Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Wijziging begroting OCW 2015 i.v.m. incidentele suppletoire begroting inzake verwerving kunstwerk

34285 I BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Vergaderjaar 2017-2018

I1

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 december 2017

Op 24 oktober 2016 heeft mijn ambtsvoorganger uw Kamer toegezegd een verkenning uit te voeren naar de wijze waarop het aankoopbeleid van bijzondere werken is georganiseerd in landen die qua cultuurbeleid vergelijkbaar zijn met Nederland. Deze toezegging heeft zij u gedaan naar aanleiding van de behandeling in uw Kamer van de incidentele suppletoire begroting ten behoeve van de verwerving van twee portretten van de hand van Rembrandt. Graag doe ik u hierbij de uitkomsten van de verkenning2 toekomen.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
I.K. van Engelshoven

Noot 1: Letter I heeft alleen betrekking op wetsvoorstel 34 285.

Noot 2: Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning onder griffie nr. 158005.05.