Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

3.2 Agentschap Telecom (AT)

Begroting agentschap 2015

Bedragen x € 1.000
 

2013 Stand Slotwet

2014 Vastgestelde begroting

2015

2016

2017

2018

2019

Baten

             

Omzet moederdepartement

11.622

11.727

11.068

10.729

10.324

9.898

9.903

Omzet overige departementen

42

14

0

0

0

0

0

Omzet derden

20.971

19.446

20.629

20.846

21.422

21.819

21.854

Rentebaten

56

16

16

16

16

16

16

Vrijval voorzieningen

             

Bijzondere baten

410

100

100

100

100

100

100

Totaal baten

33.101

31.303

31.813

31.691

31.862

31.833

31.873

               

Lasten

             

Apparaatskosten

30.223

31.140

31.028

30.864

30.807

29.655

29.347

– Personele kosten

19.392

17.768

19.917

19.995

20.170

19.446

19.286

– waarvan eigen personeel

18.445

16.815

19.019

19.100

19.267

18.578

18.426

– waarvan externe inhuur

947

953

898

895

903

868

860

– Materiële kosten

10.831

13.372

11.111

10.869

10.637

10.209

10.061

– waarvan apparaat ICT

             

– waarvan bijdrage aan SSO's

4.970

5.171

5.590

5.190

4.990

4.790

4.690

Rentelasten

45

50

184

257

276

263

246

Afschrijvingskosten

             

Materieel

1.589

1.529

1.665

1.762

1.873

1.809

1.561

– waarvan apparaat ICT

           

Immaterieel

150

150

291

233

364

514

627

Overige kosten

             

– dotaties voorzieningen

291

75

75

75

75

75

75

– bijzondere lasten

             

Totaal lasten

32.298

32.944

33.243

33.191

33.395

32.316

31.856

               

Saldo van baten en lasten

803

– 1.641

– 1.430

– 1.500

– 1.533

– 483

17

Toelichting

In de omzet moederdepartement is rekening gehouden met de taakstelling Rutte II. De taakstelling Rutte II loopt voor Agentschap Telecom op van € 0,1 mln in 2015 naar € 0,4 mln in 2016, € 0,8 mln in 2017 en € 1,1 mln voor 2018 en verder. De taakstelling wordt deels ingevuld via het realiseren van efficiency en deels door vernieuwing en sanering van het ICT-landschap.

Verder begroot Agentschap Telecom negatieve resultaten in de jaren 2015 tot en met 2018. Deze negatieve resultaten worden veroorzaakt door de bouw van een nieuw vergunningensysteem, het project GAMMA, en worden gedurende 5 jaar ten laste gebracht van de post «te verrekenen met vergunninghouders».

Baten

Omzet moederdepartement

 

2013 Stand Slotwet

2014 Vastgestelde begroting

2015

2016

2017

2018

2019

Structurele bijdragen moederdepartement

             

Beleidsopdrachten

5.204

5.151

4.894

4.730

4.533

4.326

4.328

Toezichttaken

5.835

5.376

5.174

4.999

4.791

4.572

4.575

Subtotaal structurele bijdragen

11.039

10.527

10.068

9.729

9.324

8.898

8.903

               

Incidentele bijdragen

             

Projecten

647

1.200

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Subtotaal projecten

647

1.200

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

               

Verrekeningen op bijdragen

– 64

           
               

Totaal omzet moederdepartement

11.622

11.727

11.068

10.729

10.324

9.898

9.903

               

Taakstelling Rutte II (sporen 1 en 2)

   

– 122

– 410

– 761

– 1.126

– 1.126

Toelichting

De opdrachtgevers binnen het moederdepartement financieren de structurele taken waarvan de kosten niet aan de vergunninghouders worden doorbelast. Verder ontvangt Agentschap Telecom incidentele bijdragen voor kosten die worden gemaakt voor (verdelings-)projecten in opdracht van DG Energie, Telecom en Mededinging (ETM) en DG Bedrijfsleven & Innovatie (B&I).

In de omzet moederdepartement is rekening gehouden met de taakstelling Rutte II. In de tabel is de omvang van die taakstelling apart zichtbaar gemaakt.

Omzet derden

Bedragen x 1.000
 

2013 Stand Slotwet

2014 Vastge-stelde begroting

2015

2016

2017

2018

2019

Vergunninghouders en overige:

16.823

16.905

17.635

17.780

18.285

18.620

18.620

– vaste verbindingen

3.020

3.340

3.612

3.350

3.444

3.508

3.508

– mobiele communicatie

4.548

4.718

4.659

4.795

4.930

5.021

5.021

– (openbare) (mobiele) elektronische communicatie

2.132

1.929

1.963

2.020

2.077

2.115

2.115

– radiodeterminatie

57

60

62

64

66

67

67

– radiozendamateurs

8

5

5

5

6

6

6

– omroep

5.228

5.189

5.516

5.675

5.837

5.944

5.944

– overige/verlengingen

34

37

38

39

40

41

41

– certificaten

137

134

138

142

146

148

148

– verklaringen, keuringen en erkenningen

4

4

4

4

5

5

5

– randapparatuur

1.655

1.489

1.638

1.686

1.734

1.765

1.765

Satellietoperators

979

496

261

288

316

348

383

BZK

46

46

47

49

50

51

51

Defensie

1.284

1.284

1.322

1.361

1.399

1.425

1.425

Korps Landelijke Politiediensten

139

139

143

147

151

154

154

Caribisch Nederland

1.666

576

1.221

1.221

1.221

1.221

1.221

Verenigd Koninkrijk / OFCOM

34

0

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

               

Totaal omzet derden

20.971

19.446

20.629

20.846

21.422

21.819

21.854

Toelichting

Bij de omzet derden (vergunninghouders) wordt gerekend met een tariefstijging van achtereenvolgens 3%, 3%, 3% en 2% in de jaren 2015 tot en met 2018 ten opzichte van de tarieven «Regeling vergoedingen 2014». Dit betreft een mogelijke opbrengst van € 0,6 mln in 2015, € 1,1 mln in 2016, € 1,7 mln in 2017 en 2,1 mln in 2018 en verder na goedkeuring van de Regeling Vergoedingen 2015.

Rentebaten

Over het saldo op de rekening-courant en deposito’s bij het Ministerie van Financiën ontvangt Agentschap Telecom rente. Deze begroting gaat uit van een rentepercentage op deposito’s van 0,3% op gemiddeld circa € 5,0 mln gedurende het jaar. Voor een saldo op de rekening-courant is de rente 0%.

Bijzondere baten

Voor 2015 en de daaropvolgende jaren is rekening gehouden met een bedrag van € 0,1 mln voor de baten die volgen uit het uitlenen van personeel, door te belasten huisvestingskosten en het afstoten van materieel.

Lasten

Personele kosten

De verwachte bezetting voor 2015 is 254,5 fte waarvan 241,8 fte ambtelijk personeel. De gemiddelde loonkosten per fte worden voor ambtelijk en niet-ambtelijk personeel begroot op € 70.584. De reis- en verblijfskosten zijn met ingang van 2013 in het kader van de werkkostenregeling verplaatst van de materiële- naar de personele kosten.

Materiële kosten

De bijdrage SSO’s van in totaal circa € 5,59 mln bestaat voor € 4,40 mln uit DICTU en € 1,19 mln RGD.

Huisvesting kosten

Agentschap Telecom verhuist in 2015 op beide locaties (Groningen en Amersfoort). In de begroting is hiervoor in zowel de exploitatie als de investeringen rekening gehouden.

Rentelasten

De rente betreft de vergoeding die Agentschap Telecom betaalt voor leningen bij het Ministerie van Financiën om investeringen in vaste activa te financieren.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten immaterieel nemen in de jaren 2015 tot met 2019 geleidelijk toe door de investeringen die worden gedaan in het kader van het project GAMMA. De afschrijvingskosten van het project GAMMA betreffen de kosten die niet ten laste van de post «te verrekenen met vergunninghouders» worden gebracht en bedragen gemiddeld € 0,6 mln per jaar (afschrijvingstermijn 10 jaar).

Dotaties voorzieningen

Voor 2015 is de dotatie voorzieningen dubieuze debiteuren en ambtsjubilea € 0,1 mln.

Kasstroomoverzicht over het jaar 2015

Bedragen x 1.000
   

2013 Stand Slotwet

2014 Vastgestelde begroting

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Rekening courant RHB 1 januari 2014 + depositorekeningen

10.389

9.280

7.534

7.368

6.473

5.255

5.013

2.

Totaal operationele kasstroom

1.481

25

526

495

704

1.840

2.205

 

–/– totaal investeringen

– 711

– 3.625

– 6.300

– 4.950

– 2.650

– 1.500

– 1.500

 

+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen

             

3.

Totaal investeringskasstroom

– 711

– 3.625

– 6.300

– 4.950

– 2.650

– 1.500

– 1.500

 

–/– eenmalige uitkering aan moederdepartement

– 345

           
 

+/+ eenmalige storting door moederdepartement

             
 

–/– aflossingen op leningen

– 436

– 271

– 692

– 1.390

– 1.922

– 2.082

– 2.251

 

+/+ beroep op leenfaciliteit

 

2.125

6.300

4.950

2.650

1.500

1.500

4.

Totaal financieringskasstroom

– 781

1.854

5.608

3.560

728

– 582

– 751

5.

Rekening courant RHB 31 december 2014 + stand depositorekeningen (=1+2+3+4)

10.378

7.534

7.368

6.473

5.255

5.013

4.967

Toelichting

Het kasstroomoverzicht geeft een analyse van de liquiditeitsontwikkeling.

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom bestaat uit het geraamde saldo van baten en lasten, gecorrigeerd voor afschrijvingen en mutaties in de voorzieningen en het werkkapitaal.

Investeringskasstroom

In 2015 wordt een investering begroot van € 6,3 mln te investeren in materiële vaste activa zoals elektronische apparatuur, uitgaven naar aanleiding van de verhuizing van het agentschap en voor het project GAMMA.

Financieringsstroom

Voor de financiering van de begrote investeringen moet een beroep worden gedaan op de leenfaciliteit bij het Ministerie van Financiën.

Overzicht doelmatigheidsindicatoren

 

2013 Slotwet

2014 Vastgestelde begroting

2015

2016

2017

2018

2019

Inputindicatoren

             
               

Kernindicatoren

             

Verhouding direct/indirect (in fte)

174,9/74,9

174,4/67,8

178,2/76,3

177,5/76,0

177,5/76,0

170,7/73,2

169,3/72,6

               

Verklarende/achterliggende variabelen

             

Personeelskosten per fte

€ 70.395

€ 70.881

€ 70.584

€ 70.584

€ 71.275

€ 71.172

€ 71.099

Totaal aantal fte's (excl. externe inhuur)

237,3

230,1

241,8

240,8

240,8

231,7

229,8

Kosten inhuur externen (PAO-definitie; x € 1.000)

€ 947

€ 953

€ 898

€ 895

€ 903

€ 868

€ 860

               

Outputindicatoren

             

Uurtarief (wijziging in reële termen)

– 1,47%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Aantal declarabele uren (per fte en totaal)

1.450/ 1.660

1.453/1.667

1.453/1.667

1.453/1.667

1.453/1.667

1.453/1.667

1.453/1.667

Aantal werkbare /beschikbare uren:

             

– werkbare uren

1.829

1.836

1.836

1.836

1.836

1.836

1.836

– bruto beschikbare uren

1.660

1.667

1.667

1.667

1.667

1.667

1.667

– netto beschikbare uren

1.585

1.588

1.588

1.588

1.588

1.588

1.588

Verklarende/achterliggende variabelen

             

Bedrijfsresultaat (x € 1.000)

803

– 1.641

– 1.360

– 1.430

– 1.463

– 413

87

Omzet

33.036

31.303

32.075

32.219

32.722

33.048

33.083

               

Kwaliteitsindicatoren

             
               

Kernindicatoren

             

Klanttevredenheid:

3,9

>3,5

>3,5

>3,5

>3,5

>3,5

>3,5

               

Doorlooptijd primaire processen:

             

Vergunningaanvragen binnen 8 weken

99%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

Reactietijd storingsklachten

             

Klachten van levensbelang ≤ 4 uur

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Klachten van maatschappelijk belang ≤ 12 uur

97%

98%

98%

98%

98%

98%

98%

Klachten van individueel belang ≤ 3 werkdagen

95%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

               

Gegrond verklaarde bezwaarschriften aantal

9

<5%

<5%

<5%

<5%

<5%

<5%

               

Aantal klachten

3

<7

<7

<7

<7

<7

<7

Medewerker tevredenheid

7,0

>7

>7

>7

>7

>7

>7

               

Verklarende/achterliggende variabelen

             

Ziekteverzuim

4,2%

<4,1%

<4,1%

<4,1%

<4,1%

<4,1%

<4,1%

Met een dalende input tracht het agentschap de output en kwaliteit te handhaven. Het aantal fte en de kosten per fte dalen in 2015 ten opzichte van 2014, terwijl de output- en kwaliteitsindicatoren gehandhaafd worden.

De kwaliteitscriteria geven aan dat Agentschap Telecom zo efficiënt mogelijk wil werken met behoud van een zo goed mogelijk kwaliteitsindicatoren.