Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

5.5 Moties en toezeggingen

1. Minister

1.1 Stand van zaken aangenomen moties Tweede Kamer over afgelopen parlementaire jaar

Indiener(s)

Omschrijving van de motie

Vindplaats en

datum

Stand van Zaken

Dik-Faber, R.K. (CU)

Verzoekt de regering, samen met genoemde instanties te onderzoeken wat een sociaal- en verkeersveilig lichtniveau is zodat genoemde normen en richtlijnen kunnen worden aangepast om lichtvervuiling tegen te gaan en de Kamer te informeren over de onderzoeksresultaten en de vertaling daarvan in aangepaste normen.

33 043, nr. 19

5-11-2013

Onderhanden.

Onder de noemer «Duurzame ver-lichtingstafel» worden bijeen-komsten georgani-seerd op bestuur-lijk en ambtelijk niveau. Eén van de onderwerpen afgelopen jaar was ook lichtvervuiling, met medewer-king van het RIVM, waar exper-tise is op het vlak van bio-ritme verstoring door overmatige ver-lichting in de steden en het effect daarvan op mensen.

Recent is deze verlichtingtafel onder het Energie-programma «Energie» van de VNG tbv uitvoe-ring Energieakkoord geplaatst incl de ondersteuning vanuit RWS.

Veldhoven, S. van (D66)

Verzoekt de regering, in navolging van de Biobased Accelerator, in samenwerking met kennisinstellingen en bedrijfsleven te komen tot een «Circular Economy Accelerator» als basis voor de versterking van de circulaire economie, waar het kabinet naar streeft; Verzoekt de regering tevens, bij de inrichting in ieder geval aandacht te besteden aan precompetitief onderzoek, ondersteuning bij het sluiten van ketens en het identificeren van belemmerende regelgeving.

33 043, nr. 20

5-11-2013

Onderhanden.

De Accelerator moet uiterlijk einde van het jaar draaiende zijn.

Gerven, drs. H.P.J. van (SP)

Smaling, E.M.A. (SP)

Verzoekt de regering, in haar normerings- en beprijzingsgedrag deze tak van sport in de volle breedte te koesteren.

33 043, nr. 23

5-11-2013

Onderhanden.

Mulder, Agnes H. (CDA)

Verzoekt de Minister van Economische Zaken om, de regierol te pakken en te komen tot afgestemd inkoopbeleid van de diverse inkoopafdelingen van het Rijk, waarin innovatieve producten en diensten van het MKB ook een rol krijgen.

33 750-XIII, nr. 36

7-11-2013

Met het programma «inkoop innovatie urgent» vervult EZ de regierol voor en met alle overheden. In het programma «inkoop innovatie urgent» ondersteunt EZ de rijksoverheid en andere overheden en stimuleert hen om te leren van elkaars ervaringen. In de uitvoering van het programma «inkoop innovatie urgent» ligt het accent op het «doen»: concrete projecten ondersteunen en laten zien dat met innovaties goede resultaten geboekt kunnen worden. Deze resultaten en concrete instrumenten worden online en in netwerkbijeen-komsten ontsloten. Na het zomerreces wordt de Tweede Kamer nader geïnformeerd.

Lucas, ir. A.W. (VVD)

Verzoekt de regering, uiterlijk in het voorjaar van 2014 met concrete beleidsvoorstellen te komen die het vestigings- en ondernemingsklimaat voor startups verbeteren; Verzoekt te regering tevens, de langetermijnvoorstellen uit de Agenda StartupNL door te rekenen en de Kamer hierover te informeren.

33 750-XIII, nr. 17

7-11-2013

Voldaan.

De Tweede Kamer is op 17-3-2014 geïnformeerd. (Kamerstuknr. 31 311 nr. 104.)

De doorrekening van (fiscale) voorstellen volgt in oktober.

Özturk, S. (PvdA)

Verzoekt de Minister, de mogelijkheden te onderzoeken om de verdere uitrol van dit initiatief over de andere tientallen branches in de ambachtssector tijdelijk te ondersteunen; Verzoekt de Minister tevens, daarbij in overleg te gaan met de ministers van OCW en SZW en daarbij te bezien of een kenniscentrum kan worden ondersteund vanuit de sectorplannen en daarover aan de Kamer te rapporteren voor het einde van het jaar.

33 750-XIII, nr. 24

7-11-2013

De Tweede Kamer is op 22-01-2014 per brief geïnformeerd. (Kamerstuknr. 33 750-XIII, nr. 109.)

Özturk, S. (PvdA)

Verzoekt de regering om een onderzoek te laten uitvoeren naar de meest recente cijfers op het gebied van bedrijfsovernames; Verzoekt de regering tevens, aan de hand daarvan een kwantificeerbare doelstelling te formuleren, met het doel om het verlies veroorzaakt door mislukte bedrijfsovernames binnen een aantal jaren substantieel te reduceren.

33 750-XIII, nr. 25

7-11-2013

Het onderzoek wordt op dit moment uitgevoerd. De resultaten worden in september 2014 verwacht. In oktober wordt de TK geïnformeerd.

Mulder, Agnes H. (CDA)

Verzoekt de regering om te monitoren en te bevorderen dat het mkb voldoende toegang heeft tot de TKI-regeling.

33 750-XIII, nr. 27

7-11-2013

In de brief van

17-03-2014 (31 311, nr. 104) «Ambitieus Ondernemerschap, Een agenda voor startups en groeiers» is de Tweede Kamer geïnformeerd over de wijze waarop het Kabinet de toegang van het MKB tot de TKI-regeling bevordert.

Over het onderdeel motie inzake monitoring zal de Tweede Kamer in het najaar worden geïnformeerd.

Verhoeven, K. (D66)

Verzoekt de regering, in overleg met kennisinstellingen, adviesraden en de topteams sectoroverstijgende en specifieke kansen te benoemen om Nederlandse bedrijven nog beter internationaal te kunnen positioneren.

33 750-XIII, nr. 28

7-11-2013

Onderhanden.

De Tweede Kamer zal in de Voortgangsrappor-tage bedrijvenbeleid hierover geïnformeerd worden.

Verhoeven, K. (D66)

Verzoekt de regering, het Planbureau voor de Leefomgeving te vragen om een analyse te maken van de huidige staat van het leefklimaat, het vestigingsklimaat, de economische structuur en het voorzieningenniveau van onze binnensteden en daarbij zowel te kijken naar toekomstige kansen als belemmerende factoren en regelgeving.

33 750-XIII, nr. 29

7-11-2013

Onderhanden.

De Tweede Kamer zal in het najaar van 2014 hierover geïnformeerd worden.

Ziengs, E. (VVD)

Schouten, C.J. (CU)

Verzoekt de regering, in gesprek te gaan met de VNG over het nemen van extra maatregelen om het betaalgedrag van overheidsdiensten en gemeenten te verbeteren, waarbij gedacht kan worden aan een goed werkend meldpunt voor ondernemers om te late betalingen te melden en/of het opstellen van een openbare zwarte lijst van overheidsdiensten en gemeenten; Verzoekt de regering tevens, de Kamer hierover in het voorjaar 2014 te informeren.

33 750-XIII, nr. 31

7-11-2013

De Tweede Kamer is op 4-7-2014 geïnformeerd. (Kamerstuknr. 33 750-VII, nr. 66.)

In oktober volgt brief over nadere uitwerking.

In 2015 is de implementatie van monitor betaalter-mijnen gepland.

Ouwehand, E. (PvdD)

Verzoekt de regering, bij de topsector Life Sciences & Health de mogelijkheden te verkennen om de ontwikkeling van testtrajecten zonder dierproeven verder te bevorderen, en de Kamer hierover te informeren in het toegezegde plan van aanpak dierproeven.

33 750-XIII, nr. 35

7-11-2013

Voldaan.

De Tweede Kamer is op 28-2-2014 per brief geïnformeerd.

(Kamerstuknr. 32 336, nr. 27.)

Lucas, ir. A.W. (VVD)

Verzoekt de regering de werkwijze van Marin, Deltares en NLR, waarbij terughoudend wordt omgegaan met het aanvragen van patenten en heldere afspraken worden gemaakt met de betrokken private partijen, als uitgangspunt te nemen bij de uniformering en in zijn aanpak van oneerlijke concurrentie door publieke kennisinstituten binnen het topsectorenbeleid.

32 637, nr. 96

5-12-2013

Voldaan.

De Tweede Kamer is op 6-3-2014 per brief geïnformeerd. (Kamerstuknr. 32 637, nr. 123 en op 2-7-2014 met met Kamerstuknr. 32 637, nr. 146.)

Sjoerdsma, S.W. (D66)

Verzoekt de regering, ervoor zorg te dragen dat bedrijven rijksbreed enkel in aanmerking komen voor overheidssteun indien zij handelen conform de OESO-richtlijnen.

26 485, nr. 171

17-12-2013

Onderhanden.

Voordewind, drs. J.S. (CU)

Verzoekt de regering, de financiële sector expliciet op te nemen in het mvo-risicosectorenbeleid om duurzaamheid en transparantie in deze sector te bevorderen.

26 485, nr. 170

17-12-2013

De financiële sector is één van de dertien sectoren die nu nog onderdeel uitmaken van de Sector Risico Analyse (SRA). In september zal de Tweede Kamer nader worden ge-ïnformeerd middels de voortgangsrap-portage van MBH&OS Ploumen en MEZ Kamp.

Sjoerdsma, S.W. (D66)

Verzoekt de regering om, te onderzoeken hoe het Nederlands beleid op intellectueel eigendom minder beperkend kan zijn voor de innovatie-stroom naar ontwikkelingslanden en de Kamer daarover in een brief te informeren.

33750 XVII, nr.

33

28-11-2013

Voldaan.

De Tweede Kamer is op 8-7-2014 per brief geïnformeerd. (Kamerstuknr. 32 606, nr. 147.)

Schouten, C.J. (CU)

Verzoekt de regering een visie te ontwikkelen voor Noord-Nederland om werkgelegenheid te behouden en de economie te versterken, met bijzondere aandacht voor de industriesector.

32 637, nr. 111

23-01-2014

Voldaan.

De Tweede Kamer is op 17-3-2014 per brief geïnformeerd. (Kamerstuknr. 32 637, nr. 124.)

Aan de motie is uitvoering gegeven door instelling van de werkgroep Rein Willems en het actieplan dat deze werkgroep heeft opgeleverd. Het Rijk heeft 40 mln. € bijgedragen ter ondersteuning van dit plan.

Dekken, T.R. van (PvdA)

Dijkgraaf, prof. dr. E. (SGP)

Leegte, R.W. (VVD)

Schouten, C.J. (CU)

Mulder, Agnes H. (CDA)

Verzoekt de regering, om in overleg met de regio te gaan om alles nog eens goed tegen het licht te houden en de Kamer over de voortgang te rapporteren.

32 637, nr. 114

23-01-2014

Voldaan.

De Tweede Kamer is op 17-3-2014 per brief geïnformeerd. (Kamerstuknr. 32 637, nr. 124.)

Gerven, drs. H.P.J. van (SP)

Verzoekt de regering, aan te dringen op een spoedige rapportage over de biotechnologierichtlijn; Verzoekt de regering, in een vroeg stadium in Europa volledige kwekersvrijstelling te bepleiten.

27 428, nr. 273

27-05-2014

Voor 1 oktober zal de Tweede Kamer per brief worden geïnformeerd.

Mulder, Agnes H. (CDA)

Verzoekt de regering om bij nieuwe wet- en regelgeving het «Think Small First»-principe toe te passen, door artikel 36 van de richtlijn 2013/34/EU geregelde vrijstellingen van verplichtingen voor micro-ondernemingen redelijkerwijs te benutten en deze zo spoedig mogelijk te implementeren.

32 637, nr. 145

17-06-2014

Onderhanden.

Vries, Aukje de (VVD)

Verzoekt de regering, een aantrekkelijke digitale toegangspoort te creëren om innovatieve start-ups uit het buitenland te enthousiasmeren om aan de slag te gaan in Nederland.

32 637, nr. 143

17-06-2014

Onderhanden.

In het najaar zal de Tweede Kamer middels de Voort-gangsrapportage bedrijvenbeleid hierover geïnfor-meerd worden.

Ziengs, E. (VVD)

Vos, Jan C. (PvdA)

Verzoekt de regering, dit investeringsmodel nader te bezien, en daarbij de mogelijkheid te onderzoeken om in Nederland te komen tot vergelijkbare incubatorfondsen, waarbij elke topsector tenminste één incubator krijgt, in combinatie met een VC fund.

33 930-XIII-18

26-06-2014

Onderhanden.

De Tweede Kamer wordt geïnformeerd in de begroting 2015.

Mulder, Agnes H. (CDA)

Verzoekt de regering om, een bijdrage te leveren aan economische structuurversterking in regio's met een hoge werkloosheid door innovatie-projecten in het mkb te stimuleren met behulp van de MIT-regeling, en hierbij samen op te trekken met de betreffende provincies.

33 930-XIII-19

25-06-2014

Onderhanden.

De Tweede Kamer wordt geïnformeerd in de begroting 2015 en in de Voortgangs-

rapportage Bedrijvenbeleid (najaar 2014).

Slob, drs A. (CU)

Samsom, ir. D.M. (PvdA)

Verzoekt de regering, waar op initiatief van de regio gewerkt wordt aan structurele versterkingen van de economie, daar waar mogelijk bij te dragen aan actieplannen om innovaties te stimuleren met behulp van rijksbeleid.

27 406, nr. 214

24-06-2014

Tweede Kamer wordt geïnformeerd in de begroting 2015 en in de Voortgangs-

Rapportage Bedrijvenbeleid (najaar 2014).

Vos, Jan C. (PvdA)

Verzoekt de Minister, bij de uitwerking van het energieakkoord de opwekking van decentrale energie zo ruimhartig mogelijk vorm te geven.

30 196, nr. 213

2-10-2013

Voldaan.

De Tweede Kamer is op 8-11-2013 per brief geïnformeerd. (Kamerstuknr. 30 196, nr. 222.)

Vos, Jan C. (PvdA)

Verzoekt de regering om in kaart te brengen welke mogelijkheden er zijn om, al dan niet in samenwerking met buurlanden, in deze reservecapaciteit te voorzien en daarover aan de Kamer te rapporteren.

30 196, nr. 212

2-10-2013

Onderhanden.

De Tweede Kamer wordt hier na de zomer over geïnformeerd.

Gesthuizen, S.M.J.G. (SP)

Verzoekt de regering, onderzoek te doen naar de kosten die door TenderNed worden gemaakt, het budget van TenderNed te verlagen tot het bedrag dat strikt nodig is voor de uitvoering van de wettelijke taken en de daarmee samenhangende onderdelen van het basissysteem en met het vrijkomende bedrag initiatieven te ondersteunen die het aanbestedingsproces voor ondernemers vereenvoudigen met voorlichting.

33 750-XIII, nr. 100

7-11-2013

In opdracht van EZ doet de Audit Dienst Rijk onderzoek naar de kosten van TenderNed. Het resultaat zal kort na het zomerreces met een beleidsmatige appreciatie naar TK worden gezonden.

Liefde, B.C. de (VVD)

Verzoekt de regering, in 2014 voorstellen naar de Kamer te sturen om waar nodig wet- en regelgeving over onder andere telecommunicatie, media, privacy en auteursrecht te moderniseren.

33 750-XIII, nr. 18

7-11-2013

Verzamelwetsvoor-stel wijziging Telecommunicatie-wet wordt voor het einde van dit jaar bij de Tweede Kamer ingediend.

Verhoeven, K. (D66)

Verzoekt de regering, in Europa pal te staan voor de Nederlandse netneutraliteit.

33 750-XIII, nr. 30

7-11-2013

Voldaan.

De Tweede Kamer is geïnformeerd met: geannoteerde agenda Telecomraad: 21 501-33, nr. 448; Schriftelijk AO Nieuwe Commissie voorstellen: 22 112 nr. 1748 en Verslag Telecomraad: 21 501-33, nr. 453.

Ouwehand, E. (PvdD)

Tongeren, drs. L. van (GL)

Veldhoven, S. van (D66)

Dik-Faber, R.K. (CU)

Verzoekt de regering, een wijziging van de Mijnbouwwet voor te bereiden.

33 750-XIII, nr. 90

11-11-2013

Wijziging Mijnbouwwet is in voorbereiding, zie Handelingen plenair debat Schaliegas d.d. 5 juni 2014.

Vos, Jan C. (PvdA)

Verzoekt, de regering om een reactie op te stellen op het rapport van de Commissie Meijer en dit samen met de elf onderzoeken over gaswinning naar de Kamer te sturen.

33 750-XIII, nr. 101

11-11-2013

Voldaan.

De Tweede Kamer is op 17-1-2014 per brief geïnformeerd. (Kamerstuk 33 529, nr. 28.)

Vos, Mei Li (PvdA)

Verzoekt de regering, bij een volgende wijziging van de Mededingingswet te bepalen hoe er omgegaan moet worden met fusies van kleinere pensioenfondsen en een goede drempel te zoeken.

33 622, nr. 17

12-12-2013

Aanpassing drempel wordt meegenomen in wetsvoorstel boetebepalingen ACM. Minister heeft Tweede Kamer hierover geinfor-meerd tijdens AO Marktwerking Mededinging, Staatssteun d.d. 19/6 jl.

Ouwehand, E. (PvdD)

Jansen, ir. P.F.C. (SP)

Tongeren, drs. L. van (GL)

Veldhoven, S. van (D66)

Dik-Faber, R.K. (CU)

Klein, N.P.M. (50PLUS/KLEIN)

Klever, R.J. (PVV)

Mulder, Agnes H. (CDA)

Vos, Jan C. (PvdA)

Verzoekt de regering, in de beoordeling van toekomstige winningsplannen voor gas veiligheid als primair criterium te hanteren; Verzoekt de regering, zorg te dragen voor het centraal stellen van de veiligheidsrisico’s in de productiefilosofie van de NAM, zoals aanbevolen door SodM.

33 529, nr. 34

5-02-2014

Onderhanden.

In Tweede Kamer brief van 6-5-2014

(33 529, nr. 58) is aangegeven hoe uitvoering wordt gegeven aan deze motie.

Ouwehand, E. (PvdD)

Jansen, ir. P.F.C. (SP)

Dekken, T.R. van (PvdA)

Tongeren, drs. L. van (GL)

Veldhoven, S. van (D66)

Mulder, Agnes H. (CDA)

Vos, Jan C. (PvdA)

Verzoekt de regering, te bevorderen dat in de regio zo veel mogelijk mensen worden opgeleid in het aardbevingsbestendig bouwen, zodat zij ook snel kunnen worden ingezet bij het verstevigen en repareren van gebouwen en huizen.

33 529, nr. 35

5-02-2014

Onderhanden.

In Tweede Kamer brief van 6-5-2014

(33 529, nr. 58) is aangegeven hoe uitvoering wordt gegeven aan deze motie.

Tongeren, drs. L. van (GL)

Vos, Jan C. (PvdA)

Verzoekt de regering, de functie van deze raadsheer met ombudsfunctie in de regio te versterken.

33 529, nr. 36

5-02-2014

Onderhanden.

In Tweede Kamer brief van 6-5-2014

(33 529, nr. 58) is aangegeven hoe uitvoering wordt gegeven aan deze motie.

Ouwehand, E. (PvdD)

Jansen, ir. P.F.C. (SP)

Dijkgraaf, prof. dr. E. (SGP)

Tongeren, drs. L. van (GL)

Veldhoven, S. van (D66)

Leegte, R.W. (VVD)

Dik-Faber, R.K. (CU)

Klein, N.P.M. (50PLUS/KLEIN)

Mulder, Agnes H. (CDA)

Vos, Jan C. (PvdA)

Verzoekt de regering, onverminderd het belang van de overige sporen, de afspraken over langjarige continuering met de regio voor spoor 4 te concretiseren, waarbij voor de eerste tien jaar een concreet plan wordt uitgewerkt (inclusief financieel kader), gericht op toekomstvaste werkgelegenheid, waarbij na vijf jaar een evaluatie plaatsvindt.

33 529, nr. 40

5-02-2014

Onderhanden.

In Tweede Kamer brief van 6-5-2014

(33 529, nr. 58) is aangegeven hoe uitvoering wordt gegeven aan deze motie.

Veldhoven, S. van (D66)

Vos, Jan C. (PvdA)

Verzoekt de regering, in overleg met de regio te komen tot een dergelijke aanpak.

33 529, nr. 41

5-02-2014

Uitvoeringsorganisa-tie wordt aanspreek-punt, stand van zaken aangegeven in brief met Kamerstuknr. 33 529, nr. 58. De Tweede Kamer wordt na zomer nader geïnformeerd.

Dijkgraaf, prof. dr. E. (SGP)

Veldhoven, S. van (D66)

Leegte, R.W. (VVD)

Dik-Faber, R.K. (CU)

Vos, Jan C. (PvdA)

Verzoekt de regering, te onderzoeken welke maatregelen de komende jaren genomen kunnen worden ter voorbereiding op een eventueel besluit over drie jaar tot drastische vermindering van aardgaswinning, indien de veiligheidssituatie daartoe aanleiding geeft; Verzoekt de regering tevens, de mogelijkheid open te houden dat naar aanleiding van de straks te ontvangen contra-expertise van de Onderzoeksraad Voor Veiligheid en de gegevens die de komende maanden en jaren uit de monitoring en nader onderzoek van het veld komen, het huidige besluit tussentijds wordt bijgesteld.

33 529, nr. 48

5-02-2014

De Tweede Kamer wordt hier kort na de zomer over geïnformeerd.

Ouwehand, E. (PvdD)

Jansen, ir. P.F.C. (SP)

Dijkgraaf, prof. dr. E. (SGP)

Tongeren, drs. L. van (GL)

Veldhoven, S. van (D66)

Leegte, R.W. (VVD)

Dik-Faber, R.K. (CU)

Klein, N.P.M. (50PLUS/KLEIN)

Klever, R.J. (PVV)

Mulder, Agnes H. (CDA)

Vos, Jan C. (PvdA)

Verzoekt de regering, in overleg met betrokken overheden werk te maken van versnelling van de vergunningprocedures voor het aardbevingsbestendig maken van gebouwen, door te bezien waar belemmeringen in regelgeving hiervoor, desnoods tijdelijk, weggenomen zouden moeten worden.

33 529, nr. 51

5-02-2014

De Tweede Kamer is per brief van

6-5-2014

(Kamerstuknr. 33 529, nr. 58) geïnformeerd over hoe uitvoering wordt gegeven aan de motie.

Klein, N.P.M. (50PLUS/KLEIN)

Vos, Jan C. (PvdA)

Verzoekt de regering, bij het maken van een regeling voor schrijnende gevallen ook de problematiek van oudere ondernemers en bedrijfsbeëindiging te betrekken.

33 529, nr. 56

5-02-2014

De Tweede Kamer is per brief van

6-5-2014 (Kamerstuknr. 33 529, nr. 58) geïnformeerd over hoe uitvoering wordt gegeven aan de motie.

Liefde, B.C. de (VVD)

Mulder, Agnes H. (CDA)

Oosenbrug, R.F.A. (PvdA)

Verzoekt de regering, de overstapmogelijkheden voor kleine ondernemers gelijk te trekken met die van consumenten, onder andere door aanpassing van artikel 7.2a van de Telecommunicatiewet; Verzoekt de regering tevens, te bevorderen dat kleine ondernemers van hetzelfde overstapproces gebruik kunnen maken als consumenten.

24 095, nr. 363

12-02-2014

De Tweede Kamer is per brief van 3-7-2014 (Kamerstuknr.

26 643, nr. 319) geïnformeerd over hoe uitvoering wordt gegeven aan deze motie.

Mulder, Agnes H. (CDA)

Oosenbrug, R.F.A. (PvdA)

Verzoekt de regering om, de faciliterende rol met betrekking tot snel internet op te pakken en voor het kerstreces de reële dekking en de knelpunten in beeld te brengen.

24 095, nr. 364

12-02-2014

De Tweede Kamer is per brief d.d. 8-7-2014 geïnformeerd over aanleg breedband in krimp- en plattelandsgebieden en wordt voor het end van het haar geïnformeerd over de omvang van gebieden zonder snel internet en wat mobiele dekking d.m.v. 4G in die gebieden kan betekenen.

Tongeren, drs. L. van (GL)

Veldhoven, S. van (D66)

Dik-Faber, R.K. (CU)

Verzoekt de regering na te gaan of er betrouwbare onderzoeken zijn uitgevoerd naar de invloed van een toename van het aandeel hernieuwbare energie en energiebesparing op de effectiviteit van het ETS-systeem en zo ja, deze met een begeleidende Kablnetsbrief te sturen naar de Kamer, Verzoekt de regering bij, als dergelijke onderzoeken er niet zijn, zelf een onafhankelijk onderzoek uit te laten voeren naar de invloed van een toename van hernieuwbare energie en energiebesparing op de effectiviteit van het ETSsysteemen de Kamer daarover te informeren vóór Prinsjesdag.

33 858, nr. 8

20-02-2014

Voor Prinsjesdag naar de Tweede Kamer.

Vos, Jan C. (PvdA)

Verzoekt de regering, in het onderzoek naar de gevolgen voor een bindende doelstelling zowel naar de voordelen als naar de nadelen te kijken en de Kamer daarover te rapporteren; Verzoekt de regering tevens om, totdat de uitkomsten van de onderzoeken met de Kamer zijn besproken, zich in EU-verband niet actief te verzetten tegen een bindende doelstelling voor duurzame energie, of zich in te zetten voor een enkelvoudige doelstelling en te handelen in de geest van het Nederlandse energieakkoord, waarin duurzame energie een belangrijke separate bindende doelstelling is.

33 858, nr. 10

20-02-2014

Voor Prinsjesdag naar de Tweede Kamer.

Tongeren, drs. L. van (GL)

Veldhoven, S. van (D66)

Dik-Faber, R.K. (CU)

Verzoekt de regering, in de discussies in Europa in te zetten op een structurele oplossing, door bijvoorbeeld de naar achter geschoven rechten in het stabiliteitsmechanisme te laten vloeien, een sterkere jaarlijkse daling van het plafond, of door het laten vervallen van een deel van de rechten in het stabiliteitsmechanisme na verloop van tijd.

33 858, nr. 13

20-02-2014

Onderhanden. Conform de afspraken in het Energieakkoord zet het kabinet in de EU samen met de partners uit het Energieakkoord in op structurele versterking van het ETS. Daartoe pleit Nederland voor een hoger jaarlijks reductiepercentage van het ETS-plafond. Daarnaast pleit Nederland voor een systeem van gratis allocatie voor bedrijven die concurrentienadeel ondervinden als gevolg van het ETS ten opzichte van concurrenten buiten de EU (Carbon Leakage) op basis van werkelijk, recente productie. Als derde pleit Nederland voor harmonisatie op Europees niveau van de indirecte kostencompensatie voor de hoge elektriciteitskosten als gevolg van het ETS.

Rouwe, S. de (CDA)

Mulder, Agnes H. (CDA)

Verzoekt de regering om, de voor- en nadelen te onderzoeken van het eventueel verlengen of opheffen van deze verjaringstermijn en daarover de Kamer voor 1 juni 2014 te informeren.

29 023, nr. 157

6-03-2014

Voldaan.

De Tweede Kamer is op 20-06-2014 per brief geïnformeerd (Kamerstuknr.

32 849, nr. 21.)

Jansen, ir. P.F.C. (SP)

Verzoekt de regering om, binnen een jaar een analyse als bedoeld te laten uitvoeren.

33 777, nr. 21

2-12-2013

Voldaan.

De Tweede Kamer is op 25-04-2014 geïnformeerd (Kamerstuknr.

29 023, nr. 166.)

Tongeren, drs. L. van (GL)

Veldhoven, S. van (D66)

Vos, Jan C. (PvdA)

Verzoekt de regering, de gevolgen van de wetgeving met betrekking tot de volumecorrectie uiterlijk vijf jaar na inwerkingtreding te evalueren en de Kamer hierover te informeren, Verzoekt de regering tevens, bij die evaluatie de voordelen van het stabiliseren door middel van vrijwillige vraagsturing te betrekken.

33 777, nr. 22

2-12-2013

Motie wordt betrokken bij evaluatie wet (2019).

Veldhoven, S. van (D66)

Leegte, R.W. (VVD)

Verzoekt de regering, in overleg te treden met onze buurlanden over een gemeenschappelijk referentiekader voor het vaststellen van een nettarief, om regionaal een gelijk speelveld te bieden aan producenten en afnemers van stroom.

33 777, nr. 15

2-12-2013

Het ministerie erkent het belang van een regionaal gelijk speelveld voor elektriciteit. Ten aanzien van net-tarieven is relevant dat de infrastruc-tuurverordening (het «infrapakket») een instrument heeft opgericht voor ver-deling van kosten voor interconnecties tussen lidstaten. Nederland benadrukt bij zijn buurlanden het belang van implementatie van de verordening. Nederland volgt ook nauw de harmoni-sering van delen van de netregulering via de ontwikkeling van Europese netcodes. Uw Kamer wordt in de herfst nader ge-ïnformeerd over de invulling van deze motie.

Jansen, ir. P.F.C. (SP)

Dik-Faber, R.K. (CU)

Litjens, P.J.M. (VVD)

Mulder, Agnes H. (CDA)

Vries, Albert A. de (PvdA)

Verzoekt, de regering, om de provincie Groningen, onder de voorwaarde dat deze haar taakstelling voor 2020 realiseert, de ruimte te bieden voor onderzoek naar en realisatie van een betere variant die meer draagvlak geniet en om de lopende RCR-procedure aan te houden totdat dit onderzoek is uitgevoerd.

33 612, nr. 27

24-04-2014

Voldaan.

De Tweede Kamer is op 20-05-2014 per brief geïnformeerd. (Kamerstuknr.

33 612, nr. 44.)

Dik-Faber, R.K. (CU)

Vries, Albert A. de (PvdA)

Verzoekt, de regering bij het windpark in de Drentse Veenkolonien de gebiedsvisie van de provincie als uitgangspunt te nemen mits de provincie garandeert dat de taakstelling voor 2020 wordt gerealiseerd.

33 612, nr. 28

24-04-2014

Voldaan.

De Tweede Kamer is op 20-05-2014 per brief geïnformeerd. (Kamerstuknr.

33 612, nr. 44.)

Jansen, ir. P.F.C. (SP)

Litjens, P.J.M. (VVD)

Vries, Albert A. de (PvdA)

Verzoekt de regering de voorbereidingen van het windpark Fryslân in het IJsselmeer vooralsnog te beperken tot een omvang van 250MW en daarbij te klezen voor het gedeelte van het plangebied dat het verst van de kust afligt; Verzoekt, de regering, onder de voorwaarde dat de provincie Fryslân garandeert dat de taakstelling voor 2020 wordt gehaald, ruimte te geven om op land het resterende deel van de Friese taakstelling te realiseren door middel van het initiatief van het comité Hou Friesland Mooi de Friese Milieufederatie en het platform Duurzaam Friesland.

33 612, nr. 29

24-04-2014

Voldaan.

De Tweede Kamer is op 20-05-2014 per brief geïnformeerd. (Kamerstuknr.

33 612, nr. 44.)

Jansen, ir. P.F.C. (SP)

Vries, Albert A. de (PvdA)

Verzoekt, de regering om initiatiefnemers binnen de gebruikelijke procedures te verplichten bij windprojecten vooraf inschattingen te laten maken door erkende taxatiebureaus over mogelijke planschade.

33 612, nr. 30

24-04-2014

Voldaan.

De Tweede Kamer is op 20-05-2014 per brief geïnformeerd. (Kamerstuknr.

33 612, nr. 44.)

Veldhoven, S. van (D66)

Dik-Faber, R.K. (CU)

Mulder, Agnes H. (CDA)

Vries, Albert A. de (PvdA)

Verzoekt de regering de regie te nemen in de totstandkoming van de gedragscode zoals neergelegd in het Energieakkoord en daarbij zowel de windsector en milieugroeperingen als omwonende, verenigd in de NLVOV, te betrekken, en als Rijk en Provincies deze code ook te ondertekenen.

33 612, nr. 31

24-04-2014

In Tweede Kamerbrief 33 612, nr. 44 d.d. 20-05-2014 is gemeld hoe hiermee wordt omgegaan. Planning is TK in sept. te informeren over gedragscode + kabinetsreactie.

Litjens, P.J.M. (VVD)

Vries, Albert A. de (PvdA)

Verzoekt de regering concrete alternatieven voor grote windmolenparken serieus een kans te geven, en de bevoegdheid voor de keuze van deze alternatieven bij de provincie te leggen.

33 612, nr. 37

24-04-2014

Voldaan.

De Tweede Kamer is op 20-05-2014 per brief geïnformeerd. (Kamerstuknr.

33 612, nr. 44.)

Veldhoven, S. van (D66)

Verhoeven, K. (D66)

Verzoekt de regering om bij de evaluatie van het Energieakkoord in 2016 ook de opgave van reservelocaties per provincie te betrekken.

33 612, nr. 43

24-04-2014

Wordt meegenomen bij evaluatie Energieakkoord in 2016.

Tongeren, drs. L. van (GL)

Servaes, M. (PvdA)

Verzoekt de regering, tijdens de komende EU-top te pleiten voor een Europees actieplan voor een gezamenlijk, ambitieus en duurzaam energiebeleid; Verzoekt de regering tevens, daarbij aan te sturen op spoedige voorstellen van de Europese Commissie en te streven naar politieke besluitvorming tijdens de Europese top van juni.

21 501-02, nr. 1356

13-03-2014

Voldaan.

De Tweede Kamer is op 17-06-2014 per brief geïnformeerd.

(Kamerstuknr. 21 501-33, nr. 491.)

Gerven, drs. H.P.J. van (SP)

Dekken, T.R. van (PvdA)

Verzoekt de regering, te bezien hoe bij de nieuwe beleidsregels voor de NMA (ACM) ook het aspect van «voordelen voor het dier» meegenomen kan worden en hierover binnen drie maanden te rapporteren aan de Kamer.

31 532, nr. 133

4-03-2014

Voldaan.

De Tweede Kamer is op 8-05-2014 per brief geïnformeerd.

(Kamerstuknr. 31 532, nr. 134.)

Vos, Jan C. (PvdA)

Verzoekt de Minister van Economische Zaken, te bezien in hoeverre innovatieve mkb-bedrijven nadeel ondervinden van oneigenlijke concurrentie van netbeheerders bij de uitrol van de slimme meter.

29 023, nr. 171

28-05-2014

Onderhanden.

Veldhoven, S. van (D66)

Verzoekt de regering, na sluiting van de inspraaktermijn voor de concept-notitie de Kamer te berichten over de uitkomsten en eventueel aan te geven op welke punten het onderzoek zal worden aangepast.

33 952, nr. 6

5-06-2014

Onderhanden.

Tongeren, drs. L. van (GL)

Veldhoven, S. van (D66)

Dik-Faber, R.K. (CU)

Mulder, Agnes H. (CDA)

Vos, Jan C. (PvdA)

Smaling, E.M.A. (SP)

Verzoekt de regering, bij de komende herziening van de Mijnbouwwet ook een rol voor decentrale overheden bij besluitvorming te overwegen; Verzoekt de regering tevens, bij de opstelfase van de Structuurvisies Ondergrond en Schaliegas ook decentrale overheden te betrekken.

33 952, nr. 7

5-06-2014

Onderhanden.

Jacobi, L. (PvdA)

Veldhoven, S. van (D66)

Mulder, Agnes H. (CDA)

Vos, Jan C. (PvdA)

Verzoekt de regering om, onaanvaardbare risico's ten aanzien van het grondwater uit te sluiten in de Structuurvisie Schaliegas en te onder-zoeken of de 1.000 meter-grens deze risico's adequaat uitsluit.

33 952, nr. 11

5-06-2014

Onderhanden.

Liefde, B.C. de (VVD)

Vos, Jan C. (PvdA)

Verzoekt de regering in overleg met de telecomsector af te spreken hoe de wettelijke verplichting voor de papieren telefoongids zal worden uitgefaseerd, waarbij gekeken wordt naar de beschikbaarheid van nummerinformatie voor doelgroepen en het economische belang van de papieren gids voor ondernemers; Verzoekt de regering om de Kamer in de zomer van 2014 te informeren over de uitkomsten van het overleg en de te nemen stappen.

24 095, nr. 370

13-05-2014

Onderhanden.

Slob, drs A. (CU)

Samsom, ir. D.M. (PvdA)

Zijlstra, drs. H. (VVD)

Staaij, mr. C.G. van der (SGP)

Pechtold, drs. A. (D66)

Verzoekt de regering tevens om, uiterlijk op Prinsjesdag 2014 een voorstel te doen voor een Toekomstfonds, gericht op duurzame economische groei, mede gevoed door een deel van de gasbaten, dat zonder aantasting van de hoofdsom afkomstig uit gasbaten wordt ingezet voor de financiering van innovatieve mkb-ondernemingen en waarvan het rendement bestemd wordt voor (fundamenteel) onderzoek.

27 406, nr. 210 24-06-2014

Onderhanden.

Ojik, drs. A. van (GL)

Verzoekt de regering, in kaart te brengen wat de mogelijke effecten van toenemende automatisering zijn op de arbeidsmarkt en de Kamer hierover uiterlijk 2014 te informeren.

27 406, nr. 212 24-06-2014

Onderhanden.

Stand van zaken aangenomen moties Eerste Kamer over afgelopen parlementaire jaar

Indiener(s)

Omschrijving

Vindplaats en

datum

Stand van

Zaken

Terpstra, drs. G.H. (CDA)

Flierman, dr. A.H. (CDA)

Kuiper, prof. dr. R. (ChristenUnie)

Reuten, dr. G.A.T.M. (SP)

Thissen, C.P. (GroenLinks)

Vos, ir. M.B. (GroenLinks)

Ester, dr. P. (CU)

Verzoekt de regering om structureel plaats in te ruimen in het technologie- en innovatiebeleid voor reflectie op ethische vragen en Verzoekt de regering om het parlement daarover periodiek te informeren.

33  750 XIII, nr. E

18-03-2014

Reactie wordt waarschijnlijk opgenomen in de Voortgangsrapportage BB (Bedrijvenbeleid) die naar verwachting in oktober 2014 naar de TK gaat.

Linden, drs. P.R.H.M. van der (CDA)

Essers, prof. dr. P.H.J. (CDA)

Terpstra, drs. G.H. (CDA)

Flierman, dr. A.H. (CDA)

Franken, prof. dr. H. (CDA)

Ester, dr. P. (CU)

Postema, drs. A. (PvdA)

Roept de regering op de gereserveerde middelen als een toeslag op verkregen Europese financiering te verdelen.

33 750 XIII, nr. C

18-03-2014

Ism OCW wordt gewerkt aan de uitwerking van de regelingen voor cofinanciering en matching. Beantwoording motie naar verwachting na de zomer.

Strik, mr. drs. M.H.A. (GroenLinks)

Thissen, C.P. (GroenLinks)

Vos, ir. M.B. (GroenLinks)

Vlietstra, J.G. (PvdA)

Koning, drs. ir. A.L. (PvdA)

Verzoekt de regering de vrijstelling van energiebelasting van toepassing te laten zijn zoals nu verwoord in artikel 50, vijfde lid, onderdeel a, en niet de voorwaarde op te leggen dat de opwekking voor eigen «rekening en risico» van de verbruiker moet plaatsvinden om voor vrijstelling van energiebelasting in aanmerking te komen.

33 493 F

10-12-2013

Voldaan.

Afgedaan met Kamerstuk 33 493, G d.d. 14-2-2014

Openstaande toezeggingen aan de Tweede Kamer over afgelopen parlementaire jaar

Omschrijving van de toezegging

Vindplaats en datum

Stand van Zaken

In de memorie van toelichting bij het nieuwe cookiewetsvoorstel zal aandacht worden geschonken aan de mogelijkheid om ten aanzien van het plaatsen van cookies te werken met een Ja en een Nee knop. In overleg met de sector zal worden bekeken of er een gebruiksvriendelijk standaard format kan worden opgesteld voor de cookiemeldingen in het kader van de cookiebepaling.

AO E-privacy en stas V&J

10-09-2013

Voldaan.

De Tweede Kamer is op 31-3-2014 per brief geïnformeerd.

(Kamerstuknr. 33 902, nr. 4.)

De Minister heeft toegezegd het eerder toegezegde wetsvoorstel voor correctie van de nettarieven van de energie-intensieve industrie met maximaal 50% versneld te willen invoeren (per 1/1/2014 in plaats van 1/1/2015). Hij gaat daarbij nu uit van de mogelijkheid van een maximale correctie tot 90%, vergelijkbaar met de Duitse regeling. Hij gaat proberen het wetsvoorstel op zeer korte termijn bij de kamer te krijgen.

AO Aldel

18-09-2013

Wijziging van de Elektriciteitswet is in december 2013 aangenomen door de EK (wetsvoorstel volumencorrectie nettarieven).

Toegezegd een gesprek op gang te brengen tussen horecabrancheorganisaties in de biersector en bierbrouwers ten behoeve van het verbeteren van onderlinge relaties.

2de termijn AO Marktwerking en Mededinging

09-10-2013

De Tweede Kamer is op 22-1-2014 geïnformeerd, Kamerstuknr. 24 036, nr. 406, en op 6-6-2014, Kamerstuknr. 24 036, nr. 408.

Er zal nog een vervolgbespreking plaatsvinden. De Kamer zal daar in het najaar over geïnformeerd worden.

De Kamer ontvangt in november de visie op de telecommarkt, mede in relatie tot de Europese voorstellen en het beleid inzake AMS-IX.

AO ICT

10-10-2013

Voldaan.

De Tweede Kamer is op 23-12-2013 per brief geïnformeerd.

(Kamerstuknr, 26 643, nr. 300.)

Koopzondagen: informatie aan Eerste en Tweede Kamer verstrekken na uitsluitsel Raad voor Onroerende Zaken.

Begroting Economische Zaken (XIV) (onderdeel Economie en Innovatie)

05-11-2013

De Eerste Kamer is 17-3-2014 geïnformeerd, Kamerstuknr. 32 412, nr. K, en de Tweede Kamer met 32 412, nr. 20.

De Minister zegt toe om nav case KPN na te gaan welke lessen te trekken zijn en tot welke voorstellen tot verbetering in bijvoorbeeld procedures dit leidt.

Mondelinge vraag van het lid DE LIEFDE (VVD) over het bericht «Ministerie van Economische Zaken miste kennis bij KPN-overname» (Elsevier.nl, 9 november 2013)

12-11-2013

De Tweede Kamer is 10-06-2014 geïnformeerd, Kamerstuknr. 24 095, nr. 368.

TK informeren over de voortgang van de onderhandelingen (incl. tussentijdse resultaten, verslagen na afloop van VTE-raad etc.) over het principe van «two is not enough» in het kader van de verordening telecommarkt (pakket Kroes).

AO VTE-Telecom

04-12-2013

De Tweede Kamer is 16-12-2013 geïnformeerd, Kamerstuknr. 21 501-33, nr. 453.

23-5-2014 Kamerstuknr. 21 501-33, nr. 481.

5-6-2014 Kamerstuknr. 21 501-33, nr. 488 en 20-06-2014 Kamerstuknr. 21 501-33, nr. 492.

TK informeren over de voortgang van de onderhandelingen (incl. tussentijdse resultaten, verslagen na afloop van VTE-raad etc.) over het principe van netneutraliteit en de bepalingen ten aanzien van gespecialiseerde diensten in het kader van de verordening telecommarkt (pakket Kroes).

AO VTE-Telecom

04-12-2013

De Tweede Kamer is 16-12-2013 geïnformeerd, Kamerstuknr. 21 501-33, nr. 453.

23-5-2014 Kamerstuknr. 21 501-33, nr. 481.

5-6-2014 Kamerstuknr. 21 501-33, nr. 488 en 20-06-2014 Kamerstuknr. 21 501-33, nr. 492.

Kamer informeren over opties voor een schadefonds voor het geval een exploitant (schadeveroorzaker) failliet gaat.

Debat Groningen

05-02-2014

De Tweede Kamer is 20-6-2014 geïnformeerd, Kamerstuknr. 32 849, nr. 21.

In mei 2014 wordt de Kamer geïnformeerd over de kolenwinning in Zuid-Limburg en het fonds voor schrijnende gevallen. Daarbij wordt ook de verjaringstermijn en hoe daarmee om te gaan betrokken.

Verzamel AO Energie

18-02-2014

De Tweede Kamer is 20-6-2014 geïnformeerd, Kamerstuknr. 32 849, nr. 21.

De Minister van Economische Zaken heeft toegezegd om vóór de zomer de Kamer te informeren over de rol van TenneT bij het net op zee.

AO Windenergie op zee met Min. I&M

24-04-2014

De Tweede Kamer is 18-6-2014 geïnformeerd, Kamerstuknr. 31 510, nr. 49.

Voor het reces een brief naar de Kamer over het sluiten van de oude kolencentrales. Daarbij zal de Minister ook ingaan op de suggestie om de kolenbelasting niet af te schaffen maar op te schorten tot en met de duur van het Energieakkoord.

Verzamel AO Energie

26-06-2014

Voldaan.

De Kamer is op 3-7-2014 per brief geïnformeerd.

(Kamerstuknr. 30 196, nr. 252.)

De TK wordt begin/in mei geïnformeerd over de opzet van de Nederlandse Investerings Instelling (NII)

AO Ondernemen, regeldruk en MVO

20-03-2014

Voldaan.

De Tweede Kamer is op 22-05-2014 per brief geïnformeerd.

(Kamerstuknr. 33 746, nr. 6.)

De MP zal, vanuit zijn rol als toekomstcommissaris, bezien hoe het kabinet op een verstandige manier de vervolgacties voor het WRR-rapport inzichtelijk gemaakt kunnen voor de Kamer.

Debat WRR

24-06-2014

Onderhanden.

De Minister zal de opvatting van de TK (VVD fractie) betrekken bij zijn besluit over de vormgeving (BV/ NV etc.) van de NII.

AO Ned. Investeringsinstellingen

11-12-2013

Voldaan.

De Tweede Kamer is op 22-05-2014 per brief geïnformeerd.

(Kamerstuknr. 33 746, nr. 6.)

Het plan dat de kwartiermaker maakt ook voorleggen aan de ACM en vragen of daar nog opmerkingen bij zijn die voor kabinet en voor de Kamer van belang kunnen zijn.

AO Ned. Investeringsinstellingen

11-12-2013

Voldaan.

De Tweede Kamer is op 22-05-2014 per brief geïnformeerd.

(Kamerstuknr. 33 746, nr. 6.)

Met stas FIN in overleg treden over maximumtermijn voor teruggaaf BTW.

Begroting Economische Zaken (XIV) (onderdeel Economie en Innovatie)

05-11-2013

Voldaan.

De Tweede Kamer is op 17-3-2014 per brief geïnformeerd.

(Kamerstuknr. 31 311, nr. 104.)

De Minister zal het energieakkoord (uitwerking van pijler 10) betrekken bij de opzet van de NII.

AO Ned. Investeringsinstellingen

11-12-2013

Voldaan.

De Tweede Kamer is op 22-05-2014 per brief geïnformeerd.

(Kamerstuknr. 33 746, nr. 6.)

MEZ zal voor de begroting van Economische Zaken een groeiagenda opstellen waarbij het kabinet zal aangeven wat de specifieke mogelijkheden zijn in Nederland om in de toekomst ons inkomen te verdienen, hoe de Nederlanders en de Nederlandse bedrijven van betekenis kunnen zijn voor de wereld en wat de kracht en mogelijkheden zijn van Nederland, wat er uitgebouwd moet worden, wat er beter gedaan moet worden, welke initiatieven wij nu kunnen nemen en welke maatregelen het kabinet nu moet nemen om straks ook ons verdienvermogen op orde te hebben.

Debat WRR

24-06-2014

Met de begrotingsstukken is er een Groeibrief meegezonden.

Gezamenlijk met het wetsvoorstel informeert de Minister de Kamer over de «blauwdruk» (zie eerdere motie Geurts) t.a.v. de opheffing van PBO's.

VSO PBO's

06-03-2014

Voldaan.

De Tweede Kamer is op 4-4-2014 per brief geïnformeerd.

(Kamerstuknrs. 33 910, nrs. 2, 3 en 4)

De Minister zal, indien relevant, een kabinetsreactie geven op de commissie Soete die de economische effecten van wetenschap onderzoekt.

AO CPB

21-05-2013

Kabinetsreactie op KNAW rapport wordt op verzoek OCW onderdeel wetenschapsvisie die in oktober «14 aan TK wordt toegezonden.

Kijken naar de mogelijkheden om werkwijze van Biobased Business Accelerator te gebruiken voor circulaire economie.

AO Groene groei

09-10-2013

Voldaan.

De Tweede Kamer is op 16-6-2014 per brief geïnformeerd.

(Kamerstuknr. 33 043, nr. 32.)

In november informeren over de voortgang green deals (waaronder de audit).

AO Groene groei

09-10-2013

Voldaan.

De Tweede Kamer is op 15-11-2013 per brief geïnformeerd.

(Kamerstuknr. 33 043, nr. 26.)

Regeldruk gemeentes: De Minister komt in het voorjaar van 2014 terug op regeldruk die door gemeenten veroorzaakt wordt en zal de optie van lokale Actal functie bezien, na overleg met Actal en de VNG.

AO Ondernemen en regeldruk en MVO

09-10-2013

Voldaan.

De Tweede Kamer is op 18-6-2014 per brief geïnformeerd.

(Kamerstuknr. 29 362, nr. 235.)

Nasturen nadere verfijning van de cijfers zoals toegestuurd in de schriftelijke antwoorden mbt de verdeling van gelden voor MKB en grotere bedrijven, voor zover deze niet al in de rapportage over het bedrijfslevenbeleid staan.

Begroting Economische Zaken (XIV) (onderdeel Economie en Innovatie)

05-11-2013

Voldaan.

De Tweede Kamer is op 17-3-2014 per brief geïnformeerd.

(Kamerstuknr. 31 311, nr. 104, bijlage 2.)

Bekijken of zzp-ers hun zzp-status (kunnen) behouden als ze stagebegeleider worden.

Begroting Economische Zaken (XIV) (onderdeel Economie en Innovatie)

05-11-2013

Voldaan.

De kamer is op 23-5-2014 per brief geïnformeerd.

(Kamerstuknr. 29 544, nr. 526.)

Bekijken of bedrijfjes met S&O-verklaring dezelfde faciliteiten kunnen krijgen en bij dezelde kennisbronnen kunnen als studenten.

Begroting Economische Zaken (XIV) (onderdeel Economie en Innovatie)

05-11-2013

Voldaan.

De Tweede Kamer is op 17-3-2014 per brief geïnformeerd.

(Kamerstuknr. 31 311, nr. 104.)

Zie punt 20 en 18 in bijlage 1

Aanvulling punt 20: In de praktijk blijkt dat veel universiteitsbibliotheken via een lidmaatschap/ abonnement toegankelijk zijn. Ik zal nagaan of dit voor alle universiteit-en op een zelfde laagdrempelige wijze is geregeld.

Samen met BZK praten met VNG over tijdige betalingen door gemeenten

Begroting Economische Zaken (XIV) (onderdeel Economie en Innovatie)

05-11-2013

Voldaan.

De kamer is op 4-7-2014 per brief geïnformeerd.

(Kamerstuknr. 33 750-VII, nr. 66.)

Er komt vanaf 2015 een monitor betaaltermijnen. In oktober wordt de Tweede Kamer nader geïnformeerd.

In januari 2014 nadere uitwerking van vroege fase financiering (business angels en faciliteit die mogelijk via AgentschapNL gaat verlopen).

AO Bedrijfslevenbeleid

19-11-2013

Voldaan.

De Tweede Kamer is op 17-3-2014 per brief geïnformeerd.

(Kamerstuknr. 31 311, nr. 104 (Bijlage 2, pag. 3.)

Rapport Soete over de waarde van wetenschap: obv overleg tussen EZ, OCW, CPB en KNAW binnen 3 maanden een reactie van het kabinet.

AO Bedrijfslevenbeleid

19-11-2013

Overleg heeft plaatsgevonden op 23/5/2014. Wordt meegenomen in Visie Wetenschap van het Ministerie van OCW (okt/nov 2014).

HZ 2020/digitaal klankbordgroep voor het MKB: nog eens goed kijken hoe MKB-betrokkenheid loopt in de praktijk. Eventueel suggesties van mw. Mulder (digitaal klankbordgroep) overnemen.

AO Bedrijfslevenbeleid

19-11-2013

Voldaan.

De Tweede Kamer is op 17-3-2014 per brief geïnformeerd.

(Kamerstuknr. 31 311, nr. 104 (Bijlage 2, pag. 2).

Er is een nationale (digitale) klankbordgroep, waarin het MKB participeert, om de toegang van MKB tot Europese programma's te ondersteunen.

De Kamer zal voor het debat over de Europese Raad (gepland in tweede week december) de Defensie Industrie Strategie (DIS) ontvangen.

Nota overleg inzake nota over de toekomst van de krijgsmacht

06-11-2013

Voldaan.

De Tweede Kamer is op 13-12-2013 per brief geïnformeerd.

(Kamerstuknummer 31 125, nr. 20.)

De Functie van een bijzondere vertegenwoordiger ten behoeve van de Nederlandse industrie in het F35 project zal zo spoedig mogelijk (i.i.g. dit jaar) worden ingevuld.

Nota overleg inzake nota over de toekomst van de krijgsmacht

06-11-2013

Voldaan.

De Tweede Kamer is op 3-12-2013 per brief geïnformeerd.

(Kamerstuknummer 26 488, nr. 337.)

De TK krijgt de voortgangsrapportage regeldruk voor de zomer toegestuurd.

AO Ondernemen, regeldruk en MVO

20-03-2014

Voldaan.

De Tweede Kamer is op18-6-2014 per brief geïnformeerd.

(Kamerstuknr. 29 362, nr. 235.)

De TK wordt voor de zomer geïnformeerd over een aanvullend actieplan financiering voor (MKB) bedrijven en daarin wordt het rapport van DNB meegenomen.

AO Ondernemen, regeldruk en MVO

20-03-2014

Voldaan.

De Tweede Kamer is op 8-7-2014 per brief geïnformeerd.

(Kamerstuknr. 32 637, nr. 147.)

Voor het zomerreces nadere informatie over de openstelling van de SIS en EC-goedkeuring. MEZ zal snelheid betrachten bij openstelling en verkrijgen toestemming van EC.

AO BLB/Innovatie (Sociaal Ondernemerschap)

11-06-2014

Voldaan.

De Tweede Kamer is op 2-7-2014 per brief geïnformeerd.

(Kamerstuknr. 33 750-XIII, nr. 126.)

Openstaande toezeggingen aan de Eerste Kamer over afgelopen parlementaire jaar

Omschrijving van de toezegging

Vindplaats en datum

Stand van Zaken

De Minister zal de Eerste Kamer de adviezen van de eilandbesturen over de IJkwet BES toesturen

Debat IJkwet BES 2014

01-07-2014

De Eerste Kamer is 4-7-2014 geïnformeerd, Kamerstuknr. 33 884, nr. B.

De Minister van Financiën heeft toegezegd een aantal vragen schriftelijk te beantwoorden. EZ zal daarbij het voortouw nemen op een vraag over de lopende rekening, de voortgang van de administratieve lasten en een toelichting op bepaalde aspecten uit het Annual Growth Survey. De conceptantwoorden zullen op dinsdag 22 april aan u worden voorgelegd.

Europees Semester met MFIN en MEZ

15-04-2014

Voldaan

De Eerste Kamer is op 2-5-2014 geïnformeerd met Kamerstuknr. CVII, nr. E.

Minister heeft twee brieven aan de Kamer toegezegd. Ten eerste betreft dit een toelichting op het Integraal Afwegingskader (IAK) en de Markteffectentoets (MET). Ten tweede een toelichting op de werking van de Ministeriële Commissie Vernieuwing Publieke Belangen (MC PB).

Privatisering Overheidsinstellingen

21-01-2014

Voldaan

De Eerste Kamer is op 6-02-2014 geïnformeerd met Kamerstuknrs. C, nr. O en C, nr. C d.d. 6-2-2014.

Terrein Staatssecretaris

Stand van zaken aangenomen moties over afgelopen parlementaire jaar

Indiener(s)

Omschrijving van de motie

Vindplaats en

datum

Stand van Zaken

Thieme, mr. M.L. (PvdD)

Verzoekt de regering, het afschieten van katten niet meer toe te staan.

33 750-XIII, nr. 75

06-11-2013

De Kamer is op 3 maart 2014 geïnformeerd dat rond de zomer 2014 de Kamer wordt geïnformeerd over de resultaten van de gesprekken met medeoverheden en de evaluatie van de TNR-methode.

Graus, D.J.G. (PVV)

Verzoekt de regering de door haar gewenste vermindering, vervanging en verfijning met spoed door te voeren ten behoeve van de meer dan 1.400 Rijswijkse apen.

32 336, nr. 18

24-09-2013

Onderhanden.

De Tweede Kamer ontvangt voor het AO dierproeven de kabinetsreactie op het onderzoek van de KNAW.

Graus, D.J.G. (PVV)

Verzoekt de regering, onderzoek te doen naar representativiteit van proefdieren en de explosieve stijging van het aantal dieren die zijn gedood of doodgegaan vóór de proef, en ervoor te zorgen dat er minder dieren «op voorraad» worden gehouden.

32 336, nr. 20

24-09-2013

Motie is onderhanden.

De Tweede Kamer is geïnformeerd met het Plan van Aanpak dierproeven van 28 februari 2014 (TK 32 336, nr. 27).

Graus, D.J.G. (PVV)

Verzoekt de regering om een transparante databank voor dierproeven en proefdieren

32 336, nr. 21

24-09-2013

Motie is onderhanden.

Ouwehand, E. (PvdD)

Thieme, mr. M.L. (PvdD)

Verzoekt de regering, bij de Europese Commissie aan te dringen op strikte handhaving van dierenwelzijnsrichtlijnen en rapportages over de naleving in de lidstaten.

21 501-32, nr. 750

16-10-2013

Motie is onderhanden.

Over de voortgang is de Tweede Kamer 04-04-2014 geïnformeerd met Kamerstuknr. 28 286, nr. 729. Met het oog op verbetering van de implementatie en handhaafbaarheid van de richtlijn met minimumnormen ter bescherming van varkens (2008/120/EG) is de Commissie, mede op aandringen van Nederland, gestart met de opstelling van richtsnoeren bij deze richtlijn, waaronder een richtsnoer voor couperen van staarten. Met deze richtsnoeren (die naar verwachting nog dit jaar worden afgerond) zullen de handhaving en naleving naar verwachting worden verbeterd.

Dikkers, drs. ing. S.W. (PvdA)

Tongeren, drs. L. van (GL)

Verzoekt de regering, in gesprek te gaan met de supermarkten en ze aan te spreken op hun verantwoordelijkheid om juiste arbeidsomstandigheden af te dwingen, en de Kamer daar binnen zes maanden over te informeren.

33 750-XIII, nr. 52

06-11-2013

Onderhanden.

Dik-Faber, R.K. (CU)

Geurts, J.L. (CDA)

Verzoekt de regering, conform de afspraak met de stuurgroep in 2017 de voortgang van de maatregelen om te komen tot het verantwoord stoppen met de snavelbehandeling te evalueren en de uitkomst hiervan mee te laten wegen bij het definitief opheffen van de vrijstelling.

31 389, nr. 138

06-11-2013

Motie is onderhanden.

Lodders, W.J.H. (VVD)

Verzoekt de regering, de voortgang van de maatregelen om te komen tot het verantwoord stoppen van ingrepen in de veehouderij te evalueren en de uitkomst hiervan mee te laten wegen bij het definitief invoeren van deze maatregelen.

28 286, nr. 710

02-12-2013

Motie is onderhanden.

Dekken, T.R. van (PvdA)

Verzoekt de regering om, met de partijen die de Verklaring van Dalfsen hebben ondertekend, afspraken te maken over een einddatum waarop er met het couperen van varkensstaarten zal worden gestopt.

TK 28 286, nr. 666

02-12-2013

De Tweede Kamer is 04-04-2014 geïnformeerd over de stand van zaken met Kamerstuknr. 28 286, nr. 729. De verklaring van Dalfsen wordt onderschreven en ondersteund met financiering van onderzoek. Dit onderzoek zal waarschijnlijk over twee jaar inzicht geven of en welke perspectiefvolle oplossingsrichtingen bestaan. Dan is tevens meer inzicht in de voortgang op Europees niveau. Op dat moment zal ik met de verklaringspartners afspraken maken over een realistische einddatum om verantwoord te stoppen met couperen.

Dekken, T.R. van (PvdA)

Verzoekt de regering, met de sector en de Dierenbescherming binnen een halfjaar afspraken te maken over het uitfaseren van het onthoornen van melkgeiten.

28 286, nr. 668

02-12-2013

Motie is onderhanden.

Dekken, T.R. van (PvdA)

Verzoekt de regering om, in 2016 de Kamer te informeren over de voortgang van het veranderproces.

28 286, nr. 669

02-12-2013

Motie is onderhanden.

Gerven, drs. H.P.J. van (SP)

Verzoekt de regering, in gesprek te gaan met de varkenssector en dierenbeschermende organisaties over de implementatie van de Europese Richtlijn 2008/120/EC, hoofdstuk 1, punt 4 «varkens moeten permanent kunnen beschikken over voldoende materiaal om te onderzoeken en mee te spelen, bijvoorbeeld stro, hooi, hout, zaagsel, compost van champignons, turf of een mengsel daarvan»; Verzoekt voorts, uiterlijk zomer 2014 te rapporteren aan de Kamer over de implementatie van de richtlijn en de beschikbaarheid van natuurlijk afleidingsmateriaal als stro en zaagsel in de stal om verveling en staartbijten te voorkomen.

28 286, nr. 671

02-12-2013

Motie is onderhanden.

Gerven, drs. H.P.J. van (SP)

Dekken, T.R. van (PvdA)

Verzoekt de Staatssecretaris met de sector en dierenbeschermende organisaties in gesprek te gaan over dierenwelzijnsproblemen in de kalverhouderij zoals bloedarmoede, de box waar kalfjes alleen worden gehouden, stro, het lijden door scheiden van koe en kalf en de lange transporten van jonge kalfjes door Europa en hierbij oplossingen te zoeken waarbij de natuurlijke situatie recht wordt gedaan en lange transporten worden vermeden;

28 286, nr. 708

02-12-2013

Motie is onderhanden.

De Tweede Kamer is tevens geïnformeerd over de lopende ontwikkelingen via de kabinetsreactie op het LIS rapport over het risico op insleep van ziektes vanuit de kalverhouderij (TK 29 683, nr 185).

Ouwehand, E. (PvdD)

Verzoekt de regering, de mogelijkheid van elektrische verdoving van ongewervelde dieren zoals kreeften en krabben nader te onderzoeken en de Kamer te informeren over de voortgang.

28 286, nr. 705

02-12-2013

Onderhanden.

De Tweede Kamer is 04-04-2014 geïnformeerd met Kamerstuknr. 28 286, nr. 729 over de opdracht aan Wageningen UR.

Ouwehand, E. (PvdD)

Thieme, mr. M.L. (PvdD)

Verzoekt de regering, jaarlijks een stand van zaken brief te sturen over de beleidsbrief dierenwelzijn.

28 286, nr. 706

02-12-2013

Motie is onderhanden.

Begin 2015 ontvangt uw Kamer zoals toegezegd de eerste stand van zakenbrief dierenwelzijn.

Dekken, T.R. van (PvdA)

Dik-Faber, R.K. (CU)

Verzoekt de regering, afspraken te maken met de sector over: -meer comfort tijdens het transport dan wel het beperken van de totale transporttijd tot acht uur; -maatregelen om meer grip te krijgen op de omstandigheden waaronder kalfjes in herkomstlanden opgroeien.

28 286, nr. 707

02-12-2013

Motie is onderhanden.

Op dit moment vinden de volgende ontwikkelingen plaats. In het kader van het

topsectorenbeleid vindt onderzoek plaats naar verbetering van transportcondities zelf. Een deel van de kalveren wordt inmiddels vervoerd met geconditioneerde vrachtwagens.

In overleg met de sector worden daarnaast normen uit de Europese transportverordening in beleidsregels nader uitgewerkt om de naleving te bevorderen. Het gaat hierbij met name om stahoogte en beladingsgraad. Ook werkt de sector aan kwaliteitssystemen voor transport en preventie die aanvullend

op Europese eisen garanties gaan bieden ten aanzien van dierenwelzijn en diergezondheid. Ik heb de hierbij betrokken partijen verzocht om het verplicht gebruik van GPS als één van de voorwaarden in het te ontwikkelen kwaliteitssysteem op te nemen.

Graus, D.J.G. (PVV)

Verzoekt de regering, buiten WUR en IMARES, tot het raadplegen van meerdere kennisinstellingen dan wel universiteiten voor het opstellen van dierenwelzijnsbeleid.

28 286, nr. 698

02-12-2013

Voldaan.

De Tweede Kamer is 04-04-2014 geïnformeerd met Kamerstuknr. 28 286, nr. 729.

Ouwehand, E. (PvdD)

Heerema, R.J. (VVD)

Verzoekt de regering, een inventarisatie te maken welke wet- en regelgeving belemmeringen oplevert en de wet- en regelgeving op die punten aan te passen zodat het voor het bedrijfsleven makkelijker wordt om gebruik te maken van alternatieven in plaats van dierproeven.

33 692, nr. 34

14-11-2013

28-07-2014 Motie is onderhanden.

In het plan van aanpak dierproeven van 28 februari 2014 (TK 32 336, nr. 27) is aangegeven dat de inventarisatie plaatsvindt samen met de ministeries van VWS en I&M. het RIVM en het CBG worden bij de inventarisatie betrokken.

Ouwehand, E. (PvdD)

Verzoekt de regering, onderwijs op het gebied van systematic reviews van dierstudies op te nemen in de cursus proefdierkunde.

33 692, nr. 58

14-11-2013

Motie is onderhanden.

In het plan van aanpak dierproeven en alternatieven (TK 32 336, nr. 27) is aangegeven dat ik in gesprek ben met de universiteiten om dit te bewerkstelligen.

Ouwehand, E. (PvdD)

Verzoekt de regering, in te zetten op uitfasering van de teenknip als identificatiemethode bij proefdieren.

33 692, nr. 59

14-11-2013

In het plan van aanpak dierproeven (TK 32 336, nr. 27 dd 28 februari 2014) is aangegeven dat de Staatssecretaris in 2014 met het RODA bekijkt welke mogelijkheden er zijn en binnen welke termijn het verbod kan worden gerealiseerd.

Ouwehand, E. (PvdD)

Verzoekt de regering, in het plan van aanpak dierproeven uiteen te zetten op welke termijn en op welke wijze de LD50/LC50-testmethoden kunnen worden uitgefaseerd.

33 692, nr. 60

14-11-2013

Motie is onderhanden.

In het plan van aanpak dierproeven (TK 32 336, nr. 27 dd 28 februari 2014) is de Kamer de stand van zaken gemeld: De Staatssecretaris heeft het NKCA gevraagd zich in 2014 te buigen over de vraag welke testen het betreft, voor welke testen de meeste dierproeven worden gedaan en wat mogelijkheden voor interventies zijn binnen voornoemde kaders. Zodra het NKCA de rapportage gereed heeft, doet de Staatssecretaris het u toekomen samen met de beleidsreactie.

Gerven, drs. H.P.J. van (SP)

Schouw, dr. A.G. (D66)

Verzoekt de regering, met een voorstel te komen waarmee geborgd wordt dat de Centrale Commissie Dierproeven maatschappelijke verantwoording aflegt, controle op de organisatie geborgd is en de Kamer haar controlerende rol kan uitoefenen.

33 692, nr. 38

14-11-2013

Motie is onderhanden.

Ouwehand, E. (PvdD)

Verzoekt de regering, zich in te zetten voor een verdere aanscherping van de voorwaarden voor het uitvoeren van experimenten op niet-menselijke primaten, zodanig dat er geen dierproeven meer op niet-menselijke primaten mogen worden uitgevoerd als die niet zijn gericht op gezondheids ondermijnende of mogelijk levensbedreigende ziekten bij de mens.

33 692, nr. 52

14-11-2013

Motie is onderhanden.

Het verzoek wordt meegenomen bij de evaluatie van de richtlijn op Europees niveau.

Ouwehand, E. (PvdD)

Verzoekt de regering, zich in te zetten voor een aanscherping van de voorwaarden voor het uitvoeren van experimenten op bedreigde dieren, zodanig dat er, net als voor zwerfdieren en verwilderde exemplaren van huisdieren geldt, geen dierproeven mogen worden verricht op bedreigde dieren als er geen essentiële behoefte aan deze dierproeven bestaat op het terrein van de gezondheid en het welzijn van deze dieren of op het terrein van ernstige bedreigingen voor het milieu of de gezondheid van mens en dier.

33 692, nr. 54

05-12-2013

Motie is onderhanden.

Het verzoek wordt betrokken bij de evaluatie van de richtlijn op Europees niveau.

Thieme, mr. M.L. (PvdD)

Verzoekt de regering om dierenwelzijn op te nemen in artikel 2, lid la van de Wet op de Onafhankelijke Risicobeoordeling.

26 991, nr. 398

20-02-2014

Motie is onderhanden.

Dik-Faber, R.K. (CU)

Verzoekt de regering de Kamer na ontvangst van het rapport van de Onderzoeksraad een reactie te geven op dit rapport en de Kamer te betrekken bij de uitwerking van de herbezinning van het keuringssysteem en tot die tijd geen onomkeerbare stappen te nemen.

26 991, nr. 403

20-02-2014

Voldaan.

De Tweede Kamer is 10-06-2014 geïnformeerd met Kamerstuknr. 26 991, nr. 418.

Thieme, mr. M.L. (PvdD)

Verzoekt de regering, een einde te maken aan het levend aanhangen van gevogelte voor de slacht.

28 286 nr. 688

02-12-2013

De Tweede Kamer is 04-04-2014 geïnformeerd met Kamerstuknr 28 286, nr. 729 over de stand van zaken. Ik zal ter uitvoering van deze motie in overleg gaan met de sector om te bezien welke mogelijkheden er binnen de bestaande bedrijfsvoering zijn om de dieren bedwelmd aan te hangen en hierop versneld over te schakelen. Daarbij zal ik ook de afspraken betrekken die met de sector zijn gemaakt over het uitfaseren van het waterbad zodra er een werkbaar alternatief beschikbaar zou zijn. Over de voortgang zal ik u informeren.

Dik-Faber, R.K. (CU)

Verzoekt de regering, supermarkten (CBL) en voedselbanken duidelijkheid te verschaffen over het fiscaal aantrekkelijk doneren van voedsel.

31 532, nr. 127

04-03-2014

Motie is onderhanden.

Zoals aangegeven in de beantwoording Kamervragen van 25 juni 2014 (2014Z09704) is naar aanleiding van de motie aan de voedselbanken gevraagd om de onduidelijkheden in kaart te brengen die zouden bestaan rondom de fiscale mogelijkheden bij het doneren van voedsel. Op 19 juni 2014 is een memo over een aantal fiscale zaken ontvangen van Voedselbanken Nederland. De voedselbanken en de koepel van de supermarkten (CBL) zullen op korte termijn worden uitgenodigd voor een gesprek op het Ministerie van Financiën, om de fiscale mogelijkheden rondom het doneren van voedsel te verduidelijken.

Dekken, T.R. van (PvdA)

Verzoekt de regering, semigroepshuisvesting (of parksysteem) voor moederkonijnen – op het moment dat uit onderzoek is gebleken dat een goed niveau van de gezondheid van jonge konijnen mogelijk is in dit systeem – en groepshuisvesting voor vleeskonijnen in nationale wetgeving op te nemen.

TK 28 286, nr. 742

11-06-2014

Onderhanden.

Er loopt nu een onderzoek, en als dat tot een goed resultaat leidt, zal met de sector overleg plaatsvinden. Bezien wordt, in overleg met uw Kamer, of het dan wordt opgenomen in de regelgeving.

Dekken, T.R. van (PvdA)

Verzoekt de regering, in overleg met de vleeskuikenouderdierensector en de kalkoenensector langetermijndoelstellingen op de stellen ten behoeve van verbetering van het dierenwelzijn in deze sectoren; Verzoekt de regering tevens, in overleg met de konijnensector dierenwelzijnsdoelstellingen vast te stellen voor de periode na 2016.

TK 28 286, nr. 743

11-06-2014

Onderhanden.

Het initiatief om lange termijndoelstellingen te formuleren is aan de sector. De Staatssecretaris zal, zoals aangegeven in het VAO van 11 juni 2014, met de sector in overleg treden om te kijken op welke wijze zij een bijdrage kunnen leveren. Uw Kamer wordt over de uitkomsten geïnformeerd.

Dekken, T.R. van (PvdA)

Dikkers, drs. ing. S.W. (PvdA)

Verzoekt de regering een financiële paragraaf toe te voegen aan het plan van aanpak NVWA.

26 991, nr. 383

06-11-2013

Het plan van aanpak NVWA is, inclusief financiele paragraaf, op 19 december 2013 aan de Kamer verzonden.

Thieme, mr. M.L. (PvdD)

Verzoekt de regering, strikt te handhaven op dierenwelzijnsrichtlijnen.

33 750-XIII, nr. 76

06-11-2013

Voldaan.

De Tweede Kamer is onder andere geïnformeerd over de naleving van de dierenwelzijnswetge-ving met de brief van 9 mei 2014.

Gerven, drs. H.P.J. van (SP)

Schouw, dr. A.G. (D66)

Verzoekt de regering, de NVWA de risico's per onderscheidende voedselketen inzichtelijk te maken en op basis van die risico's duidelijke prioriteiten te stellen en de Kamer hierover te informeren.

26 991, nr. 379

06-11-2013

De Kamer is op 19 december 2013 geïnformeerd over het plan van aanpak NVWA. In het plan van aanpak is aangegeven dat op basis van risicoanalyses prioriteiten worden gesteld binnen het toezicht.

Graus, D.J.G. (PVV)

verzoekt de regering, ter zake deskundige opsporingsambtenaren in te zetten ten behoeve van de waarborging van het welzijn van de nog bestaande proefdieren middels onaangekondigde controles.

33 692, nr. 41

14-11-2013

Motie is onderhanden.

Ouwehand, E. (PvdD)

verzoekt de regering, de Kamer te informeren over de mogelijkheden tot tussentijdse wijzigingen van de Wet op de dierproeven en de daartoe te volgen procedures in verband met de richtlijn.

33 692, nr. 55

05-12-2013

Motie is onderhanden.

Dik-Faber, R.K. (CU)

Verzoekt de regering, bij de invulling van POP3 een nationaal gelijk speelveld voor duurzaamheids- en innovatiesubsidies te bevorderen.

33 750-XIII, nr. 65

07-11-2013

Voldaan.

De Kamer is geïnformeerd met Kamerbrief over implementatie van het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (6 december 2013, TK 28 625, nr. 168)

Ouwehand, E. (PvdD)

Thieme, mr. M.L. (PvdD)

Verzoekt de regering, ten aanzien van TTIP tevens in te zetten op het behouden van volledige beleidsvrijheid voor Nederland en de EU op het gebied van dierenwelzijn.

21501–32, nr. 738

19-09-2013

Motie wordt uitgevoerd zoals aangegeven in Kamerbrief verslag Landbouw- en Visserijraad (23 september 2013).

Geurts, J.L. (CDA)

Verzoekt de regering om, zo snel mogelijk te komen met een blauwdruk die ruime invulling geeft aan de Europese voorwaarden voor producenten- en interbrancheorganisaties, zodat de sectoren hiermee aan de slag kunnen.

33 750-XIII, nr. 56

12-11-2013

Voldaan.

De Kamer is geïnformeerd via Kamerbrief over Kader voor erkenning van producenten- en brancheorganisaties en algemeen verbindend verklaring (28 mei 2014, TK 21 501-32, nr. 788)

Dikkers, drs. ing. S.W. (PvdA)

Lodders, W.J.H. (VVD)

Verzoekt de regering om de hoofdlijnenbrief nader uit te werken en de Kamer hier voor 1 mei over te informeren zodat de Kamer hier voor het zomerreces over kan debatteren.

28 625, nr. 171

18-12-2013

Voldaan.

De Kamer is geïnformeerd over de invulling van het GLB via Kamerbrief op 5 juni 2014 (TK 28 625, nr. 194) waarna hierover een AO en VAO heeft plaatsgevonden.

Dik-Faber, R.K. (CU)

Geurts, J.L. (CDA)

Verzoekt de regering, in overleg te treden met provincies om te bevorderen dat de investeringsregeling voor jonge boeren in elke provincie op dezelfde wijze wordt uitgevoerd.

28 625, nr. 187

19-12-2013

Voldaan.

De Kamer is geïnformeerd over uitvoering via Kamerbrief over de Invulling van het Plattelandsontwikke-lingsprogramma 2014–2020 (2 april 2014, TK 28 625, nr. 189)

Schouw, dr. A.G. (D66)

Verzoekt de regering tevens, zich in Europees verband hard te blijven maken voor nuttige besteding van plattelandsontwikkelingsbudgetten.

28 625, nr. 193

21-05-2014

Motie is onderhanden.

Graus, D.J.G. (PVV)

Dijkgraaf, prof. dr. E. (SGP)

Dik-Faber, R.K. (CU)

Geurts, J.L. (CDA)

verzoekt de regering om, vanggewassen op de generieke lijst toe te staan onder de volgende voorwaarden:

– vanggewassen die verplicht worden ingezaaid na de teelt van maïs of granen, worden uitgesloten;

– het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is niet toegestaan;

– vanggewassen moeten minimaal tien weken op het land staan om zodoende beschutting aan fauna te bieden,

TK 28 625, nr. 195

02-07-2014

Voldaan.

De Kamer is hierover geïnformeerd per brief (TK 28 625, nr. 216)

Dik-Faber, R.K. (CU)

verzoekt de regering om, de teelt van aaltjesbestrijdende gewassen op te nemen in de lijst met vergroeningsopties en hieraan een wegingsfactor toe te kennen, mits kan worden aangetoond dat hiermee het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen kan worden voorkomen

TK 28 625, nr. 196

02-07-2014

Kamer is geïnformeerd over uitvoering van de motie per brief (28 625, nr. 216)

Jacobi, L. (PvdA)

Dik-Faber, R.K. (CU)

verzoekt de regering, een apart equivalent pakket te maken voor het concept «vogelakkers» op basis van de ervaringen in Groningen,

TK 28 625, nr. 197

02-07-2014

Kamer is geïnformeerd over uitvoering van deze motie per Kamerbrief (TK 28 625, nr. 216)

Dijkgraaf, prof. dr. E. (SGP)

Lodders, W.J.H. (VVD)

Geurts, J.L. (CDA)

verzoekt de regering om, naast de kosten van de vergroening ook de invloed van het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid op het inkomen van ondernemers in kwetsbare sectoren en de administratieve lasten in beeld te brengen,

28 625, nr 199

02-07-2014

Motie is onderhanden.

Jacobi, L. (PvdA)

Dik-Faber, R.K. (CU)

verzoekt de regering, het jaar 2015 te gebruiken als een overgangsjaar en dit jaar te benutten voor het uittesten van het equivalente pakket, afstemming met provincies over complementariteit van de eerste en tweede pijler en afstemming over invulling van de voorwaarden voor collectieven

TK 28 625, nr 213

02-07-2014

Motie is onderhanden.

Jacobi, L. (PvdA)

Dik-Faber, R.K. (CU)

verzoekt de regering, het voortbestaan van landschapselementen te monitoren, eveneens te monitoren hoe het aantal landschapselementen dat gemeld wordt als ecologisch aandachtsgebied zich ontwikkelt, en de Kamer daarover te informeren; verzoekt de regering tevens, in overleg te treden met natuurorganisaties, organisaties voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer, agrarische organisaties, provincies en RVO om te komen tot een ingroeimodel van het toestaan van beheer van landschapselementen als vergroeningsmaatregel en de Kamer daar zo spoedig mogelijk over te informeren,

TK 28 625, nr. 214

02-07-2014

Motie is onderhanden.

Ouwehand, E. (PvdD)

verzoekt de regering, de ambities met betrekking tot de biodiversiteits-winst van de vergroening van het gemeenschappelijk landbouwbeleid om te zetten in meetbare en afrekenbare doelen en de Kamer jaarlijks te rapporteren over de voortgang van het behalen van deze doelen

TK 28 625, nr. 202

02-07-2014

Motie is onderhanden.

Graus, D.J.G. (PVV)

Dijkgraaf, prof. dr. E. (SGP)

Dik-Faber, R.K. (CU)

Geurts, J.L. (CDA)

verzoekt de regering om de 10 miljoen euro per jaar die beschikbaar is gesteld voor het bevorderen van systeeminnovaties in de kalfsvleesketen op het boerenerf te laten landen; verzoekt de regering om, in samenwerking met de kalverhouderijsector te komen tot een aanpak waarbij zo veel mogelijk kalverhouders van de regeling gebruik kunnen maken en deze aan de Tweede Kamer te zenden voor 1 november 2014

TK 28 625, nr. 204

02-07-2014

Motie is onderhanden.

Graus, D.J.G. (PVV)

Dijkgraaf, prof. dr. E. (SGP)

Lodders, W.J.H. (VVD)

Geurts, J.L. (CDA)

verzoekt de regering, het mogelijk te maken om landbouwers ieder jaar de keuze te geven hoe zij het ecologisch aandachtsgebied en zo ook het equivalent pakket invullen,

TK 28 625, nr. 205

02-07-2014

De Tweede Kamer is geïnformeerd over de uitvoering van deze motie per Kamerbrief (TK 28 625, nr. 216)

Dik-Faber, R.K. (CU)

Verzoekt de regering, bij het innemen van standpunten over onderwerpen op het beleidsterrein landbouw en natuur ethische argumenten nadrukkelijk mee te wegen.

33 750-XIII, nr. 64

07-11-2013

Motie is onderhanden.

Dijkgraaf, prof. dr. E. (SGP)

Lodders, W.J.H. (VVD)

Geurts, J.L. (CDA)

Verzoekt de regering, met het oog op de toekomst in kaart te brengen welke stappen gezet moeten worden om derogatie los te koppelen van het actieprogramma voorvloeiend uit de Nitraatrichtlijn; verzoekt de regering voorts, de mogelijkheden te inventariseren of de Nitraatrichtlijn kan worden samengevoegd met de Kaderrichtlijn Water en de Grondwaterrichtlijn aangezien deze richtlijnen dezelfde doelen beogen en te bewerkstelligen dat de invulling van deze doelen door Nederland zelf gebeurt, waartoe de eerder aangenomen motie van de leden De Mos en Koopmans (33 000 XIII, nr. 121) al heeft opgeroepen.

21 501-32, nr. 735

19-09-2013

Tweede Kamer is met Kamerstuk II 2013/14, 33 037, nr. 79 hierover geïnformeerd.

Dik-Faber, R.K. (CU)

Verzoekt de regering, een passende stikstofgebruiksnorm voor luzerne in te voeren, zodat gangbare en biologische akkerbouwers op klei het gewas rendabel kunnen telen.

21 501-32, nr. 736

19-09-2013

Verzoek uit motie is ingebracht in onderhandelingen over het actieprogramma Nitraatrichtlijn. Motie is afgedaan met het afronden van het actieprogramma waarover de Tweede Kamer is geïnformeerd.

Dijkgraaf, prof. dr. E. (SGP)

Schouw, dr. A.G. (D66)

Geurts, J.L. (CDA)

Verzoekt de regering, in het vijfde actieprogramma op te nemen dat de teelt van groenbemesters als bodemverbeteraars vrijgesteld wordt van de fosfaatgebruiksnormen.

21501–32, nr. 740

19-09-2013

Verzoek is meegenomen in onderhandelingen rondom het 5e actieprogramma Nitraatrichtlijn. De Tweede Kamer is geïnformeerd over het vastgestelde actieprogramma.

Gerven, drs. H.P.J. van (SP)

Verzoekt de regering, beleid te formuleren ter stimulering van de biologische sector en een ambitie te formuleren voor het aandeel biologisch.

33 750-XIII, nr. 42

07-11-2013

Motie is onderhanden.

Geurts, J.L. (CDA)

Verzoekt de regering, bij de bepaling van de verwerkingspercentages op grond van artikel 33h rekening te houden met het feit dat voor pluimvee- en varkenshouders er nog een limiterend systeem voor de productie blijft gelden.

33 322, nr. 32

24-09-2013

Voldaan met Kamerstuk 33 322, nr. 18 herdruk en wijziging Uitvoeringsregeling Meststoffenwet in december 2013.

Dik-Faber, R.K. (CU)

Verzoekt de regering, samen met de sector de verschillende alternatieven voor het gebruik van metam-natrium in beeld te brengen en beleidsmatige belemmeringen voor het gebruik van deze alternatieven te inventariseren, en de Kamer hierover voor 1 mei te informeren.

27 858, nr. 252

12-03-2014

De Kamer is geïnformeerd in de brief van 27-05-2014 inzake het grondontsmettings-middel metam-natrium.

Ouwehand, E. (PvdD)

Verzoekt de regering, een nationaal traject in gang te zetten voor een volledig nationaal moratorium op alle neonicotinoïden en op fipronil.

27 858, nr. 155

04-06-2013

De Kamer is geïnformeerd in de brief van 17-04-2014 inzake de kabinetsreactie op drie aangenomen moties over neonicotinoïden en triazolen.

Ouwehand, E. (PvdD)

Schouw, dr. A.G. (D66)

Verzoekt de regering, in gesprek te gaan met terreinbeheerders, gemeenten en provincies om te komen tot ecologisch en bijvriendelijk natuur- en bermbeheer waarin aandacht wordt besteed aan het beschikbaar maken en houden van voldoende gevarieerd voedsel voor bijen en andere bestuivers.

27 858, nr. 242

12-03-2014

Motie is onderhanden.

Jacobi, L. (PvdA)

Verzoekt de regering, waar mogelijk een vereenvoudigd toetsingskader mogelijk te maken en een «snel spoor» in te voeren voor de toelating van deze categorie groene middelen door een efficiënte beoordelingsprocedure bij het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden te realiseren.

27 858, nr. 245

12-03-2014

De motie wordt uitgevoerd in het kader van de op 30-06-2014 ondertekende Green Deal Groene Gewasbeschermingsmiddelen.

Graus, D.J.G. (PVV)

Verzoekt de regering, naast een ketengerichte aanpak voor het terugdringen van illegale gewasbeschermingsmiddelen, over te gaan tot een zowel kwalitatief als kwantitatief betere opsporing en handhaving middels keiharde aanpak van overtreders die de volks- en diergezondheid in gevaar brengen.

27 858, nr. 249

12-03-2014

Motie is onderhanden.

Ouwehand, E. (PvdD)

Gerven, drs. H.P.J. van (SP)

Schouw, dr. A.G. (D66)

Verzoekt de regering, een moratorium in te stellen op het gebruik van neonicotinoïden totdat vaststaat dat zij geen schadelijk effect hebben op bijen en de volksgezondheid.

27 858, nr. 125

15-11-2012

De Kamer is geïnformeerd in de brief van 17-04-2014 inzake drie aangenomen moties over neonicotinoïden en triazolen.

Ouwehand, E. (PvdD)

Verzoekt de regering, de Kamer duidelijk te maken op welke termijn en wijze tebuconazool, epoxiconazool, difenoconazool, bromuconazool en propiconazool van de markt gehaald zullen worden.

27 858, nr. 222

19-12-2013

De Kamer is geïnformeerd in de brief van 17-04-2014 inzake de kabinetsreactie op drie aangenomen moties over neonicotinoïden en triazolen.

Dijkgraaf, prof. dr. E. (SGP)

Lodders, W.J.H. (VVD)

Schouw, dr. A.G. (D66)

Verzoekt de regering, een jaarlijkse monitoring van alle maatregelen uit het vijfde actieprogramma te laten uitvoeren en de gegevens van het RIVM en andere meetinstrumenten hierbij te betrekken om de effecten van deze maatregelen in kaart te brengen; verzoekt de regering tevens, een pilot te starten in de verschillende zand- en lössgebieden onder bedrijven die voldoen aan de nitraatnormen, en ook deze te betrekken bij de monitoring.

33 037, nr. 111

09-04-2014

Motie is onderhanden.

Dijkgraaf, prof. dr. E. (SGP)

Lodders, W.J.H. (VVD)

Schouw, dr. A.G. (D66)

Verzoekt de regering, de knelpunten die op dit moment door deze maatregel ontstaan, adequaat op te lossen.

33 037, nr 112

09-04-2014

De Kamer is geïnformeerd over de voorziening voor knelgevallen in de brief van 25-04-2014 inzake de uitkomsten van het Nitraatcomité van 23 april 2014.

Dikkers, drs. ing. S.W. (PvdA)

Schouw, dr. A.G. (D66)

Dik-Faber, R.K. (CU)

Verzoekt de regering om, in overleg met de Europese Commissie maatwerk toe te passen als zich in 2014 knelpunten voordoen rond de eis van 80% grasland.

33 037, nr. 116

09-04-2014

De Kamer is geïnformeerd over de voorziening voor knelgevallen in de brief van 25-04-2014 inzake de uitkomsten van het Nitraatcomité van 23 april 2014.

Dikkers, drs. ing. S.W. (PvdA)

Dik-Faber, R.K. (CU)

Verzoekt de regering, in gesprek te blijven met de Europese Commissie over de uitvoering van het actieprogramma Nitraatrichtlijn en zich hierbij in te zetten voor het zo spoedig mogelijk laten vervallen van de dierrechten, mits er evenwicht op de mestmarkt is bereikt, en daarbij ook de geplande evaluatie van de Meststoffenwet in 2016 te betrekken.

33 037, nr. 117

09-04-2014

Motie is onderhanden.

Schouw, dr. A.G. (D66)

Dik-Faber, R.K. (CU)

Verzoekt de regering, op zeer korte termijn in overleg te treden met provincies en gemeenten over het wegnemen van specifieke belemmeringen om mest te kunnen verwerken en de Kamer periodiek inzicht te geven in de gerealiseerde mestverwerkingscapaciteit voor 2015 en verder.

33 037, nr. 118

09-04-2014

Motie is onderhanden.

Dekken, T.R. van (PvdA)

Liefde, B.C. de (VVD)

Constaterende dat Nederland straks in een nationaal afwegingskader onder andere sociaaleconomische en ethische redenen kan aanvoeren waarmee de toelating van een door EFSA als veilig beoordeeld genetisch gemodificeerd gewas voor teelt op Nederlands grondgebied tegengehouden kan worden; van mening dat voor personen, ngo's en bedrijven rechtszekerheid en duidelijkheid vooraf in een nationaal afwegingskader heel belangrijk zijn; van mening dat het nodig is, een helder en transparant nationaal afwegingskader op te stellen met daarin objectieve en toetsbare criteria; verzoekt de regering, de Kamer actief te betrekken tijdens het opstellen van een nationaal afwegingskader voor de teelt van ggo's op Nederlands grondgebied.

21 501-08, nr. 517

10-06-2014

Motie is onderhanden.

Gerven, drs. H.P.J. van (SP)

Verzoekt de regering, in de geest van de motie op stuk nr. 250 (27 428) te pleiten voor een labelingsplicht voor cisgenese.

27 428, nr. 275

27-05-2014

Motie is onderhanden.

Gerven, drs. H.P.J. van (SP)

Verzoekt de regering, betreffende het nieuwe compromisvoorstel nationale bevoegdheid gentech te bepleiten: – dat een land dat de teelt van een gentechgewas wil weigeren op zijn grondgebied, niet overruled kan worden door de Commissie; – dat landen niet eenmalig maar permanent het recht krijgen om teelt van een gentechgewas te weigeren, waarbij de tweede fase dus niet afhankelijk is van de eerste; – om niet alleen een besluit tot weigering van nationale teelttoelating omkeerbaar te maken, maar ook een besluit tot nationale toelating omkeerbaar te maken; – om de gronden waarop teelt van een gentechgewas nationaal geweigerd kan worden zo breed mogelijk te houden, waarbij deze ook ethische gronden en publieke moraal kunnen omvatten; – om de sociaaleconomische gronden voor weigering van nationale gentechteelt breed te houden en niet onnodig te beperken.

27 428, nr. 276

27-05-2014

Motie is onderhanden.

Geurts, J.L. (CDA)

Verzoekt de regering, het scenario over en onderzoek naar de uitgebreide veredelingsvrijstelling zo spoedig mogelijk aan de Kamer te doen toekomen; verzoekt de regering tevens, de Kamer voor 1 oktober 2014 te informeren over de strategie en de voortgang bij het voor het voetlicht brengen van de uitgebreide veredelingsvrijstelling bij haar Europese collega's, waaronder de bewindslieden van sleutellanden Frankrijk en Duitsland.

27 428, nr. 283

27-05-2014

De TK wordt voor 01-10-2014 hierover geïnformeerd.

Jacobi, L. (PvdA)

Liefde, B.C. de (VVD)

Verzoekt de regering, zich tot en met het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie hard te maken voor een gelijk speelveld, onder andere door het realiseren van een ruimere veredelingsvrijstelling en/of beperking van de octrooiering van planteigenschappen.

27 428, nr. 280

27-05-2014

De TK wordt voor 01-10-2014 hierover geïnformeerd.

Graus, D.J.G. (PVV)

Dijkgraaf, prof. dr. E. (SGP)

Lodders, W.J.H. (VVD)

Geurts, J.L. (CDA)

Verzoekt de regering, in het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet voor de diercategorieën schapen, geiten en niet voor zuivel gehouden runderen met terugwerkende kracht per 1 januari 2014 een generieke vrijstelling van de verwerkingsplicht in te voeren.

33 037, nr. 127

02-07-2014

Uw Kamer wordt hierover nader geïnformeerd.

Jacobi, L. (PvdA)

Gerven, drs. H.P.J. van (SP)

Smaling, E.M.A. (SP)

Verzoekt de regering, niet te stoppen bij het instellen van gebiedscollectieven voor agrarisch natuurbeheer maar met de provincies stappen te zetten die het Natuurpact opschalen naar een groene ruimtepact en daarbij jongere boeren met liefde voor de natuur en jongere natuurbeschermers met liefde voor de landbouw een prominente rol te geven.

30 825, nr. 201

06-11-2013

Motie is onderhanden.

Jacobi, L. (PvdA)

Smaling, E.M.A. (SP)

Verzoekt het Kabinet te bewerkstelligen dat het plan van een gebiedscollectief met alle relevante gebiedspartijen wordt opgesteld, waaronder de natuur- en landschapsorganisaties.

30 825, nr. 208

06-11-2013

Motie is onderhanden.

De plannen van gebiedscollectieven voor agrarisch natuurbeheer worden aan een programma van eisen getoetst waarin deze motie wordt meegenomen.

Ouwehand, E. (PvdD)

Verzoekt de regering, in overleg te treden met het IPO om duidelijkheid te creëren over de zorgplicht en de eventuele verantwoordelijkheid voor de financiering van opvangcentra voor in het wild levende dieren.

28 286, nr. 655

06-11-2013

Motie is onderhanden.

De Kamer is op 3 juni 2013 geïnformeerd met Kamerbrief 2013D22780.

Ouwehand, E. (PvdD)

Verzoekt de regering, zich sterk te maken voor Europese maatregelen tegen de Faeröer om de dolfijnenslachtingen te stoppen.

21 501-32, nr 734

18-09-2013

Motie is onderhanden. Tweede Kamer zal najaar 2014 over stand van zaken worden geïnformeerd.

Geurts, J.L. (CDA)

Verzoekt de regering, de beschermde zones als gevolg van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie, te evalueren met het oog op de sociaaleconomische impact van het sluiten van grote delen van de Noordzee voor vissers.

32 670, nr. 77

01-10-2013

Motie is onderhanden. De Tweede Kamer zal hier in het najaar over worden geïnformeerd.

Dijkgraaf, prof. dr. E. (SGP)

Heerema, R.J. (VVD)

Verzoekt de regering, polder Stein niet bij de Europese Commissie aan te melden als Habitatrichtlijngebied.

32 670, nr. 79

01-10-2013

Motie is onderhanden.

De Kamer zal na de zomer worden geïnformeerd.

Veldhoven, S. van (D66)

Verhoeven, K. (D66)

Verzoekt de regering,- de beheerplannen voor de Natura 2000-gebieden die voor 2012 zijn aangewezen, uiterlijk voor de zomer van 2014 vast te stellen; – voor overige Natura 2000-gebieden de beheerplannen uiterlijk voor de zomer van 2015 vast te stellen.

32 670, nr. 80

01-10-2013

Motie is onderhanden.

Zodra de PAS is vastgesteld zal het vaststellen van beheerplannen die hier op wachten weer snel worden opgepakt.

Geurts, J.L. (CDA)

Heerema, R.J. (VVD)

Verzoekt de regering, de aanwijzing en de beheerplannen van bovengenoemde gebieden nog niet te voltooien voordat alle kosten en baten voor de korte en lange termijn in kaart zijn gebracht en hierbij aan te geven wie verantwoordelijk zijn voor deze kosten.

32 670, nr. 78 01-10-2013

Motie is onderhanden.

Kamer is hierover geïnformeerd op 27 maart 2014.

Ouwehand, E. (PvdD)

Verzoekt de regering, zich sterk te maken voor een beëindiging van de dolfijnenjacht, onder andere door in te zetten op een verbreding van het beschermingsregime van de International Whaling Committee naar kleine walvisachtigen.

21 501-32, nr. 751

16-10-2013

Motie is onderhanden. Tweede Kamer zal dit najaar hierover worden geïnformeerd.

Jacobi, L. (PvdA)

Geurts, J.L. (CDA)

Verzoekt de regering, de voorgenomen korting in 2015 en verder op educatie en communicatie nationale parken ongedaan te maken.

33 750-XIII, nr. 54

07-11-2013

Motie is onderhanden.

Jacobi, L. (PvdA)

Geurts, J.L. (CDA)

Verzoekt de regering, de mogelijkheid te onderzoeken op welke wijze groen vrijwilligerswerk en de ondersteuning hiervan door vrijwilligersorganisaties zoals Landschapsbeheer Nederland en andere zowel in vigerend beleid als in de overdracht naar provincies geborgd kan worden.

33 750-XIII, nr. 57

07-11-2013

Afgedaan. In de Natuurvisie is gemeld dat het programma Groen en Doen wordt voortgezet voor de ondersteuning van groene vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties, aansluitend op de initiatieven van provincies en ook gemeenten. Daarmee is invulling gegeven aan deze motie.

Jacobi, L. (PvdA)

Veldhoven, S. van (D66)

Verzoekt de regering, in het nader overleg met de provincies te verzekeren dat een kernteam waarin de belangrijkste expertise vertegenwoordigd is, behouden blijft voor landelijke inzet.

33 750-XIII, nr. 59

07-11-2013

De motie is onderhanden.

Jacobi, L. (PvdA)

Veldhoven, S. van (D66)

Verzoekt de regering, met het oog op de toekomst, over de kwaliteit en toegankelijkheid van de nationale parken in overleg met de provincies te komen tot: – het vergroten van de zichtbaarheid en toegankelijkheid van nationale parken, door in te zetten op meer bezoekerscentra en het bevorderen van de nationale parken als sterk merk; – het faciliteren van nieuwe verdienmodellen voor de nationale parken, door het betrekken van het bedrijfsleven; – het borgen van de natuur van de nationale parken door met de provincies eventuele kansen te grijpen om via beheer en verwerving de natuurkwaliteit te versterken.

33 750-XIII, nr. 61

07-11-2013

Motie is onderhanden.

Jacobi, L. (PvdA)

Veldhoven, S. van (D66)

Verzoekt de regering, met de provincies in gesprek te gaan over de planologische bescherming van deze gebieden.

33 750-XIII, nr. 102

07-11-2013

Afgedaan. Met brief van 22 mei 2014 (TK 30 825, nr. 212) is de Tweede Kamer hierover geïnformeerd. Vaststelling van planologische beschermingsre-gimes voor gebieden is een bevoegdheid van de provincies. De kaders daarvoor worden gegeven in het Besluit Algemene Regels Ruimtelijke Ordening (Barro).

Jacobi, L. (PvdA)

Vos, Jan C. (PvdA)

Verzoekt de regering, de Natuurbeschermingswet goed toe te passen en geen vergunning te verlenen voor zoutwinning bij de geringste twijfel aan significante effecten op de natuur.

33 750-XIII, nr. 99

11-11-2013

Motie is onderhanden.

De Tweede Kamer is geïnformeerd via Kamerbrief op 5 december 2013 (TK 29 684, nr. 109) en zal zomer 2014 over besluit rondom vergunningaanvraag worden geïnformeerd.

Graus, D.J.G. (PVV)

Verzoekt de regering om het opleggen van gevangenisstraffen en hogere boetes voor veroordeeld stroperstuig mogelijk te maken.

28 286, nr. 713

30-01-2014

Uitvoering is voorzien in het wetsvoorstel natuurbescherming (33 348).

Jacobi, L. (PvdA)

Heerema, R.J. (VVD)

Verzoekt de regering om naast het verhogen van de strafmaat in te zetten op het ontnemen van criminele winsten en een verbeurdverklaring van alle goederen waarmee gestroopt is.

28 286, nr. 720

30-01-2014

Motie is onderhanden. Uitvoering is voorzien in het wetsvoorstel natuurbescherming (33 348).

Jacobi, L. (PvdA)

Verzoekt de regering, te borgen dat er voldoende specialistische capaciteit voor de handhaving komt en dat er kennis beschikbaar komt bij de handhavers hoe om te gaan met dit sterk giftige afval, waarbij drugsafvaldumping deel uitmaakt van de aanpak van drugscriminaliteit en de schade bij de straf wordt betrokken.

28 286, nr. 721

30-01-2014

Motie is onderhanden. Tweede Kamer zal na zomerreces hierover per brief worden geïnformeerd.

Geurts, J.L. (CDA)

Verzoekt de regering om, te stimuleren dat wildbeheereenheden boa's in dienst nemen en/of boa's te stimuleren om samen te werken met wildbeheereenheden.

28 286, nr. 722

30-01-2014

Motie is onderhanden. Tweede Kamer zal na zomerreces hierover worden geïnformeerd.

Tongeren, drs. L. van (GL)

Veldhoven, S. van (D66)

Cegerek, Y. (PvdA)

Verzoekt de regering, te garanderen dat de TPAC bij deze toets met bijbehorend veldonderzoek ook vertegenwoordigers van inheemse volkeren en lokale milieuorganisaties consulteert, in het bijzonder JOAS, de Jaringan Orang Asal SeMalaysia (The Indigenous Peoples Network of Malaysia) en MNS, de Malaysian Nature Society.

30 196, nr. 238

20-02-2014

Motie is onderhanden.

Tongeren, drs. L. van (GL)

Veldhoven, S. van (D66)

Cegerek, Y. (PvdA)

Verzoekt de regering tevens, te bewerkstelligen dat deze eindevaluatie van TPAC binnen twee jaar wordt afgerond en dat daarbij geen uitloop zal zijn; verzoekt de regering voorts, te garanderen dat indien de TPAC over twee jaar constateert dat MTCS nog niet op alle vier de eerder genoemde punten voldoet aan de inkoopcriteria van de rijksoverheid voor duurzaam hout dit er toe zal leiden dat hout met het MTSC-keurmerk niet langer zal worden toegestaan voor het Nederlandse duurzaam inkoopbeleid.

30 196, nr. 239

20-02-2014

Motie is onderhanden.

Veldhoven, S. van (D66)

Constaterende dat evaluatie van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) nog niet is voorzien; overwegende dat dit mede gezien de maatschappelijke belangstelling rondom de PAS wenselijk is; verzoekt de regering, de PAS na de eerste periode van zes jaar te evalueren; verzoekt de regering tevens, daar in ieder geval in mee te nemen of de directe en indirecte publieke kosten die gemaakt worden ten behoeve van de PAS, zoals die voor herstelmaatregelen die leiden tot economische ontwikkelruimte, evenredig zijn aan de toegevoegde economische waarde, en te beoordelen of dit dan moet worden aangemerkt als overheidssteun voor economische ontwikkeling.

33 669, nr. 54

16-04-2014

Motie is onderhanden.

Graus, D.J.G. (PVV)

verzoekt de regering, te onderzoeken of er in het beheerplan van het Natura 2000-gebied Bunder- en Elsloërbos alternatieven gevonden kunnen worden voor een bemestingsvrije zone van 300 meter

33 669, nr. 53

16-04-2014

Motie is onderhanden.

Veldhoven, S. van (D66)

Constaterende dat onder de Programmatische Aanpak Stikstof provincies de bevoegdheid hebben zelf te bepalen aan wie ontwikkelingsruimte wordt toegekend; overwegende dat idealiter vanuit deze verdeling een prikkel uitgaat om efficiënt met deze ruimte om te gaan en de natuur zo min mogelijk te belasten; overwegende dat er bovendien verschillen tussen provincies zullen ontstaan, maar dat het niet nodig is het wiel overal uit te vinden; verzoekt de regering, met de provincies in overleg te treden over het uitwisselen van best practices met het oog op zo efficiënt mogelijk gebruik van de stikstofruimte en over de criteria die worden gehanteerd voor uitgifte van ontwikkelingsruimte onder de PAS met het oog op het bevorderen van rechtsgelijkheid in Nederland; verzoekt de regering tevens, hierbij na te gaan of en hoe van de uitgifte tevens een prikkel uit kan gaan die bedrijven beloont die vergaande emissiereducties realiseren; verzoekt de regering, de Kamer hiervan per brief op de hoogte te houden.

33 669, nr. 55

16-04-2014

Motie is onderhanden, wordt meegenomen in PAS-programma.

Jacobi, L. (PvdA)

Smaling, E.M.A. (SP)

Verzoekt de regering, het «programma» PAS en ministeriële regelingen met een substantiële beleidsinhoudelijke component van de voorliggende wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 (Programmatische Aanpak Stikstof) voor te leggen aan de Kamer in voorhang; verzoekt de regering voorts, geen substantiële beleidsinhoudelijke wijzigingen in de PAS aan te brengen (ministeriële regeling) zonder dat dit aan de Kamer wordt voorgelegd in voorhang.

33 669, nr. 62

16-04-2014

Motie is onderhanden, het gevraagde zal worden voorgehangen in 2014.

Geurts, J.L. (CDA)

Verzoekt de regering, de mogelijkheid van bezwaar en beroep tegen een beheerplan te verruimen met betrekking tot het meewegen van sociaaleconomische factoren.

33 669, nr. 64

16-04-2014

Deze motie onderstreept het belang om in de beheerplannen voldoende aandacht te besteden aan de sociaaleconomische vereisten. Dat eist ook artikel 19a, vierde lid, Natuurbeschermingswet 1998. Een algemene verruiming van de mogelijkheid van bezwaar en beroep tegen beheerplannen past echter niet in het geldende wettelijke kader. Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan uitsluitend bezwaar en beroep worden ingesteld tegen op rechtsgevolg gerichte besluiten, in casu de onderdelen van het beheerplan die voorzien in vrijstelling van de vergunningplicht De rechter kan bij dat beroep en ook bij beroepen tegen de Nbwetvergunning de daaraan ten grondslag liggende sociaaleconomische belangen (marginaal) meewegen.

Lodders, W.J.H. (VVD)

Constaterende dat de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) het gevolg is van de wijze waarop Nederland Natura 2000 heeft geïmplementeerd; van mening dat er een fundamentele discussie gevoerd zou moeten worden over hoe Natura 2000 in Nederland is geïmplementeerd en tot welke gevolgen dit heeft geleid; roept de regering op om een eerste aanzet te geven voor deze funda-mentele discussie.

33 669, nr. 66

16-04-2014

Motie is onderhanden.

Wordt meegenomen in Europese REFIT van Natura 2000-regelgeving

Dijkgraaf, prof. dr. E. (SGP)

Lodders, W.J.H. (VVD)

Geurts, J.L. (CDA)

Overwegende dat de Programmatische Aanpak Stikstof maatregelen bevat die leiden tot een afname van stikstofdepositie en een versterking van de natuurwaarden in de Natura 2000-gebieden;overwegende dat door deze maatregelen ontwikkelingsruimte beschikbaar komt waardoor de bevoegde gezagen vergunningen als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 kunnen verlenen voor projecten die een toename van de stikstofdepositie veroorzaken op voor stikstof gevoelige habitats in Natura 2000-gebieden;overwegende dat de «overeenkomst generieke maatregelen in verband met het programma aanpak stikstof¿ maatregelen bevat voor de agrarische sector om tot een netto reductie in ammoniakemissie van ten minste 10 kiloton in 2030 ten opzichte van 2013 te komen;verzoekt de regering ervoor te zorgen dat 5,6 kiloton van de ontwikkelingsruimte zoals neergelegd in bovengenoemde overeenkomst beschikbaar komt voor de ontwikkeling van agrarische bedrijven en dit op te nemen in de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS);verzoekt de regering ervoor te zorgen dat ook bij gebieden waar een tekort aan ontwikkelingsruimte is de ontwikkelingsruimte die voortkomt uit de emissiereductie in de landbouw voor een wezenlijk deel terecht komt bij landbouwprojecten.

33 669, nr. 88

16-04-2014

Motie is onderhanden.

Openstaande toezeggingen aan de Tweede Kamer over afgelopen parlementaire jaar

Omschrijving van de toezegging

Vindplaats en datum

Stand van Zaken

De Staatssecretaris gaat in overleg met collega Ploumen om te bezien wat er ten aanzien van angorawol kan gebeuren en wat er in Europees verband geagendeerd moet worden. De Staatssecretaris zal eveneens het gesprek aan gaan met de verschillende organisaties, waaronder de kledingbranche. Staatssecretaris zal ook bezien wat Europees kan in het kader van een mogelijk invoerverbod voor wasbeerhondenbont.

Notaoverleg Dierenwelzijn

02-12-2013

De Kamer is 04-04-2014 geïnformeerd over het gesprek met de kledingindustrie met Kamerstuknr. 28 286, nr. 729. De Kamer wordt nader geïnformeerd zodra de resultaten van het onderzoek door de sector, is ontvangen.

Er wordt verkend welke handelingsopties er binnen de kaders van het EG-Verdrag en de WTO-regelgeving zijn ten aanzien van een Europees importverbod voor wasbeerhondenbont, en wat het draagvlak bij de andere EU-lidstaten en de Europese Commissie is voor mogelijke acties om de import van dieronvriendelijke geproduceerd wasbeerhondenbont tegen te gaan.

De Kamer wordt over anderhalf jaar geïnformeerd over de voortgang van de aanpak van malafide hondenfokkers.

Mondelinge vragen van het lid OUWEHAND (PvdD) over verwaarloosde en ondervoede honden door broodfokkers in Brabant (Omroepbrabant.nl, 9 februari 2014)

11-02-2014

Onderhanden.

De Staatssecretaris gaat na of in de Taskforce Voedselvertrouwen nog nadere afspraken kunnen worden gemaakt over het beter op elkaar aansluiten van controlesystemen en samenwerking daarbij.

AO Voedsel + Min VWS

18-12-2013

De Tweede Kamer is 04-07-2014 geïnformeerd via de Voortgangsrapportage Taskforce Voedselvertrouwen.

De Staatssecretaris zal veterinaire experts raadplegen over de 4 dagen eis zeugen en TK hierover informeren.

AO LBR 17/18 febr

11-02-2014

De Tweede Kamer is 27-06-2014 geïnformeerd met Kamerstuknr. 28 286, nr. 749.

Het kabinet informeert de Kamer binnen 2 weken over de de controleresultaten covergisting en over de mogelijkheden om de handhaving rond covergisting van dierlijke mest te verbeteren.

Verantwoordingsdebat 2013

28-5-2014

De Tweede Kamer is geïnformeerd met brief van 10-06-2014 (TK 33 037, nr. 125).

De Kamer ontvangt begin 2015 een brief over de vorderingen om ten aanzien van regelgeving op het terrein van dierenwelzijn tot een gelijk Europees speelveld te komen.

AO Ontwerpbesluit Dieren

05-06-2014

Onderhanden

De Kamer zal hierover geïnformeerd worden in de stand van zaken brief dierenwelzijn zoals toegezegd tijdens het AO dierenwelzijn op 2 december 2013.

De Staatssecretaris zal de Kamer op de hoogte houden van de vorderingen in de denktank Aanvullende financiering alternatieven voor dierproeven. Zodra de denktank haar werkzaamheden heeft afgeronden advies heeft gegeven, wordt de Kamer hierover nader geïnformeerd.

Plan van aanpak dierproeven en alternatieven

28-02-2014

Onderhanden.

De Kamer zal met voortgangsrapportages worden geïnformeerd over de voortgang in de uitwerking en uitvoering van het verbeterplan NVWA. Bij de eerste rapportage zal worden ingegaan op de uitwerking van de externe toetsing en de ICT modernisering, voor de zomer van 2014.

AO NVWA + min Schippers VWS

06-02-2014

De Tweede Kamer is 04-07-2014 geïnformeerd met de eerste voortgangsrapportage plan van aanpak NVWA.

De NVWA heeft in 2013 een project uitgevoerd in de pluimveeketen naar het vervoer van pluimvee. Het verslag van dit project is medio mei 2014 gereed en zal ik u doen toekomen.

Pootfracturen bij slachtdieren

09-05-2014

De Tweede Kamer is 02-07-2014 geïnformeerd met Kamerstuknr. 33 835, nr. 8.

De Staatssecretaris gaat in de beleidsbrief dierenwelzijn tevens in op verkoop van dieren op internet, tentoonstellingen, beurzen, tuincentra en andere plaatsen dan gecertificeerde dierenspeciaalzaken.

Notaoverleg ontwerpbesluit Wet Dieren

25-03-2013

De Kamer is geïnformeerd in de beleidsbrief dierenwelzijn van 4 oktober 2013 (TK 28 286, nr 651).

De Tweede Kamer wordt voor eind februari geïnformeerd over het auditrapport QLL inclusief een beleidsreactie.

AO NVWA

30-01-2013

Voldaan

De Kamer is op 26-06-2013 geïnformeerd met Kamerstuknr. 26 991, nr. 363.

Het voorstel voor wijziging van de Wet op de dierproeven zal voor de zomer van 2013 naar de Kamer worden gestuurd. Daar zullen ook voorstellen in zitten voor maximale openheid van gegevens van vergunninghoudende instellingen. Alsmede onafhankelijkheid en onpartijdigheid van leden van dierproefcommissies. En worden aangenomen moties in meegenomen (dataopslag en registratie fokkers en handelaren).

AO Dierproeven

15-05-2013

Voldaan

De Tweede Kamer is 4-07-2013 geïnformeerd met stcrt-2013-12800.

In de Kabinetsreactie op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over risico's in de vleesketen zal de Kamer worden geïnformeerd over de mogelijkheid van het openbaar maken van NVWA zaken.

AO NVWA + min Schippers VWS

06-02-2014

De Tweede Kamer is 10-06-2014 geïnformeerd met Kamerstuknr. 26 991, nr. 418.

De Staatssecretaris gaat kijken naar de zogenaamde perceelsregistratie. Waarbij voor de inspecteurs van de NVWA en de dierenpolitie herkenbare contactgegevens aan de perceelafscheiding aanwezig zijn.

AO NVWA + min Schippers VWS

06-02-2014

De Tweede Kamer is 03-07-2014 geïnformeerd met Kamerstuknr. 28 286, nr. 750.

De Kamer wordt schriftelijk geïnformeerd voor de stemmingen over het VAO biotechnologie en kwekersrecht over de motie van Ouwehand (nr 278) t.a.v. de Zweedse hofprocedure tegen de Europese Commissie.

VAO Biotechnologie & Kwekersrecht

27-05-2014

De Kamer is geïnformeerd in de brief van 11 juni 2014, Kamerstuknr. 27 428, nr. 284, inzake Zweedse voornemens Hof van Justitie.

Ik zal de ex-ante-evaluatie zo spoedig als mogelijk is naar de Eerste Kamer sturen, samen met mijn opvattingen.

Behandeling Meststoffenwet

10-12-2013

De Kamer is geïnformeerd in de brief van 12-12-2013, Kamerstuknr. 33 037, nr. 80, inzake de kabinetsreactie op de ex-ante beleidsevaluatie toekomstig mestbeleid.

De stas zal de wet ter invoering van het stelsel voor verantwoorde groei in de melkveehouderij extern laten doorrekenen op effecten voor grondprijsontwikkeling. Het is het streven de wet en de doorrekening voor de zomer naar de TK te sturen.

AO Mest

26-03-2014

De Kamer heeft het wetsvoorstel Verantwoorde groei melkveehouderij op 24–6 ontvangen, Kamerstuknr. 33 979, nr. 2. Het rapport van het LEI met de doorrekening van de externe effecten ontvangt de Kamer voor het einde van het zomerreces.

Nederland maakt, conform het voorstel met Denemarken inzake transporttijden, een voorstel met gelijkluidende landen inzake biologische productie en etikettering.

AO Behandelvoorbehoud biologische productie en etikettering

04-06-2014

De Tweede Kamer wordt geïnformeerd over de positionpaper.

Het Rijk, de VNG, het IPO, de Unie van Waterschappen en LTO Nederland hebben het voornemen om gezamenlijk een meldpunt in te richten waar vergunningaanvragers de door hen ervaren knelpunten kenbaar kunnen maken. Dan kunnen wij in een landelijke werkgroep van deze partners de zaak oppakken en ermee aan de slag. Die oplossing wordt via InfoMil verspreid en komt daarmee voor alle aanvragers en vergunningverleners beschikbaar.

Plenair debat meststoffenwet

24-09-2013

De Kamer is geïnformeerd over de werkgroep versnelling mestverwerking en het instellen van het meldpunt mestverwerking in de brief van 26-11-2013, Kamerstuknr. 632 inzake beantwoording van Kamervragen hierover.

De stas zal het knelpunt dat ontstaat voor boeren die in 2014 wel van derogatie gebruik willen maken, maar geen kans meer zien om te voldoen aan de voorwaarde van 80% gras in het bouwplan onderbouwd bij de Europese Commissie neerleggen en zien of het mogelijk is voor 2014 een overgangsregeling te treffen (hierbij heeft ze expliciet een winstwaarschuwing uitgesproken).

AO Mest

26-03-2014

De Kamer is geïnformeerd over de voorziening voor knelgevallen in de brief van 25-04-2014, Kamerstuknr. 33 037, nr. 120, inzake de uitkomst van het nitraat comité van 23 april 2014.

Ik ben bereid om met de sector nieuwe denkrichtingen te verkennen die de toelating van biologische en milieuvriendelijke middelen faciliteren. Ja, dat zou heel goed kunnen in de vorm van een green deal groene gewasbeschermingsmiddelen. En ja, ik wil ook bekijken wat wij kunnen leren van de manier waarop biociden in andere lidstaten worden toegelaten. Alle goede voorbeelden in Nederland wil ik altijd graag onder de aandacht brengen in Brussel.

Notaoverleg Gewasbescherming + Stas I&M

01-07-2013

De Green Deal Groene Gewasbeschermingsmiddelen is op 30-6-2014 getekend.

In april 2014 ontvangt de Kamer een brief over de resultaten van de gesprekken met betrokken organisaties om het gebruik van metam-natrium te reguleren en over de alternatieven die er voor het gebruik van dit middel zijn. In deze brief wordt aandacht besteed aan de juridische aspecten. Tevens wordt gekeken naar de mogelijkheden voor de financiering van alternatieven vanuit de tweede pijler van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. (dit is officiële toezegging, maar stas heeft gezegd a) dat ze nationale mogelijkheden ook betreft bij juridische kant en b) dat ze wil bekijken of alternatieven metam natrium (zoals afrikaantjes) bij het vergroeningspakket in het GLB onder kan brengen.

AO Gewasbeschermingsmiddelen en bijensterfte + stas I&M

19-02-2014

De Kamer is geïnformeerd in de brief van 27-05-2014, Kamerstuknr. 27 858, nr. 266, inzake het grondontsmettingsmiddel metam-natrium.

De Staatssecretaris zal de Kamer schriftelijk informeren over de voortgang van de PAS (N2000, mee laten lopen in aanbiedingsbrief bij antwoorden wetsvoorstel PAS).

AO Natura 2000 incl. Westerschelde

19-09-2013

Afgedaan met brief aan de Tweede Kamer van 30 oktober 2013 (TK 32 670, nr. 83).

Staatssecretaris zal de Kamer informeren over haar bevindingen over het signaal dat Nederland een «te makkelijk» doorvoerland zou zijn voor CITES- en jachttrofeeën. In deze brief zal zij ook ingaan op welke mogelijkheden het CITES-secretariaat heeft om stroperij tegen te gaan.

AO Biodiversiteit

03-10-2013

Uw Kamer is op 13 februari 2014 geïnformeerd over de bestrijding van wildlife crime (TK 28 286, nr. 724). De Kamer wordt najaar 2014 geïnformeerd over stand van zaken over de hier bedoelde onderwerpen.

Staatssecretaris zal de Kamer informeren over de voortgang van het bruinvisbeschermingsplan en over de proef met het cameratoezicht hierin, als die proef voorbij is.

AO Biodiversiteit

03-10-2013

De Kamer zal voor 1 november 2014 worden geïnformeerd.

De Staatssecretaris zal de provincies aansporen om de ruimtelijke inpassing van het NatuurNetwerkNederland uiterlijk 31-12-2013 afgerond te hebben.

Debat Decentralisatie investeringsbudget 33 441

05-11-2013

Afgedaan met brief aan Tweede Kamer van 22 mei 2014 (TK 30 825, nr. 212).

Invasieve exoten: stas komt terug op punten ouwehand: nationale ruimte voor bestrijding en de specifieke positie van de wasbeerhond en de laatste wetenschappelijke inzichten daarover (gaat over afschieten). dan ook ingaan op verzoek smaling: hoe je 50 soorten kiest en de verhouding kosten opsporing en handhaving irt schade.

AO Landbouw- en Visserijraad DECEMBER

12-12-2013

Afgedaan met brief aan Tweede Kamer van 10 april 2014 (TK 21 501-32, nr. 780) en besproken in AO Wildbeheer op 16 april 2014.

Staatssecretaris zal het te sluiten convenant met Staatsbosbeheer over enkele weken in concept naar de Kamer sturen.

AO Staatsbosbeheer

05-03-2014

Afgedaan met brief aan Tweede Kamer van 22 april 2014 (TK 29 659, nr. 123).

De Staatssecretaris zal de evaluatie van de Natuurschoonwet 1928 voor de zomer van 2014 aan de Tweede Kamer versturen

AO EHS

01-10-2013

Rapportage wordt in oktober 2014 opgeleverd. De Tweede Kamer zal daarna worden geïnformeerd.

Voorjaar 2014 (eind maart) komt de Staatssecretaris terug op plan en financiering schip van de toekomst.

AO LBR 17/18 febr

11-02-2014

Voldaan. De Tweede Kamer is 4 april 2014 met de brief over de Hoofdlijnen van het EFMZV mede hierover geïnformeerd (Kamerstuk 32 201, nr. 71)

Zodra de pilot inzake de bijvangsten afgerond is en de resultaten bekend, zal de TK worden geïnformeerd

AO Landbouw- en Visserijraad SEPTEMBER

18-09-2013

De pilots lopen op dit moment nog. De Tweede Kamer zal naar verwachting begin 2015 over de uitkomst worden geïnformeerd.

Staatssecretaris stuurt uitwerking uitvoeringsagenda GVB voor 1 december naar Tweede Kamer

AO Landbouw- en Visserijraad OKTOBER

16-10-2013

Voldaan.

De Tweede Kamer is 18 maart 2014 geïnformeerd, Kamerstuknr. 32 201, nr. 70.

De Staatssecretaris zal de Tweede Kamer informeren over de uitkomsten van de pilot aal over de dijk.

AO Visserij

28-11-2013

Pilot / onderzoek is op dit moment in afronding. Tweede Kamer zal najaar 2014 over uitkomst worden geïnformeerd.

De Staatssecretaris zal een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse uitvoeren omtrent beheerplan Engbertsdijkvenen.

AO Natura 2000 incl. Westerschelde

19-09-2013

Maatschappelijke kosten en batenanalyse is uitgevoerd. Deze is aan de Tweede Kamer toegezonden (TK32 670, nr. 87).

De Staatssecretaris zal de Kamer schriftelijk verder informeren over de snelheid van opslibbing na ontpoldering van de Hedwigepolder (snelheid is onderschat, concept RIP al te hoge stand).

AO Natura 2000 incl. Westerschelde

19-09-2013

Deze toezegging is afgedaan door de Kamerbrief op 8 oktober 2013 (TK 30 862, nr. 34)

Staatssecretaris zal de evaluatie van het Programma Naar een Rijke Waddenzee begin 2014 aan de Kamer zenden.

AO Biodiversiteit

03-10-2013

Tweede Kamer zal na het zomerreces worden geïnformeerd over de uitkomst van de evaluatie. Kamer is hierover geïnformeerd per brief (6 juni 2014) waarmee het jaarverslag van het Programma Rijke Waddenzee is aangeboden.

Begin 2014 zal de Staatssecretaris de Kamer informeren over de wijze waarop zij uitvoering gaat geven aan de motie-Geurts over de blauwdruk voor producenten- en brancheorganisaties

AO Tuinbouw

28-11-2013

Dit is op 28 mei 2014 aan de Tweede Kamer toegezonden.

De Staatssecretaris zal schriftelijk terugkomen op het vijf-punten-plan van het lid Smaling (implementatie GLB) in de brief over de uitwerking van de vergroeningsmaatregelen

AO Nationale implementatie inz het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

18-12-2013

Deze toezegging is afgedaan met de Kamerbrief over de directe betalingen GLB (TK 28 625, nr. 216).

De Staatssecretaris komt voor 1 mei terug op de knelpunten implementatie nieuwe GLB (vleesveehouders, alverenhouders, vlas en hennep en aardappeltelers in veenkolonien) en geeft dan de nadere invulling van de vergroening.

AO Nationale implementatie inz het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

18-12-2013

Deze toezegging is afgedaan met Kamerbrief 28 625, nr. 216.

Wanneer er een substantiële aanpassing in het GLB-pakket noodzakelijk is wordt de Tweede Kamer hierover geïnformeerd. Ook wanneer er voor 1 augustus al duidelijkheid is over het «3e pakket / aaltjespakket» wordt de Tweede Kamer hierover geïnformeerd.

AO Nationale implementatie inz het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

18-12-2013

De Kamer is op 29 juli 2014 geïnformeerd over de aanpassingen die zijn doorgevoerd na het algemeen overleg hierover. Dit betreft met name de uitwerking van de uitvoering van de moties die hebben geleid tot aanpassingen van het GLB.

Openstaande toezeggingen aan de Eerste Kamer over afgelopen parlementaire jaar

Omschrijving van de toezegging

Vindplaats en datum

Stand van Zaken

De regering zal de Kamer rapporteren hoe groene en blauwe diensten concreet en uitvoerbaar gemaakt kunnen worden (32 500 XIV en F) (T01270)

Beleidsdebat Natuurbeheer en Natuurbeleid

22-03-2011

Ik verwijs u naar de brief van 2 oktober 2013, Kamerstuk 33 750 XIII, nr. A. Zoals uw Kamer ook aangeeft, kan hierover mogelijk gesproken worden wanneer uw Kamer het wetsvoorstel Natuurbescherming behandelt.

Toezegging Registratie aantal ritueel geslachte dieren en hoeveelheid geexporteerd onbedwelmd ritueel geslacht vlees (31 571) De Staatssecretaris van Economische Zaken zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen van het lid Faber-van de Klashorst, toe de registratie van het totaal aantal ritueel geslachte dieren, gedifferentieerd naar diersoort, en van waarheen deze dieren geëxporteerd worden beter op orde te krijgen in de loop van 2013.

Convenant Ritueel slachten antwoord in 2e termijn

12-06-2012

Ik verwijs u naar de brief van 25 maart 2014, Kamerstuk 31 571, nr. W. Zoals aangegeven kan ik daar aan voldoen na de inwerkingtreding van de wijziging van het Besluit houders van dieren ter uitvoering van het Convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten. Pas dan zijn voldoende gegevens beschikbaar over de aantallen en soorten onbedwelmd geslachte dieren. Ik verwacht in de loop van 2015 over de eerste gegevens hierover te kunnen beschikken, en dan zal ik uw Kamer hierover informeren.

De Staatssecretaris van Economische Zaken zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen van het lid Sylvester, toe initiatieven van de horeca om te komen tot een systeem van aanduiding van herkomst van vis te faciliteren en de Kamer te informeren over deze initiatieven.

Behandeling wijziging Visserijwet inzake visstroperij (1e en 2e termijn)

12-06-2012

Voldaan.

Ik verwijs u naar de brief beantwoording rappel toezeggingen Eerste Kamer van 22-05-2014, Kamerstuknr. 33 750 XIII, nr. I.

In Europees verband van gedachten wisselen over een Europees handelsverbod op pelsdieren. Beraden op de Nederlandse inbreng daarbij.

Initiatiefvoorstel-Van Gerven en Recourt Wet verbod pelsdierhouderij (30 826)

11-12-2012

Voldaan

De Kamer is op 30-06-2014 geïnformeerd met Kamerstuknr. 30 826, nr. O.

De Staatssecretaris zal ook de Eerste Kamer nader informeren over de aanscherping van de mogelijkheden om naleving te verbeteren en om een handhavingsstrategie rondom mest te organiseren die nog steviger is dan de huidige strategie en de de handhavingsinzet in 2012. In deze brief zal de Staatssecretaris voorstellen doen voor concrete maatregelen, en daarin niet alleen de controlemaatregelen laten zien, maar ook de toezichts- en handhavingsstrategie. (koffeman houdt zijn motie (33 322, letter G) aan in afwachting van brief)

Behandeling Meststoffenwet

10-12-2013

De Eerste Kamer is op 11 maart 2014 hierover geïnformeerd met Kamerstuknr. 33 322, nr. 1.

De Staatssecretaris zal de Eerste Kamer per brief informeren over de invloed van fosfaat op de visstand.

Behandeling Meststoffenwet

10-12-2013

Voldaan.

De Kamer is 30-06-2014 geïnformeerd met Kamerstuknr. 33 322, nr. J.