Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Jaarverslag en slotwet Infrastructuurfonds 2015

34475 A 7 Lijst van vragen en antwoorden

Vergaderjaar 2015-2016

Nr. 7

Vastgesteld 6 juni 2016

De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft een aantal vraag voorgelegd aan de Minister en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over het rapport van de Algemene Rekenkamer van 18 mei 2016 inzake de Resultaten verantwoordingsonderzoek 2015 bij het Infrastructuurfonds (A) (Kamerstuk 34 475 A, nr. 2).

De Minister en de Staatssecretaris hebben deze vraag beantwoord bij brief van 3 juni 2016. Vraag en antwoord zijn hierna afgedrukt.

De voorzitter van de commissie,
Van Dekken

De waarnemend griffier van de commissie,
Tijdink

Vraag 1:

Welke handvatten heeft u om budgethouders binnen uw ministerie die verantwoordelijk zijn voor een specifiek beleidsterrein voldoende op de hoogte te brengen van de richtlijnen waardoor een ordelijke en controleerbare onderbouwing van de beleidsinformatie in totstandkomingsdossiers gegarandeerd is?

Antwoord:

In de structurele aanschrijving die voor alle budgethouders bij IenM geldt zijn de richtlijnen voor de indicatoren en kengetallen opgenomen. Deze richtlijnen gelden voor alle in de begroting en verantwoording opgenomen kengetallen en indicatoren. Deze aanschrijving wordt geactualiseerd waarna er voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd worden voor budgetverantwoordelijken, decentrale controllers en beleidscontrollers. Daarin wordt uitgelegd wat er van de budgethouders en controllers wordt verwacht. Vervolgens wordt het effect van de acties geëvalueerd en wordt vastgesteld hoe de processen zo worden ingeregeld dat zaken structureel op orde blijven. Samen met de Auditdienst van het Rijk wordt in de reguliere sturings- en controlecycli een vinger aan de pols gehouden.