Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Internetbijlage 3: Belastinguitgaven

De informatieverstrekking over belastinguitgaven is met ingang over het begrotingsjaar 2002 geïntegreerd in de VBTB-verantwoordingssystematiek. Dit houdt in dat de budgettaire en meer algemene informatie over de belastinguitgaven wordt opgenomen in de Miljoenennota en het Financieel Jaarverslag van het Rijk. Meer specifieke informatie over belastinguitgaven wordt opgenomen in de begrotingen en jaarverslagen van de verscheidene vakdepartementen. Van een aantal belastinguitgaven zijn op dit moment voorlopige realisatiegegevens beschikbaar over 2015. Dit betreft de afdrachtverminderingen in de loonbelasting voor zeevaart en speur- en ontwikkelingswerk en de investeringsfaciliteiten in de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting waarvoor een aanmeldingsverplichting geldt, namelijk de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL), energie-investeringsaftrek (EIA) en milieu-investeringsaftrek (MIA). Deze voorlopige realisaties worden vermeld in het Financieel Jaarverslag 2015.

De investeringsfaciliteiten en de afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk zijn gebudgetteerde belastinguitgaven met een systematiek van meerjarige budgetegalisatie.

3.1 Afdrachtverminderingen in de loonbelasting

Tabel 3.1.1 laat de voorlopige realisaties van de afdrachtverminderingen over 2015 zien. De realisaties zijn gebaseerd op geaggregeerde informatie vanuit loonaangiften.

Tabel 3.1.1 Gegevens afdrachtverminderingen over 2015 (stand maart 2016 in miljoenen euro)

Afdrachtvermindering

Raming 2015 (MN 2016)

Voorlopige realisatie 2015

Zeevaart

114

113

Speur- en ontwikkelingswerk

794

744

Het totale beschikbare budget voor de afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk voor het jaar 2015 bedroeg € 794 miljoen, zoals ook opgenomen in bijlage 5 van Miljoenennota 2016. De onderuitputting van € 50 miljoen is mede het gevolg van de uniformering van het loonbegrip per 2013 (het referentiejaar voor het uurloon speur- en ontwikkelingswerk 2015), waardoor de betreffende uurlonen en daardoor de loonuitgaven lager uitvielen. De onderuitputting is nog niet definitief. Aangezien er nog steeds afdrachtvermindering over 2015 wordt verrekend bij de Belastingdienst, zal het budgetgebruik nog toenemen. Halverwege 2016 is hierover een beter beeld te geven.

3.2 Investeringsfaciliteiten

Tabel 3.2.1 bevat voorlopige realisatiegegevens over het jaar 2015 voor de investeringsfaciliteiten waarvoor een aanmeldingsverplichting geldt.

Tabel 3.2.1 Gegevens investeringsfaciliteiten over 2015 (stand maart 2016 in miljoenen euro)

Regeling

Budget 2015 (MN 2016)

Voorlopige realisatie 2015

Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)

38

26

Energie-investeringsaftrek (EIA)

106

101

Milieu-investeringsaftrek (MIA)

92

94

Op basis van de VAMIL mag willekeurig worden afgeschreven op aangewezen milieu-investeringen. Deze regeling leidt in principe, evenals de andere regelingen voor vervroegde afschrijving, tot een liquiditeits- en rentevoordeel voor de belastingplichtige. Het budgettair beslag wordt berekend met de netto contante waarde-methode gebaseerd op het gemelde investeringsbedrag.

Het budgettaire beslag van de EIA en de MIA wordt gebaseerd op gemelde investeringsbedragen, in principe volgens de volgende formule: derving = (investeringsbedrag -/- correctiepercentage) * aftrekpercentage faciliteit * gemiddeld marginaal belastingtarief.

In 2015 was er sprake van onderuitputting van de VAMIL. Dit loopt volgens plan, aangezien hiermee wordt gecompenseerd voor de overschrijding die in 2013 plaatsvond.