Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begrotingsstaat Infrastructuurfonds voor 2015

34000 A STB 2015 23

Wet van 10 december 2014 tot vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2015

Kamerstuk 34 000 A

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren en dat overigens de inrichting van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Infrastructuurfonds moet geschieden met inachtneming van de bepalingen van de Wet op het Infrastructuurfonds (Stb. 1993, 319);

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2015 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum, van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te Wassenaar,, 10 december 2014

Willem-Alexander

De Minister van Infrastructuur en Milieu,
M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Uitgegeven de negenentwintigste januari 2015

De Minister van Veiligheid en Justitie,
I.W. Opstelten

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2015

Begrotingsstaat (A) behorende bij de Wet van 10 december 2014, Stb. 2015, 23

Begroting 2015

Infrastructuurfonds

Bedragen x € 1.000

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijke vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

12

Hoofdwegennet

2.211.002

2.293.979

533.670

13

Spoorwegen

1.733.921

2.387.881

232.720

14

Regionaal, lokale infrastructuur

67.024

181.447

 

15

Hoofdvaarwegennet

825.542

883.428

26.980

17

Megaprojecten Verkeer en Vervoer

96.890

143.740

40.347

18

Overige uitgaven en ontvangsten

271.880

272.602

 

19

Bijdragen andere begrotingen Rijk

   

5.329.360

 

TOTAAL

 

6.163.077

6.163.077