Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Lijst van gebruikte afkortingen

ADR

Auditdienst Rijk

AO

Arbeidsongeschikt(heid)

AOW

Algemene Ouderdomswet

AR

Algemene Rekenkamer

AWBZ

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

AZ

Algemene Zaken

bbp

Bruto Binnenlands Product

BES

Bonaire, Sint Eustatius en Saba

BHOS

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

BIR

Baseline Informatiebeveiliging Rijk

BKZ

Budgettair Kader Zorg

bnp

bruto nationaal product

BPM

Belasting op personenauto’s en motorrijwielen

BTW

Belasting Toegevoegde Waarde

BuZa

Ministerie van Buitenlandse Zaken

BZK

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CEP

Centraal Economisch Plan

CFV

Centraal Fonds Volkshuisvesting

CIBG

Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg

CPB

Centraal Planbureau

CW

Comptabiliteitswet

DEF

Ministerie van Defensie

DGRB

Directoraat-Generaal Rijksbegroting

DGS

Depositogarantiestelsel

DJI

Dienst Justitiële Inrichtingen

DNB

De Nederlandsche Bank

DPC

Dienst Publiek en Communicatie

DRZ

Dienst Roerende Zaken

EBRD

European Bank for Reconstruction and Development

ECB

Europese Centrale Bank

EFSF

European Financial Stability Facility

EFSM

European Financial Stability Mechanism

EIB

European Investment Bank

EMU

Economische en Monetaire Unie

ESCB

Stelsel van Europese Centrale Banken

ESM

European Stability Mechanism

ESR

Europees Stelsel van Rekeningen

EU

Europese Unie

EZ

Ministerie van Economische Zaken

FED

Federal Reserve

FEZ

Financieel-Economische Zaken

FIN

Ministerie van Financiën

FJR

Financieel Jaarverslag van het Rijk

GF

Gemeentefonds

GO

Garantie Ondernemingsfinanciering

HGIS

Homogene Groep Internationale Samenwerking

Hof

Houdbare Overheidsfinanciën

IABF

Illiquid Assets Back-up Facility

IBO

Interdepartementaal Beleidsonderzoek

ICBR

Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijksdienst

ICT

Informatie- en Communicatietechnologie

IenM

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

ILT

Inspectie Leefomgeving en Transport

IMF

Internationaal Monetair Fonds

IND

Immigratie- en Naturalisatiedienst

IS-NIO

Internationale Samenwerking – Nederlands Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden

IUC

Inkoopuitvoeringscentrum

IVA

inkomensvoorziening volledig en duurzaam arbeidsongeschikten

IVW

Inspectie Verkeer en Waterstaat

KTV

Kastransactieverschillen

LTRO

Long-term Refinancing Operations

M&O

Misbruik en oneigenlijk gebruik

MEP

Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie

MKB

Midden en Klein Bedrijf

MKOB

Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen

MLT

Middellangetermijn

MTO

Medium Term Objective

NBA

Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants

NCW

Netto Contante Waarde

NEa

Nederlandse Emissieautoriteit

Ngru

Netto gecorrigeerde rijksuitgaven

NHG

Nationale Hypotheekgarantie

NHT

Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschade

NIB

Nationale Investeringsbank

NJN

Najaarsnota

NRF

Nationaal Restauratiefonds

Nza

Nederlandse Zorgautoriteit

OCW

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

ODA

Office Development Assistance

OEM

Overige Eigen Middelen

OESO

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

OPCW

Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons

OS

Ontwikkelingssamenwerking

PF

Provinciefonds

pgb

Persoonsgebonden budget

Rbg-eng

Rijksbegroting in enge zin

RBV

Rijksbegrotingsvoorschriften

RIVM

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

RPE

Regeling Periodiek Evalutieonderzoek

Rwt

Rechtspersoon met een wettelijke taak

SDE

Stimulering Duurzame Energieproductie

SER

Sociaal Economische Raad

Sf

Sociale fondsen

SMP

Securities Market Programme

SSC

Shared Service Centrum

SSM

Single Supervisory Mechanism (Europees toezichtsmechanisme)

SSO

Shared Service Organisatie

SZA

Sociale Zekerheid en Arbeidsmarkt

SZW

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

TK

Tweede Kamer

USD

Amerikaanse dollar

USK

Uniform subsidiekader

UWV

Uitvoeringsinstituut voor Werknemersverzekeringen

VenJ

Ministerie van Veiligheid en Justitie

VIR-BI

Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst – Bijzondere Informatie

Vpb

Vennootschapsbelasting

VVZ

Volksverzekeringen

VWS

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

WAKO

Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen

WAO

Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering

WAZ

Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen

WAZO

Wet Arbeid en Zorg

WenR

Wonen en Rijksdienst

WEW

Waarborgfonds Eigen Woningen

WFZ

Waarborgfonds voor de Zorgsector

WGA

Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten

WIA

Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

Wmo

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

WNT

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

WNVZ

Werknemersverzekeringen

WSW

Waarborgfonds Sociale Woningbouw

Wtcg

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

WW

Werkloosheidswet

WWB

Wet werk en bijstand

ZBO

Zelfstandig Bestuursorgaan

Trefwoordenlijst

ABN Amro 25, 26, 48, 49, 51, 88

Achterborgstelling 44, 45, 46, 96, 98, 99, 130

Agentschap 5, 62, 63, 64, 65, 73, 77, 78, 79, 80, 102, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131

Algemene Rekenkamer 48, 56, 58, 61, 62, 65, 70, 72, 137

Algemene Zaken 74, 75, 76, 110, 129, 137

AOW 34, 35, 84, 137

Arbeidsmarkt 8, 13, 19, 24, 29, 31, 34, 101, 104, 134, 136, 139

Audit committees 67

Auditdienst 55, 58, 59, 61, 66, 67, 70, 72, 132, 137

Automatische stabilisatie 130

AWBZ 23, 36, 134, 137

Az 17, 35, 77, 78, 79, 80, 84, 129, 137, 139

BBP 40, 41

Bedrijfsvoering 7, 55, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 69, 70, 77, 78, 79, 80, 112, 115, 128, 129, 130, 132, 135, 138

Bedrijfsvoeringsparagraaf 56, 58, 60, 65

Belastingdienst 33, 34, 56, 61, 72

Beleidsdoorlichting 5, 70, 71, 107, 108, 131

Beleidsevaluatie 70, 71, 72, 107

Beleidsinformatie 55, 60, 69, 131

Beleidspakketten 28

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 55, 71, 74, 75, 76, 107, 110, 129, 137

Budgettair Kader Zorg 19, 24, 29, 31, 36, 134, 136, 137

BZK 63, 64, 68, 77, 78, 79, 80, 101, 113, 114, 117, 119, 129, 137

CBS 9, 11, 12, 13, 14, 25, 40, 42, 47, 68, 84, 85, 88, 89, 91, 95, 137

Comptabiliteitswet 60, 72, 73, 137

Consumptie 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 38, 39, 41, 135

De Nederlandsche Bank 33, 137

Deelnemingen 26, 32, 33, 81, 83, 84, 85, 97, 134

Defensie 55, 56, 61, 62, 64, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 106, 107, 108, 110, 112, 129, 137

Depositogarantiestelsel 137

Dividend 32, 33, 40, 41, 42, 49, 51, 86, 87, 88, 89, 92, 93

Economische crisis 29, 35

Economische groei 9, 10, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 25, 27, 35, 37, 38

Economische Zaken 55, 65, 71, 74, 75, 76, 83, 107, 108, 110, 129, 132, 137

EFSF 25, 26, 51, 52, 91, 92, 95, 96, 97, 132, 137

EFSM 51, 52, 96, 97, 137

EMU-saldo 5, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 34, 38, 40, 76, 88, 90, 92, 132, 136

EMU-schuld 5, 19, 20, 25, 26, 27, 44, 47, 88, 90, 132

EMU-tekort 22, 23, 26

ESA 20, 26, 132

EU-fonds 59

European System of Accounts 20, 26, 132

Europese Unie 20, 26, 29, 51, 132, 135, 137

Export 7, 15, 16, 17, 32, 33, 45, 51, 83, 97, 98, 102

Ez 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 88, 91, 92, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 139

Financieel beheer 60, 61, 62, 63, 66, 68, 69, 112, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 132

Fortis 25, 26, 49, 51, 88, 92

Garantie 5, 18, 44, 45, 46, 47, 50, 52, 59, 81, 83, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 102, 130, 132, 138

Garantiebeleid 44

Gaswinning 7, 9, 22, 42

Gemeente- en provinciefonds 109, 111, 130

IABF 138

Icesave 48, 50, 51, 90

Informatiebeveiliging 61, 67, 121, 137, 139

Infrastructuur en Milieu 71, 74, 75, 76, 107, 129, 138

Infrastructuur 33, 45, 62, 74, 75, 76, 83, 110, 133

Inkomsten 18, 19, 21, 24, 37, 38, 40, 42, 86, 87, 107, 109, 130, 132

Inkoopbeheer 65

Koning 74, 75, 76, 110

Kredietcrisis 44, 48, 88, 90, 91, 94, 95

Materieelbeheer 60, 61, 133

Nationale Hypotheekgarantie 46, 83, 138

Nationale Schuld 52, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 107, 110

NHG 46, 138

Normeringssystematiek 109, 111, 130

OCW 33, 56, 72, 77, 78, 79, 80, 83, 127, 129, 138

Omzetbelasting 38, 39, 41, 86, 87

Onderuitputting 32, 34, 134

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 71, 74, 75, 76, 107, 110, 129, 138

Onderwijs 21, 63, 77, 78, 79, 80, 129

Openstaande rechten 81, 82

Overdrachtsbelasting 38, 40, 41, 86, 87

Overheidsbalans 5, 43, 44, 84, 85

Overheidsschuld 7, 18, 20, 25, 26, 43, 85

Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten 74, 75, 76, 110

Overschrijding 31, 32, 56, 100, 102, 105, 106

P-Direkt 77, 78, 79, 80, 115, 119, 129

Preventieve arm 28

Rechtmatigheid 7, 8, 55, 56, 57, 58, 60, 63, 65, 135

Regeldruk 107

Rente 8, 15, 16, 19, 24, 26, 33, 39, 42, 47, 50, 51, 57, 58, 73, 74, 75, 76, 77, 85, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 131, 135

Renteswaps 25, 26, 85

Rijksbegroting in enge zin 19, 24, 29, 31, 32, 134, 136, 138

Rijksbrede bedrijfsvoering 55, 60, 61, 63

Risicomanagement 107

Ruilvoet 32, 34, 35, 36, 135

Saldi begrotingsfondsen 81, 83

Saldi begrotingsreserve 81, 83

Schatkistbankieren 25, 26, 47, 48, 72, 135

Securities 93, 138

Shared Service Centrum 139

Shared Service Organisatie 56, 135, 139

Sociale Zaken en Werkgelegenheid 71, 74, 76, 107, 110, 129, 139

Sociale Zekerheid 19, 24, 29, 31, 34, 57, 111, 134, 136, 139

Stabiliteits- en Groeipact 20, 21, 27, 28, 135, 136

Staten-Generaal 74, 75, 76, 82, 110, 133, 136

Stresstest 49

Structureel saldo 27, 28

Subsidies 57, 59, 66

SZW 59, 77, 78, 79, 80, 125, 129, 139

Toezicht 48, 53, 54, 62, 68, 69, 101, 102, 123, 139

Toleranties 56

Uitgavenkader 18, 24, 26, 29, 31, 32, 110, 111, 135, 136

Uitgavenregel 28

Uitkering 21, 34, 35, 42, 52, 56, 57, 89, 90, 97, 101, 102, 103, 104, 105, 109, 112, 130, 133, 134, 135

Vennootschapsbelasting 38, 39, 40, 41, 42

Verantwoord Begroten 69

Volksgezondheid, Welzijn en Sport 71, 74, 75, 76, 107, 108, 110, 129, 139

Voorschotten 61, 81, 82, 126

VWS 56, 77, 78, 79, 80, 101, 113, 121, 129, 139

Waarborgfonds 45, 46, 98, 99, 139

WAO 139

WenR 55, 56, 60, 63, 65, 66, 67, 114, 119, 139

Werkgelegenheid 7, 10, 13, 39, 40

Werkloosheid 19, 34, 139

Wonen en Rijksdienst 55, 56, 60, 71, 74, 75, 76, 83, 107, 110, 139

WSW 46, 98, 99, 139

WW 34, 110, 139

Zorg 7, 9, 12, 16, 17, 19, 23, 24, 31, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 50, 51, 55, 57, 61, 62, 64, 77, 78, 79, 80, 97, 99, 103, 107, 121, 123, 128, 132, 133, 134, 137, 138, 139

Zorguitgaven 36, 56