Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

BIJLAGE 4. BEGROTING BEHEER, ONDERHOUD, VERVANGING EN RENOVATIE RWS 2

In deze bijlage wordt, in aanvulling op de eerdere bijlagen, een beeld gegeven van de budgettaire ontwikkelingen bij beheer, onderhoud, vervanging en renovatie. Ingegaan wordt op de wijzigingen ten opzichte van het in de begroting 2013 gepresenteerde beeld over de efficiency en versobering van beheer en onderhoud (BenO). Bij de budgettaire aspecten per netwerk wordt aandacht besteed aan de wijze waarop met de groei van het netwerk (areaalgroei) rekening wordt gehouden. Tot slot is een overzicht opgenomen van de middelen en werkwijze voor vervanging en renovatie.

1. Voortgang implementatie versoberingen en efficiency

In bijlage 4.2 van de Infrastructuurbegroting 2012 heb ik u geïnformeerd over de niet gedekte onderhoudsproblematiek tot en met 2020 en over de mix van maatregelen om deze problematiek te beheersen.

Programma Versobering en Efficiency

Een van de maatregelen betreft een pakket aan efficiencymaatregelen en versoberingen van het onderhoudsniveau. De afspraken over deze te realiseren maatregelen zijn opgenomen in het Programma Versobering en Efficiency. De versoberingen en efficiencymaatregelen worden stapsgewijs geïmplementeerd, omdat dit de mogelijkheid biedt om binnen het afgesproken budgettaire kader door een verstandige mix van maatregelen passend bij de lokale situatie optimalisaties aan te brengen. Hierdoor kunnen eventuele negatieve gevolgen voor doorstroming en veiligheid worden beperkt.

In bijlage 5 van de Infrastructuurbegroting 2013 is de verdeling van het totale pakket efficiency- en versoberingmaatregelen van € 1,64 miljard naar netwerk gepresenteerd. Hiervan is tot en met 2013 € 385 miljoen reeds gerealiseerd. Tevens is een inschatting opgenomen van de effecten op de veiligheid en doorstroming.

In aanvulling hierop wordt onderstaand ingegaan op de verdeling van het totale pakket efficiency- en versoberingsmaatregelen a € 1,64 miljard naar netwerk. Hierbij worden zowel de initiële verwachting als de verwachte bandbreedte op basis van de verdere uitwerking en implementatie van de maatregelen in beeld gebracht. Daarnaast wordt ingegaan op de opgetreden effecten met betrekking tot veiligheid en doorstroming en de gewijzigde invulling van de post bijzondere baten. Wanneer het totaalpakket aan maatregelen bij de onderkant van de bandbreedte dreigt uit te komen, zal worden bijgestuurd door nieuwe maatregelen te treffen. Op basis van het huidige beeld is de inschatting dat het realiseren van het totale pakket van € 1,64 miljard aan versobering- en efficiencymaatregelen mogelijk is.

Netwerk

Maatregel

Initiële bedrag in mln. tot en met 2020

Bandbreedte bedragen in mln. tot en met 2020

HWN

Verminderen communicatie bij onderhoud

30

30

HWN

Versoberen bermbeheer

40

30–40

HWN

Onderhoud kunstwerken uiterste jaar

50

45–50

HWN

Versoberen verlichting

35

35–40

HWN

Verruimen werkvensters en op delen van het netwerk overdag werken met minder flankerende maatregelen

75

75–80

HWN

Versoberen Dynamisch VerkeersManagement (DVM)

165

145–150

HVWN

Minder maaien taluds

10

10–15

HVWN

Minder baggeren hoeken zeetoegangen

35

40

HVWN

Verminderen (wal)voorzieningen schippers

10

10

HVWN

Minder baggeren vaarwegen

45

55

 

Subtotaal versoberingen

495

475–510

Alle

Efficiencymaatregelen

800

720 – 840

 

Subtotaal efficiencymaatregelen

800

720–840

Alle

Besparing Landelijke Taken

200

200

Alle

Bijzondere baten ten behoeve van beheer en onderhoud 1

100

100

HWN

Verhoging BenO budget

45

45

 

Subtotaal overige maatregelen

345

345

 

Totaal

1.640

1.540 – 1.695

Noot 1: de invulling van de post bijzondere baten wordt gewijzigd. De voorbereidingen hiertoe zijn in gang gezet.

Effecten

De maatregel waarover vooraf ten aanzien van verkeersveiligheid de meeste zorgen bestonden, het doven van de verlichting, heeft tot eind 2013 geen aantoonbare effecten gehad op het aantal incidenten. Ook effecten van de versoberingen op de doorstroming zijn beperkt. De totale jaarlijkse hinder van werkzaamheden wijkt niet af van het patroon sinds 2009 van rond de vijf á zes procent van de totale filezwaarte. Hierbij past de nuancering dat de verruimende werkvensters nog niet optimaal worden benut. De Tweede Kamer is in de publieksrapportage rijkswegennet van juni 2014 geïnformeerd over deze effecten (Kamerstukken II, 33 750 A, nr. 72).

Bijzondere Baten ten behoeve van het Beheer en Onderhoud

Een deel van de oplossing van de BenO problematiek was gevonden in het inzetten van bijzondere baten. De verwachting was een bijdrage van € 10 miljoen per jaar, in totaal € 100 miljoen tot en met 2020. Deze bijzondere baten (zoals terugontvangen BTW) zijn in hun aard niet goed voorspelbaar. De daadwerkelijke realisatie loopt achter bij de verwachting. Daarom wordt de dekking uit deze bron in het kader van de mix aan maatregelen ter oplossing van de tekorten beheer en onderhoud, langs onderstaande lijnen ingevuld, waarmee de totale beoogde opbrengsten hetzelfde blijven.

  • 1.  De opbrengsten voor Beheer en Onderhoud HVWN liggen structureel € 3 miljoen per jaar hoger dan geraamd.
  • 2.  In het IBO rapport naar BenO is vermeld dat het heffen van leges voor de vergunningen die worden verleend op grond van de Waterwet gemiddeld € 4 miljoen per jaar kan opleveren.
  • 3.  Hiermee resteert een dekking uit bijzondere baten van € 3 miljoen per jaar.

In deze begroting is deze wijziging in financiële termen nog niet verwerkt omdat de regelgeving waarin de leges worden uitgewerkt nog niet gereed is.

2. Budgettaire aspecten verkeersmanagement, watermanagement en beheer en onderhoud 2014-2028

Onderstaand is per netwerk het budget tot en met 2028 gepresenteerd, uitgesplitst naar de budgetten voor het reguliere verkeers- en watermanagement, het reguliere beheer en onderhoud, de direct toewijsbare landelijke taken en de areaalgroei.

De weergegeven budgetten voor areaalgroei betreffen uitsluitend projecten waarvoor in de ontwerpbegroting 2011 nog geen BenO middelen waren voorzien. Voor nieuwe projecten, waarvan de planuitwerking is gestart na de ontwerpbegroting 2011, worden bij het voorkeursbesluit naast de middelen voor aanleg ook middelen voor BenO gereserveerd op het artikelonderdeel voor planuitwerking en verkenningen. Op het moment dat wordt besloten daadwerkelijk met de realisatie te starten worden deze middelen vanuit het artikelonderdeel voor Planuitwerking en verkenningen aan het BenO budget toegevoegd.

Artikel 12 Hoofdwegen

Tabel 1 Budget verkeersmanagement en Beheer en Onderhoud Hoofdwegen

Hoofdwegen

Artikel onderdeel

2014 1

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

12.01

Verkeersmanagement

2.592

4.038

3.617

3.617

3.617

3.618

3.617

3.613

12.06.02

Verkeersmanagement Landelijke Taken

16.829

16.886

16.886

16.885

16.885

16.886

16.885

16.933

 

Totaal verkeersmanagement inclusief Landelijke taken

19.421

20.924

20.503

20.502

20.502

20.504

20.502

20.547

                   

12.02.01

Beheer en Onderhoud

517.948

427.979

486.602

478.751

472.217

478.659

478.547

454.157

12.06.02

Beheer en Onderhoud Landelijke Taken

13.038

16.888

16.830

16.780

16.773

16.780

16.778

16.887

 

Totaal Beheer en Onderhoud inclusief Landelijke Taken

530.986

444.867

503.432

495.531

488.989

495.439

495.325

471.043

                   

Totaal verkeersmanagement en Beheer en Onderhoud

550.407

465.791

523.935

516.033

509.491

515.943

515.827

491.590

Noot 1: de middelen voor de landelijke taken verkeersmanagement en beheer en onderhoud staan in het jaar 2014 respectievelijk op artikelonderdeel 12.01 en 12.02

Hoofdwegen

Artikel onderdeel

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2014–2028

12.01

Verkeersmanagement

3.611

3.610

3.609

3.607

3.607

3.607

3.614

53.597

12.06.02

Verkeersmanagement Landelijke Taken

16.909

16.896

16.883

16.858

16.859

16.856

16.934

253.269

 

Totaal verkeersmanagement inclusief Landelijke taken

20.520

20.506

20.492

20.465

20.466

20.463

20.549

306.865

                   

12.02.01

Beheer en Onderhoud

454.073

454.030

453.984

453.898

427.423

682.115

429.660

7.150.042

12.06.02

Beheer en Onderhoud Landelijke Taken

16.883

16.880

16.877

16.872

16.872

16.872

16.887

248.894

 

Totaal Beheer en Onderhoud inclusief Landelijke Taken

470.956

470.910

470.861

470.769

444.294

698.986

446.547

7.398.936

                   

Totaal verkeersmanagement en Beheer en Onderhoud

491.477

491.416

491.353

491.234

464.760

719.449

467.096

7.705.801

Toelichting

Tot en met 2028 is circa € 7,7 miljard beschikbaar voor beheer, onderhoud en verkeersmanagement inclusief de gerelateerde landelijk georganiseerde taken voor het Hoofdwegennet op artikel 12 van het Infrastructuurfonds (IF). Gegeven de beschikbare budgetten voor regulier onderhoud in de periode 2014–2020 heeft een prioritering plaatsgevonden waarbij ook is bepaald welke werkzaamheden nog konden worden uitgesteld tot latere jaren.

Voor de consequenties van areaaluitbreiding door aanleg op de budgetbehoefte voor het beheer en onderhoud van het hoofdwegennet is in de begroting 2014 binnen het artikelonderdeel voor verkenningen en planuitwerkingen (IF 12.03.02) een reservering getroffen, zie hiertoe bijlage 5 van de Infrastructuurbegroting 2014. De middelen ter dekking van het beheer en onderhoud van als gevolg van aanleg (areaalgroei) voor projecten met openstelling voor 2016 inclusief de structurele doorwerking tot en met 2028 van € 799,5 miljoen zijn in deze begroting overgeboekt van het artikelonderdeel voor verkenningen en planuitwerkingen naar het artikelonderdeel voor Beheer en Onderhoud (IF 12.02.01), zie tevens mutatie 29 in de verdiepingsbijlage bij artikel 12 IF. De middelen tot en met 2016 (huidige SLA-periode) zijn met een kasschuif in de juiste jaren geplaatst. Voor de doorwerking van het beheer en onderhoud in de jaren daarna, zullen in de volgende begrotingen kasschuiven worden doorgevoerd om ook deze middelen in de juiste jaren beschikbaar te krijgen.

Artikel 15 Hoofdvaarwegen

Tabel 2 Budget Verkeersmanagement en Beheer en Onderhoud Hoofdvaarwegen

Hoofdvaarwegen

Artikel onderdeel

2014 1

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

15.01

Verkeersmanagement

9.070

7.517

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

15.06.02

Verkeersmanagement Landelijke Taken

4.916

4.895

4.901

4.901

4.901

4.901

4.901

4.912

 

Totaal verkeersmanagement inclusief Landelijke taken

13.986

12.411

13.281

13.281

13.281

13.281

13.281

13.292

                   

15.02.01

Beheer en Onderhoud

193.041

170.683

259.987

199.882

200.585

193.811

201.348

227.038

15.06.02

Beheer en Onderhoud Landelijke Taken

4.671

5.238

5.224

5.215

5.206

5.217

5.209

5.429

Totaal Beheer en Onderhoud inclusief Landelijke Taken

197.712

175.921

265.211

205.098

205.791

199.028

206.557

232.467

Totaal verkeersmanagement en Beheer en Onderhoud

211.699

188.332

278.492

218.378

219.072

212.309

219.838

245.759

Noot 1: de middelen voor de landelijke taken verkeersmanagement en beheer en onderhoud staan in het jaar 2014 respectievelijk op artikelonderdeel 15.01 en 15.02.

Hoofdvaarwegen

Artikel onderdeel

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2014–2028

15.01

Verkeersmanagement

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

125.530

15.06.02

Verkeersmanagement Landelijke Taken

4.912

4.912

4.912

4.912

4.912

4.912

4.912

73.608

Totaal verkeersmanagement inclusief Landelijke taken

13.292

13.292

13.292

13.292

13.292

13.292

13.292

199.137

15.02.01

Beheer en Onderhoud

226.679

201.537

220.455

220.401

220.404

217.637

230.711

3.184.199

15.06.02

Beheer en Onderhoud Landelijke Taken

5.424

5.393

5.414

5.410

5.410

5.406

5.411

79.277

Totaal Beheer en Onderhoud inclusief Landelijke Taken

232.102

206.930

225.869

225.811

225.813

223.043

236.122

3.263.476

Totaal verkeersmanagement en Beheer en Onderhoud

245.394

220.222

239.161

239.103

239.105

236.334

249.414

3.462.613

Toelichting

Tot en met 2028 is circa € 3,5 miljard beschikbaar voor de externe kosten van beheer, onderhoud en verkeersmanagement inclusief de direct toewijsbare landelijk georganiseerde taken en de geoormerkte gelden ten behoeve van Overdracht Brokx-Nat en de Fries-Groningse kanalen op artikel 15 van het Infrastructuurfonds. Met de budgetten worden de afgesproken prestaties gerealiseerd. Gegeven de beschikbare budgetten voor regulier onderhoud in de periode 2014–2020 heeft een prioritering plaatsgevonden waarbij ook is bepaald welke werkzaamheden nog konden worden uitgesteld tot latere jaren.

In deze begroting is in lijn met de gevolgde werkwijze bij het Hoofdwegennet, zoals beschreven in de bijlage 5 van de Infrastructuurbegroting 2014, een reservering getroffen voor de areaalgroei op het hoofdvaarwegennet van in totaal circa € 170 miljoen tot en met 2028. Deze reservering op het artikelonderdeel Verkenningen en Planuitwerkingen (IF 15.03.02) is afkomstig uit de eerder getroffen reservering op artikelonderdeel 18.12 van het Infrastructuurfonds, zie tevens mutatie 26 in de verdiepingsbijlage bij artikel 15 IF en artikel 18 IF. Op het moment dat de areaalgroei door openstelling van projecten is uitgehard, worden de middelen hiervoor overgeboekt van het artikelonderdeel voor verkenningen en planuitwerking en naar het artikelonderdeel voor Beheer en Onderhoud (IF 15.02.01).

Artikel 3 Deltafonds watersystemen

Tabel 3 Budget Watermanagement en Beheer en Onderhoud watersystemen

Watersystemen

Artikel onderdeel

2014 1

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

3.01

Watermanagement

7.245

7.734

6.964

6.962

6.962

6.962

6.962

6.962

5.02.01

Watermanagement Landelijke Taken

4.032

3.882

3.878

3.880

3.880

3.880

3.880

3.891

 

Totaal Watermanagement inclusief Landelijke taken

11.277

11.616

10.842

10.842

10.842

10.842

10.842

10.853

                   
 

Beheer en Onderhoud Waterveiligheid

127.101

119.654

122.786

101.742

101.711

93.758

62.786

98.824

 

Beheer en Onderhoud Zoetwatervoorziening

22.816

17.379

17.349

17.348

17.343

17.350

17.343

17.343

3.02.01

Beheer en Onderhoud

149.917

137.033

140.134

119.090

119.054

111.108

80.129

116.167

5.02.01

Beheer en Onderhoud Landelijke Taken Waterveiligheid

6.795

6.795

6.794

6.794

6.794

6.794

6.794

6.806

 

Beheer en Onderhoud Landelijke Taken Zoetwatervoorziening

1.878

1.967

2.128

2.301

2.301

2.301

2.301

2.308

 

Totaal Beheer en Onderhoud inclusief Landelijke Taken

158.590

145.795

149.056

128.185

128.149

120.203

89.224

125.281

                   
 

Totaal Watermanagement en Beheer en Onderhoud

169.867

157.411

159.898

139.027

138.991

131.045

100.066

136.134

Noot 1: de middelen voor de landelijke taken watermanagement en beheer en onderhoud staan in het jaar 2014 respectievelijk op artikelonderdeel 3.01 en 3.02.

Watersysteem

Artikel onderdeel

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2014–2028

3.01

Watermanagement

6.962

6.962

6.987

6.987

6.987

7.183

6.790

105.609

5.02.01

Watermanagement Landelijke Taken

3.891

3.891

3.866

3.866

3.866

3.974

3.758

58.317

 

Totaal Watermanagement inclusief Landelijke taken

10.853

10.853

10.853

10.853

10.853

11.157

10.548

163.926

                   
 

Beheer en Onderhoud Waterveiligheid

98.379

138.098

114.177

151.072

108.019

100.684

102.012

1.640.802

 

Beheer en Onderhoud Zoetwatervoorziening

17.233

17.454

17.343

17.343

17.343

17.831

16.856

265.678

3.02.01

Beheer en Onderhoud

115.612

155.552

131.520

168.415

125.362

118.515

118.868

1.906.479

5.02.01

Beheer en Onderhoud Landelijke Taken Waterveiligheid

6.806

6.806

6.806

6.806

6.806

7.000

6.615

102.014

 

Beheer en Onderhoud Landelijke Taken Zoetwatervoorziening

2.308

2.308

2.308

2.308

2.308

2.373

2.242

33.636

 

Totaal Beheer en Onderhoud inclusief Landelijke Taken

124.726

164.666

140.634

177.529

134.476

127.888

127.725

2.042.129

                   
 

Totaal Watermanagement en Beheer en Onderhoud

135.579

175.519

151.487

188.382

145.329

139.045

138.273

2.206.055

Toelichting

Tot en met 2028 is circa € 2,2 miljard beschikbaar voor de externe kosten van beheer, onderhoud en watermanagement inclusief de direct toewijsbare landelijk georganiseerde taken voor het Hoofdwatersysteem op artikel 3 van het Deltafonds (DF). Met de budgetten worden de afgesproken prestaties gerealiseerd.

In deze begroting is in lijn met de gevolgde werkwijze bij het Hoofdwegennet, zoals beschreven in de bijlage 5 van de Infrastructuurbegroting 2014, een reservering getroffen voor de areaalgroei op het hoofdwatersysteem van in totaal circa € 107 miljoen tot en met 2028, zie mutatie 5 van de verdiepingsbijlage bij artikel 1 van het Deltafonds. Inmiddels is de omvang van de areaalgroei van projecten met openstelling voor 2016 bekend. De middelen voor het beheer en onderhoud van deze areaalgroei inclusief de structurele doorwerking tot en met 2028 van € 84,5 miljoen zijn in deze begroting overgeboekt van het artikelonderdeel voor verkenningen en planuitwerkingen (DF 01.02.01) naar het artikelonderdeel voor Beheer en Onderhoud (DF 03.02.01), zie tevens mutatie 5 in de verdiepingsbijlage bij artikel 3 DF. De middelen tot en met 2016 (huidige SLA-periode) zijn met een kasschuif in de juiste jaren geplaatst. Voor de jaren daarna, zullen in de volgende begrotingen kasschuiven worden doorgevoerd om ook deze middelen in de juiste jaren beschikbaar te krijgen.

3. Vervangingen en renovaties

De veiligheid en de beschikbaarheid van het hoofdwegennet, het hoofdvaarwegennet en het hoofdwatersysteem moeten in stand worden gehouden tegen de achtergrond van een beperkte technische levensduur van kunstwerken en andere infrastructurele objecten. Het einde van de levensduur kan ontstaan door de ouderdom van het kunstwerk of door intensiever gebruik dan bij het ontwerp is voorzien. Door de intensieve aanleg in de eerste helft en voornamelijk ook vanaf de jaren »60 van de vorige eeuw valt te verwachten dat de omvang van de te vervangen of renoveren objecten toeneemt.

In de onderstaande tabel staan de in de begroting beschikbare middelen voor het hoofdwegennet, de hoofdvaarwegen en het hoofdwatersysteem ten behoeve van Vervanging en Renovatie voor de projecten waartoe reeds is besloten en de gereserveerde budgetten voor vervangingen en renovaties. Deze projecten zijn ondergebracht in het programma vervangingen en renovaties.

Vervanging

Artikel

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Wegen

12

138.820

230.216

118.849

64.684

55.899

23.000

5.000

0

Vaarwegen

15

168.159

219.311

82.186

49.806

28.229

1.185

7.305

337

reservering wegen/vaarwegen

18

0

0

0

0

0

0

0

266.061

Watersysteem

3

16.807

45.254

61.731

20.690

10.538

2.076

129

3.661

Totaal

 

323.787

494.780

262.766

135.180

94.666

26.261

12.434

270.059

Vervanging

Artikel

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2014–2028

Wegen

12

0

0

169

553

553

553

606

638.902

Vaarwegen

15

337

9.594

29.855

503

486

335

– 2.326 1

595.302

reservering wegen/vaarwegen

18

406.553

406.553

406.439

406.439

406.439

381.426

406.439

3.086.352

Watersysteem

3

70.699

70.818

160.832

141.296

106.936

108.694

105.892

926.053

Totaal

 

477.589

486.965

597.295

548.792

514.414

491.009

510.612

5.246.610

Noot 1: Het minbedrag in dit jaar zal bij het eerstvolgende begrotingsmoment kasmatig worden rechtgetrokken. Op het volume heeft dit geen invloed.

Toelichting

Hoofdwegennet

Op artikel 12 staan de budgetten die reeds zijn toegewezen in het Programma voor Vervanging en Renovaties aan concrete objecten die in het MIRT Projectenboek inzichtelijk worden gemaakt. Op artikel 18 staat een reservering voor vaarwegen en wegen vooruitlopend op een nadere onderbouwing. Deze reservering wordt aangesproken als de opgave bekend is. Dit gebeurt in tranches. In deze begroting is aan het Programma voor Vervangingen en Renovaties een tweede tranche projecten voor het Hoofdwegennet toegevoegd. Deze projecten worden voor 2020 uitgevoerd.

Het betreft: Renovatie fundering A27, Renovatie Suurhoffbrug, Vervanging tunneltechnische installaties Noord en Zuid Holland, Vervanging fundering N3 en A6 Ketelbrug-Lelystad Noord en de Vervanging van de Rijnlandse Boezemwaterbruggen in de N200. Met deze nieuwe tranche is een bedrag gemoeid van € 230 miljoen tot en met 2019. Het totale Programma Vervanging en Renovatie HWN 2014–2019 (inclusief programma Stalen Bruggen) bedraagt daarmee circa € 631 miljoen De projecten zijn opgenomen in het MIRT Projectenboek 2015.

Hoofdvaarwegen

Op artikel 15 staan de budgetten die reeds zijn toegewezen aan het Programma voor Vervanging en Renovaties aan concrete objecten die in het MIRT Projectenboek inzichtelijk worden gemaakt. Op artikel 18 staat een reservering voor vaarwegen en wegen vooruitlopend op een nadere onderbouwing. Deze reservering wordt aangesproken als de opgave bekend is. Dit gebeurt in tranches. In deze begroting is geen extra tranche aan het programma voor Vervanging en renovaties HVWN toegevoegd. Het totale Programma Vervanging en Renovatie HVWN 2014–2019 (inclusief NoMo AOV) bedraagt circa € 549 miljoen De projecten zijn opgenomen in het MIRT Projectenboek 2015.

Hoofdwatersysteem

Op artikel 3 van het Deltafonds staan de budgetten die reeds zijn toegewezen aan het Programma voor Vervanging en Renovaties aan concrete objecten. Op dit artikel staat ook een reservering opgenomen in afwachting van onderbouwing. Deze reservering wordt aangesproken als de opgave bekend is. De opdrachtverlening hiervoor gebeurt in tranches.

In deze begroting is € 30 miljoen toegevoegd aan het budget voor de renovatie van de Sluis en Stuwcomplexen in de Neder-Rijn en de Lek. Hiermee is het budget in overeenstemming gebracht met de scope. Het totale Programma Vervanging en Renovatie voor het hoofdwatersysteem in de periode 2014–2019 bedraagt circa € 157 miljoen De projecten zijn opgenomen in het MIRT Projectenboek 2015.

Reservering wegen, vaarwegen en water

Het in beeld brengen van de benodigde investeringen in vervanging of renovatie van kunstwerken op de Rijksinfrastructuur, is een continu proces. De behoefte aan vervanging en renovatie van kunstwerken en andere objecten van het hoofdwegennet, hoofdvaarwegennet en het hoofdwatersysteem wordt langs twee lijnen in beeld gebracht.

In de eerste plaats wordt op basis van ouderdom en ontwerplevensduur van kunstwerken globaal ingeschat in welk decennium vervanging of renovatie naar verwachting aan de orde zal zijn. Deze meer theoretische benadering wordt naast de resultaten van de uitgevoerde inspecties en nader onderzoek naar de toestand van de kunstwerken en andere objecten gelegd. Op basis van deze gegevens wordt het theoretische beeld verder verfijnd doordat een duidelijker beeld wordt verkregen waar op een termijn van ca. 5 tot 15 jaar vervanging of renovatie aan de orde zal zijn.

Vanuit het steeds scherper wordende beeld wordt dan vervolgens een concrete planning opgesteld van de objecten die naar verwachting binnen een termijn van 5 tot 8 jaar aan vervanging of renovatie toe zijn. Voor de vervanging of renovatie van deze objecten wordt dan de voorbereiding concreet ter hand genomen. Deze planning wordt elke 2 tot 3 jaar herijkt op basis van inspecties en onderzoeksresultaten.

Zoals toegezegd (Kamerstukken II, 2013/14, 33 930 A, nr. 5) zal in de ontwerpbegroting 2016 een nadere onderbouwing opgenomen worden van de vervangingsopgave langs de hierboven geschetste lijn.

Noot 2: RWS beheert en onderhoudt zowel het Hoofdvaarwegennet, Hoofdwegennet als het Hoofdwaterssysteem en voert bepaalde taken vanuit het oogpunt van effectiviteit en efficiëntie centraal uit. Vanuit transparantieoogpunt is ervoor gekozen de tekst van deze bijlage volledig in zowel Infrastructuurfonds als Deltafonds op te nemen.