Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

 • Download PDF

5.6 Subsidieoverzicht

In deze bijlage zijn de subsidies van EZ opgenomen. De subsidiedefinitie van de Algemene wet bestuursrecht wordt hierin gebruikt. Deze wet definieert een subsidie als volgt (artikel 4.21 Awb):

«De aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten».

Per beleidsartikel zijn opgenomen:

 • 1.  Subsidies;
 • 2.  Overige (incidentele) subsidies en de bijdragen aan (inter)nationale organisaties.

In het subsidieoverzicht is zoveel mogelijk aansluiting gemaakt met de budgettaire tabellen uit de begroting. De categorie «Subsidies» uit de tabel «Budgettaire gevolgen van beleid» sluit voor elk artikel aan met de categorie «Subsidies» in dit overzicht. Bij de categorie «Overige (incidentele) subsidies en bijdragen aan inter(nationale) organisaties» in het overzicht is deze aansluiting niet volledig mogelijk omdat de overige categorieën in de budgettaire tabel meer dan alleen subsidieverstrekkingen omvat (bijvoorbeeld opdrachten of een bijdrage aan een ZBO).

In tegenstelling tot vorige jaren is ervoor gekozen om de lijn van Verantwoord Begroten aan te houden waarbij de bijdragen aan ZBO’s en RWT’s vermeld worden onder een aparte categorie, zijnde niet de VB-categorie subsidies. De bijdragen aan ZBO’s en RWT’s zijn terug te vinden in de «ZBO’s en RWT’s bijlage» (bijlage 5.1).

Voor een aantal subsidies is (nog) geen volgende evaluatie gepland. In veel gevallen gaat het om nieuwe subsidies die nog worden vormgegeven, kleinere (incidentele) subsidies of subsidies die al enige tijd geleden zijn gestopt, waardoor alleen nog sprake is van uitfinanciering. Waar mogelijk is de geplande beleidsdoorlichting opgenomen als volgende evaluatiemoment. In dat geval is een jaartal opgenomen met de aanduiding «B».

De einddatum geeft het moment aan dat de laatste verlening plaatsvindt of heeft plaatsgevonden. Voor een aantal incidentele subsidies (voornamelijk bijdragen aan instituten), waarbij sprake is van een structurele subsidierelatie met een jaarlijkse verlening, is als einddatum «Jaarlijks» opgenomen. Als periodiek besluitvorming plaatsvindt over de verlening, bijvoorbeeld over een volgende programmaperiode, is dit aangeduid als «Periodiek».

In een aantal gevallen wordt ter verduidelijking een nadere toelichting gegeven door middel van de volgende voetnoten:

 • •  * de subsidie wordt verleend uit hoofde van Europees beleid.
 • •  ** de subsidie wordt verleend uit hoofde van een bredere aanpak, waarbij nog nadere uitwerking plaatsvindt.
 • •  *** de subsidie heeft betrekking op een compensatieregeling.
 • •  **** betreft een raming onder de categorie «Subsidies» van de budgettaire tabel, waar niet direct een subsidiebeschikking uit voortvloeit.
 • •  ***** de subsidieregeling wordt uitgevoerd conform het Nationaal Energie Akkoord.

Tot slot is na het subsidieoverzicht informatie opgenomen over de TKI-toeslag op basis waarvan de toeslag aan de betreffende TKI’s kan worden toegekend.

Subsidies (Bedragen x € 1.000)

Artikel

Naam subsidie(regeling) met hyperlink naar vindplaats

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Aantal verleningen 2013

Laatste evaluatie (jaartal met hyperlink naar vindplaats)

Volgende evaluatie (jaartal)

Einddatum subsidie- regeling (jaartal)

Artikel 11

                     

Subsidies

                     

11

Digitalisering regionale radio

797

1.700

1.400

100

1.110

1.080

0

nvt

2015 B

2017

 

Subtotaal

797

1.700

1.400

100

1.110

1.080

0

       
                         

Overige (incidentele) subsidies en subsidies aan (inter)nationale organisaties

     

11

Nederlands Normalisatie Instituut (NEN)

790

1.154

1.039

1.204

1.182

1.059

1.059

1

2005

2014

Jaarlijks

 

Subtotaal

790

1.154

1.039

1.204

1.182

1.059

1.059

       
                         

Artikel 12

                     

Subsidies

                     

12

MKB Innovatieregeling Topsectoren (MIT)

10.353

21.388

27.957

29.308

29.239

29.239

29.524

504

nvt

2016

2017

12

Subsidieregeling Innoveren, hoofdstuk 2 Eurostarsprojecten

6.949

7.592

11.174

15.255

16.556

18.325

18.325

33

nvt

2014

2017

12

Prekwalificatie ESA/programma’s

2.529

746

396

       

0

2012

nvt

2013

12

Nationaal Programma Luchtvaart

3.299

1.501

2.894

3.002

2.503

   

1

2010

2015 B

2017

12

Luchtvaartkredietregeling (niet relevant)

1.984

16.284

8.057

       

0

2010

nvt

2011

12

Luchtvaartkredietregeling (rente)****

0

1.914

2.000

1.871

1.798

1.798

1.798

0

2010

nvt

2011

12

Nederland Maritiem Land

250

264

264

264

264

264

264

1

2009

nvt

12

Innovatieve onderzoeksprogramma’s (IOP’s)

12.007

7.306

6.645

2.219

2.555

613

613

0

2010

nvt

2012

12

Innovatieprestatiecontracten (incl.verkenningen)

16.622

1.086

         

283

2010

nvt

2013

12

EZ-projecten BSIK

3.282

           

0

2012

nvt

2012

12

Stichting Toekomstbeeld der Techniek

215

199

198

210

210

191

191

1

     

12

Innovatie voor maatschappelijke veiligheid

4.931

501

         

0

nvt

nvt

2012

12

Innovatieprogramma Diensten

619

272

         

0

2012

nvt

2011

12

Smartmix

3.424

1.004

502

       

0

2010

nvt

2007

12

Subsidieregeling Sterktes in Innovatie, hoofdstuk 2 Internationaal innoveren (Eureka en Opkomende markten)

6.906

4.001

2.335

31

nvt

2014

2017

12

Uitdagersfaciliteit relevant

206

           

0

2013

nvt

2012

Subtotaal

73.576

64.058

62.422

52.129

53.125

50.430

50.715

       
                         

Overige (incidentele) subsidies en subsidies aan (inter)nationale organisaties

     

12

Vernieuwingsprogramma's

388

           

1

nvt

nvt

2013

12

Incidentele uitgaven

169

           

2

nvt

nvt

2013

12

Toeslag Topconsortia Kennis en Innovatie

25.434

66.534

80.945

101.101

115.273

115.267

118.267

19

nvt

2015

2017

12

Internationaal Innoveren (Eurekaclusters)*

2.000

7.000

12.000

17.000

20.000

20.000

nvt

nvt

2014

2020

12

Internationaal Innoveren (JTI’s)*

2.000

7.000

12.000

17.000

20.000

20.000

nvt

nvt

2014

2020

12

Nationaal Lucht en Ruimtevaartlaboratorium

38.804

26.165

27.794

19.321

18.783

17.953

17.953

1

2011

2015

Jaarlijks

12

MARIN

3.835

3.729

3.367

3.284

3.218

3.199

3.199

1

2011

2015

Jaarlijks

12

Deltares

12.163

11.297

9.672

9.137

8.943

8.891

8.891

1

2011

2015

Jaarlijks

12

Topsectoren/Innovatieprogramma’s (excl. TI’s)

2.338

24.301

27.654

10.094

2.287

1.575

1.848

2

2012

2015 B

Jaarlijks

12

Institute for Sustainable Process Technology (ISPT)

7.461

3.969

1.509

       

0

nvt

2015 B

2015

12

Holst

5.500

4.513

3.510

1.705

1

2012

2015 B

2013

12

Stichting Technische Wetenschappen

21.528

22.042

21.627

20.847

20.622

21.042

21.042

1

2012

2016

Jaarlijks

12

Topsector Chemie

8.618

7.264

5.088

3.009

     

0

2012

2015 B

2016

12

Materials to innovate (M2i)

5.568

2.163

1.396

730

85

   

0

2012

nvt

2013

12

InnoWATOR

1.682

1.383

315

       

0

2012

nvt

2011

12

Innovatieprogramma Maritiem

2.536

2.004

714

316

     

0

2012

nvt

2011

12

Center for Translational Molecular Medicine

21.158

19.672

4.563

       

0

2012

2015 B

2015

12

BioMedical Materials

6.091

3.793

         

0

2012

nvt

2014

12

Technologisch Topinstituut Logistiek (DINALOG)

4.797

4.407

3.805

1.262

917

   

0

2012

2015 B

2016

12

TI Food and Nutrition (TIFN2)

5.750

9.160

5.034

1.209

     

0

2012

2015

2012

12

HTSM

22.000

22.395

21.156

15.256

10.235

7.974

7.974

0

2012

nvt

2011

12

Commit

5.000

11.576

10.936

       

0

2012

nvt

2011

12

Phase 2

33.180

23.838

19.265

13.347

6.587

   

14

2012

nvt

2013

12

Point One

369

           

0

2012

nvt

2013

12

Innovatieprogramma Automotive

2.065

1.839

618

81

     

0

2012

nvt

2011

12

Innovatieprogramma Life Sciences en Health algemeen

2.447

1.379

702

202

     

0

2012

nvt

2011

12

BE-Basic

7.412

12.336

199

72

23

9

10

0

2012

nvt

2011

12

TASC

1.850

1.157

1.157

       

0

2012

nvt

2011

12

Food and Nutrition Delta

6.445

6.309

2.398

258

72

   

34

2012

nvt

2011

12

Nanolab

8.484

           

0

2012

nvt

2012

12

Katalyse

937

           

0

2012

nvt

2013

12

TKI CLICK

393

1.000

500

       

1

nvt

2015

2017

12

Syntens

19.797

           

0

2013

nvt

2013

12

Ruimtevaart (ESA)

92.895

90.230

61.925

76.753

64.018

52.965

52.965

8

2012

2017

Periodiek

12

Bijdrage aan WIPO

352

400

400

400

400

400

400

2

nvt

2015 B

Jaarlijks

Subtotaal

377.446

388.855

330.249

302.384

285.463

269.275

272.549

       
                         

Artikel 13

                     

Subsidies

                     

13

Bevorderen ondernemerschap

7.383

12.394

27.222

11.292

6.555

6.355

10.355

21

2008

2015

Jaarlijks

13

Biobased Economy

7.829

2.531

1.500

1.500

1.500

   

0

2014

2018

2017

13

Microkrediet

30.989

           

1

2011

2015

2013

13

Valorisatie

15.205

7.426

8.849

4.308

4.018

2.411

2.411

0

2012

2014

2012

13

Beroepsonderwijs in bedrijf

2.252

503

         

0

2010

nvt

2010

13

Onderwijs en ondernemerschap

2.167

           

0

2010

2015

2010

13

Subsidieregeling Innovatieve Scheepsbouw

7.704

4.800

2.000

1.000

     

4

nvt

2014

2014

13

BSRI

3.765

1.362

1.601

2.276

300

1.900

1.900

 

2010

nvt

2010

13

Actieplan Veilig Ondernemen

282

           

0

2012

nvt

2012

13

Business Angels Programma

109

301

301

301

     

7

2013

nvt

2016

 

Subtotaal

77.685

29.317

41.473

20.677

12.373

10.666

14.666

       
                         

Overige (incidentele) subsidies en subsidies aan (inter)nationale organisaties

     

13

Vernieuwingsprogramma's

3.222

           

0

nvt

2015 B

2013

13

PRIMA-projecten

8.376

998

         

0

nvt

2015 B

2012

13

ICT en flankerend beleid

3.979

           

6

nvt

2015 B

2013

13

Programma Digivaardig & Digibewust

2.139

395

         

1

2011

nvt

2015

13

Regiegroep regeldruk

148

           

1

nvt

2015B

2014

13

Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen

13.536

10.167

8.471

8.450

8.450

8.450

8.450

1

2011

2016

Jaarlijks

13

EIM

2.800

1.500

n.n.b.

0

0

0

0

1

2014

nvt

2016

13

A’dam Center for Corporate Finance (ACCF)

4

4

4

4

4

4

4

1

nvt

2015 B

Jaarlijks

13

Kenniscentrum Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

1.226

650

         

1

2010

2015

Jaarlijks

13

Ondernemersklankbord

451

376

376

376

376

376

376

1

2004

2014

Jaarlijks

13

Stichting Koning Willem I

50

           

1

nvt

2015 B

Jaarlijks

13

Overige bijdrage aan instituten

1.244

           

3

nvt

2014

Jaarlijks

13

Acquisitie buitenlandse bedrijven

1.010

2.284

1.871

677

499

499

499

11

nvt

2015 B

Jaarlijks

 

Subtotaal

38.185

16.374

10.722

9.507

9.329

9.329

9.329

       
                         

Artikel 14

                     

Subsidies

                     

14

Topsector Energie**

30.282

44.451

67.993

57.409

55.606

46.406

41.406

111

nvt

2015

Jaarlijks

14

Energie-innovatie (Groene grondstoffen, Wind op zee, Smart grids, Wind op land, Zon-PV)

36.766

19.749

7.872

2.370

2.361

2.361

2.361

 

nvt

2015

2015

14

Green Deals**

1.889

20.544

750

18.751

     

2

nvt

2015

Jaarlijks

14

Energieakkoord**

29.205

35.464

54.289

59.289

50.000

50.000

nvt

nvt

nvt

nvt

14

Stimulering Duurzame Energie productie*****

899.461

1.019.550

1.184.749

1.411.015

1.543.557

1.829.331

2.417.000

871

nvt

2016

nvt

14

Subsidieregeling Indirecte emissiekosten ETS***

77.000

77.000

77.000

77.000

77.000

77.000

0

nvt

nnb

nvt

14

Carbon Capture Storage

5.015

38.047

19.557

8.915

7.242

8.955

8.955

0

nvt

nnb

2018

14

Programma Hoge Flux Reactor

7.250

7.250

7.250

8.111

8.111

8.111

8.111

0

nvt

nvt

Periodiek

14

Subsidieregeling zonnepanelen

29.632

           

46.611

nvt

nvt

2013

14

Innovatievouchers elektrische mobiliteit

2.535

2.210

1.120

       

100

2015

2013

14

Duurzaam Caribisch Nederland****

9.512

2.500

       

0

nvt

nvt

2015

14

Beperking tariefstijging energietarieven Caribisch Nederland****

3.161

5.000

4.500

4.000

3.500

3.000

3.000

0

nvt

nnb

nnb

14

Besluit subsidies investering Kennisinfrastructuur

902

902

       

0

2011

2014

2004

14

Duurzame warmte

1.097

           

0

nvt

nvt

2013

14

TransitieManagement AgNL

13.077

1.112

1.044

       

0

nvt

2015

2015

14

Overig****

527

30

         

nvt

nvt

nvt

nvt

 

Subtotaal

1.030.692

1.274.562

1.410.701

1.641.860

1.756.666

2.025.164

2.607.833

       
                         

Overige (incidentele) subsidies en subsidies aan (inter)nationale organisaties

     

14

Energie Centrum Nederland

37.757

31.896

23.949

23.110

22.723

22.623

22.623

1

nvt

2015

Jaarlijks

14

Uitkoopregeling hoogspanningsverbindingen***

28.000

28.000

28.000

nvt

nvt

nnb

2021

 

Subtotaal

37.757

31.896

23.949

23.110

50.723

50.623

50.623

       
                         

Artikel 16

                     

Subsidies

                     
 

Duurzame veehouderij

15.318

5.197

7.483

10.292

6.064

401

401

       

16

Subsidie Integraal duurzame stallen en houderijsystemen

10.565

1.476

3.211

4.446

2.932

   

0

2012

nvt

2014

16

Kleine en grote netwerken

1.259

1.001

1.326

200

668

   

3

2013

2016

2013

16

Fijnstofmaatregelen

1.453

1.820

4.707

2.008

   

82

nvt

2014

2014

16

Investeringsregeling gecombineerde luchtwassers

645

           

0

nvt

2014

2010

16

Meetprogramma duurzame stallen

1.000

190

483

     

0

nvt

2017

2014

16

Beëindings-& saneringsregeling***

452

501

451

401

401

401

401

0

nvt

nvt

nvt

16

Subsidie kleine praktjjknetwerken veehouderijen (t/m 2011)

870

466

         

109

2009

2016

2011

16

Beroepsopleiding en voorlichting

201

200

400

       

0

nvt

2016

2014

16

Demonstratieregeling (intensieve veehouderij, biologisch)

173

           

0

nvt

2016

2008

16

Subsidie stimulering biologische Productie (SSBP)

153

100

85

55

55

   

0

nvt

2016

2011

Plantaardige productie

17.327

19.068

15.526

9.063

6.437

10.183

10.987

       

16

Duurzaamheidsinvesteringen (POP-Nieuwe Uitdagingen), incl. onderdeel IRE

1.931

2.819

4.975

5.100

5.100

5.400

5.400

894

nvt

2014

2017

16

Demonstratieregeling Schoon en Zuinig

709

657

1.032

       

0

nvt

2015

2012

16

Investeringsregeling energiebesparing (IRE)

401

1.300

375

       

0

nvt

2014

2012

16

Subsidie marktintroductie energie-innovaties (glastuinbouw) (MEI)

13.689

13.689

8.749

3.689

1.289

4.735

5.539

10

2012

2017

2017

16

Set aside regeling

420

438

238

113

48

48

48

0

nvt

2014

1992

16

Subsidie honingverbetering

177

165

157

161

     

1

nvt

2014

2013

 

Diergezondheid en dierenwelzijn

3.017

2.008

2.008

2.008

2.008

2.008

2.008

       

16

In beslag genomen goederen (IBG)***

3.017

2.008

2.008

2.008

2.008

2.008

2.008

1.377

nvt

2014

nvt

Visserij

8.774

5.939

7.483

6.499

7.300

5.300

5.300

       

16

Nieuwe regellingen onder het EFMZV*

   

5.003

5.763

7.300

5.300

5.300

0

nvt

2017

2020

16

Investering in aquacultuur

372

298

840

352

     

9

2011

2017

2013

16

Compensatieregeling Aalvisserij

2

           

102

2011

2017

2013

16

Investering in verwerking en afzet

233

11

         

0

2011

2017

2013

16

Subsidie innovatie in de visketen

2.844

973

375

107

     

5

2011

2017

2013

16

Collectieve acties in de visketen

2.516

1.967

872

144

     

12

2011

2017

2013

16

Subsidie kwaliteit, rendement en nieuwe markten in de visserij

240

           

0

2011

2017

2013

16

Certificering in de visketen

711

36

         

0

2011

2017

2013

16

Investering in vissersvaartuigen

33

963

         

0

2011

2017

2013

16

Individuele visbeschikkingen

1.823

1.691

393

133

     

1

2011

2017

2013

 

Agrarisch ondernemerschap

9.374

7.584

11.138

8.517

8.500

8.500

8.500

       

16

Flankerend beleid pelsdierhouders****

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

0

nvt

nvt

nvt

16

Brede weersverzekering art. 68

1.471

1.350

6.650

6.500

6.500

6.500

6.500

579

2016

2017

16

Subsidieregeling Jonge Agrariërs (Bedrijfsmodernisering)

3.349

1.788

2.488

17

     

272

2011

2016

2013

16

Demoregeling proefprojecten GLB

2.019

2.446

         

0

2010

2016

2011

16

Bedrijfsadvies over randvoorwaarden GLB

535

           

0

2011

nvt

2012

 

Agrarische innovatie

4.340

3.035

2.997

1.089

870

643

0

       

16

Samenwerking bij innovatie

2.356

2.190

1.925

       

19

2012

2016

2013

16

VAMIL compensatie***

1.434

545

972

1.089

870

643

0

0

nvt

nvt

2046

16

Functionele agrobiodiversiteit (POP-Nieuwe uitdagingen)

550

300

100

       

0

2009

2014

2012

 

Apurement

12.269

35.219

7.269

7.269

7.269

7.269

7.269

       

16

Apurement****

12.269

35.219

7.269

7.269

7.269

7.269

7.269

nvt

nvt

nvt

nvt

 

Overig

 

2.500

                 

16

Overig****

 

2.500

                 
 

Subtotaal

70.419

80.550

53.904

44.737

38.448

34.304

34.465

       

                       

Overige (incidentele) subsidies en subsidies aan (inter)nationale organisaties

     
 

Duurzame veehouderij

                     

16

Ondersteuning biologische sector (m.n. Bionext, voorheen Biologica)

236

84

123

125

124

130

130

4

 

2014

Jaarlijks

16

Stichting Controlebureau voor Pluimvee, Eieren en Ei-producten – Financiering afbouw CPE

111

62

58

59

52

8

 

0

nvt

nvt

2012

16

Stichting Groene Kennis Coöperatie – Versnellingsvoorstel Programma Dier

19

19

16

       

0

nvt

nvt

2012

16

LTO Noord Innovatie in Bedrijf

24

24

23

20

     

0

nvt

nvt

2012

16

Stichting Aeres Groep Versnellingsproject UDV Mogelijkmakersnetwerk

127

32

       

1

nvt

nvt

2013

16

Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren Versnellingsproject UDV Ketenmanagement

121

30

       

0

nvt

nvt

2012

16

Stichting Natuur en Milieu Versnellingsproject UDV Duurzamer winkelschap aan de basis

111

43

       

1

nvt

nvt

2013

16

Stichting Groene Kennis Coöperatie Versnellingsproject UDV Aanvulling digitale inkijk bij boerenbedrijven

24

24

12

     

1

nvt

nvt

2013

16

Stichting Natuur en Milieu Versnellingsproject UDV Versnelling aan de kop

65

7

     

1

nvt

nvt

2013

 

Plantgezondheid

                     

16

Bijdrage Fonds Kleine Toepassingen (nationaal en internationaal)

220

250

300

300

300

300

300

1

nvt

nvt

Jaarlijks

 

Diergezondheid en dierenwelzijn

                     

16

Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren (LICG)

648

540

540

540

540

540

540

1

nvt

2016

Jaarlijks

16

Landelijke inspectiedienst dierenbescherming (LID)

1.280

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

1

nvt

2014

Jaarlijks

16

Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH)

160

120

80

80

80

80

80

1

 

2014

Jaarlijks

16

ZLTO, Projectuitvoering stalbranden

28

40

40

40

     

0

nvt

nvt

2011

16

Universitair Medisch Centrum Utrecht – promotieonderzoek zoönosen in Nederland 1880–2010

17

17

       

0

nvt

nvt

2012

16

Universiteit Utrecht – Cursussen proefdierkunde 2012–2015

57

59

61

       

1

nvt

nvt

2013

16

Universiteit Utrecht/Dutch Wildlife Health Centre

343

485

485

485

485

485

485

1

2010

nvt

Jaarlijks

16

Gezondheidsdienst voor Dieren basismonitoring

3.076

3. 634

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

1

nvt

2014

Jaarlijks

16

Universiteit Utrecht project surveillance zoönosen

120

107

91

       

0

nvt

nvt

2011

 

Voedselveiligheid en -kwaliteit

     

16

Voedingscentrum Nederland instellingssubsidie

1.334

1.480

1.480

1.480

1.480

1.480

1.480

1

2012

nnb

Jaarlijks

16

Voedingscentrum Nederland Communicatieproject

960

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1

2012

Jaarlijks

16

Consumentenbond Voedselonderzoek

120

120

120

120

120

120

120

1

nvt

2014

Jaarlijks

16

ZLTO Duurzaamheidsscan fruitteelt

20

20

15

       

0

nvt

nvt

2011

16

Stichting Diergeneesmiddelen Autoriteit

360

425

450

450

450

450

450

1

nvt

nnb

Jaarlijks

 

Agrarische innovatie

                     

16

NAJK subsidie bewust ondernemen 2013–2015

100

80

60

       

1

nvt

nvt

2013

16

NAJK – subsidie wereldboeren

100

40

60

       

0

nvt

nvt

2012

16

NAJK – subsidie Groter Groeien

120

100

80

     

0

nvt

nvt

2014

 

Kennisontwikkeling en innovatie

                     

16

Ministry for Primary Industries New Zealand – support of the Manure Management Network

0

0

33

       

0

nvt

nvt

2012

16

Stichting Probos – Meerjarig onderzoek bestrijding Japanse Duizendknoop

27

15

15

15

18

   

1

nvt

nvt

2013

16

Basisfinanciering (Kaderwet LNV-subsidies, OCW-conform)

464

405

160

160

160

160

160

2

2007

2014

2020

16

Innovatiesubsidies (Kaderwet LNV-subsidies)

2.713

4.543

3.661

2.862

2.862

2.862

2.862

3

2007

2014

2020

16

Innovatiesubsidies (Kaderwet volgens welke AGNL toekent)

553

           

0

2007

2014

2013

16

Immuno Valley – programma ALTANT fase 2

1.155

1.232

1.209

288

     

0

nvt

nvt

2011

16

Stichting voor de Technische Wetenschappen – onderzoeksprogramma eiwitinnovatie

660

420

510

       

0

nvt

nvt

2011

16

Greenport Holland – Onderzoek 2012–2016 Topconsortium Kennis en Innovatie Uitgangsmateriaal

1.000

200

       

0

nvt

nvt

2012

16

Syntens – project Innovatiestimulering

900

300

300

       

1

nvt

nvt

2013

 

Subtotaal

15.788

15.255

16.643

13.416

12.971

12.915

12.907

       
                         

Artikel 17

                     

Subsidies

                     

17

Regeling praktijkleren en groene plus: Aansturing collectieve ondersteuning

5.404

4.039

4.039

       

1

2007

2014 B

2015

17

Regeling praktijkleren en groene plus: School als Kenniscentrum

27.872

33.899

31.383

       

100

2007

2014 B

2015

17

Regeling Kennisverspreiding en innovatie Groen Onderwijs

1.991

1.550

713

       

40

2007

2014 B

2015

17

Regeling praktijkleren en groene plus: Aanvullende onderwijssubsidies

11.122

8.888

10.185

4.620

2.266

370

 

25

2007

2014 B

2015

17

Regeling Groene plus lectoraten

1.462

2.350

1.404

864

1.053

60

 

13

Nvt

2014 B

2017

17

Overige onderwijssubsidies (WHW, WEB, WVO, Wet SLOA)

24.240

22.208

22.116

14.226

16.747

19.079

19.460

25

2007

2014 B

2020

17

Overige onderwijssubsidies (Kaderwet LNV-subsidies)

4.326

115

         

21

2007

2014 B

2014

17

Ontwikkeling en beheer natuurkwaliteit

2.857

2.406

1.500

1.200

1.200

1.200

1.200

4

2012

nvt

2019

17

Natuur- en milieueducatie

2.931

1.519

3.184

3.484

3.208

3.208

3.208

10

2012

2014 B

2019

Subtotaal

82.205

76.974

74.524

24.394

24.474

23.917

23.868

       
                         

Artikel 18

                     

Subsidies

                     

18

Zuiderzeelijn

7.281

5.490

6.315

3.835

     

0

nvt

nvt

2012

18

Cofinanciering EFRO

46.461

37.547

37.425

12.387

410

4.376

0

2011

2015

2013

18

Cofinanciering EFRO 2014–2020*

10.080

17.120

17.120

31.159

31.159

22.979

0

 

nnb

2020

18

Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen

3.985

5.327

6.325

6.325

     

5

2010

2016

2016

18

Pieken in de Delta

22.377

14.074

10.817

6.226

     

0

2010

nvt

2011

18

Biodiversiteit en Bedrijfsleven

1.064

1.795

1.477

1.095

800

   

12

nvt

2018

2014

18

Grensmaas

17.200

           

0

nvt

nvt

2013

18

Groen en doen

1.850

           

730

nvt

nvt

2013

18

Versterking natuur en bosbeheer bij bos- en landgoedeigenaren

90

44

         

0

2007

nvt

2011

18

Programmabeheer tijdelijke regeling particulier natuurbeheer

344

352

352

352

352

352

352

0

2007

nvt

1999

18

Stimulering bosuitbreiding op landbouwgronden

659

595

700

436

315

249

171

0

nvt

nvt

2009

18

Regeling draagvlak natuur

994

675

437

128

     

0

nvt

nvt

2010

18

Subsidie voor herstel historische buitenplaatsen

 

178

       

0

nvt

nvt

2011

18

Experimenten

45

45

45

45

45

45

45

0

2007

nvt

1998

18

Kroondomeinen

573

570

570

570

570

570

570

1

 

2017

Periodiek

18

Subsidie Burgereducatie

1.782

1.150

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

3

   

Jaarlijks

18

Stichting Gegevensautoriteit Natuur

808

           

0

nvt

nvt

2010

18

Regeling natuur/Leren van duurzaamheid

90

220

         

0

2012

nvt

2008

18

Regeling Schaapskuddes

276

254

63

     

37

nvt

nvt

2014

18

Overig****

799

584

331

       

nvt

nvt

nvt

nvt

18

Subsidies Europees Beleid****

2.321

           

nvt

nvt

nvt

nvt

 

Subtotaal

108.999

78.582

83.092

49.582

34.241

33.785

29.493

       
                         
 

Subtotaal subsidies

1.444.373

1.605.743

1.727.516

1.833.479

1.920.437

2.179.346

2.761.040

       
     

       
 

Subtotaal overige subsidies aan organisaties

469.966

453.534

382.602

349.621

359.668

343.201

346.467

       
     

       
 

Totaal

1.914.339

2.059.277

2.110.118

2.183.100

2.280.105

2.522.547

3.107.507

       

nvt = Niet van toepassing

nnb = Nog niet bekend

Jaarlijks = Er is jaarlijks een beschikkingsmoment

Periodiek = Er is periodiek een beschikkingsmoment

Topconsortia Kennis en Innovatie

De TKI-toeslag is bedoeld om privaat-publieke samenwerking op het gebied van onderzoek en innovatie in Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI) te stimuleren. Binnen de TKI’s wordt op programmatische basis samengewerkt op terreinen zoals belegd binnen de innovatiecontracten van de topsectoren.

Voor de TKI-toeslag komen uitsluitend TKI’s in aanmerking die zijn opgenomen in de begrotingswet van het jaar waarop de aanvraag voor de TKI-toeslag betrekking heeft. In de begrotingswet voor 2015 zijn 17 TKI’s erkend die elk betrekking hebben op één van de innovatiecontracten van de topsectoren of een onderdeel daarvan (zie onderstaande tabel). De topsectoren zijn Agrifood, Tuinbouw en uitgangsmaterialen, High Tech Systemen en Materialen (HTSM), Energie, Logistiek, Creatieve industrie, Life Sciences & Health, Chemie en Water; voor ICT en Biobased zijn onder regie van respectievelijk HTSM en Chemie ook Innovatiecontracten opgesteld. Het opnemen van TKI’s in de begroting van 2015 is het resultaat van een lange consultatie en betrokkenheid van het veld alsmede van de inspanningen van de Topteams.

Om als TKI opgenomen te worden in de begroting moet het aan de volgende criteria voldoen:

 • –  Het TKI is een rechtspersoon zonder winstoogmerk die bestemd is voor het tot stand brengen en doen uitvoeren van een meerjarig onderzoeksprogramma, waarin ondernemers, publiekrechtelijke rechtspersonen en publiek gefinancierde onderzoeksorganisaties participeren.
 • –  Het onderzoeksprogramma vindt plaats voor gezamenlijke rekening en risico van bedrijven en publieke kennisinstellingen.
 • –  De minimale omvang van het jaarlijkse onderzoeksprogramma bedraagt € 5 mln.
 • –  Het onderzoeksprogramma dat het TKI voorstaat voorziet in een behoefte en is nog niet afgedekt door andere TKI’s.
 • –  Bij een TKI zijn minimaal 3 ondernemingen en 3 publiek gefinancierde onderzoeksorganisaties betrokken.
 • –  Het is transparant en onder redelijke voorwaarden mogelijk voor bedrijven en kennisinstellingen om aansluiting te krijgen bij een TKI.
 • –  Binnen een TKI is een goede vertegenwoordiging van het Midden- en kleinbedrijf (MKB). Een TKI wordt dan ook geacht betrokkenheid van het MKB actief te bevorderen.
 • –  De kwantitatieve inzet van private partijen binnen de TKI’s bedraagt in 2015 en verder 40%. De TKI’s geven in hun meerjarenprogramma aan hoe dit gerealiseerd gaat worden.

Periodiek wordt bezien of de TKI’s aan de voorwaarden voldoen om in de begroting opgenomen te blijven.

In 2013 is de TKI-toeslag geïntroduceerd, met als kenmerken:

 • –  De toeslag is een generiek vormgegeven instrument: grondslag van de toeslag is de cash-bijdrage van bedrijven aan het TKI voor het, door het TKI opgestelde, privaat-publieke samenwerkingsprojecten die onderdeel uitmaken van een meerjarig onderzoeksprogramma op het gebied van onderzoek en innovatie.
 • –  Het beoogde toeslagpercentage is 25%.
 • –  Het voor de toeslag beschikbare budget is € 56 mln in 2013, oplopend naar € 131 mln vanaf 2017.
 • –  De toeslag wordt niet door bedrijven afzonderlijk aangevraagd maar door het TKI, die de toeslag ook krijgt uitgekeerd.
 • –  De TKI-samenwerkingsprojecten waarover de toeslag kan worden verkregen betreft fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling.

Navolgend de TKI’s die in aanmerking komen voor TKI-toeslag.

Overzichtstabel TKI’s

 

Statutaire naam

1

Stichting TKI Agri&Food

2

Stichting TKI Biobased Economy (BBE)

3

Stichting TKI Chemie

4

Stichting TKI CLICKNL

5

Stichting TKI-EnerGO

6

Stichting TKI SWITCH2SmartGrids

7

Stichting Topconsortium voor Kennis en Innovatie Solar Energy

8

Stichting TKI Gas

9

Stichting TKI-Wind op Zee

10

Stichting TKI HTSM

11

Stichting Life Sciences Health – TKI

12

Stichting TKI Logistiek

13

Stichting Topconsortium voor Kennis en Innovatie Uitgangsmaterialen

14

Stichting TKI Tuinbouw

15

Stichting Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) Maritiem

16

Stichting TKI-Deltatechnologie

17

Topconsortium for Knowledge and Innovation Watertechnology

Toelichting ad 3 TKI Chemie

De Topsector Chemie heeft in haar transitieplan een wijziging aangebracht in de governance van de topsector. Om meer synergie, centrale aansturing en onafhankelijke programmering na te streven is door de sector een nieuw Topconsortium voor Kennis en Innovatie Chemie opgericht. Dit TKI Chemie wordt verantwoordelijk voor het Kennis- en innovatieprogramma van de Topsector Chemie en de aanvraag van de TKI-toeslagen. In de nieuwe opzet is voorzien in behoud en voortgang van bestaande netwerken. De huidige TKI-stichtingen ISPT, SPM en NCI hebben geen formele status meer onder de nieuwe governance van het TKI Chemie. Zij blijven verantwoordelijk voor afronding van eerder aangevraagde TKI-toeslagen. Het TKI BBE blijft als cross-sectoraal TKI vooralsnog bestaan.