Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

BIJLAGE 5. TOELICHTING ARTIKEL 13 SPOORWEGEN

In de kabinetsreactie op het rapport van de Tijdelijke Commissie Onderhoud en Innovatie spoor (Kamerstukken II, 2011/12, 32 707, nr. 16) is een pakket maatregelen aangekondigd om de informatievoorziening naar de Tweede Kamer beter en transparanter te maken (aanbevelingen 14 en 15). Een deel van deze maatregelen is verwerkt in de artikelsgewijze toelichtingen en de verdiepingsbijlagen. In deze bijlage wordt met name de informatie verstrekt die de aansluiting tussen de middelen op het Infrastructuurfonds en de bestedingen door ProRail betreft. In deze bijlage zijn de volgende onderdelen opgenomen:

  • A.  Specificatie inkomsten en uitgaven ProRail: Aansluiting tussen de verwachte inkomsten en uitgaven voor de periode 2014–2019.
  • B.  Specificatie apparaatskosten ProRail: Een specificatie van de apparaatsuitgaven van ProRail en de aansluiting op de bedragen in de artikelsgewijze toelichting bij artikel 13.02
  • C.  Aansluiting tussen Infrastructuurfonds en ProRail: Een schematische weergave van de financiële stromen van de spoorinfrastructuur in 2015.

Onderdeel A – Specificatie inkomsten en uitgaven ProRail

Naast de rijksbijdragen voor beheer, onderhoud en vervanging, aanlegprojecten (MIRT) en rente en aflossing ontvangt ProRail ook gebruiksvergoeding van vervoerders en bijdragen van derden voor omgevingswerken (zowel aanleg als onderhoud). In onderstaande tabel is het totaaloverzicht opgenomen van de verwachte inkomsten en uitgaven van ProRail voor de periode 2014–2019.

Bedragen x € 1 mln
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Rijksbijdrage aanlegprojecten (artikel 13)

905

956

972

911

941

570

Rijksbijdrage aanlegprojecten (artikel 14/17)

12

15

12

0

0

0

Bijdragen aanlegprojecten derden

320

230

190

170

180

185

Rijksbijdrage beheer, onderhoud en vervanging

1.326

1.230

1.317

1.164

1.111

1.185

Onderhoudsbijdragen derden

52

43

42

42

42

42

Gebruiksvergoeding vervoerders

259

344

347

351

356

361

Rijksbijdrage rente en aflossing

17

48

17

17

17

17

Totaal inkomsten ProRail

2.891

2.886

2.897

2.655

2.647

2.360

             

Uitbesteed werk nieuwbouw

998

952

923

843

878

576

Uitbesteed werk vervangingen

368

401

490

375

355

431

Uitbesteed werk beheer en onderhoud

664

623

622

621

607

596

Apparaatskosten

409

399

386

380

373

372

Rente en aflossing

14

45

14

14

14

14

Totaal uitgaven ProRail excl. BTW

2.453

2.433

2.464

2.268

2.253

2.008

Afdracht BTW (Belastingdienst)

438

448

468

429

426

375

Totaal uitgaven ProRail incl. BTW

2.891

2.886

2.897

2.655

2.647

2.360

Voor het jaar 2015 is in onderdeel C een schematische weergave van de financiële stromen spoorinfrastructuur opgenomen.

Onderdeel B – Specificatie apparaatskosten ProRail

In onderstaande tabel is een specificatie opgenomen van de apparaatsuitgaven van ProRail en de aansluiting op de bedragen in de artikelgewijze toelichting bij artikel 13.02.

Bedragen x € 1 mln
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Apparaatskosten niveau 2012

397

390

382

382

382

382

Taakstelling Regeerakkoord Rutte II 1

0

0

– 5

– 11

– 17

– 17

Apparaatskosten niveau 2013

397

390

377

371

365

365

Overheveling Betuweroute 2

12

9

9

9

8

7

Apparaatskosten niveau 2014 (zie onderdeel A)

409

399

386

380

373

372

Totaal apparaatsuitgaven ProRail (zie onderdeel A)

409

399

386

380

373

372

Waarvan door te belasten aan investeringsprojecten

– 110

– 110

– 110

– 110

– 110

– 110

Waarvan door te belasten aan Keyrail

– 10

– 10

– 10

– 10

– 10

– 10

Beheer en onderhoud (incl. verkeersleiding)

289

279

266

260

253

252

Compensatie BTW

61

59

56

54

53

53

Apparaatskosten t.l.v. artikel 13.02

350

338

322

314

306

305

Noot 1: incl. BTW: 2016 € 6,825 miljoen; 2017 € 13,650 miljoen; 2018: € 20,475 miljoen

Noot 2: budgettair neutraal, voorheen onder «onderhoud Betuweroute» gerubriceerd

Prognose FTE's

2013

2014

2015

2016

FTE's niveau begin jaar

4.191

4.146

4.016

3.816

FTE-reductie

– 45

– 130

– 200

– 225

FTE's niveau eind jaar

4.146

4.016

3.816

3.591

Onderdeel C – Aansluiting tussen Infrastructuurfonds en ProRail