Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

3.5 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Begroting agentschap 2015

Bedragen x € 1.000
 

2013 Stand Slotwet

2014 Begroting

(stand 1e suppletoire begroting 2014)

2015

2016

2017

2018

2019

Baten

             

Omzet moederdepartement

129.522

135.348

133.988

127.538

119.599

114.818

114.818

Omzet overige departementen

74.024

77.707

79.494

78.717

78.702

78.521

78.521

Omzet derden

64.089

73.463

72.900

72.900

72.900

72.900

72.900

Rentebaten

37

107

25

25

25

25

25

Vrijval voorzieningen

10.420

           

Bijzondere baten

             

Totaal baten

278.092

286.625

286.407

279.180

271.226

266.264

266.264

               

Lasten

             

Apparaatskosten

265.192

277.011

276.262

263.933

253.122

246.644

247.702

– Personele kosten

180.631

193.545

192.777

186.481

181.706

183.278

183.988

– waarvan eigen personeel

163.923

176.650

176.796

172.100

168.926

170.498

171.208

– waarvan externe inhuur

16.708

16.895

15.981

14.381

12.781

12.781

12.781

– Materiële kosten

84.561

83.466

83.485

77.452

71.416

63.366

63.714

– waarvan apparaat ICT

             

– waarvan bijdrage aan SSO's

35.015

42.593

38.600

33.271

30.292

24.805

24.830

Rentelasten

486

486

541

633

737

992

969

Afschrijvingskosten

             

Materieel

4.949

5.585

6.579

6.916

8.147

8.645

8.640

– waarvan apparaat ICT

             

Immaterieel

4.796

5.178

4.702

7.875

9.397

10.160

9.129

Overige kosten

             

– dotaties voorzieningen

2.004

500

500

500

500

500

500

– bijzondere lasten

             

Totaal lasten

277.427

288.759

288.584

279.857

271.903

266.941

266.941

               

Saldo van baten en lasten

665

– 2.134

– 2.177

– 677

– 677

– 677

– 677

Toelichting

Baten

Omzet moederdepartement

De NVWA bewaakt de veiligheid van voedsel, de gezondheid van dieren en planten, het dierenwelzijn en handhaaft de natuurwetgeving. De post omzet moederdepartement is gerelateerd aan de opbrengsten voortvloeiend uit het opdrachtenpakket dat met het moederdepartement is afgesproken, inclusief de bijdragen voor het plan van aanpak (variërend van € 35,2 mln in 2015 tot 23,1 mln in 2018). Rekening gehouden is met een bijdrage van € 0,6 mln voor het programma «afpakken» (misdaad loont niet), € 0,5 mln voor Vibeg, € 0,8 mln voor niet-kostendekkende tarieven en € 7,6 mln voor de uitvoering van taken die door de PBO’s werden uitgevoerd en nu door de NVWA zijn opgepakt. Aan de andere kant is het budget verlaagd in verband met taakstellingen Rutte II (oplopend van – € 0,6 mln in 2015 tot – € 3,1 vanaf 2018) en de centralisatie van budgetten voor P-Direkt (– € 1,1 mln) en het Inkoop uitvoeringscentrum (– € 0,3 mln). In de tabel zijn de verwachte baten per product opgenomen. Onder de post overig zijn opbrengsten geraamd die niet op basis van een uurtarief in rekening worden gebracht. Hieronder vallen vooral directe bijdragen voor uitbesteed onderzoek en voor andere kostensoorten.

Bedragen x € 1.000
 

2013 Stand Slotwet

2014 Begroting

(stand 1e suppletoire begroting 2014)

2015

2016

2017

2018

2019

Toezicht

61.977

70.452

73.507

71.181

67.638

66.152

66.152

Inlichtingen & opsporing

11.135

12.185

12.714

12.312

11.699

11.442

11.442

Klantinteractie & dienstverlening

7.355

6.564

6.848

6.632

6.302

6.163

6.163

Advies & vertegenwoordiging

5.920

7.972

8.317

8.054

7.653

7.485

7.485

Incident- & crisismanagement

3.757

3.486

3.638

3.523

3.347

3.274

3.274

Laboratoriumonderzoek

3.133

3.201

3.340

3.234

3.073

3.006

3.006

Kennis & Expertise

3.211

3.035

3.167

3.067

2.914

2.850

2.850

Communicatie

827

1.239

1.293

1.252

1.190

1.164

1.164

Overig

32.207

27.213

21.163

18.283

15.783

13.283

13.283

Totaal

129.522

135.348

133.988

127.538

119.599

114.818

114.818

Omzet overige departementen

De NVWA bewaakt de veiligheid van voedsel en consumentenproducten. De omzet overige departementen bestaat uit de bijdrage van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) en van het Diergezondheidsfonds (DGF). De bijdrage van VWS is inclusief aanvullende budget voor het plan van aanpak (€ 10 mln), voor de uitvoering van voormalige PBO-taken (€ 1,3 mln) en voor onderzoek bij het RIVM. Voor de omzet van het DGF is structureel € 0,5 mln begroot.

In de tabel zijn de verwachte baten per product opgenomen. Onder de post overig zijn opbrengsten geraamd die niet op basis van een uurtarief in rekening worden gebracht. Hieronder vallen vooral directe bijdragen voor uitbesteed onderzoek en voor andere kostensoorten.

Bedragen x € 1.000
 

2013 Stand Slotwet

2014 Vastge-stelde begroting (stand 1e suppletoire begroting 2014)

2015

2016

2017

2018

2019

Toezicht

40.743

38.026

39.334

38.879

38.870

38.807

38.807

Inlichtingen & opsporing

646

1.211

1.252

1.238

1.237

1.235

1.235

Klantinteractie & dienstverlening

6.652

6.354

6.573

6.497

6.495

6.485

6.485

Advies & vertegenwoordiging

1.441

1.759

1.820

1.799

1.798

1.795

1.795

Incident- & crisismanagement

1.070

670

693

685

685

683

683

Laboratoriumonderzoek

7.945

11.584

11.982

11.843

11.841

11.822

11.822

Kennis & Expertise

4.613

4.791

4.956

4.898

4.897

4.889

4.889

Communicatie

436

487

503

497

497

497

497

Overig

10.068

12.826

12.381

12.381

12.381

12.307

12.307

Totaal

73.614

77.707

79.494

78.717

78.702

78.521

78.521

Omzet derden

De omzet derden bestaat uit retributies en overige baten. De retributies worden door het bedrijfsleven betaald voor de diensten die de NVWA verricht, bijvoorbeeld voor toezicht in de vorm van inspecties en keuringen bij import, export en slachthuizen. De omvang van de retributies is afhankelijk van economische ontwikkelingen bij het bedrijfsleven, de hoogte van de tarieven en vernieuwingen van het toezicht. Aangezien de omvang en richting hiervan lastig zijn in te schatten, wordt uitgegaan van een stabiele marktvraag (€ 70 mln).

De overige baten derden bestaan onder andere uit opbrengsten voor de uitvoering van (inter)nationale projecten (€ 2,9 mln).

Rentebaten

Door de lage rentetarieven zijn de rentebaten laag. De rentetarieven worden sinds 1 januari 2013 door het Ministerie van Financiën dagelijks vastgesteld en variëren afhankelijk van de looptijd tussen de 0,28% en 2,37%.

Lasten

Personele kosten

De verwachte gemiddelde bezetting voor 2015 is 2.462 fte, waarvan 2.303 fte ambtelijk personeel. Onder andere om pieken en dalen in het werkaanbod op te vangen worden onder andere uitzendkrachten en dierenartsen ingehuurd (practitioners) bij werkzaamheden voor derden. De gemiddelde totale ambtelijke personeelskosten in 2015 zijn € 76.718 per fte. De loonkosten per ambtelijke fte worden geraamd op € 70.900. De gemiddelde kosten voor niet-ambtelijk personeel zijn begroot op € 100.000 per fte. Het voor 2015 te hanteren percentage voor loonstijging is vooralsnog 0%.

Materiële kosten

De materiële kosten bestaan onder andere uit de ICT –, huisvestingskosten en overige kosten. Voor Shared Service Organisaties (SSO) is € 38,6 mln aan kosten begroot. Dit betreft de bijdrage aan DICTU in het kader van ICT (€ 27,1 mln), huurkosten voor kantoorpanden en laboratoria aan de RGD (€ 11,4 mln) en bijdragen aan het Expertise Centrum P&O (€ 0,1 mln). De NVWA heeft geen panden in eigendom, maar huurt deze van de Rijksgebouwendienst.

Rentelasten

De rentelasten vloeien voort uit rente- en aflossingsdragend vermogen waarvan het rentepercentage varieert tussen de 0,54% en 4,51%.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten voor materiële en immateriële activa bedragen respectievelijk € 6,6 en € 5,2 mln.

De materiële vaste activa worden lineair afgeschreven waarbij de afschrijvingstermijn van de verschillende klassen liggen tussen 4 en 10 jaar. De immateriële vaste activa hebben een afschrijvingstermijn van 4 jaar.

Dotaties aan voorzieningen

Dotaties aan voorzieningen betreft de dotatie aan de voorziening claims, geschillen en rechtsgedingen.

Saldo van baten en lasten

Door gewijzigde (markt)omstandigheden en inzichten is sprake van uitstel of afstel van de voorgenomen afkoop van panden. Als gevolg hiervan dalen de huisvestingskosten in 2015 niet. Het saldo van baten en lasten wordt daardoor negatief. Door de verwachte afkoop van een pand in 2015 zal het negatieve saldo in 2016 worden verkleind. Op langere termijn (vanaf 2020) zullen deze kosten naar verwachting verder afnemen.

De extra huisvestingskosten worden, via het eigen vermogen van de NVWA, gedekt uit de middelen die aan de NVWA voor afkoop ter beschikking zijn gesteld. Deze middelen zijn toereikend om het voorziene meerjarige tekort te dekken.

Kasstroomoverzicht over het jaar 2015

Bedragen x € 1.000
   

2013

Stand Slotwet

2014

Begroting (stand 1e suppletoire begroting 2014)

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Rekening courant RHB 1 januari 2014 + depositorekeningen

39.097

58.414

41.942

18.791

18.574

23.716

27.559

2.

Totaal operationele kasstroom

7.798

– 6.779

– 441

14.113

16.867

18.128

17.092

–/– totaal investeringen

– 10.334

– 17.807

– 28.730

– 18.226

– 24.682

– 12.926

– 15.402

+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen

2.387

2.000

1.600

1.360

3.551

2.140

3.076

3.

Totaal investeringskasstroom

– 7.947

– 15.807

– 27.130

– 16.866

– 21.131

– 10.786

– 12.326

–/– eenmalige uitkering aan moederdepartement

             

+/+ eenmalige storting door moederdepartement

18.000

           

–/– aflossingen op leningen

– 10.612

– 9.940

– 11.530

– 12.356

– 15.276

– 16.425

– 16.903

+/+ beroep op leenfaciliteit

12.078

16.054

15.950

14.891

24.682

12.926

15.402

4.

Totaal financieringskasstroom

19.466

6.114

4.420

2.535

9.406

– 3.499

– 1.501

5.

Rekening courant RHB 31 december 2014 + stand depositorekeningen (=1+2+3+4)

58.414

41.942

18.791

18.574

23.716

27.559

30.824

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom 2015 bestaat uit de som van het saldo van baten en lasten (– € 2,1 mln), de afschrijvingslasten (€ 11,2 mln) en uitgaven ten laste van de voorziening laboratoria in verband met de verwachte afkoop van het laboratorium Eindhoven (– € 9,5 mln).

Investeringskasstroom

Materiële activa

Naast een geringe uitbreiding van het aantal dienstauto’s als gevolg van het plan van aanpak is voor vervanging van de dienstauto’s een investeringsbedrag nodig van € 6,1 mln. De restwaarden van de ingeleverde dienstauto’s geven de bedragen van de desinvesteringen weer.

De investeringen in aanpassingen gebouwen, laboratorium- en kantoorinventaris en controleapparatuur betreffen € 3,4 mln.

Immateriële activa

De NVWA is in 2014 gestart met de kennis en vaardigheden uit te bouwen en de onderliggende processen en de informatiearchitectuur te implementeren. Hiermee samenhangend is in 2015 een aanzienlijke investering in ICT begroot die voor een belangrijk deel samenhangt met het plan van aanpak NVWA.

Financieringskasstroom

De financieringskasstroom geeft het saldo weer van de benodigde leningen en de aflossing op de lopende leningen. Van de ruim € 28 mln aan investeringen in 2015 wordt bijna € 16 mln gefinancierd uit leningen en circa € 12 mln uit eigen middelen.

Overzicht doelmatigheidsindicatoren

 

2013 Slotwet

2014 Vastgestelde begroting

2015

2016

2017

2018

2019

Gemiddelde Kostprijs (€/uur)

94,13

95,00

95,60

95,60

95,60

95,60

95,60

Tarieven

             

Index in reële termen t.o.v. 2012 (2012 = 100)

100,06

100

101,6

101,6

101,6

101,6

101,6

Omzet per productgroep (x € mln)

             

Toezicht

149,4

142,4

166,3

163,5

160,0

158,4

158,4

Advies en Vertegenwoordiging

7,6

8,8

10,7

10,4

10,0

9,8

9,8

Klantinteractie en dienstverlening

20,9

19,9

23,7

23,4

23,0

22,9

22,9

Inlichtingen en opsporing

11,8

12,3

14,0

13,5

12,9

12,7

12,7

Incident en crisismanagement

5,2

4,5

4,3

4,2

4,0

4,0

4,0

Laboratoriumonderzoek

16,5

21,5

21,0

20,8

20,6

20,5

20,5

Kennis en expertise

9,2

10,2

9,5

9,3

9,2

9,1

9,1

Communicatie

1,3

1,3

1,8

1,7

1,7

1,7

1,7

FTE

             

Aantal FTE (excl. externe inhuur)

2.163

2.181

2.303

2.241

2.200

2.221

2.230

Verhouding FTE direct/indirect (excl externe inhuur)

1.733/430

1.760/421

1.849/454

1.800/441

1.767/433

1.783/437

1.791/439

Personeelskosten per fte

70.143

70.000

70.900

70.900

70.900

70.900

70.900

Saldo van baten en lasten

             

Saldo van baten en lasten als % van de totale baten

0,24%

0,00%

– 0,8%

– 0,2%

– 0,2%

– 0,3%

– 0,3%

Kwaliteit

             

Afhandelsnelheid informatieverzoeken, klachten en meldingen

64%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

Tijdig betaalde facturen (< 30 dagen).

nvt

nvt

90%

90%

90%

90%

90%

Toelichting

De inschatting van de kostprijsontwikkeling is lastig te maken, vanwege mogelijke tegengestelde factoren. Behalve de effecten van het plan van aanpak, zoals het programma Keuring en Toezicht, is ook de ontwikkeling van het prijspeil onzeker. De omzet van producten stijgt aanzienlijk ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting, onder meer door het plan van aanpak. In de jaren daarna wordt een daling zichtbaar door een afname van met name de beschikbare EZ-budgetten, onder andere in verband met taakstellingen Rutte II. Deze daling vertaalt zich in een daling van de fte’s. De NVWA wil snel blijven reageren naar aanleiding van verzoeken, klachten en meldingen en wil 95% binnen de behandeltermijn van 6 weken afhandelen.

Het is van belang dat de overheid facturen op tijd betaalt. De NVWA streeft ernaar dat minimaal 90% van de facturen binnen een periode van 30 dagen wordt betaald.