Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

2.3 DE NIET-BELEIDSARTIKELEN

40 Apparaat

Op dit artikel zijn de personele- en materiële uitgaven en ontvangsten van EZ geraamd, voor zover die betrekking hebben op het kerndepartement (Directoraten-Generaal en stafdirecties) en de diensten van EZ (ACM28, CPB, SodM en PIANOo). In de begroting 2015 worden daarbij de uitgaven aan externe inhuur, de uitgaven aan ICT en de bijdragen aan shared service organisaties (SSO’s) apart inzichtelijk gemaakt en meerjarig geraamd. Tevens bevat dit artikel onder SSO DICTU een raming voor de bijdragen aan agentschappen voor zover het opdrachten betreft ten behoeve van het kernministerie EZ.

Apparaatsuitgaven kerndepartement en buitendiensten

Bedragen x € 1.000
 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

VERPLICHTINGEN

406.130

392.590

348.836

333.628

310.653

303.684

308.662

UITGAVEN

410.616

392.784

349.016

333.707

310.807

303.833

308.809

               

Personele uitgaven

270.869

259.469

229.124

212.889

199.918

201.991

206.937

waarvan eigen personeel

224.173

219.044

200.353

189.123

182.043

174.354

174.354

waarvan externe inhuur

6.546

6.490

6.290

6.090

5.890

5.690

5.690

Materiële uitgaven

139.747

133.315

119.892

120.818

110.889

101.842

101.872

waarvan ICT1

18.383

6.805

7.065

7.065

7.065

7.065

7.065

waarvan bijdrage aan SSO’s (exclusief DICTU)

34.946

47.159

40.722

40.722

40.634

40.616

40.616

waarvan SSO DICTU

43.812

33.641

30.744

30.052

29.359

28.547

28.547

               

ONTVANGSTEN

25.776

39.742

31.299

31.198

31.198

31.198

31.198

Noot 1: Het totaal van de ICT uitgaven van het kerndepartement en buitendiensten bestaan uit de ICT-uitgaven geraamd onder de post materiële uitgaven en de bijdrage aan de SSO DICTU.

Toelichting

Personele uitgaven kerndepartement en diensten

Betreft alle personeelsuitgaven voor het kerndepartement en de buitendiensten. In de begroting 2015 zijn de ramingen voor ambtelijk personeel en de ramingen voor externe inhuur apart gespecificeerd.

Materiële uitgaven kerndepartement en diensten

Betreft de materiële uitgaven van de ondersteunende processen voor het kerndepartement en de buitendiensten. Dit omvat onder andere huisvesting, opleidingen, communicatie, ICT, de bijdrage aan het Inkoopuitvoeringscentrum (IUC) dat gepositioneerd is bij RVO. Vanaf de begroting 2014 zijn de uitgaven voor ICT en bijdrage aan shared service organisaties (SSO’s) apart zichtbaar gemaakt. ICT bevat zowel de uitgaven voor projecten als structurele uitgaven (onderhoud, licenties en vervanging). De bijdragen aan SSO’s betreffen onder andere P-direkt, de Rijksgebouwendienst (RGD), FM-Haaglanden en Dienst ICT Uitvoering (DICTU). De bijdrage aan DICTU is bestemd voor ICT-dienstverlening aan het kerndepartement. Het betreft hier werkplekservices, infrabeheer en applicatieservices.

Ontvangsten

De ontvangsten betreffen met name doorbelastingen aan de uitvoerende diensten voor onder andere facilitaire kosten huisvesting, functioneel beheer ICT- en P-systemen.

Totaaloverzicht apparaatsuitgaven/kosten inclusief agentschappen, ZBO’s en RWT’s

De onderstaande tabel geeft de totale apparaatsuitgaven voor EZ weer. Hierbij zijn de apparaatsuitgaven voor het kernministerie en de buitendiensten alsmede de apparaatskosten van de agentschappen en de ZBO’s en RWT’s (voor zover deze via de Rijksbegroting gefinancierd worden) weergegeven.

Totaaloverzicht apparaatsuitgaven/kosten inclusief agentschappen, ZBO’s en RWT’s

Bedragen x € 1.000
 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1. Departement

             

Kerndepartement (beleid en staf)

332.696

303.835

269.568

258.396

237.999

234.528

239.504

Buitendiensten:

             

Centraal Planbureau (CPB)

13.559

14.830

13.559

13.502

13.193

12.806

12.806

Autoriteit Consument en Markten (ACM)1

55.295

64.836

60.799

58.726

56.625

53.631

53.631

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)

6.911

7.285

4.544

2.545

2.461

2.352

2.352

PIANOo (exclusief Programma)

2.155

1.998

546

538

529

516

516

2. Agentschappen

             

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

375.314

359.331

425.322

413.903

408.829

403.262

403.272

Agentschap Telecom (AT)

30.223

31.140

31.028

30.864

30.807

29.655

29.347

Dienst ICT Uitvoering (DICTU)

147.173

147.684

150.200

139.400

121.300

119.800

119.600

Dienst Landelijk Gebied (DLG)

95.821

87.157

68.721

       

Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA)

265.192

277.011

276.262

263.933

253.122

246.644

247.702

3. ZBO’s en RWT’s

             

Centraal Bureau voor de Statistiek

183.930

174.458

         

Stichting COVA

1.203

1.333

         

VSL inclusief Verispect

15.360

15.360

         

Raad voor de Accreditatie

11.779

11.883

         

Raad van bestuur Autoriteit Consument en Markt

669

414

         

TNO

478.471

463.153

         

SBB (Staatsbosbeheer)

60.733

59.821

         

Raad voor de Plantenrassen

894

942

         

CTGB (College Toelating Gewasbeschermingsmiddelen)

12.920

12.496

         

Kamers van Koophandel

207.131

210.543

         

Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO)

238.079

234.100

         

Noot 1: Om invulling te geven aan de Kaderrichtlijn, 2002/21/EG, zoals gewijzigd door 2009/140/EG, artikel 3 inclusief considerans 13, wordt opgemerkt dat van het totaalbedrag voor de apparaatsuitgaven van de ACM, een bedrag van circa € 13,6 mln in 2015 specifiek voor toezicht op de elektronische communicatiesector wordt geraamd (inclusief betreffende kosten van het bestuur van de ACM).

Toelichting

In de tabel zijn onder andere de personele en materiële apparaatskosten van de agentschappen, ZBO’s en RWT’s vermeld. Echter, deze apparaatskosten worden niet alleen door EZ gefinancierd, maar ook door andere opdrachtgevende ministeries en derden. In de betreffende agentschapsparagrafen en de bijlage ZBO’s en RWT’s wordt dit nader toegelicht.

In 2013 zijn de NMA, CA en de ZBO OPTA opgegaan in de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Daarnaast is de Raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit in 2013 opgegaan in de Raad van bestuur Autoriteit Consument en Markt

Tabel apparaatsuitgaven per dienstonderdeel van het kerndepartement en diensten Budgettaire gevolgen (x € 1.000)

Beleidsterrein/DG

2015

Totaal apparaat

349.016

DG Energie, Telecom en Mededinging

17.622

DG Bedrijfsleven en Innovatie

20.952

DG Agro

24.488

DG Natuur en Regio

15.683

Kerndepartement overig en diensten

290.271

Toelichting

Dit betreft de personeelsuitgaven van het kerndepartement en diensten. Materiële kosten worden verantwoord op het onderdeel kerndepartement en diensten.

Invulling taakstelling Rijksdienst van het huidige kabinet

In de Ontwerpbegroting 2014 was de Taakstelling Rijksdienst van het huidige kabinet reeds pro forma ingevuld. In de Ontwerpbegroting 2015 wordt deze taakstelling Rijksdienst alsmede de inkooptaakstelling definitief ingevuld, verdeeld over alle begrotingsartikelen. Voor het toedelen van de taakstelling zijn bewuste keuzes gemaakt waarop bespaard kon worden en waarop niet. Langs drie lijnen is de toedeling ingevuld: (1) gerichte maatregelen die te maken hebben met de inrichting van de organisatie en processen, de werkwijze en versobering,(2) nagenoeg elk dienstonderdeel heeft een efficiencytaakstelling van structureel 4,5% (vanaf 2018) opgelegd gekregen en (3) ZBO’s en RWT zijn aangeslagen op basis van de taakstellingspercentages Rutte II (8,9% vanaf 2018 structureel). De Taakstelling Rijksdienst is als volgt ingevuld ten laste van het centrale apparaatsartikel 40 en ten laste van de bijdragen aan ZBO’s en agentschappen op de diverse beleidsartikelen.

Bedragen x € 1.000
 

2016

2017

2018

Structureel

Departementale taakstelling Rijksdienst

45.267

79.141

102.698

102.698

       

Totaal kerndepartement en diensten

17.206

24.631

35.089

35.089

Agentschappen

     

DICTU

3.193

5.506

7.422

7.422

AT

289

552

845

845

RVO

9.823

15.665

19.551

19.551

NVWA

503

1.227

1.480

1.480

Totaal Agentschappen

13.808

22.950

29.298

29.298

ZBO’s en RWT’s

     

CBS

4.627

10.556

12.869

12.869

Verispect/VSL

555

1.113

1.330

1.330

TNO

3.026

6.903

8.416

8.416

KvK

1.618

3.691

4.500

4.500

DLO

2.912

6.643

8.099

8.099

SBB

827

1.886

2.299

2.299

overig

688

768

798

798

Totaal ZBO’s en RWT’s

14.253

31.560

38.311

38.311

41 Nominaal en onvoorzien

Bedragen x € 1.000
 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

VERPLICHTINGEN

0

0

0

0

0

0

0

UITGAVEN

0

0

0

0

0

0

0

               

41.10 Prijsbijstelling

             

41.20 Loonbijstelling

             

41.30 Onvoorzien

             

41.40 Nog te verdelen

             

Toelichting

Dit niet-beleidsartikel bevat in beginsel ramingen voor prijsbijstelling, loonbijstelling, onvoorzien en nog te verdelen posten. De prijsbijstellingstranche 2014 (€ 2,7 mln) is ingezet voor de oplossing van EZ-brede problematiek. De Loonbijstellingstranche 2014 voor sociale lasten (€ 5,6 mln) is verdeeld over de relevante artikel onderdelen.

Op het onderdeel «Nog te verdelen» stond het restant van de subsidietaakstelling als onderdeel van de Begrotingsafspraken 2014 (Rijksbrede herschikking subsidies bedrijfsleven). Deze taakstelling is nu definitief ingevuld. Zie hiervoor de toelichting in het verdiepingshoofdstuk.

Na verwerking van de hiervoor genoemde mutaties bevat artikel 41 meerjarig een «nulraming».

Noot 28: De leden van de Raad van Bestuur ACM vormen een ZBO. De uitgaven voor dit ZBO zijn geraamd op artikel 11.