Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Infrastructuurfonds voor het jaar 2015

34000 A 1 Voorstel van wet

Vergaderjaar 2014-2015

Nr. 1

16 september 2014

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren en dat overigens de inrichting van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Infrastructuurfonds moet geschieden met inachtneming van de bepalingen van de Wet op het Infrastructuurfonds (Stb. 1993, 319);

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2015 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2015 Begrotingsstaat (A) behorende bij de Wet van .......... 20.., Stb. ... Begroting 2015 Infrastructuurfonds Bedragen x € 1.000

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijke vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

12

Hoofdwegennet

2.211.002

2.293.979

533.670

13

Spoorwegen

1.733.921

2.387.881

232.720

14

Regionaal, lokale infrastructuur

67.024

181.447

 

15

Hoofdvaarwegennet

825.542

883.428

26.980

17

Megaprojecten Verkeer en Vervoer

96.890

143.740

40.347

18

Overige uitgaven en ontvangsten

271.880

272.602

 

19

Bijdragen andere begrotingen Rijk

   

5.329.360

 

TOTAAL

 

6.163.077

6.163.077

Geraamde uitgaven van het Infrastructuurfonds 2015 (€ 6.163 mln)
Geraamde ontvangsten van het Infrastructuurfonds 2015 (€ 6.163 mln)
Geraamde uitgaven van het Infrastructuurfonds voor 2015 naar soort (€ 6.163 mln)