Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Infrastructuurfonds voor het jaar 2015

34000 A 78 Brief van de minister van infrastructuur en milieu

Vergaderjaar 2014-2015

Nr. 78

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 augustus 2015

Bij brief van 23 februari 2015 (Kamerstuk 34 000 A, nr. 57) meldde ik u dat ik via een bestuursovereenkomst met de provincie Groningen overeenstemming heb bereikt over de verdubbeling van de N33 tussen Zuidbroek en Appingedam. Met het ondertekenen van de bestuursovereenkomst gaf ik uitvoering aan de motie van de leden Visser en Hoogland d.d. 24 november 2014 (Kamerstuk 34 000 A, nr. 23).

Hierbij doe ik u de heden door mij ondertekende Startbeslissing voor het project toekomen1. Met de Startbeslissing is de tracéwetprocedure voor het project formeel begonnen.

Financiën

Voor het project is een taakstellend budget beschikbaar van € 100 mln (inclusief BTW, prijspeil 2015). De provincie betaalt daarvan € 89 mln en het Rijk € 11 mln. Daarnaast draagt het Rijk nog € 4 mln bij voor de meerkosten van het beheer en onderhoud tot en met 2028. Voor wat betreft de financiële risico’s en de afrekening van mee- en tegenvallers is een zelfde verhouding afgesproken: 89% voor de provincie en 11% voor het Rijk.

Procedure

Voor het project wordt de zogenaamde verkorte tracéwetprocedure doorlopen. Dat betekent dat het eerste formele moment na de Startbeslissing is het ontwerptracébesluit en vervolgens het tracébesluit.

In de op te stellen verkenning zal op basis van een MER een bestuurlijke voorkeur worden vastgesteld, waarbij een keuze wordt gemaakt uit diverse varianten die eerder voortvloeiden uit de provinciale voorverkenning.

Planning

De planning voor het project is als volgt:

Ontwerp-Tracébesluit

begin 2017

Tracébesluit

2017

Start Aanleg

2018

Openstelling

2020–2022

De Minister van Infrastructuur en Milieu,
M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Noot 1: Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.