Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

 • Download PDF

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Omschrijving van de samenhang in het beleid

Op dit artikel worden de producten op het gebied van Rijksvaarwegen verantwoord. Dit betreffen de onderdelen verkeersmanagement, beheer, onderhoud en vervanging, aanleg, netwerkgebonden kosten en de investeringsruimte.

De doelstellingen van het onderliggende beleid zijn terug te vinden in de Begroting hoofdstuk XII over 2015 en vinden hun oorsprong in de SVIR en de Nota Mobiliteit (NoMo) (Kamerstukken II, 2004/05, 29 644, nr. 6).

Het artikel Hoofdvaarwegennet op het Infrastructuurfonds is gerelateerd aan beleidsartikel 18 Scheepvaart en havens op de Begroting hoofdstuk XII.

Budgettaire gevolgen van de uitvoering van art.15 Hoofdvaarwegennet (x € 1.000)
 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Verplichtingen

818.272

1.000.962

825.542

1.037.458

541.599

512.515

497.676

Uitgaven

864.431

884.287

883.428

741.836

692.846

638.590

630.935

Waarvan juridisch verplicht:

   

95%

       

15.01 Verkeersmanagement

13.722

13.986

7.516

8.380

8.380

8.380

8.380

15.02 Beheer, onderhoud en vervanging

304.567

372.198

394.852

347.047

254.581

233.719

199.971

15.02.01 Beheer en onderhoud

183.968

204.039

175.541

264.861

204.775

205.490

198.786

15.02.04 Vervanging

120.599

168.159

219.311

82.186

49.806

28.229

1.185

15.03 Aanleg

290.784

269.940

251.126

156.212

197.165

163.631

193.027

15.03.01 Realisatie

287.424

264.605

201.604

79.139

63.794

88.402

74.718

15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen

3.360

5.335

49.522

77.073

133.371

75.229

118.309

15.04 Geintegreerde contractvormen

           

15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

255.357

247.276

246.589

244.533

242.728

241.145

240.999

15.06.01 Apparaatskosten RWS

242.391

233.811

222.769

220.654

218.740

217.166

217.009

15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten

12.966

13.464

23.820

23.879

23.988

23.979

23.990

15.07 Investeringsruimte

– 0

– 19.113

– 16.655

– 14.336

– 10.008

– 8.285

– 11.442

Van totale uitgaven

           

– Bijdrage aan agentschap RWS

512.843

558.614

509.982

542.811

472.532

456.591

445.099

– Restant

351.587

325.673

373.446

199.025

220.314

181.999

185.836

15.09 Ontvangsten

10.853

54.508

26.980

15.415

14.510

Budgetflexibiliteit

Met uitzondering van verkenning en planuitwerking, worden de budgetten in 2015 als juridisch verplicht beschouwd op de peildatum 1 januari 2015. Voor de mate van verplichting van het verkenningen en planuitwerkingsprogramma tot en met 2028 wordt verwezen naar het betreffende projectoverzicht.

Onderstaand zijn de beschikbare budgetten tot en met 2028 per jaar gepresenteerd op het niveau van artikelonderdeel. In de verdiepingsbijlage bij de begroting zijn de mutaties op hetzelfde detailniveau toegelicht voor de periode tot en met 2028.

Bedragen x € 1.000
   

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

15

Vaarwegen

uitgaven

883.428

741.836

692.846

638.590

630.935

511.941

779.258

15.01

Verkeersmanagement

 

7.516

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

15.02

Beheer, onderhoud en vervanging

 

394.852

347.047

254.581

233.719

199.971

214.772

233.454

15.03

Aanleg

 

251.126

156.212

197.165

163.631

193.027

55.501

309.918

15.06

Netwerkgebonden kosten HVWN

 

246.589

244.533

242.728

241.145

240.999

241.087

243.061

15.07

Investeringsruimte

 

– 16.655

– 14.336

– 10.008

– 8.285

– 11.442

– 7.799

– 15.555

                   

15.09

Ontvangsten

Ontvangsten

26.980

15.415

14.510

0

0

0

0

(vervolg) Bedragen x € 1.000
   

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

15

Vaarwegen

uitgaven

686.475

696.818

667.063

816.006

885.226

927.365

586.565

15.01

Verkeersmanagement

 

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

15.02

Beheer, onderhoud en vervanging

 

233.156

217.459

254.775

225.369

225.354

220.221

250.499

15.03

Aanleg

 

209.457

235.378

99.489

306.882

399.141

391.494

0

15.06

Netwerkgebonden kosten HVWN

 

243.298

243.400

243.925

244.179

244.172

244.192

243.390

15.07

Investeringsruimte

 

– 7.816

– 7.799

60.494

31.196

8.179

63.078

84.296

                   

15.09

Ontvangsten

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

15.01 Verkeersmanagement

Motivering

De activiteiten binnen verkeersmanagement worden uitgevoerd om een vlot, betrouwbaar en veilig scheepvaartverkeer op het hoofdvaarwegennet te realiseren.

Producten

15.01.01 Verkeersmanagement

Bij verkeersmanagement gaat het voornamelijk om de volgende activiteiten:

 • –  Verkeersbegeleiding, bediening van objecten en vaarwegmarkering;
 • –  Monitoring en informatieverstrekking;
 • –  Vergunningverlening en handhaving;
 • –  Crisisbeheersing en preventie.

In het goederenvervoer over water is een groei voorzien, die deels met verkeersmanagement wordt gefaciliteerd. Daarnaast moet de betrouwbaarheid en reistijd op orde worden gebracht. Beleidsdoelstellingen op het gebied van verkeersmanagement zijn:

 • –  Het zoveel mogelijk beperken van de gemiddelde structurele wachttijd bij sluizen in de hoofdvaarwegen;
 • –  Het afstemmen van de bediening van bruggen en sluizen op de vraag vanuit de markt.

De activiteiten die door RWS centraal worden uitgevoerd, worden gefinancierd uit de budgetten voor netwerkgebonden kosten. In het kader van de transparantie van de budgetten voor verkeersmanagement en beheer en onderhoud, zijn deze in de begroting intracomptabel inzichtelijk gemaakt. Hiertoe zijn de Landelijke taken van RWS zoals opgenomen in de artikelonderdelen Verkeersmanagement en Beheer en Onderhoud geraamd onder de Overige Netwerkgebonden Kosten. De verdeling naar ondermeer Verkeersmanagement en Beheer en Onderhoud is extracomptabel inzichtelijk gemaakt in de bijlage beheer, onderhoud, vervanging en renovatie bij deze begroting.

Na overleg met de verschillende regio’s wordt vanaf 2014 de versobering voor de bediening van sluizen en beweegbare bruggen doorgevoerd. De belangrijkste verbindingen op het internationaal kernnet goederenvervoer en de hoofdvaarwegen uit de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR), waarover de grootste volumes worden vervoerd, zijn hierbij ontzien. Het Rijk zal tevens in 2014 samen met de verschillende regio’s gestart met de uitwerking van een vergezicht voor een «robuust bediend» vaarwegennet in Nederland. De versobering zal in 2015 gemonitord worden en waar nodig en mogelijk zal bijgestuurd worden. De afspraken die vanuit het vergezicht worden opgesteld, worden in 2015 opgestart. In de periode 2014 en 2015 zal ook een begin worden gemaakt met de versobering op de verkeersbegeleiding.

Waar mogelijk en zinvol wordt samen met de andere overheden naar centrale bediening op vaarroutes overgeschakeld. Vanzelfsprekend wordt getracht om de bediening zodanig in te richten, dat wachttijden en stremmingen zo veel mogelijk worden beperkt. Een goede informatievoorziening hierover aan gebruikers is daarbij van groot belang,waarbij rekening gehouden wordt met de sterk toegenomen beschikbaarheid van AIS (Automatic Identification System). Met het toezicht op het water dat door RWS (onder andere samen met het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD)) wordt uitgevoerd, wordt beoogd de veiligheid voor de gebruikers te borgen. Dit toezicht heeft ook een preventieve werking. Met de inwerkingtreding van de nieuwe Binnenvaartwet is meer nadruk komen te liggen op bestuursrechtelijke handhaving door IenM (in plaats van strafrechtelijke handhaving door het KLPD). In geval van calamiteiten, zoals schade en verontreinigingen, wordt hierover bericht en adequaat opgetreden. Hiervoor is een calamiteitenorganisatie operationeel.

Meetbare gegevens

Specificatie bedieningsareaal

Areaalomschrijving

Eenheid

2013

2014

2015

Begeleide vaarweg

km

594

594

594

Bediende objecten

aantal

250

250

248

Toelichting:

Alleen de vaarwegen die vanuit vaste verkeersposten worden begeleid, zijn in het hierboven opgenomen areaal meegeteld. De vaarwegen in beheer bij RWS die met patrouillevaartuigen worden bestreken zijn niet meegerekend. Het aantal bediende objecten zal eind 2015 iets zijn afgenomen omdat in 2015 twee beweegbare bruggen worden overgedragen (Keersluis Limmer en bij de Gekanaliseerde Dieze). Daarnaast worden drie schutssluizen overgedragen (bij Gekanaliseerde Dieze, Wilhelminakanaal Tilburg en Keersluis Limmer) en komen er in 2015 twee nieuwe schutsluizen bij in de Zuid-Willemsvaart en een hoogwaterkering bij Keersluis Limmel.

De indicator passeertijden sluizen is opgenomen in beleidsartikel 18 Scheepvaart en havens in de Begroting hoofdstuk XII.

15.02 Beheer, onderhoud en vervanging

Motivering

Beheer en onderhoud wordt uitgevoerd om het hoofdvaarwegennet in een staat te houden, die noodzakelijk is voor het faciliteren van vlot, betrouwbaar, veilig en duurzaam vervoer van goederen.

Producten

Het regulier beheer en onderhoud van rijksvaarwegen omvat maatregelen aan bodems, oevers, kunstwerken zoals sluizen en bruggen, verkeersvoorzieningen, landschap en milieu en voorzieningen voor verkeersmanagement zoals verkeerscentrales.

Vervanging en renovatie betreffen het tijdig programmeren en nemen van maatregelen aan kunstwerken en vaarwegen waarbij regulier beheer en onderhoud niet meer voldoende zijn. Voornamelijk in de eerste helft en vanaf de jaren »60 van de vorige eeuw zijn kunstwerken gerealiseerd die, mede door het intensieve gebruik, nu of in de komende decennia het moment van einde levensduur naderen. Op basis van onderzoek wordt concreet gemaakt voor welke kunstwerken wanneer vervanging of renovatie aan de orde is.

Voor zover de activiteiten centraal vanuit RWS worden ingezet, worden de kosten centraal gefinancierd uit de budgetten voor netwerkgebonden kosten.

In het kader van de transparantie van de budgetten voor verkeersmanagement en beheer en onderhoud, zijn deze in de begroting intracomptabel inzichtelijk gemaakt. Hiertoe zijn de Landelijke taken van RWS zoals opgenomen in de artikelonderdelen Verkeersmanagement en Beheer en Onderhoud geraamd onder de Overige Netwerkgebonden Kosten. De verdeling naar ondermeer Verkeersmanagement en Beheer en Onderhoud is extracomptabel inzichtelijk gemaakt in de bijlage beheer, onderhoud en vervanging en renovatie bij deze begroting.

Voor de volledigheid wordt ook verwezen naar artikelonderdeel 18.12 «Nader toe te wijzen Beheer en Onderhoud en Vervanging», waaronder middelen voor vervanging zijn bestemd, die nog niet aan netwerken kunnen worden toebedeeld.

In bijlage 4 is een nadere toelichting opgenomen met betrekking tot Beheer en Onderhoud en Vervanging.

15.02.01 Beheer en Onderhoud

Een voorwaarde voor het optimaal gebruiken van het vaarwegennet is de bedrijfszekerheid van de infrastructuur van de vaarwegen. Deze kan alleen worden gegarandeerd, als de infrastructuur preventief wordt beheerd en onderhouden. Daarnaast vindt correctief onderhoud plaats, waarbij de beheerder geconfronteerd kan worden met onverwacht functieverlies en aan de gebruiker ongewild minder service kan worden geboden (stremmingen, beperkingen). Zowel het preventief als het correctief onderhoud valt onder Beheer en Onderhoud.

De activiteiten zijn erop gericht, om de scheepvaart (beroeps- en recreatievaart) zo goed mogelijk te faciliteren. Het betreft maatregelen om de breedte en diepte van de vaarweg te handhaven. Daarnaast betreft het maatregelen om de kunstwerken (sluizen en bruggen) en verkeersvoorzieningen te laten functioneren. Om verkeersoverlast tot een minimum te beperken, worden de werkzaamheden goed afgestemd; zowel onderling als met werkzaamheden die voortkomen uit het aanlegprogramma en/of het hoofdwatersysteem.

Kustwacht

De Kustwacht Nederland is een organisatie met eigen taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. De directeur Kustwacht maakt jaarlijks een Activiteitenplan en Begroting (APB) en legt dit voor aan de Raad voor de Kustwacht. De ministerraad stelt het APB vervolgens vast.

De directeur Kustwacht heeft onvoorwaardelijke zeggenschap over vier schepen, die (vrijwel) full time kustwachttaken uitvoeren. Daarnaast heeft de directeur trekkingsrechten voor een aantal dagen per jaar op schepen van de Rijksrederij en helikopters. Tevens stelt het Ministerie van Defensie twee vliegtuigen ter beschikking.

De Minister van IenM is als coördinerend Minister voor Noordzee-aangelegenheden verantwoordelijk voor het proces van totstandkoming van geïntegreerd beleid en het activiteitenplan en de begroting voor de Noordzee. De overzichtsconstructie Kustwacht is als bijlage 3 aan deze begroting toegevoegd.

Overdracht Brokx-Nat

De nog over te dragen vaarwegen in het kader van Brokx-nat zijn in beeld gebracht in een eindbalans, op basis waarvan de Tweede Kamer in 2002 is geïnformeerd (Kamerstukken II, 2002/03, 28 600 XII, nr. 17). Nog slechts enkele kleinschalige verplichtingen resteren, die op dit artikel worden geboekt.

Meetbare gegevens

In onderstaande figuur is een verdeling gegeven van de beheer- en onderhoudskosten voor kunstwerken oevers, bodems en verkeersvoorzieningen. Deze percentages zijn gebaseerd op een meerjarig gemiddelde.

Areaal Beheer en Onderhoud
 

Eenheid

Omvang 2015

Budget x € 1.000

2015

Vaarwegen

km

6.957

175.542

Toelichting:

Het areaal bestaat enerzijds uit de hoofdtransportassen (HTA), hoofdvaarwegen (HVW) en overige vaarwegen (OVW), die voor de binnenvaart in beheer zijn bij RWS en die in totaal 3.434 kilometer meten en anderzijds het aantal kilometer zeevaartweg van in totaal 3.523 kilometer. Hierin is meegenomen dat dit areaal is gewijzigd door het in gebruik nemen in 2013 van het nieuwe verkeersscheidingsstelsel op de Noordzee. In de begroting 2014 is voor deze wijziging met een schatting gewerkt. De werkelijke lengte in 2013 bedraagt in totaal 6.954 kilometer. In 2014 en 2015 wijzigt deze lengte met in totaal ruim 3 kilometer door onder andere de overdracht van Oude Maasje tot Zuiderkanaal, Verruiming bocht bij Steijl, Omlegging Zuid-Willemsvaart en de overdracht van de Gekanaliseerde Dieze.

Indicatoren Beheer en Onderhoud

Indicator

streefwaarde 2015

uren gestremd

Technische Beschikbaarheid (gehele areaal)

99,0%

n.v.t.

Geplande stremmingen (gehele areaal)

0,8%

3.365

Ongeplande stremmingen (gehele areaal)

0,2%

711

Toelichting:

De technische beschikbaarheid geeft aan in welke mate het vaarwegennet beschikbaar is voor veilig gebruik. De geplande en ongeplande stremmingen geven een beeld van de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de sluizen en bruggen op deze vaarwegen. De percentages zijn berekend door de stremmingen af te zetten tegen de totale bedientijd van deze objecten. De streefwaarden voor 2015 zijn gelijk aan 2014.

15.02.04 Vervanging

De veiligheid en de beschikbaarheid van het hoofdvaarwegennet moeten in stand worden gehouden tegen de achtergrond van een beperkte technische levensduur van kunstwerken. Het einde van de levensduur kan ontstaan door de ouderdom van het kunstwerk of door intensiever gebruik dan bij het ontwerp is voorzien. Door de intensieve aanleg in de eerste helft en voornamelijk ook vanaf de jaren «60 van de vorige eeuw valt te verwachten dat deze problematiek geleidelijk toeneemt. De projecten zijn opgenomen in het MIRT Projectenboek 2015.

Vervangingen en renovaties van kunstwerken worden ondergebracht binnen het programma Vervanging en Renovatie. De scope van het programma omvat alle kunstwerken waar zich binnen de duur van het programma een levensduurproblematiek voordoet met mogelijke ernstige gevolgen voor de veiligheid en beschikbaarheid van het hoofdwegennet. De projecten in het Programma verlengen de levensduur van de kunstwerken zodat de veiligheid en de beschikbaarheid van de bestaande infrastructuur in stand wordt gehouden.

Het resterende deel van het Plan van Aanpak Beheer en Onderhoud (Impuls) en het programma NoMo achterstallig onderhoud vaarwegen (NoMo AOV) is in het programma vervangingen en renovaties opgenomen en onderdeel van onderstaande tabel met een overzicht van objecten die worden aangepakt.

Overzicht objectenprogramma Vervangingen en renovaties

Vaarweg

Objecten/maatregel

gereed

Rotterdam-België/ Zeeland (MOBZ)

IMPULS/NoMo-AOV: Modernisering Object Bediening Zeeland (MOBZ): Rotterdam-België/ Zeeland: renovatie o.a. Volkeraksluizen en baggeren (impuls)

2019

Utrecht

IMPULS/NoMo AOV: Renovatie stalen boogbruggen Amsterdam-Rijnkanaal (KARGO)

2016

Zeeland

NoMo AOV: Onderhoud damwanden en vaarwegen Zeeland

20171

Amsterdam-Rijnkanaal

NoMo AOV: Oevers Amsterdam-Rijnkanaal (damwanden en meerplaatsen)

2016

Noordzeekanaal

NoMo AOV: Renovatie Havenhoofden IJmuiden

2014

Diverse

NoMo AOV: Achterstallig basisonderhoud diverse regio’s

2016

Brabantse kanalen

NoMo AOV: Onderhoud oevers en bodems Brabantse kanalen

2016

Zuid-Holland

NoMo AOV: Onderhoud Oevers en bodems vaarwegen Zuid Holland

2016

Limburg en IJsselmeergebied

NoMo AOV: Renovatie kunstwerken Limburg en IJsselmeergebied

2015

Maasroute

NoMo AOV: Onderhoud Oevers en bodems Maasroute

2016

Noord-Holland

NoMo AOV: Aanpassing bodembescherming, sluizen en bruggen en overige kunstwerken i.v.m. hogere belasting Noord-Holland

2016

Oost-Nederland

NoMo AOV: Onderhoud vaargeulen NederRijn, IJssel, Twentekanalen/Meppelerdiep en Zwarte Water

2018/ 20201

IJsselmeergebied

Nijkerkerbrug

20172

Noord-Brabant

Wilhelminakanaal/Dr. Deelenbrug

2015

Utrecht

RINK-maatregelen Utrecht

2016

Limburg

RINK-maatregelen Limburg

2016

Noordzee

Berging Baltic Ace

2015

Zeeland

RINK-maatregelen Zeeland

2016

Toelichting:

 • 1.  NoMo AOV Zeeland en Oost-Nederland worden na 2016 opgeleverd als onderdeel van de bezuinigingen op het Infrastructuurfonds. Bij Oost-Nederland is dit gecombineerd met de koppeling met het aanlegproject Verruiming Twentekanalen fase 2.
 • 2.  Aanvankelijke renovatie van de Nijkerkerbrug (vast deel) blijkt omvangrijker dan gedacht, waardoor vervanging van de bovenbouw de voorkeur heeft. De oplevering wordt twee jaar later verwacht.

15.03 Aanleg

Motivering

Onder dit programma vallen alle activiteiten die noodzakelijk zijn voor de aanleg- en planuitwerking activiteiten bij het hoofdvaarwegen netwerk.

15.03.01 Realisatie

Producten

In 2015 wil IenM de volgende mijlpalen realiseren:

Mijlpaal

Project

Oplevering

–  Dynamisch Verkeersmanagement (een aantal maatregelen loopt nog door)

–  diverse projecten in het kader van Quick-wins regeling Binnenhavens

– Amsterdam-Rijnkanaal (keersluis Zeeburg)

– Wilhelminasluis (Zaan)

– Zuid-Willemsvaart, omleggen en opwaarderen (Maas-Veghel)

– 4e sluiskolk Ternaaien

Start realisatie

– Vaarweg Eemshaven-Noordzee

– Ligplaatsen Rijn-Scheldeverbinding

– Quick winmaatregel Volkeraksluizen

De belangrijkste (budgettaire) aanpassingen

 • –  Maasroute, modernisering fase 2: In het verleden zijn door project Maasroute werken uitgevoerd in het kader van Beheer en Onderhoud; Maasroute heeft deze werken voorgefinancierd. Middelen komen weer terug.
 • –  Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Rijn Scheldeverbinding: Project is overgegaan naar realisatiefase.
 • –  De projecten Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Rijnkanaal Zuid en Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Lemmer-Delfzijl zijn overgegaan naar de realisatiefase door aanwending van budget uit het Amendement Ligplaatsen (Kamerstukken II, 2011/12, 33 000 A, nr. 10).
 • –  De Julianasluis Gouda, Boontjes en walradar Noordzeekanaal, Zuid-Willemsvaart, vervanging sluizen 4, 5 en 6 zijn gerealiseerd en ondergebracht onder kleine/afgeronde projecten.
Projectoverzicht behorende bij 15.03.01: Realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet
 

Totaal

Budget in € mln

Oplevering

Projectomschrijving

huidig

vorig

t/m 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

later

huidig

vorig

Projecten Nationaal

                       

Quick Wins Binnenhavens

80

82

54

1

6

20

       

2009– 2015

eind 2012

Dynamisch verkeersmanagement

99

99

50

41

8

         

2015

2014

Subsidieprogramma Zeehaveninnovatieproject voor Duurzaamheid (ZIP)

5

5

3

2

0

         

2014

2014

Walradarsystemen

24

23

15

3

3

 

3

     

divers

divers

Beter Benutten

12

12

2

0

10

0

           

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

                       

Amsterdam-Rijnkanaal, verwijderen keersluis Zeeburg

14

14

3

7

0

0

4

     

2015

2015

De Zaan (Wilhelminasluis)

13

13

10

3

           

2015

2015

Lekkanaal, verbreding kanaalzijde en uitbreiding ligplaatsen

17

17

8

   

2

2

2

2

 

2020

na 2013

Projecten Brabant

                       

Wilhelminakanaal Tilburg

79

79

8

26

21

4

1

19

   

2016

2016

Zuid-Willemsvaart: aanleg Maximakanaal en opwaarderen tot Veghel

452

450

295

77

43

1

11

25

   

2015

2015

Projecten Zuidwestelijke Delta

                       

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Rijn Scheldeverbinding

2

     

2

         

2015

 

Projecten Limburg

                       

Bouw 4e sluiskolk Ternaaien

10

9

9

1

           

2015

2015

Maasroute, modernisering fase 2

667

648

411

64

67

42

41

9

6

26

2018

2018

Projecten Oost Nederland

                       

Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)

53

53

11

6

7

11

1

17

   

2017

2015

Projecten Noord-Nederland

                       

Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va

283

282

184

35

33

0

15

17

0

 

2017

2015

Overige projecten

                       

Amendement ligplaatsen (Lemmer-Delfzijl en ARK)

6

6

2

2

2

         

divers

divers

Kleine/afgeronde projecten

172

92

170

1

1

         

nvt

nvt

Afrondingen

0

                     

Totaal uitvoeringsprogramma

1.989

1.236

270

203

80

77

88

9

26

   

Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten

     

15

29

             

Programma Realisatie (IF 15.03.01)

     

285

232

80

77

88

9

26

   

Budget Realisatie (IF 15.03.01)

     

265

202

79

64

88

75

26

   

Overprogrammering (–)

     

– 20

– 31

– 1

– 13

– 0

66

0

   

15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen

Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen

 • –  Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Rijn Scheldeverbinding: Project is overgegaan naar realisatiefase.
 • –  Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek: de kosten van het project zijn sterk gestegen door tegenvallers in bodemaanpassingen, bodemvervuiling en noodzakelijke aanpassingen van de kade.
 • –  Capaciteitsuitbreiding overnachtingplaatsen Merwedes: door inpassingsproblemen in het gebied is besloten om te zoeken naar een andere oplossing.
Projectoverzicht behorende bij 15.03.02: Verkenning en planuitwerking Hoofdvaarwegennet

Bedrag x € 1 mln.

Budget

 

Planning

 

Projectomschrijving

huidig

vorig

PB of TB

Openstelling

Verplicht

       

Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten

– 44

– 10

 

nvt

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

       

Zeetoegang IJmond

601

594

2015

2019

Lekkanaal/3e kolk Beatrixsluis

216

216

2014

2020

Projecten Zuidwestelijke Delta

       

Grote zeesluis in het kanaal Gent-Terneuzen

176

174

2015

nnb

Max. bijdr. aan Vlaanderen kanaalaanp. tbv zeesluis

157

155

nvt

nvt

Projecten Limburg

       

Maasroute, modernisering fase 2, verbreding Julianakanaal

33

32

2009

2018

Projecten Noord-Nederland

       

Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2

102

102

2014/2015

2023

Verruiming vaarweg Eemshaven -Noordzee

42

42

2014

2017

Gebonden

       

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

       

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer

6

6

 

2025–2027

Lichteren buitenhaven IJmuiden

65

65

2015

2018

Vaarweg IJsselmeer-Meppel

36

36

 

2023

Projecten Zuidvleugel

       

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek

12

3

2015

2016

Capaciteitsuitbreiding overnachtingplaatsen Merwedes

20

29

2016

2017

Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil

10

10

2010

2025–2027

Projecten Zuidwestelijke Delta

       

Capaciteit Volkeraksluizen

157

157

 

2024–2026

Projecten Oost-Nederland

       

Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)

36

36

2026–2028

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel

28

28

2016

2018–2020

Toekomstvisie Waal

131

131

2016

2019–2021

Verruiming Twentekanalen fase 2

27

27

2015

2018–2020

Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde

75

72

2014

2018–2020

Projecten Nationaal

       

Bijdrage aan agentschap tbv planuitwerkingen

61

63

   

Bestemd

508

343

   

Projecten in voorbereiding

       

Projecten Nationaal

       

Reservering consequenties areaaluitbreiding op beheer en onderhoud

       

Projecten Zuidwestelijke Delta

       

Kreekraksluizen

     

2026–2028

Projecten Noordwest-Nederland

       

Reservering BTW Zeetoegang IJmond

     

2025–2028 (rijksd.)

Projecten Oost-Nederland

       

Verkenning IJssel fase 2

     

2028

Reservering garantstelling Twentekanalen

     

2018–2020

Gesignaleerde risico's

       

Totaal programma planuitwerking en verkenning

2.455

     

begroting 15.03.02

2.455

     

legenda

PB = Projectbesluit

TB = Tracébesluit

Onderstaand is de budgetflexibiliteit voor de periode 2014–2028 weergegeven voor aanleg planuitwerkingen en verkenningen door inzicht te verstrekken in de opbouw van de MIRT-budgetten tot en met 2028.

15.04 Geïntegreerde contractvormen

Motivering

Bij infrastructuurprojecten waar sprake is van PPS hanteert RWS de contractvorm DBFM (Design, Build, Finance en Maintain), waarbij de overheid pas na oplevering betaalt voor een dienst (beschikbaarheid) in plaats van mijlpalen voor een product tijdens de bouwfase. DBFM garandeert een efficiënte en effectieve beschikbaarheid van de noodzakelijke capaciteit om, rekening houdend met de aspecten van veiligheid en leefomgeving, een betrouwbaar netwerk te realiseren. De brief Prioritering Investeringen Mobiliteit en Water (Kamerstukken II, 2010/11, 32 500 A, nr. 83, bijlage 3) bevat een lijst van in totaal 10 potentiële DBFM-projecten op het Hoofdvaarwegennet. Al deze projecten worden getoetst aan kwalitatieve criteria en op mogelijke financiele meerwaarde. In de Voortgangsrapportage DBFM(O) wordt periodiek gerapporteerd over de DBFM-dealflow op de langere termijn. Onderstaand een overzicht van de projecten waar beschikbaarheidsvergoedingen worden betaald binnen het tijdsbestek van de meerjarencijfers.

Producten

Op dit moment zijn nog geen DBFM projecten op het hoofdvaarwegennet gerealiseerd. In 2013 is het DBFM Sluizenprogramma in werking gesteld waar de volgende projecten in ondergebracht zijn: Sluis Limmel, 3e Kolk Beatrixsluis, Sluis bij Eefde, Zeetoegang IJmond en Kanaalzone Gent-Terneuzen.

De aanbesteding van Sluis Limmel als het eerste project uit het DBFM Sluizenprogramma, is in 2013 gestart. Het contract zal waarschijnlijk eind 2014 worden getekend waarna vanaf 2015 partiële beschikbaarheidsvergoedingen zullen worden betaald.

De aanbesteding van de Zeetoegang IJmond is in april 2014 gestart. Verwacht wordt dat het contract eind 2015 zal worden getekend. De aanbesteding van de 3e Kolk Beatrixsluis start in de tweede helft van 2014 en zal vermoedelijk begin 2016 worden afgerond. Bij beide projecten zal sprake zijn van partiële beschikbaarheidsvergoedingen tijdens de bouwfase. Overheveling van de begrotingsbedragen vanuit de budgetten voor aanleg en onderhoud zal plaatsvinden na financial close van de contracten.

15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

Motivering

Op dit artikelonderdeel worden de aan het netwerk te relateren apparaatskosten (inclusief afschrijving en rente) van RWS en de overige netwerkgebonden kosten geraamd. De overige netwerkgebonden kosten komen ten goede aan verkeersmanagement, beheer, onderhoud, vervanging, aanleg en DBFM en betreffen taken die gecentraliseerd binnen RWS worden opgepakt. Het gaat bij deze zogeheten landelijke taken onder meer om het verzamelen van basisinformatie, onderhouden van ICT systemen,het inspecteren van het areaal en de ontwikkeling van kennis en innovatie. Er is gekozen voor centrale uitvoering met het oog op enerzijds uniformiteit in werkwijze en anderzijds kostenbesparing.

Rijksrederij

De Rijksbrede Civiele Rijksrederij is een organisatie die nautische diensten levert aan andere overheden zoals EZ, Financiën (Douane), IenM en de Kustwacht. De Rijksrederij valt onder de verantwoordelijkheid van RWS. De kerntaken van de Rijksrederij zijn:

 • –  Het ter beschikking stellen van vaartuigen voor een bepaalde tijdsduur (al dan niet met nautische bemanning) met een door de opdrachtgever gespecificeerd dienstverleningsniveau;
 • –  Het leveren van kennisintensief advies aan overheidsinstellingen bij beheer, ontwerp en aanbesteding van vaartuigen;
 • –  Het leveren van kennisintensief advies op het gebied van eisen aan bemanningen, veiligheidsmanagement en scheepsuitrustingen.

15.07 Investeringsruimte

Op dit artikelonderdeel wordt de voor dit artikel beschikbare investeringsruimte tot en met 2028 verantwoord.

De in de begroting 2014 opgenomen stand van de beschikbare investeringsruimte tot en met 2028 bedroeg € 223 miljoen. Door de hieronder vermelde belangrijkste (budgettaire) aanpassingen bedraagt deze ruimte in de ontwerpbegroting 2015 nu € 128 miljoen.

De belangrijkste (budgettaire) aanpassingen betreffen de volgende zaken:

 • –  Dekking korting prijsbijstelling (naar aanleiding van begrotingsakkoord 2014) (€ 73 miljoen).
 • –  Extra uitgaven voor de inzet van Search and Rescue helicopters.
 • –  Verwerking van het saldo van mee- en tegenvallers binnen het realisatieprogramma.
 • –  Toevoeging van middelen ten behoeven van Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Lemmer-Delfzijl aan de investeringsruimte vaarwegen. Deze ligplaatsen worden gefinancierd binnen het amendement ligplaatsen.
15.07 Inv.ruimte Vaarwegen
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Investeringsruimte

0

– 1

0

– 0

– 0

1

0

0

Kaseffect verwerking index 2013

– 11.450

– 9.724

– 8.784

– 5.888

– 5.062

– 5.297

– 4.853

– 8.611

Kaseffect verwerking index 2014

– 7.663

– 6.930

– 5.552

– 4.120

– 3.223

– 6.146

– 2.946

– 6.944

Totaal

– 19.113

– 16.655

– 14.336

– 10.008

– 8.285

– 11.442

– 7.799

– 15.555

15.07 Inv.ruimte Vaarwegen
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Totaal

Investeringsruimte

– 0

0

68.540

41.808

18.755

92.970

– 93.638

128.435

Kaseffect verwerking index2013

– 4.743

– 4.735

– 4.734

– 7.718

– 7.703

– 19.865

109.168

0

Kaseffect verwerking index2014

– 3.073

– 3.064

– 3.312

– 2.894

– 2.874

– 10.027

68.767

0

Totaal

– 7.816

– 7.799

60.494

31.196

8.179

63.078

84.296

128.435