvorming wordt interdepartementaal voorbereid en uitgevoerd. Het volledige BIV blijft onderdeel van de HGIS.

HGIS besluitvorming BIV

Het betreft de overheveling van middelen uit het BIV naar de Defensie begroting voor crisisbeheersingsoperaties, beveiliging van civielen in fragiele staten (BSB), training en capaciteitsopbouw, internationale criminaliteitsbestrijding en enablers. Deze mutatie is exclusief de ophoging van het budget voor de MINUSMA missie in Mali (inzet helikopters en containers).

Kasschuif

Om de druk op het ODA budget te ontlasten wordt een kasschuif toegepast tussen 2017 en 2019.

Kasschuif DGGF

Het kasritme van het Dutch Good Growth Fund (DGGF) wordt aangepast, waardoor een deel van de middelen in eerdere jaren beschikbaar komt.

Korting HGIS non-ODA

Het HGIS non-ODA budget wordt met 50,2 mln. gekort.

Natuurlijke hulpbronnen en klimaat

Vanwege de BNP korting op het ODA budget worden de uitgaven aan natuurlijke hulpbronnen en klimaat verlaagd.

Noodhulpfonds

Er komt deze kabinetsperiode 570 mln. beschikbaar voor uitgaven aan noodhulp en opvang in de regio.

Private sector en investeringsklimaat

Om de kasschuif DGGF mogelijk te maken, wordt in 2016 en 2017 een kasschuif toegepast op het budget voor Private sector en investeringsklimaat. In 2014 wordt het budget verlaagd met 5 mln. als gevolg van een herschikking tussen de begroting van BH&OS en BZ (amendement Voordewind). Het bedrag komt ten goede aan het budget voor bescherming en bevordering van mensenrechten ten behoeve van bestrijding van kinderarbeid. Tot slot wordt het budget meerjarig verlaagd als gevolg van de BNP korting op het ODA budget.

Rechtstaatontwikkeling, wederopbouw en vrede

Het budget voor rechtstaatontwikkeling, wederopbouw en vrede op de begroting van BH&OS wordt verlaagd. Dit als gevolg van de BNP korting op het ODA budget. De opwaartse bijstelling in 2014 is het gevolg van een overboeking met de BZ begroting vanuit het Stabiliteitsfonds.

Veiligheid, stabiliteit en rechtsorde

Vanaf 2014 wordt het budget voor veiligheid, stabiliteit en rechtsorde op de begroting van BZ verlaagd. Dit als gevolg van de BNP korting op het ODA budget.

Voedselzekerheid

Vanaf 2014 wordt het budget voor voedselzekerheid verlaagd. Dit als gevolg van de BNP korting op het ODA budget.

Ontvangsten Wereldbank

Het betreft terugbetalingen van de Wereldbank in het kader van het Global Trade Liquidity Program.

Kasschuif asielzoekers

Om de stijgende kosten voor de opvang van eerstejaars asielzoekers te kunnen inpassen in 2014, wordt een kasschuif toegepast op de begroting van BH&OS.

Kasschuif DGGF

Het kasritme van het Dutch Good Growth Fund (DGGF) wordt aangepast, waardoor een deel van de middelen in eerdere jaren beschikbaar komt.

Korting HGIS non-ODA

Het HGIS non-ODA budget wordt met 50,2 mln. gekort.

Private sector investeringsklimaat

Om de kasschuif DGGF mogelijk te maken, wordt in 2016 en 2017 een kasschuif toegepast op het budget voor private sector investeringsklimaat. De verlaging in 2014 betreft een herschikking tussen de begroting voor BH&OS en de begroting van BZ, als gevolg van het amendement Voordewind. Het bedrag van 5 mln. komt ten goede aan het budget voor bescherming en bevordering van mensenrechten ten behoeve van de bestrijding van kinderarbeid.

BIV naar Defensie

In 2016 en 2017 worden teruggaven verwacht vanuit de Verenigde Naties voor kosten die vanuit het BIV worden gemaakt voor de MINUSMA-missie in Mali. Via een kasschuif op de uitgaven worden deze ontvangsten in 2014 en 2015 toegevoegd aan het uitgavenbudget. Deze mutatie betreft de overheveling van deze ontvangsten naar de Defensie begroting in verband met de overheveling van het BIV naar de Defensie begroting met ingang van 2015.

Te ontvangen VN contributies

In 2016 en 2017 worden teruggaven verwacht vanuit de Verenigde Naties voor kosten die vanuit het BIV worden gemaakt voor de MINUSMA-missie in Mali. In verband met de overheveling van het BIV naar de Defensie begroting met ingang van 2015 worden met deze mutatie de ontvangsten overgeheveld naar de Defensie begroting.

Aanvullende Post Algemeen

ALGEMEEN: UITGAVENbedragen in miljoenen euro's
   

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

378,0

1600,1

2174,3

2515,8

2564,8

 

Beleidsmatige mutaties

      
 

Rijksbegroting in enge zin

      
  

Aanpassing kasritme d32

0,0

– 44,3

46,4

113,3

269,2

 
  

Akkoord studievoorschot

0,0

47,1

– 26,4

– 28,3

– 109,2

 
  

Arbeidskorting

0,0

500,0

500,0

500,0

500,0

 
  

Defensie

50,0

90,0

90,0

90,0

90,0

 
  

Invulling in=uit-taakstelling

768,2

42,1

1,5

0,0

0,0

 
  

Onderwijskwaliteit en innovatie

0,0

635,0

550,0

550,0

550,0

 
  

Ramingstechnische veronderstelling in=uit

– 692,7

– 42,1

– 1,5

0,0

0,0

 
  

Regionale werkgelegenheid

0,0

35,0

35,0

35,0

35,0

 
  

Reservering augustus

600,0

605,0

610,0

620,0

620,0

 
  

Reservering eu-afdrachten

0,0

600,0

300,0

300,0

300,0

 
  

Uitstel sociaal leenstelsel & ovsk (d32)

0,0

– 2,8

– 20,0

– 80,0

– 54,0

 
  

Diversen

– 3,0

– 3,0

– 3,0

– 3,0

– 3,0

 
 

Sociale zekerheid

      
  

Invulling in=uit-taakstelling

46,6

0,0

0,0

0,0

0,0

 
  

Ramingstechnische veronderstelling in=uit

– 46,6

0,0

0,0

0,0

0,0

 
  

Diversen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
 

Zorg

      
  

Beperken maatwerkvoorziening

0,0

– 438,0

– 438,0

– 438,0

– 438,0

 
  

Huishoudelijke hulptoelage

0,0

75,0

75,0

– 50,0

– 50,0

 
  

Transitie hervorming langdurige zorg

0,0

– 25,0

– 25,0

– 25,0

– 25,0

 
  

Wmo

0,0

40,0

0,0

0,0

0,0

 
  

Diversen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
   

722,5

2114,0

1694,0

1584,0

1685,0

 

Technische mutaties

      
 

Rijksbegroting in enge zin

      
  

Arbeidskorting

0,0

– 500,0

– 500,0

– 500,0

– 500,0

 
  

Inzet reservering augustus

– 575,0

– 555,0

– 585,0

– 620,0

– 620,0

 
  

Overhevelen zorg voor jeugd naar gemeenten

0,0

0,0

– 83,1

– 83,2

– 83,1

 
  

Uitkeren d32 intensivering onderwijs en onderzoek

0,0

– 187,4

– 187,4

– 187,4

– 187,4

 
  

Uitkering b13 intensivering veiligheid

0,0

– 6,2

– 105,7

– 115,8

0,0

 
  

Uitkering intensivering kwaliteit onderwijs

– 204,0

– 204,0

– 204,0

– 204,0

– 204,0

 
  

Uitkering middelen budget motie buma naar scholen

0,0

– 256,5

– 256,5

– 256,5

– 256,4

 
  

Uitkering middelen defensie

– 50,0

– 90,0

– 90,0

– 90,0

– 90,0

 
  

Uitkering middelen nationale politie

– 30,8

– 30,8

– 41,0

0,0

0,0

 
  

Uitkering middelen onderwijskwaliteit en innovatie

0,0

– 635,0

– 550,0

– 550,0

– 550,0

 
  

Uitkering middelen regionale werkgelegenheid

0,0

– 35,0

– 35,0

– 35,0

– 35,0

 
  

Uitkering middelen vastgoed dji

– 159,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
  

Diversen

– 10,5

– 44,9

– 18,6

– 17,3

– 17,3

 
 

Sociale zekerheid

      
  

Diversen

– 1,0

– 1,0

– 1,0

– 0,9

– 0,9

 
 

Zorg

      
  

Huishoudelijke hulptoelage

0,0

– 75,0

– 75,0

0,0

0,0

 
  

Uitkeren e39 intensivering wijkverpleegkundige

0,0

– 50,5

– 101,0

– 252,4

– 252,4

 
  

Uitkeren e46 geen aanspraak op begeleiding

0,0

– 65,6

– 65,6

– 65,6

– 65,6

 
  

Uitkeren e57 maatwerkvoorziening inkomenssteun chronisch zieken

– 45,4

– 218,8

– 269,3

– 271,3

– 271,3

 
  

Diversen

0,3

2,9

3,7

5,7

5,6

 
   

– 1075,4

– 2952,8

– 3164,5

– 3243,7

– 3127,8

 

Extrapolatie

1095,0

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

– 353,0

– 838,8

– 1470,5

– 1659,7

– 1443,0

 

Stand Miljoenennota 2015 (subtotaal)

25,0

761,4

703,8

856,1

1121,8

1095,0

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Miljoenennota 2015

25,0

761,4

703,8

856,1

1121,8

1095,0

ALGEMEEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTENbedragen in miljoenen euro's
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Extrapolatie

0,0

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Stand Miljoenennota 2015 (subtotaal)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Miljoenennota 2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Aanpassing kasritme d32

Dit betreft een meerjarige kasschuif die een ander kasritme faciliteert voor de investering in onderwijskwaliteit op de aanvullende post. Dit in het kader van het akkoord over het Studievoorschot.

Akkoord studievoorschot

Het kaderrelevante effect van het akkoord over het Studievoorschot op de begroting van OCW is verrekend met de intensiveringsreeks D32: Onderwijs en onderzoek.

Arbeidskorting (beleidsmatige- en technische mutaties)

Ter verhoging van de arbeidskorting wordt 500 mln. aan uitgavenruimte ingezet.

Defensie & Uitkering middelen defensie

De intensivering voor Defensie uit de Begrotingsafspraken 2014 is toegevoegd aan de aanvullende post. De middelen zijn bij Voorjaarsnota 2014 overgemaakt naar de begroting van Defensie.

Invulling in=uit-taakstelling & ramingstechnische veronderstelling in=uit (Rijksbegroting in enge zin & Sociale zekerheid)

Bij Voorjaarsnota is de eindejaarsmarge uitgekeerd aan de departementale begrotingen. Als tegenhanger hiervan is de ramingstechnische veronderstelling in=uit op de aanvullende post verwerkt (in=uit-taakstelling). Hierbij wordt er vanuit gegaan dat de onderuitputting die zich in 2013 heeft voortgedaan ook in 2014 zal optreden. De eindejaarsmarge voor de HGIS-middelen en de daarmee corresponderende in=uit-taakstelling is over drie jaren verspreid. Voor 2014 resteerde ook nog een in=uit-taakstelling van 75,5 mln. door de HGIS eindejaarsmarge 2012. De in=uit-taakstelling op kader RBG-eng en SZA is volledig ingevuld.

Onderwijskwaliteit en innovatie & Uitkering middelen onderwijskwaliteit en innovatie

De intensivering voor Onderwijskwaliteit en innovatie uit de Begrotingsafspraken 2014 is toegevoegd aan de aanvullende post. De middelen zijn bij Miljoenennota overgemaakt naar de begroting van OCW.

Regionale werkgelegenheid & Uitkering middelen regionale werkgelegenheid

Een deel van de intensivering voor Regionale werkgelegenheid uit de Begrotingsafspraken 2014 is toegevoegd aan de aanvullende post. De middelen zijn bij Miljoenennota overgemaakt naar de begrotingen van V&J en Defensie.

Reservering augustus & Inzet reservering augustus

De reservering augustus is bij Miljoenennota ingezet. De reseterende middelen voor het Toekomstfonds worden naar de begroting van EZ overgeheveld als het Toekomstfonds is opgericht.

Reservering EU afdrachten

Onderdeel van het Eigen Middelen Besluit (EMB) van de Europese Commissie is de aanpassing van de definitie van het BNI aan de recente EU-standaard (ESA 2010). In de raming van de EU-afdrachten wordt rekening gehouden met een opwaartse bijstelling van het BNI die voor Nederland groter uitvalt dan voor andere EU-lidstaten, hetgeen zorgt voor hogere EU-afdrachten. Deze bijstelling zal met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2014 gelden. De invoering van ESA2010 voor de berekening van de EU-afdrachten hangt samen met de inwerkingtreding van het EMB. De ratificatie van het EMB is niet eerder dan 2015 afgerond; de gerelateerde bijstelling van de EU-afdrachten wordt zodoende met ingang van het in werking treden van het nieuwe EMB verwerkt in de raming, inclusief de verrekening van 2014.

Uitstel sociaal leenstelsel & ovsk (d32)

Voordat het akkoord over het Studievoorschot werd gesloten, zijn de invoering van het sociaal leenstelsel en de maatregel bij de ov-studentenkaart uit het Regeerakkoord beide een jaar uitgesteld. Dit is verrekend met de intensivering D32: Onderwijs en onderzoek.

Beperken maatwerkvoorziening

Deze mutatie is onderdeel van de Begrotingsafspraken 2014. Als gevolg van het handhaven van een fiscale regeling voor chronisch zieken en gehandicapten wordt de maatwerkvoorziening beperkt. Het resterende budget voor de maatwerkvoorziening blijft beschikbaar voor gemeenten.

Uitkeren e54: huishoudelijke hulptoelage

Het kabinet stelt in 2015 en 2016 tijdelijk extra middelen beschikbaar aan gemeenten voor een thuishulptoelage waarmee gemeenten de mogelijkheid krijgen om arbeidsplaatsen in de huishoudelijke hulp te behouden. Deze mutatie betreft een deel van de middelen die in het Regeerakkoord op de aanvullende post zijn gereserveerd voor intensivering arbeidsmarkt zorg (maatregel E54).

Transitie hervorming langdurige zorg

Deze mutatie is onderdeel van de Begrotingsafspraken 2014. Het betreft middelen die vrijvallen als gevolg van het vervallen van de regeling infrastructuur in het kader van de AWBZ.

Wmo

Tijdens de augustusbesluitvorming is voor 2015 40 mln. gereserveerd voor de Wmo. Indien de definitieve invulling bekend is worden de middelen ingezet.

Overhevelen zorg voor jeugd naar gemeenten

De middelen voor de maatregel A30 (Overhevelen zorg voor jeugd naar gemeenten) uit het Regeerakkoord van het kabinet Rutte I zijn overgeheveld naar het Gemeentefonds.

Uitkeren d32 intensivering onderwijs en onderzoek

Een deel van de middelen voor regeerakkoordmaatregel D32 (Intensivering onderwijs en onderzoek) zijn overgeheveld naar de begroting van OCW.

Uitkeren B13 Intensivering veiligheid

Een deel van de middelen voor regeerakkoordmaatregel B13 (Intensivering veiligheid) is overgeheveld naar de begroting van VenJ.

Uitkering intensivering kwaliteit onderwijs

Dit betreft de overheveling van middelen uit de Nota van Wijziging naar de begroting van OCW voortvloeiend uit het Nationaal Onderwijs Akkoord (TK 33 750 VIII-4).

Uitkering middelen budget motie buma naar scholen

De middelen voor regeerakkoordmaatregel D29 (Budget motie Van Haersma Buma naar scholen i.p.v. gemeenten) zijn overgeheveld naar de begroting van OCW.

Uitkering middelen nationale politie

De vorming van de nationale politie gaat gepaard met een personele reorganisatie, waar alle medewerkers van de voormalige 25 regionale korpsen, het KLPD en de VtSPN bij betrokken zijn. In het Regeerakkoord van het kabinet Rutte I is voor de kosten van deze reorganisatie voor de jaren 2013 tot en met 2016 in totaal een bedrag van 130 mln. gereserveerd op de aanvullende post. Van dit bedrag is voor het jaar 2013 30 mln. overgeheveld naar de begroting van VenJ ter dekking van de in 2013 verwachte uitgaven. Het restant is bij Voorjaarsnota aan de begroting van VenJ toegevoegd.

Uitkering middelen vastgoed dji

De uitvoering van het Masterplan DJI (TK 24 587, nr. 535) heeft tot gevolg dat een aanzienlijk aantal justitiële inrichtingen wordt gesloten. Dit brengt onder andere frictiekosten ten aanzien van het vastgoed met zich mee. Voor het inpassen van de frictiekosten huisvesting Masterplan DJI is vorig jaar een kasschuif toegepast. De in 2014 benodigde middelen zijn bij Voorjaarsnota via de aanvullende post aan de begroting van VenJ beschikbaar gesteld.

Uitkeren e39 intensivering wijkverpleegkundige

De middelen voor regeerakkoordmaatregel E39 (Intensivering wijkverpleegkundige) zijn overgeheveld naar het gemeentefonds en de begroting van VWS.

Uitkeren e46 geen aanspraak op begeleiding

De middelen voor regeerakkoordmaatregel E46 (Geen aanspraak op begeleiding, budget 75% naar gemeenten, overheveling persoonlijke verzorging) zijn overgeheveld naar het Gemeentefonds en de begroting van VWS.

Uitkeren e57 maatwerkvoorziening inkomenssteun chronisch zieken

De middelen voor regeerakkoordmaatregel E57 (Maatwerkvoorziening inkomenssteun chronisch zieken en gehandicapten) zijn overgeheveld naar het gemeentefonds.

Consolidatie

CONSOLIDATIE: UITGAVENbedragen in miljoenen euro's
   

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

– 7.452,3

– 6.426,8

– 6.470,2

– 6.929,0

– 6.457,3

 

Beleidsmatige mutaties

      
 

Rijksbegroting in enge zin

      
  

Consolidatie

535,6

– 27,2

– 200,4

– 82,6

– 20,4

 
  

Diversen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
   

535,6

– 27,2

– 200,4

– 82,6

– 20,4

 

Extrapolatie

– 6.578,5

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

535,6

– 27,2

– 200,4

– 82,6

– 20,4

 

Stand Miljoenennota 2015 (subtotaal)

– 6.916,8

– 6.453,9

– 6.670,6

– 7.011,5

– 6.477,8

– 6.578,5

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Miljoenennota 2015

– 6.916,8

– 6.453,9

– 6.670,6

– 7.011,5

– 6.477,8

– 6.578,5

CONSOLIDATIE: NIET-BELASTINGONTVANGSTENbedragen in miljoenen euro's
   

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

– 7.452,3

– 6.426,8

– 6.470,2

– 6.929,0

– 6.457,3

 

Beleidsmatige mutaties

      
 

Rijksbegroting in enge zin

      
  

Consolidatie

535,6

– 27,2

– 200,4

– 82,6

– 20,4

 
  

Diversen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
   

535,6

– 27,2

– 200,4

– 82,6

– 20,4

 

Extrapolatie

– 6.578,5

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

535,6

– 27,2

– 200,4

– 82,6

– 20,4

 

Stand Miljoenennota 2015 (subtotaal)

– 6.916,8

– 6.453,9

– 6.670,6

– 7.011,5

– 6.477,8

– 6.578,5

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Miljoenennota 2015

– 6.916,8

– 6.453,9

– 6.670,6

– 7.011,5

– 6.477,8

– 6.578,5

De post Consolidatie wordt gebruikt voor het corrigeren van de Rijksbegroting voor dubbeltellingen die ontstaan door het bruto-boeken van bijdragen. Het bruto-boeken houdt in dat zowel het departement dat bijdraagt, als het departement dat ontvangt de uitgaven op zijn begroting opneemt. Het ontvangende departement raamt daarnaast de te ontvangen bijdragen ook aan de ontvangstenkant van de begroting. Hierdoor wordt het rekenkundig niveau van de totale rijksuitgaven en de rijksontvangsten hoger dan het feitelijk niveau. Op de post Consolidatie wordt hiervoor gecorrigeerd. De hoogte van de post wordt in belangrijke mate bepaald door de bijdragen van de begroting van IenM aan het Infrastructuurfonds.