Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

 • Download PDF

3.3 Dienst ICT Uitvoering (DICTU)

Begroting agentschap 2015

Bedragen x € 1.000
 

2013 Stand Slotwet

2014 Vastge-stelde begroting

2015

2016

2017

2018

2019

Baten

             

Omzet moederdepartement

156.097

158.244

157.200

145.500

126.000

124.600

124.100

Omzet overige departementen

4.240

4.400

8.000

10.000

12.000

12.000

12.000

Omzet derden

1.518

           

Rentebaten

             

Vrijval voorzieningen

             

Bijzondere baten

2.706

           

Totaal baten

164.561

162.644

165.200

155.500

138.000

136.600

136.100

               

Lasten

             

Apparaatskosten

147.173

147.684

150.200

139.400

121.300

119.800

119.600

– Personele kosten

83.004

70.784

41.400

41.400

35.300

35.300

35.300

– waarvan eigen personeel

28.935

34.481

39.600

39.600

33.500

33.500

33.500

– waarvan externe inhuur

6.505

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

– Materiële kosten

64.169

76.900

108.800

98.000

86.000

84.500

84.300

– waarvan apparaat ICT

31.441

35.600

66.400

55.900

42.545

42.045

41.845

– waarvan bijdrage aan SSO's

3.837

3.650

4.500

4.550

4.600

4.650

4.700

Rentelasten

526

1.000

1.000

1.100

1.200

1.300

1.500

Afschrijvingskosten

Materieel

4.328

8.518

7.000

8.000

8.500

8.500

8.000

– waarvan apparaat ICT

4.328

8.518

7.000

8.000

8.500

8.500

8.000

Immaterieel

4.983

5.442

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

Overige kosten

             

– dotaties voorzieningen

689

           

– bijzondere lasten

6.302

           

Totaal lasten

164.001

162.644

165.200

155.500

138.000

136.600

136.100

               

Saldo van baten en lasten

560

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Baten

Omzet moederdepartement

De Dienst ICT Uitvoering (DICTU) is binnen het Ministerie van Economische Zaken verantwoordelijk voor het leveren van ICT diensten, services en -ondersteuning aan de primaire en ondersteunende processen van alle organisatieonderdelen van het ministerie en aanverwante diensten. De omzet is als volgt opgebouwd:

Bedragen x € 1.000
 

2013 Stand Slotwet

2014 Vastge-stelde begroting

2015

2016

2017

2018

2019

Applicatiebeheer

59.838

60.000

25.000

25.000

26.000

27.000

27.000

Ontwikkelopdrachten

22.500

22.500

22.500

22.500

22.500

Infrabeheer

25.462

35.100

41.900

41.200

43.000

43.000

43.000

Werkplekservices

35.887

25.200

30.500

21.000

Overige omzet

34.910

37.944

38.200

38.500

39.000

38.000

37.500

Taakstelling Rutte II

   

– 900

– 2.700

– 4.500

– 5.900

– 5.900

Totaal

156.097

158.244

157.200

145.500

126.000

124.600

124.100

Medio 2016 loopt het huidige contract af waaronder de werkplekservice uitbesteed is. Het Ministerie van EZ oriënteert zich samen met het Ministerie van OCW op de periode hierna. In afwachting van besluitvorming hierover, heeft DICTU de werkplek na 2016 niet begroot.

Onder overige omzet is begroot de bijdrage voor nieuwe opdrachten, zoals ondernemingsdossier en publieke taken PBO’s en de bijdrage voor de Oracle e-Business Suite (EBS). Deze worden niet toe gedeeld aan een van de productcategorieën. Ook de kosten voor de DICTU-organisatie worden, naar rato omgeslagen over alle opdrachtgevers, onder overige omzet geplaatst.

De taakstelling Rutte II loopt voor DICTU op van € 0,9 mln in 2015 naar € 2,7 mln in 2016, € 4,5 mln in 2017 en € 5,9 mln voor 2018 en verder. De taakstelling wordt deels ingevuld via het realiseren van efficiency en deels door vernieuwing en sanering van het ICT-landschap.

Omzet overige departementen

DICTU is interdepartementaal ICT dienstverlener op de domeinen Werkplekken, Subsidies, Inspecties, Registers en Financieel administratieve systemen. DICTU voert onder meer opdrachten uit voor de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (agentschap BPR), Volksgezond, Welzijn en Sport (CIBG) en Infrastructuur en Milieu (ILT). Het aantal opdrachten voor andere ministeries groeit de komende jaren.

Bedragen x € 1.000
 

2013 Stand Slotwet

2014 Vastge-stelde begroting

2015

2016

2017

2018

2019

Applicatiebeheer

     

1.025

2.370

2.370

2.770

Ontwikkelopdrachten

   

1.800

2.200

2.500

2.000

1.500

Infrabeheer

   

3.000

3.100

3.100

3.100

3.200

Werkplekservices

   

700

400

Overige omzet

   

1.000

1.275

1.530

1.530

1.530

Totaal

4.240

4.400

6.500

8.000

9.500

9.000

9.000

Omzet BOD’s1
   

1.500

2.000

2.500

3.000

3.000

Totaal incl. BOD’s

   

8.000

10.000

12.000

12.000

12.000

Noot 1: bijzondere opsporingsdiensten

Lasten

Personele kosten

De berekening van de personele kosten 2015 is gebaseerd op 553 fte, waarvan 539 fte ambtelijk personeel.

In de loop van 2013 zijn de mantels voor het aantrekken van externe expertise vernieuwd. Dit betreft uitbesteding van ICT-werkzaamheden aan externe partijen onder regie van DICTU. Deze uitgaven worden vanaf 2015 begroot onder materieel/apparaat ICT (circa € 35 mln verschuiving van personeel naar materieel).

De gemiddelde totale personeelskosten zijn € 75.000 per fte in 2015. De loonkosten per ambtelijke fte zijn begroot op € 73.500. De gemiddelde kosten voor niet-ambtelijk personeel zijn begroot op € 127.000 per fte.

Materiële kosten

De materiële kosten DICTU hebben betrekking op de kosten van kantoorautomatisering (werkplekken), huisvesting, licentiekosten en personeelsgebonden materiële kosten zoals bv. reis en verblijf en opleidingskosten. Daarnaast worden de geraamde kosten weergegeven (€ 32,6 mln) die DICTU maakt voor het uitbesteden van ICT-werkzaamheden aan externe partijen onder regie van DICTU (outsourcing).

De bijdrage aan SSO’s betreft met name de kosten van huisvesting (€ 4,3 mln). DICTU is gehuisvest in Assen, Zwolle en Den Haag.

Rentelasten

De rentelasten hebben betrekking op de financiering van de vaste activa via leningen. De rentepercentages variëren van 0,8% tot 2,8%

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten worden begroot op € 14,0 mln, onderverdeeld in € 7,0 mln voor materiële vaste activa en € 7,0 mln voor immateriële vaste activa. Onder ICT apparaat is begrepen de afschrijving op hardware; dit betreft met name infrastructurele hardware. De afschrijvingen vinden lineair plaats en zijn gebaseerd op de historische aanschafwaarde. Afschrijvingstermijnen variëren tussen de 4 en 5 jaar afhankelijk van de activa categorie. Licenties op software worden lineair afgeschreven op basis van hun geschatte economische levensduur van maximaal vijf jaar.

De afschrijvingskosten van immateriële vaste activa bestaan uit de kosten van de ontwikkeling van software voor geautomatiseerde informatiesystemen die lineair worden afgeschreven op basis van hun geschatte economische levensduur.

Kasstroomoverzicht over het jaar 2015

Bedragen x 1.000
   

2013 Stand Slotwet

2014 Vastgestelde begroting

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Rekening courant RHB 1 januari 2014 + depositorekeningen

– 471

0

0

0

0

0

0

2.

Totaal operationele kasstroom

18.900

10.387

14.000

15.000

15.500

15.500

15.000

 

–/– totaal investeringen

– 7.700

– 10.387

– 14.000

– 15.000

– 15.500

– 15.500

– 15.000

 

+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen

             

3.

Totaal investeringskasstroom

– 7.700

– 10.387

– 14.000

– 15.000

– 15.500

– 15.500

– 15.000

 

–/– eenmalige uitkering aan moederdepartement

             
 

+/+ eenmalige storting door moederdepartement

             
 

–/– aflossingen op leningen

– 10.251

– 10.387

– 14.000

– 15.000

– 15.500

– 15.500

– 15.000

 

+/+ beroep op leenfaciliteit

0

10.387

14.000

15.000

15.500

15.500

14.000

4.

Totaal financieringskasstroom

– 10.251

0

0

0

0

0

0

5.

Rekening courant RHB 31 december 2014 + stand depositorekeningen (=1+2+3+4)

478

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom bestaat uit het geraamde saldo van baten en lasten, gecorrigeerd voor afschrijvingen en mutaties in het werkkapitaal.

Investeringskasstroom

De voor 2015 geraamde investeringen (€ 14,0 mln) hebben voornamelijk betrekking op investeringen in het ICT domein. Met name infrastructuur (€ 7 mln) en ontwikkeling en vernieuwing van bedrijfsapplicaties (€ 7,0 mln).

Financieringskasstroom

De aflossing op de leningen is gelijk aan de afschrijvingen.

Overzicht doelmatigheidsindicatoren

Omschrijving

2013 Slotwet

2014 Vastgestelde begroting

2015

2016

2017

2018

2019

1. Kostprijzen per product (groep)

             

a. Basistarief werkplek (gemiddeld per stuk x €)

2.410

2.415

2.540

2.540

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

b. Aantal Werkplekken

12.241

10.100

11.250

11.250

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

c. Infrastructuur (x € 1.000)

21.541

35.100

41.900

44.300

46.100

46.100

46.100

d. Productieve uren

1.156.000 (87%)

998.033 (85%)

85%

85%

85%

85%

85%

2. Tarieven/uur

             

a. Senior medew. (ontwikkeling)

87

87

86

86

86

86

86

b. Medior medew. (bouw)

78

78

77

77

77

77

77

c. Junior medew. (test en beheer)

78

78

77

77

77

77

77

3. gem. bezetting FTE-totaal (excl. externe inhuur)

371

445

539

539

465

465

465

4. Saldo baten en lasten

0,4%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Toelichting

 • 1. 

  Kostprijzen per product(groep)

  Eind 2013 is besloten, dat de werkplekservice van het kerndepartement in tegenstelling tot eerdere berichten op zijn vroegst pas medio 2016 overgaat naar een ander SSO rijk. De voorziene daling in 2014 heeft zich daarmee niet voorgedaan. De daling van de werkplekken in 2015 ten opzichte van 2013 hangt grotendeels samen met de opheffing van Dienst Landelijk Gebied.

  De verhoging van het tarief voor de werkplekservice is het gevolg van de verplichte upgrade van de Office 2003 en de Windows XP omgeving. DICTU streeft ernaar de tarieven verder – ondanks daling in de aantallen – stabiel te houden.

  DICTU werkt continue aan het vernieuwen en verbeteren – en daarmee efficiënter en goedkoper maken – van het infralandschap. Toch stijgen per saldo de infrakosten, doordat de vraag naar inzet van ICT-toepassingen nog steeds stijgt en het aantal opdrachten vanuit andere departementen groeit.

 • 3. 

  Gemiddelde bezetting

  De ambtelijke bezetting stijgt als gevolg van het overkomen van werkzaamheden naar DICTU waaronder de Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR) en het Ondernemingsdossier. Na 2016 daalt de ambtelijke bezetting als gevolg van de verwachte overgang van de werkplekservice in het kader van de SSO ICT rijk-bewegingen.