Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

2. INFRASTRUCTUURAGENDA

De infrastructuuragenda beperkt zich tot het presenteren van de agenda op projectniveau, met aandacht voor de mijlpalen in het lopende infrastructuurprogramma. Zo wordt inzichtelijk gemaakt welke projecten in 2015 worden opgeleverd en bij welke projecten de uitvoering in 2015 begint.

Mijlpalen en resultaten 2015

Beheer, onderhoud en vervanging

In 2015 wil IenM onder meer de volgende activiteiten in het kader van beheer, onderhoud en vervanging uitvoeren:

Beheer, onderhoud en vervanging

Mijlpaal

Project

Hoofdwegen

– Verkeersmanagement waaronder inzet weginspecteurs bij incidenten, het op alle bemeten wegvakken inwinnen van betrouwbare reis en route-informatie. Deze informatie tijdig aan de NDW te leveren, het realiseren van benuttingsmaatregelen en connecting mobility.

– Beheer en onderhoud waaronder verhardingsonderhoud, onderhoud aan kunstwerken en onderhoud aan Dynamisch Verkeersmanagement (DVM) systemen.

– Uitvoering van het programma vervangingen en renovaties waaronder het programma Stalen Bruggen.

Spoorwegen

– Verkeersleiding en capaciteitsmanagement

– Regulier beheer en onderhoud, waaronder het inspecteren en schouwen van de infrastructuur, functieherstel bij verstoringen, het saneren van geluidsschermen en het onderhouden en schoonmaken van stations.

– Groot onderhoud, waaronder het slijpen van spoorstaven en het seizoenbestendig houden van de sporen.

– Het vervangen van spoorstaven (circa 100 kilometer), dwarsliggers (circa 40 kilometer) en wissels (circa 200) en de vervanging van andere systemen, zoals energie, transfer en treinbeheersing.

Hoofdvaarwegen

– Verkeersmanagement waaronder activiteiten in het kader van verkeersbegeleiding, bediening van objecten en vaarwegmarkering.

– Beheer en onderhoud maatregelen om de breedte en diepte van de vaarweg te handhaven en maatregelen om de kunstwerken (sluizen en bruggen) en verkeersvoorzieningen blijvend te laten functioneren.

– Uitvoering van het programma vervangingen en renovaties waaronder NoMo achterstallig onderhoud vaarwegen programma «NoMo AOV» en het resterend deel uit het plan van aanpak Beheer en Onderhoud (impuls).

Voor een nadere toelichting op de stand van zaken van beheer, onderhoud en vervanging wordt verwezen naar de toelichting op de productartikelen en naar het MIRT Projectenboek 2015.

Aanleg

Hieronder volgen de mijlpalen die IenM in 2015 wil halen per modaliteit.

Hoofdwegennet

Mijlpaal

Project

Oplevering

– A4 Delft-Schiedam

– A4 Dinteloord-Bergen op Zoom

– A7/A8 Purmerend-Coentunnel (Beter Benutten)

– A15 Maasvlakte-Vaanplein (incl. A29 Knooppunt Vaanplein-aansluiting Barendrecht)

– A50 Ewijk-Valburg

– N61 Hoek-Schoondijke

Start realisatie

– A6/A7 Knooppunt Joure

– A7 Zuidelijke Ringweg Groningen

– SAA Deelproject A9 Gaasperdammerweg

 

– A7/A8 Purmerend-Coentunnel (Beter benutten)

 

– A1 Bunschoten-Hoevelaken

Spoorwegen

Mijlpaal

Project

Oplevering

– Station Barneveld Zuid

– Zutphen-Winterswijk: snelheidsverhoging Zutphen-Vorden

– Fietsenstalling Amsterdam; Noordwest stalling

– Page: emplacementen Delfzijl

– Rijswijk-Delft: indienststelling 2-sporige tunnel

– Toegankelijkheid: diverse projecten

– Programmma Fietsparkeren: diverse projecten

– Programma Kleine functiewijzigingen: diverse projecten

– NaNov 2e fase: Zutphen Nieuwstad

– Programma Ontsnippering (kleine faunavoorzieningen); diverse projecten

– Uitvoeringsprogramma Geluid: geluidschermen (Almelo, Hengelo Onnen en Zutphen) en gevelisolatie (Zwolle en Dordrecht)

– Uitvoeringsprogramma Geluid: geluidschermen (Almelo, Hengelo Onnen en Zutphen)

 

– Programma PVVO; diverse projecten

 

– NSP Arnhem: 2e fase OV-terminal

Start realisatie

– Fietsenstalling Amsterdam; Noordwest stalling en Zuidoost stalling

– Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO); diverse projecten

 

– Groningen-Leeuwarden; partiële uitbreiding

 

– Amsterdam Cuyperhal Oosttunnel

 

– Waalhaven Zuid; herinrichting emplacement

 

– Valleilijn; Robuustheid vergrotende maatregelen

 

– Programma Toegankelijkheid: diverse projecten

 

– Programma Fietsparkeren: diverse projecten

 

– Programma Kleine functiewijzigingen: diverse projecten

 

– Programma Ontsnippering (kleine faunavoorzieningen); diverse projecten

 

– Programma PVVO; diverse projecten

Hoofdvaarwegennet

Mijlpaal

Project

Oplevering

– Dynamisch Verkeersmanagement (een aantal maatregelen loopt nog door)

– Diverse projecten in het kader van Quick-wins regeling Binnenhavens

– Amsterdam-Rijnkanaal (keersluis Zeeburg)

– Wilhelminasluis (Zaan)

– Zuid-Willemsvaart, omleggen en opwaarderen (Maas-Veghel)

– 4e sluiskolk Ternaaien

Start realisatie

– Vaarweg Eemshaven-Noordzee

– Ligplaatsen Rijn-Scheldeverbinding

– Quick winmaatregel Volkeraksluizen

Voor een nadere toelichting over de stand van zaken voor het lopende programma wordt verwezen naar de toelichting op de productartikelen en naar het MIRT Projectenboek 2015.

Regionale/lokale infrastructuur (> € 112,5 miljoen / > € 225 miljoen)

Voor de grote regionale en lokale infrastructuurprojecten (kosten van de meest kosteneffectieve oplossing hoger dan € 112,5 miljoen respectievelijk € 225 miljoen) ligt de verantwoordelijkheid voor voorbereiding, aanleg, beheer en onderhoud en exploitatie bij de betreffende regionale of lokale overheid. IenM is dus niet zelf verantwoordelijk, maar kan een bijdrage leveren in de aanlegkosten van een dergelijk project als nut en noodzaak zijn aangetoond en het project van (boven)regionaal belang is. In artikelonderdeel 14.01 van het Infrastructuurfonds van de Rijksbegroting zijn de grote regionale/lokale projecten nader aangeduid.

Begroting op hoofdlijnen

De onderstaande tabel geeft de belangrijkste wijzigingen in de uitgaven en inkomsten aan ten opzichte van de eerste suppletoire begroting 2014. Een volledig overzicht van de mutaties is terug te vinden in bijlage 2: Verdiepingsbijlage.

   

art

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerp-begroting 2014

 

6.594.555

5.888.540

5.621.479

6.262.137

5.874.966

6.103.917

Mutaties 1e suppletoire wet 2014

 

– 327.580

56.037

199.408

88.289

– 61.274

– 109.960

Stand Voorjaarsnota 2014

 

6.266.975

5.944.576

5.820.887

6.350.426

5.813.692

5.993.956

Belangrijkste mutaties Infrastructuurfonds

 

– 118.001

218.500

90.138

– 283

34.125

65.384

 

Kader-relevante mutaties IF

             

1

Index 2014

Div.

8.065

4.068

2.943

3.398

2.144

2.877

2

Desalderingen

12/13

24.199

143.541

– 3.322

– 2.471

– 1.679

– 746

3

Kasritme regiobijdragen

Div.

– 61.858

30.316

24.275

2.346

0

6.554

4

Waddenveren

14

– 9.000

         

5

Cyber security

12/15

15.254

         

6

Loonbijstelling

Div.

1.040

1.032

953

918

891

884

7

Overboekingen RSP

14

– 93.703

         

8

Diverse overboekingen met HXII

Div.

– 1.998

651

1.177

248

407

– 109

9

Generale kasschuif

12/15

   

40.000

– 40.000

   
                 
 

Belangrijkste mutaties binnen kader IF

             

10

Conversie ZuidasDok (incl. bijdragen derden)

12/13/17

0

38.892

24.112

35.279

32.363

55.924

Stand ontwerp-begroting 2014

 

6.148.974

6.163.077

5.911.024

6.350.144

5.847.817

6.059.340

Ad. 1 Net als in de vorige begroting, dekt IenM de korting op de prijsbijstelling tranche 2014 uit de resterende investeringsruimte per investeringsdomein. Er resteert dan een kasprobleem. IenM lost dit uiterlijk bij ontwerpbegroting 2017 op, maar zo mogelijk bij de eerstvolgende herijking van het investeringsprogramma. In het uitvoeringsjaar wordt een risico op een kasoverschrijding ter omvang van het minbedrag in de begroting geaccepteerd.

Ad 2. De belangrijkste desalderingen (uitgaven/ontvangstenboekingen) betreffen.

  • –  A2 Holendrecht: In 2008 zijn bestuursakkoorden gesloten tussen Rijk en provincies. Hierbij is afgesproken dat de provincie Utrecht € 20 miljoen bijdraagt aan het project A2 Holendrecht – Oudenrijn. De rijksbijdrage aan het project is hiermee destijds niet verlaagd.
  • –  Sluiskil: Conform het advies van de commissie van wijzen ontvangt IenM vanuit Vlaanderen € 15,7 miljoen. De bijdrage wordt door Vlaanderen aan de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC) overgemaakt en dan door de VNSC aan IenM.
  • –  A1 Apeldoorn – Azelo: Met de provincies Overijssel en Gelderland, en de regio Twente is afgesproken, dat zij in een bijdrage leveren van € 142 miljoen aan dit project. Dit is vastgelegd in een bestuursovereenkomst. Een bedrag van € 28,5 miljoen wordt in 2024 terugbetaald aan provincie Overijssel en Gelderland.
  • –  SAA: Dit betreft een bijstelling van de ontvangsten voor het deeltraject 5 Amstelveen (€ -60 miljoen).
  • –  A28/A1 Knooppunt Hoevelaken: Dit betreft de bijdrage van de regio (€ 28,3 miljoen).
  • –  Spoor: Een afboeking op het saldo van de bijdragen van derden voor aanlegprojecten uit het verleden (€ 13,2 miljoen). Met uitzondering van de bijdragen van provincies voor de decentrale lijnen zijn alle bijdragen van derden tot en met 2013 ontvangen en resteert er feitelijk geen saldo meer.
  • –  Verwerking van de opgelegde boete NS.
  • –  Bijstelling naar aanleiding van afrekening 2012 voor HSA en indexering contract naar prijspeil 2014 (€ 13,5 miljoen).
  • –  Diverse kleinere bijstellingen, met name de afrekening van aanlegprojecten.

Ad 3. Dit betreft een aanpassing van het kasritme van de regionale bijdragen. Het gaat met name om de bijdragen bij de projecten A4 Dinteloord- Bergen op Zoom, A4/A9 Badhoevedorp, decentrale lijnen en overige aanlegontvangsten HVWN.

Ad 4. Een betaling aan de Waddenveren (9 miljoen). De concurrentiestrijd tussen TSM Doeksen en Eigen Veerdienst Terschelling (EVT) is beslecht. Doeksen neemt de veerdienst over van Eigen Veerdienst Terschelling. EVT stopt met varen. Hiermee is de veerverbinding voor de komende 15 jaar veiliggesteld.

Ad 5. Beveiligd Werken richt zich op het «in control» brengen en houden van de missiekritieke systemen (MKS) en Industriële Automatisering ter ondersteuning van de maatschappelijk vitale en primaire processen van RWS. Missie Kritieke Systemen zijn ICT systemen die een essentiële rol spelen in een informatieketen (mensen, processen en techniek). Onderdeel hiervan is het voldoen aan de eisen van informatiebeveiliging (Cyber Security). In dit kader is nu € 21 miljoen vrijgemaakt voor die werkzaamheden die in 2014 op het IF (€ 15 miljoen) en DF (€ 6 miljoen) noodzakelijk zijn.

Ad 6. Dit betreft de toevoeging van de aan het Infrastructuurfonds uitgekeerde loonbijstelling 2014.

Ad 7. Dit betreft overboekingen naar Provincie- en Gemeentefonds ten behoeve van het RSP. Voor het project FlorijnAs, een concreet project binnen het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn, vervult de gemeente Assen de rol van contracterende partij. Om deze rol te kunnen vervullen, stort IenM, in lijn met 2010, 2011 en 2012, delen van het taakstellende budget in het Gemeentefonds. Het regiodeel van het Ruimtelijk Economisch Programma, onderdeel binnen het RSP, is indertijd geparkeerd op de begroting van IenM. IenM stort, in lijn met 2010, 2011 en 2012, delen van dit budget in het Provinciefonds.

Ad 8. Het gaat hier om een aantal overboekingen tussen de Begroting hoofdstuk XII en het Infrastructuurfonds. De mutaties zijn bij de individuele artikelen in het Infrastructuurfonds (en in de Begroting hoofdstuk XII) toegelicht.

Ad 9. Bij Voorjaarsnota 2014 is een kasschuif van € 250 miljoen van 2014 naar 2016 (€ 150 miljoen) en 2017 (€ 100 miljoen) verwerkt. Bij het opstellen van de Miljoenennota bleek dat er binnen de volledige Rijksbegroting nog ruimte was om – aanvullend op deze reeds verwerkte kasschuiven – de budgettaire dip in 2016 verder te verlichten. Om deze reden wordt aanvullend € 40 miljoen versneld van 2017 naar 2016.

Ad 10. De budgetten voor het integrale project ZuidasDok worden met een specifieke herschikking van artikel 12 (Hoofdwegennet) en artikel 13 (Spoor) overgeheveld naar het projectartikel 17.08 voor het integrale project ZuidasDok. Hiermee worden alle budgetten voor het project ZuidasDok begroot en verantwoord op één artikel. Daarnaast draagt het bij aan een efficiënte projectadministratie, conform de bestuursovereenkomst van 9 juli 2012. In de bestuursovereenkomst is ook vastgelegd dat de gemeente Amsterdam, stadsregio Amsterdam en de provincie Noord-Holland bijdragen leveren aan het project. De bijdragen van de regio worden nu ook verwerkt in de begroting van het Infrastructuurfonds.