Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

5.8 Lijst van afkortingen

ACM

Autoriteit Consument en Markt

AT

Agentschap Telecom

AMvB

Algemene maatregel van bestuur

ANVS

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

BBL

Beroeps Begeleidende Leerweg

BBP

Bruto Binnenlands Product

BEE

Biodiverstiteit, Ecosystemen en Economie

BES

Bonaire, Sint Eustatius, Saba

BIPM

Bureau International des Poids et Mesures

BMKB

Borgstellingsregeling Midden- en Kleinbedrijf

BTR

Bedrijfstoeslagregeling

BET

Bedrijfseffectentoets

BOL

Beroeps Opleidende leerweg

BNI

Bruto Nationaal Inkomen

BSIK

Besluit subsidies investeringen kennisinfrastructuur

CBD

Convention on Biological Diversity

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CCS

Carbon Capture Storage

CEPT

Europese Commissie en de Europese Conferentie van administraties voor Post en Telecommunicatie

CIP

Concurrentiekracht en Innovatieprogramma

CITES

Convention on International Trade in Endangered Species

of Wild Flora and Fauna

CITO

Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling

CMS

Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals

COVA

Centraal Orgaan Voorraadvorming Aardolieproducten

CPB

Centraal Plan Bureau

CIEP

Clingendael International Energy Programme

Ctgb

College Toelating Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden

CoE

Centers of Expertise

CIV

Centra voor Innovatief Vakmanschap

CPVO

Community Plant Variety Office

DGF

Diergezondheidsfonds

DICTU

Dienst ICT Uitvoering

DIS

Defensie Industrie Strategie

DLG

Dienst Landelijk Gebied

DLO

Dienst Landbouwkundig Onderzoek

ECN

Energieonderzoek Centrum Nederland

ECT

Energy Charter Treaty

EFMZV

Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij

EFRO

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

ELFPO

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling

ELGF

Europees Landbouwgarantiefonds

EFSA

European Food Safety Authority

EHS

Ecologische Hoofdstructuur

EIA

Energie- Investeringsaftrek

EIF

Europees Investeringsfonds

EIT

Europees Instituut voor Innovatie en Technologie

ESA

European Space Agency

ESI

Europese Structuur en Investeringsfondsen

ESTEC

European Space Research and Technology Centre

ETS

Emision Trading Scheme

EU

Europese Unie

EC

Europese Commissie

EVF

Europees Visserijfonds

EZ

Ministerie van Economische Zaken

FES

Fonds Economische Structuurversterking

GD

Gezondheidsdienst voor Dieren

GKC

Groene Kennis Coöperatie

GLB

Gemeenschappelijk Landbouw Beleid

GO

Garantie Ondernemingsfinanciering

GTI

Grote Technologishe Instituten

GSF

Garantieregeling Scheepsnieuwbouw financiering

GVB

Gemeenschappelijk Visserijbeleid

GwwD

Gezondheids- en welzijnswet voor dieren

HACCP

Hazard Analysis and Critical Control Points

HBO

Hoger Beroeps Onderwijs

HFR

Hedge Fund Research

HHI

Herfindahl Hirschman Index

I&M

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

IAC

Internationale Arbeidsconferentie

IAK

Integraal Afwegingskader

ICANN/GAC

The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers/Governmental Advisory Committee

ICT

Informatie Communicatie Technologie

IGF

Internet Governance Forum

ILG

Investeringsbudget Landelijk Gebied

iGMO

Integrale Gemeenschappelijke Marktordening

IMM

Investeringsregeling Milieuvriendelijke Maatregelen

IPBBE

Interdepartementaal Programma Biobased Economy

IPC

Innovatieprestatiecontract

UPU

Universal Postal Union

IRRS

Integrated Regulatory Review Service

IRE

Investeringsregeling energiebesparing

ITKB

Indicator Toekomstige Knelpunten in de Personeelsvoorziening naar Beroep

IBG

In beslag genomen goederen

ITU

International Telecommunications Union

IVN

Vereniging voor natuur- en milieueducatie

JI

Joint Implementation

JPI-FACCE

Joint Programming Food Security, Agriculture and Climate Change

KBB

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

KP7

Zevende kaderprogramma voor onderzoek en technologische ontwikkeling

KRM

Kaderrichtlijn Mariene Strategie

LICG

Landelijke Informatie Centrum Gezelschapsdieren

LWOO

Leerweg Ondersteunend Onderwijs

MARIN

Maritime Research Institute Netherlands

MBO

Middelbaar beroepsonderwijs

MEI

Marktintroductie en innovatie

MEP

Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie

MDV

Maatlat Duurzame Veehouderij

MER

Milieueffectrapportage

MEV

Macro-Economische Verkenning

MIP

Meerjaren Investerings Programma

MIT

MKB innovatiestimulering Topsectoren

MKB

Midden- en Kleinbedrijf

MFK

Meerjarig Financieel Kader

MLD

Miljard

MLN

Miljoen

N(A)BSO’s

Netherlands (Agricultural) Business Support Offices

NBTC

Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen

NEN

Nederlands Normalisatieinstituut

NFIA

Netherlands Foreign Investment Agency

NIPO

Nederlands Instituut voor Publieke Opinie

NLR

Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratoruim

NME

Natuur- en Milieueducatie

NRG

Nuclear Research Group

NSO

Netherlands Space Office

NURG

Nadere Uitwerking Rivierengebied

NVWA

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

NPW

Natuurherstel Programma Westerschelde

OBN

Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer van Natuurkwaliteit

OCW

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

OvV

Onderzoeksraad voor de Veiligheid

OHIM

Office for Harmonisation in the Internal Market

OIE

Office Internationale des Epizoöties

OIML

Organisation Internationale de Métrologie Légale

OP

Operationeel Programma

OTO

Opleiden, Trainen en Oefenen

PAS

Programmatische Aanpak Stikstof

PBO

Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie

PEP

Prekwalificatie ESA-programma’s

PCT

Patent Cooperation Treaty

PIANOo

Professioneel en Innovatief Aanbesteden Netwerk voor Overheidsopdrachtgevers

PJ

Petajoule

PMR

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

PNB

Particulier Natuurbeheer

POP

Plattelandsontwikkelingsprogramma

PRW

Programma naar een Rijke Waddenzee

R&D

Research and Development

RDA

Research & Development Aftrek

RDN

Regeling Draagvlag Natuur

RGD

Rijksgebouwendienst

ROC

Regionaal Opleidingscentrum

ROM

Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen

RvA

Raad voor Accreditatie

RVO

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

RWT

Rechtspersonen met een Wettelijke taak

SBB

Staatsbosbeheer

SBL

Stimulering bosuitbreiding op landbouwgronden

SBR

Standard Business Reporting

SDa

Stichting Diergeneesmiddelen autoriteit

SDE

Stimulering Duurzame Energieproductie

SKE

Subsidieprogramma Kennis Exploitatie

SodM

Staatstoezicht op de Mijnen

SSO

Shared Service Organisatie

STW

Stichting voor de Technische Wetenschappen

Tcbb

Technische Commissie Bodembeweging

TEEB

The Economics of Ecosystems and Biodiversity

TK

Tweede Kamer

TKI

Topconsortia voor Kennis en Innovatie

TNO

Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek

TNS

Taylor Nelson Sofres

TOP

Technische Ontwikkelprojecten

TTF

Title Transfer Facility

TRPN

Tijdelijke regeling Particulier Natuurbeheer

UDV

Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij

UMTS

Universal Mobile Telecommunications System

UNWTO

United Nations World Tourism Organization

UPD

Universele Postdienst

UVD

Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij

VAMIL

Regeling Vervroegde Afschrijving Milieu-investeringen

VBNE

Vereniging van bos en natuurterreineigenaren

VGI

Voedings- en genotmiddelenindustrie

VMBO

Voortgezet Middelbaar Beroepsonderwijs

VWNW

Van Werk Naar Werk

VO

Voortgezet Onderwijs

VOA

Voorbereidende en Ondersteunende Activiteiten

VSL

Van Swinden Laboratorium

VWS

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

WABO

Wet Algemene Bepalingen Omgeveingsrecht

WBSO

Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk

WEF

World Economic Forum

WIPO

World Intellectual Property Organization

WU

Wageningen Universiteit

Wva

Wet voorraadvorming aardolieproducten

ZBO

Zelfstandig Bestuursorgaan

ZZP

Zelfstandige Zonder personeel

   

Diergezondheidsfonds

AI

Aviaire Influenza

BSE

Bovine Spongiforme Encephalopathy

BT

Blauwtong

CVI

Centraal Veterinair Instituut

DGF

Diergezondheidsfonds

EU

Europese Unie

GD

Gezondheidsdienst voor Dieren

GWWD

Gezondheids- en welzijnswet voor dieren

KVP

Klassieke Varkenspest

MKZ

Mond- en Klauwzeer

NVWA

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

OIE

Wereldorganisatie voor diergezondheid

PPE

Productschap voor Pluimvee en Eieren

PVV

Productschap voor Vee en Vlees

PZ

Productschap Zuivel

SVD

Swine Vesicular Disease (Blaasjesziekte)

TSE

Transmissible Spongiforme Encephalopathies