Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2016

34725 VIII 12 MOTIE VAN HET LID BECKER C.S.

Vergaderjaar 2016-2017

Nr. 12

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 21 juni 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het passend onderwijs tot doel heeft dat zo veel mogelijk kinderen naar school gaan, niet langdurig thuiszitten en passende ondersteuning krijgen;

constaterende dat de Algemene Rekenkamer stelt dat samenwerkingsverbanden onvoldoende in beeld hebben of deze doelen behaald worden omdat het intern toezicht zwak ontwikkeld is en niet onafhankelijk is georganiseerd;

overwegende dat het toezicht op de samenwerkingsverbanden vaak plaatsvindt door bestuurders van scholen die deel uitmaken van het samenwerkingsverband én daardoor een dubbele pet op hebben;

verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat er onafhankelijk toezicht komt bij ieder samenwerkingsverband, zodat het belang van de leerling in het passend onderwijs overal centraal komt te staan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Becker

Van den Hul

Westerveld