Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

3.1 Aansluiting raming begroting agentschappen met financiering door moederdepartement EZ

A – Begroting agentschappen 2015

Bedragen x € 1.000
 

Bijdrage moeder-departement (EZ)

Bijdrage overige departementen

Bijdrage derden

Overige baten

Totale baten

Agentschap Telecom

11.068

0

20.629

116

31.813

DICTU

157.200

8.000

0

0

165.200

Dienst Landelijk Gebied

51.021

0

5.700

12.000

68.721

NVWA

133.988

79.494

72.900

25

286.407

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

293.541

104.616

43.566

10

441.733

Totaal

646.818

192.110

142.795

12.151

993.874

B – Bijdragen aan agentschappen per beleidsartikel EZ (begroting 2015)

Bedragen x € 1.000
 

Raming Ontwerpbegroting 2015

Agentschap Telecom

11.208

art. 11 Goed functionerende economie en markten

9.825

art. 12 Sterk innovatievermogen

139

Beschikbare ruimte voor frequentie en veiligheid (art 11 en 12)

1.244

Dienst ICT (DICTU)

157.200

art. 40 Apparaat

30.744

Bijdrage agentschappen en diensten

126.456

Dienst Landelijk Gebied

50.812

art. 12 Sterk innovatievermogen

500

art. 14 Doelmatige en duurzame energievoorziening

500

art. 16 Agro-, visserij- en voedselketens

1.121

art. 18 Natuur en Regio

48.691

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

132.446

art. 14 Doelmatige en duurzame energievoorziening

680

art. 16 Agro-, visserij- en voedselketens

129.706

art. 18 Natuur en Regio

8.170

BTW-compensatie

– 6.110

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

293.539

art. 12 Sterk innovatievermogen

61.004

art. 13 Excellent ondernemingsklimaat

18.118

art. 14 Doelmatige en duurzame energievoorziening

39.557

art. 16 Agro-, visserij- en voedselketens

136.932

art. 17 Groen onderwijs van hoge kwaliteit

1.237

art. 18 Natuur en Regio

31.715

art. 40 Apparaat

4.976

Sub-totaal

645.205

Af: geraamde bijdragen agentschappen aan DICTU1

– 126.456

Totaal geraamde bijdrage ten laste van de beleidsartikelen

518.749

Noot 1: Een deel van de bijdrage aan DICTU wordt verstrekt door andere agentschappen van EZ. Om een juist totaalbedrag voor de bijdrage van EZ aan agentschappen te laten zien, wordt voor deze dubbeltelling gecorrigeerd.

Opmerkingen bij verschillen tussen ramingen in tabel A en tabel B

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

In de begroting van de NVWA is een budgetoverheveling van het Ministerie van V&J verwerkt met betrekking tot het programma «Afpakken». Tevens is het uitvoeringbudget van «invasieve soorten» in de bijdrage moederdepartement meegenomen. Deze wijzigingen zullen in de 1e suppletoire begroting 2015 worden verwerkt en verklaren het relatief kleine verschil tussen de ramingen voor de NVWA in de tabellen A (€ 134,0 mln) en B (€ 132,4 mln).