Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Jaarverslag en slotwet Infrastructuurfonds 2015

34475 A 5 Verslag houdende een vraag en een antwoord

Vergaderjaar 2015-2016

Nr. 5

Vastgesteld 6 juni 2016

De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een vraag met het daarop gegeven antwoord.

De vraag is op 26 mei 2016 voorgelegd aan de Minister en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. Bij brief van 3 juni 2016 is ze door de Minister en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu beantwoord.

Met de vaststelling van het verslag acht de commissie de openbare behandeling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid.

De voorzitter van de commissie,
Van Dekken

De waarnemend griffier van de commissie,
Tijdink

Slotwet Infrastructuurfonds 2015 (A)

Vraag 1:

Zijn er signalen dat het ZuidasDok binnen het huidige budget gerealiseerd kan worden?

Antwoord:

Het project bevindt zich momenteel in de aanbestedingsprocedure. Gezien de bestuurlijk afgesproken maatregelen om de kosten te beheersen, is de verwachting dat het project binnen het taakstellend budget kan worden gerealiseerd, rekening houdend met aanwezige risico’s. Een en ander zal duidelijk worden bij gunning in 2017.