Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Infrastructuurfonds voor het jaar 2015

34000 A 75 Motie van de leden hoogland en visser

Vergaderjaar 2014-2015

Nr. 75

Voorgesteld 2 juli 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de huidige systematiek die gebruikt wordt voor de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA) enkel naar reistijdverlies kijkt;

overwegende dat er ook andere criteria zijn, zoals economische schade en de relatie tussen het hoofd- en het onderliggende wegennet, op basis waarvan knelpunten aan gewezen kunnen worden;

overwegende dat in de huidige systematiek wordt uitgegaan van trajecten die herkomst- en bestemmingsgebieden met elkaar verbinden, en dat als gevolg hiervan in de Randstad wordt uitgegaan van kortere trajecten dan daarbuiten;

verzoekt de regering, naar de mogelijkheden van de huidige systematiek te kijken door ook aandacht te besteden aan andere criteria dan reistijd, waaronder economische schade en relatie hoofd- en onderliggend netwerk, en de Kamer over de voortgang hiervan dit najaar te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hoogland

Visser