Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds 2015

34000 XIII 1 Voorstel van wet

Vergaderjaar 2014-2015

Nr. 1

16 september 2014

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat voor het jaar 2015 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2015 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2015 wordt vastgesteld.

Artikel 4

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 5

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Economische Zaken,

Vaststelling van de departementale begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2015 (Bedragen x € 1.000)

Art.nr.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

4.870.715

10.168.457

         
 

Beleidsartikelen

 

4.521.699

10.137.158

11

Goed functionerende economie en markten

192.396

192.483

52.265

12

Een sterk innovatievermogen

618.986

695.025

61.601

13

Een excellent ondernemingsklimaat

1.798.832

306.921

78.041

14

Een doelmatige en duurzame energievoorziening

3.960.853

1.619.026

9.535.411

16

Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens

658.062

585.628

313.058

17

Groen onderwijs van hoge kwaliteit

881.348

829.465

75

18

Natuur en Regio

200.392

293.151

96.707

         
 

Niet-beleidsartikelen

 

349.016

31.299

40

Apparaat

348.836

349.016

31.299

41

Nominaal en Onvoorzien

     
Vaststelling van de Begrotingsstaat inzake de agentschappen (Bedragen x € 1.000)

Naam

Baten

Lasten

Saldo van baten en lasten

Agentschap Telecom

31.813

33.243

– 1.430

Dienst ICT Uitvoering

165.200

165.200

0

Dienst Landelijk Gebied

68.721

68.721

0

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

286.407

288.584

– 2.177

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

441.733

441.733

0

Totaal

993.874

997.481

– 3.607

Vaststelling van de begrotingsstaat inzake agentschappen (Bedragen x € 1.000)

Naam agentschap

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Agentschap Telecom

6.992

6.300

Dienst ICT Uitvoering

28.000

14.000

Dienst Landelijk Gebied

0

0

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

40.260

17.550

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

12.844

0

Totaal

88.096

37.850

Vastgestelde begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2015 (Bedragen x € 1.000)

Art.nr

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

1

Bewaking en bestrijding van dierziekten en voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen

21.860

21.860

21.860

 

Sub-totaal

21.860

21.860

21.860

         
 

Na/Voordelig eindsaldo (cumulatief) 2014

0

0

0

 

Sub-totaal

0

0

0

         
 

Na-/Voordelig eindsaldo (cumulatief) begrotingsjaar 2015

     
 

Totaal

21.860

21.860

21.860