Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

11. WNT VERANTWOORDING 2016 – MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

De Wet normering topinkomens (WNT) bepaalt dat de bezoldiging en eventuele ontslaguitkeringen van topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen in de publieke en semi-publieke sector op naamsniveau vermeld moeten worden in het financieel jaarverslag. Deze publicatieplicht geldt tevens voor topfunctionarissen die bij een WNT-instelling geen – al dan niet fictieve – dienstbetrekking hebben of hadden. Daarnaast moeten van niet-topfunctionarissen de bezoldiging en/of eventuele ontslaguitkeringen (zonder naamsvermelding) gepubliceerd worden indien deze het wettelijk maximum te boven gaan. Niet-topfunctionarissen zonder dienstbetrekking echter vallen buiten de reikwijdte van de wet.

Voor dit departement heeft de publicatieplicht betrekking op onderstaande functionarissen. De bezoldigingsgegevens van de leden van de Top Management Groep zijn opgenomen in het jaarverslag van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het wettelijk bezoldigingsmaximum bedraagt in 2016 € 179.000.

In artikel 10b van de Beleidsregels WNT 2017 (Staatscourant 2016, nr. 70032) is bepaald dat er geen toezicht of handhaving zal plaatsvinden op de naleving van de publicatieplicht van uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan niet-topfunctionarissen voortvloeiend uit contractovername door een mobiliteitsbureau. In 2016 is namelijk gebleken dat voor deze categorie de volledige uitvoering van de wettelijke bepalingen bij een aantal instellingen op korte termijn niet mogelijk is. Accountants hoeven in dat geval op dit onderdeel van de financiële verslagen ook geen controle uit te voeren (niet op volledigheid en niet op juistheid). Het inventariseren van de contractovernames en de daarmee gemoeide uitkeringen aan niet-topfunctionarissen in 2016 is om die reden achterwege gelaten.

Bezoldiging van (gewezen) topfunctionarissen

Naam instelling

Naam (gewezen) topfunctionaris

Functie

Datum aanvang dienstverband (indien van toepassing)

Datum einde dienstverband (indien van toepassing)

Omvang dienstverband in fte

Op externe inhuur-basis (nee; ≤ 12 kalendermnd; > 12 kalendermnd)

Beloning

Onkosten-vergoedingen (belast)

Voorzieningen t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn

Totale bezoldiging in 2016

Individueel WNT- maximum

Motivering (indien overschrijding)

BZK/TMG

Dhr. E.S.M. Akerboom

SG DEF

 

1-3-2016

1,11

nee

38.642

1.067

2.672

42.381

28.934

De overschrijding is € 13.447. Dit is toegestaan o.g.v. artikel 7.3 eerste lid WNT (overgangsrecht).

BZK/TMG

Dhr. A.H. Annink

SG SZW en per 1 april 2016 Buitengewoon Adviseur BZK

   

1,11

nee

167.975

1.600

16.233

185.808

179.000

De overschrijding is € 6.808. Dit is toegestaan o.g.v. artikel 7.3 eerste lid WNT (overgangsrecht).

BZK/TMG

Mevr. A. Berg

DG VWS

   

1

nee

150.293

6.496

15.646

172.435

179.000

 

BZK/TMG

Dhr. R.A.C. Bertholee

hoofd AIVD

   

1

nee

136.813

6.496

15.287

158.596

179.000

 

BZK/TMG

Mevr. M.C.A. Blom

DG VenJ

   

1

nee

150.952

6.496

15.587

173.035

179.000

 

BZK/TMG

Dhr. M.J. Boereboom

DG SZW

   

1,06

nee

156.054

6.496

15.798

178.348

179.000

 

BZK/TMG

Dhr. J.A. van den Bos

IG IenM

   

1

nee

156.371

6.496

15.844

178.711

179.000

 

BZK/TMG

Dhr. H.M. Brons

Vanuit BZK gedetacheerd als Vertegenwoordiger van Nederland in Aruba, Curaçao en Sint Maarten (BZK)

   

1,11

nee

154.944

6.496

16.204

177.644

179.000

 

BZK/TMG

Dhr. G.J. Buitendijk

DG BZK

   

1,06

nee

149.863

6.496

15.560

171.919

179.000

 

BZK/TMG

Dhr. C. van der Burg

DG VWS

   

1,11

nee

154.716

6.496

15.689

176.901

179.000

 

BZK/TMG

Dhr. M.R.P.M. Camps

SG EZ

   

1

nee

155.422

6.496

15.790

177.708

179.000

 

BZK/TMG

Dhr. P. Cloo

Buitengewoon Adviseur BZK

 

1-11-2016

1,11

nee

162.054

5.333

13.761

181.148

149.085

De overschrijding is € 32.063. Dit is toegestaan o.g.v. artikel 7.3 eerste lid WNT (overgangsrecht).

BZK/TMG

Mevr. J.A.A.M. van Diemen -Steenvoorde

IG VWS

   

1,11

nee

183.934

6.400

16.526

206.860

179.000

De overschrijding is € 27.860. Dit is toegestaan o.g.v. artikel 7.3 eerste lid WNT (overgangsrecht).

BZK/TMG

Dhr. M.E.P. Dierikx

DG EZ en per 1 juli 2016 ABD TOP Consultant BZK

   

1

nee

163.524

6.496

15.613

185.633

179.000

De overschrijding is € 6.633. Een deel van de in 2016 uitbetaalde arbeidsvoorwaardelijke toeslag kan worden toegerekend aan 2015. Hierdoor is er in 2016 geen sprake van een overschrijding van het bezoldigingsmaximum. Dit is toegestaan o.g.v. artikel 3, lid 2 van de uitvoeringsregeling WNT.

BZK/TMG

Dhr. J.H. Dronkers

DG IenM

   

1,06

nee

156.264

6.496

15.943

178.703

179.000

 

BZK/TMG

Dhr. B.E. van den Dungen

DG VWS

   

1

nee

156.302

6.542

15.772

178.616

179.000

 

BZK/TMG

Dhr. J. Fledderus

Buitengewoon Adviseur BZK

1-10-2016

1

nee

108.870

4.872

11.426

125.168

133.882

 

BZK/TMG

Dhr. M.M. Frequin

DG IenM

   

1

nee

156.164

6.496

15.929

178.589

179.000

 

BZK/TMG

Dhr. A.F. Gaastra

DG VenJ en per 15 september 2016 DG EZ

   

1,08

nee

152.491

6.496

15.570

174.557

179.000

 

BZK/TMG

Dhr. M.P. van Gastel

ABD TOP Consultant BZK

   

1

nee

153.516

6.496

15.795

175.807

179.000

 

BZK/TMG

Dhr. W.J.P. Geerts

SG DEF

15-6-2016

 

1

nee

88.812

3.790

8.527

101.129

98.082

De overschrijding is € 3.047. Betrokkene heeft na zijn benoeming bij Defensie nog verlofuren verkocht die waren opgebouwd als topfunctionaris bij BuZa. Als de afkoop van dit verlof wordt toegerekend aan BuZa is er noch bij BZK/TMG, noch bij BuZa sprake van een overschrijding van het bezoldigingsmaximum.

BZK/TMG

Mevr. L.B.J. van Geest

directeur Centraal Planbureau (EZ)

   

1

nee

157.542

6.458

15.856

179.856

179.000

De overschrijding is € 856. Dit is toegestaan o.g.v. artikel 7.3 eerste lid WNT (overgangsrecht).

BZK/TMG

Dhr. E. Gerritsen

SG VWS

   

1

nee

156.601

6.496

15.639

178.736

179.000

 

BZK/TMG

Dhr. J.C. Goet

DG VenJ

   

1

nee

156.353

6.496

15.771

178.620

179.000

 

BZK/TMG

Dhr. B. ter Haar

DG SZW

   

1

nee

150.293

6.496

15.646

172.435

179.000

 

BZK/TMG

Mevr. M.J. Hammersma

DG OCW en per 1 december 2016 SG OCW

   

1,06

nee

150.381

6.496

15.560

172.437

179.000

 

BZK/TMG

Dhr. P.F. Hasekamp

DG FIN

   

1

nee

156.353

6.496

15.771

178.620

179.000

 

BZK/TMG

Dhr. P.R. Heij

DG IenM

   

1,06

nee

158.251

6.458

15.867

180.576

179.000

De overschrijding is € 1.576. Dit is toegestaan o.g.v. artikel 7.3 eerste lid WNT (overgangsrecht).

BZK/TMG

Dhr. J.P. Hoogeveen

DG EZ en per 1 september 2016 Buitengewoon Adviseur BZK en gedetacheerd bij EZ als Ambassadeur/Permanent Vertegenwoordiger bij de FAO in Rome

   

1,11

nee

160.647

4.305

15.918

180.870

179.000

De overschrijding is € 1.870. Dit is toegestaan o.g.v. artikel 7.3 eerste lid WNT (overgangsrecht).

BZK/TMG

Dhr. P.H.A.M. Huijts

SG AZ

   

1

nee

156.332

6.496

15.934

178.762

179.000

 

BZK/TMG

Dhr. N. van Hulst

Buitengewoon Adviseur BZK en gedetacheerd bij BZ als Permanent Vertegenwoordiger voor Nederland bij de OESO in Parijs

   

1

nee

132.469

7

15.574

148.050

179.000

 

BZK/TMG

Dhr. A.H.M. de Jong

ABD Top Consultant BZK

   

1

nee

152.194

6.496

15.700

174.390

179.000

 

BZK/TMG

Dhr. R.J.A. Kerstens

DG OCW

   

1

nee

160.666

6.891

15.911

183.468

179.000

De overschrijding is € 4.468. Dit is toegestaan o.g.v. artikel 7.3 eerste lid WNT (overgangsrecht).

BZK/TMG

Dhr. A.M.W. Kleinmeulman

plv. SG VWS en per 1 april 2016 Buitengewoon Adviseur BZK

 

1-10-2016

0,67

nee

77.004

1.624

7.672

86.300

89.091

 

BZK/TMG

Dhr. A.B.C. de Klerck

DG BZK

29-8-2016

 

1

nee

45.200

2.707

5.182

53.089

61.301

 

BZK/TMG

Dhr. W.J. Kuijken

Deltacommissaris (IenM)

   

0,75

nee

138.146

6.400

12.396

156.942

134.250

De overschrijding is € 22.692. Dit is toegestaan o.g.v. artikel 7.3 eerste lid WNT (overgangsrecht).

BZK/TMG

Dhr. C.B.F. Kuijpers

DG IenM

   

1,11

nee

157.711

6.458

15.844

180.013

179.000

De overschrijding is € 1.013. Dit is toegestaan o.g.v. artikel 7.3 eerste lid WNT (overgangsrecht).

BZK/TMG

Dhr. M.J. Kuipers

IG SZW

1-5-2016

 

1

nee

93.698

4.331

10.395

108.424

120.151

 

BZK/TMG

Dhr. R.I.M. Kuipers

ABD TOP Consultant BZK

   

1

nee

128.960

6.496

15.564

151.020

179.000

 

BZK/TMG

Dhr. B. Leeftink

DG EZ

   

1,11

nee

154.836

6.496

15.766

177.098

179.000

 

BZK/TMG

Dhr. J.F. de Leeuw

ABD TOP Consultant BZK

   

0,42

nee

53.533

4.800

6.660

64.993

74.583

 

BZK/TMG

Mevr. M.R. Leijten

SG FIN

   

1

nee

153.861

6.496

15.900

176.257

179.000

 

BZK/TMG

Dhr. J.A.J. Leijtens

DG FIN

   

1,06

nee

151.287

6.496

15.643

173.426

179.000

 

BZK/TMG

Dhr. G.H.O. van Maanen

directeur ABD TOP Consult BZK

   

1

nee

172.776

6.400

16.261

195.437

179.000

De overschrijding is € 16.437. Dit is toegestaan o.g.v. artikel 7.3 eerste lid WNT (overgangsrecht).

BZK/TMG

Dhr. J.T. Mommaas

directeur Planbureau voor de Leefomgeving (I&M)

   

1

nee

133.028

6.496

15.160

154.684

179.000

 

BZK/TMG

Mevr. L. Mulder

DG BZK en per 29 augustus 2016 SG SZW

   

1

nee

151.724

6.496

15.724

173.944

179.000

 

BZK/TMG

Mevr. K.H. Ollongren

SG AZ en per 18 juni 2014 wethouder gemeente Amsterdam en per die datum ontheven uit haar ambt als SG AZ

   

1,11

nee

– 50

3.995

3.945

3.945

De totale beloning in 2016 bestaat uit een correctie over 2015 en de door de werkgever in 2016 afgedragen niet op de werknemer te verhalen premies.

BZK/TMG

Mevr. L.M.C. Ongering

SG IenM

   

1,06

nee

167.763

6.400

16.452

190.615

179.000

De overschrijding is € 11.615. Dit is toegestaan o.g.v. artikel 7.3 eerste lid WNT (overgangsrecht).

BZK/TMG

Mevr. A. Oppers

DG OCW

   

1

nee

155.047

8.111

15.781

178.939

179.000

BZK/TMG

Dhr. H. Paul

IG Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (EZ)

   

1,11

nee

163.094

6.400

15.969

185.463

179.000

De overschrijding is € 6.463. Dit is toegestaan o.g.v. artikel 7.3 eerste lid WNT (overgangsrecht).

BZK/TMG

Dhr. P.H.B. Pennekamp

Buitengewoon Adviseur BZK

 

1-11-2016

1

nee

129.869

5.414

12.949

148.232

149.085

 

BZK/TMG

Dhr. K. Putters

directeur Sociaal en Cultureel Planbureau (VWS)

   

1

nee

141.926

6.496

15.357

163.779

179.000

 

BZK/TMG

Dhr. S. Riedstra

SG VenJ

   

1,06

nee

163.098

6.400

15.972

185.470

179.000

De overschrijding is € 6.470. Dit is toegestaan o.g.v. artikel 7.3 eerste lid WNT (overgangsrecht).

BZK/TMG

Dhr. G.N. Roes

DG VenJ en per 1 februari 2016 Buitengewoon Adviseur BZK

   

0,51

nee

77.804

1.083

7.763

86.650

89.091

 

BZK/TMG

Mevr. S.M. Roos

DG BZK

   

1

nee

156.461

6.496

15.983

178.940

179.000

 

BZK/TMG

Dhr. H.W.M. Schoof

Nationaal Coördinator Terrorisme-bestrijding en Veiligheid (VenJ)

   

1,11

nee

166.410

6.400

16.145

188.955

179.000

De overschrijding is € 9.955. Dit is toegestaan o.g.v. artikel 7.3 eerste lid WNT (overgangsrecht).

BZK/TMG

Dhr. S.A.E. Schrover

DG AZ

   

1

nee

145.065

6.496

15.356

166.917

179.000

 

BZK/TMG

Mevr. J.W. Schuiling

DG FIN

   

1

nee

152.418

6.496

15.706

174.620

179.000

 

BZK/TMG

Dhr. J.H. Schutte

DG OCW

   

1,11

nee

165.914

6.400

16.044

188.358

179.000

De overschrijding is € 9.358. Dit is toegestaan o.g.v. artikel 7.3 eerste lid WNT (overgangsrecht).

BZK/TMG

Mevr. M. Sonnema

DG EZ

1-9-2016

 

1

nee

48.774

2.165

4.985

55.924

59.830

 

BZK/TMG

Dhr. M.J.W. Sprenger

Buitengewoon verlof zonder behoud van bezoldiging bij BZK en gedetacheerd bij VWS als directeur Antimicrobiele Resistentie bij de WHO in Genève

   

1

nee

2.260

2.260

2.260

De totale beloning in 2016 bestaat uit het vakantiegeld over 2015.

BZK/TMG

Dhr. K. van der Steenhoven

ABD TOP Consultant BZK

   

1,11

nee

186.392

6.400

16.591

209.383

179.000

De overschrijding is € 30.383. Dit is toegestaan o.g.v. artikel 7.3 eerste lid WNT (overgangsrecht).

BZK/TMG

Mevr. J. Thunnissen – Tonneman

Buitengewoon Adviseur BZK

   

1

nee

155.335

6.496

15.848

177.679

179.000

 

BZK/TMG

Dhr. J.J.M. Uijlenbroek

DG BZK

   

1,11

nee

157.711

6.458

15.844

180.013

179.000

De overschrijding is € 1.013. Dit is toegestaan o.g.v. artikel 7.3 eerste lid WNT (overgangsrecht).

BZK/TMG

Mevr. J.G. Vegter

DG VenJ

1-9-2016

 

1

nee

45.885

2.165

5.221

53.271

59.830

 

BZK/TMG

Dhr. P.W.A. Veld

ABD Top Consultant BZK

   

1,06

nee

158.244

6.458

15.867

180.569

179.000

De overschrijding is € 1.569. Dit is toegestaan o.g.v. artikel 7.3 eerste lid WNT (overgangsrecht).

BZK/TMG

Dhr. J.A. Vijlbrief

thesaurier-generaal (FIN)

   

1,06

nee

158.244

6.458

15.867

180.569

179.000

De overschrijding is € 1.569. Dit is toegestaan o.g.v. artikel 7.3 eerste lid WNT (overgangsrecht).

BZK/TMG

Dhr. J. van der Vlist

SG OCW en per 1 oktober 2016 ABD TOP Consultant BZK

   

1,11

nee

171.848

6.400

16.246

194.494

179.000

De overschrijding is € 15.494. Dit is toegestaan o.g.v. artikel 7.3 eerste lid WNT (overgangsrecht).

BZK/TMG

Mevr. M. Vogelzang

IG OCW

   

1

nee

147.558

6.496

15.573

169.627

179.000

 

BZK/TMG

Mevr. A.N. Wouters

ABD TOP Consultant BZK

   

1,06

nee

152.869

6.496

15.713

175.078

179.000

 

BZK/TMG

Dhr. A.N. van der Zande

DG VWS

   

1,11

nee

174.382

6.400

16.271

197.053

179.000

De overschrijding is € 18.053. Dit is toegestaan o.g.v. artikel 7.3 eerste lid WNT (overgangsrecht).

BZK/TMG

Dhr. R. van Zwol

SG BZK

   

1

nee

153.747

6.496

15.671

175.914

179.000

 
                         

BZK/ Huis voor klokkenluiders

Mevr. J.I.G.J. Jeurissen

Secretaris-directeur

1-7-2016

 

1,00

nee

44.033

 

6.743

50.776

90.236

 

BZK/ Huis voor klokkenluiders

Dhr. P.A.M. Loven

voorzitter

1-7-2016

 

0,44

nee

26.741

 

3.263

30.004

39.704

 

BZK/ Huis voor klokkenluiders

Mevr. E.L. Snoeij

bestuurslid

1-7-2016

 

0,22

nee

13.057

 

1.624

14.681

19.852

 

BZK/ Huis voor klokkenluiders

Mevr. C.A. Nooy

bestuurslid

1-7-2016

 

0,22

nee

13.057

 

1.624

14.681

19.852

 

BZK/ Huis voor klokkenluiders

Dhr. G.E.L.M. de Wit

bestuurslid

1-7-2016

 

0,22

nee

13.057

 

1.624

14.681

19.852

 

BZK/ Huis voor klokkenluiders

Mevr. A.M. Zwaneveld

bestuurslid

1-7-2016

 

0,22

nee

13.057

 

1.624

14.681

19.852

 
                         

BZK/Huurcommissie

Mevr. A.A. van Heur

voorzitter

   

1,00

nee

107.368

4.887

14.441

126.696

179.000

 

BZK/Huurcommissie

Mevr. T. Knoester

plv. voorzitter

 

1-4-2016

0,94

nee

25.843

812

2.988

29.643

41.489

 

BZK/Huurcommissie

Mevr. T. Knoester *)

middenmanager

1-4-2016

 

0,94

nee

63.459

2.436

9.366

75.261

126.771

 

BZK/Huurcommissie

Mevr. C.J. van Wijk

plv. voorzitter

6-9-2016

 

0,80

nee

21.667

1.083

3.264

26.014

45.902

 
                         

BZK/Kiesraad

Dhr. M. Bakker

Secretaris-directeur

   

1,00

nee

105.112

3.248

14.352

122.712

179.000

 

BZK/Kiesraad

Dhr. H.R.B.M. Kummeling

voorzitter

   

0,30

nee

33.796

   

33.796

53.700

 

BZK/Kiesraad

Mevr. G.M.M. Blokdijk

lid

   

0,07

nee

5.181

1.238

 

6.419

11.699

 

BZK/Kiesraad

Dhr. P. Castenmiller

lid

   

0,07

nee

5.181

   

5.181

11.699

 

BZK/Kiesraad

Mevr. M.H. Leyenaar

lid

   

0,04

nee

3.648

904

 

4.552

6.435

 

BZK/Kiesraad

Dhr. R. Nehmelman

lid

   

0,04

nee

3.023

838

 

3.861

7.605

 

BZK/Kiesraad

Dhr. W.M.B. Stoker

lid

   

0,06

nee

4.631

952

 

5.583

10.237

 

BZK/Kiesraad

Dhr. A.J. te Veldhuis

lid

   

0,04

nee

2.748

1.529

 

4.277

7.020

 
                         

BZK/Referendumcommissie

Mevr. M.C. van der Laan

voorzitter

   

0,20

nee

41.688

   

41.688

36.073

De overschrijding is € 5.615. In 2016 is een bedrag betaald van € 11.340 dat kan worden toegerekend aan 2015. Hierdoor is er in 2016 geen sprake van een overschrijding van het bezoldigingsmaximum. Dit is toegestaan o.g.v. artikel 3, lid 2 van de uitvoeringsregeling WNT.

BZK/Referendumcommissie

Mevr. A.B. Blomberg

lid

   

0,15

nee

32.071

   

32.071

27.396

De overschrijding is € 4.675. In 2016 is een bedrag betaald van € 8.724 dat kan worden toegerekend aan 2015. Hierdoor is er in 2016 geen sprake van een overschrijding van het bezoldigingsmaximum. Dit is toegestaan o.g.v. artikel 3, lid 2 van de uitvoeringsregeling WNT.

BZK/Referendumcommissie

Dhr. R.A. Koole

lid

   

0,15

nee

32.071

   

32.071

27.396

De overschrijding is € 4.675. In 2016 is een bedrag betaald van € 8.724 dat kan worden toegerekend aan 2015. Hierdoor is er in 2016 geen sprake van een overschrijding van het bezoldigingsmaximum. Dit is toegestaan o.g.v. artikel 3, lid 2 van de uitvoeringsregeling WNT.

BZK/Referendumcommissie

Mevr. W. den Ouden

lid

   

0,15

nee

32.071

   

32.071

27.396

De overschrijding is € 4.675. In 2016 is een bedrag betaald van € 8.724 dat kan worden toegerekend aan 2015. Hierdoor is er in 2016 geen sprake van een overschrijding van het bezoldigingsmaximum. Dit is toegestaan o.g.v. artikel 3, lid 2 van de uitvoeringsregeling WNT.

BZK/Referendumcommissie

Dhr. R.J. Renes

lid

   

0,15

nee

30.160

   

30.160

27.396

De overschrijding is € 2.764. In 2016 is een bedrag betaald van € 8.724 dat kan worden toegerekend aan 2015. Hierdoor is er in 2016 geen sprake van een overschrijding van het bezoldigingsmaximum. Dit is toegestaan o.g.v. artikel 3, lid 2 van de uitvoeringsregeling WNT.

Uitkeringen aan (gewezen) topfunctionarissen wegens beëindiging dienstverband

Naam instelling

Naam (gewezen) topfunctionaris

Laatste functie

Eerdere functie(s)

Datum beëindiging dienstverband

Op externe inhuur-basis (nee; ≤ 12 kalendermnd; > 12 kalendermnd)

Betaalde uitkeringen in 2016

Individueel WNT- maximum

Motivering (indien overschrijding)

BZK/TMG

Dhr. E.S.M. Akerboom

SG DEF

Nationaal Coördinator Terrorisme-bestrijding en Veiligheid (VenJ)

1-3-2016

nee

75.000

75.000

 

BZK/TMG

Dhr. J. Fledderus

Buitengewoon Adviseur BZK

DG DEF en General Manager van de Central Europe Pipeline Management Agency van de NAVO te Versailles

1-10-2016

nee

15.924

75.000

 

BZK/TMG

Dhr. A.M.W. Kleinmeulman

Buitengewoon Adviseur BZK

IG Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (LNV nu EZ) en plv. SG VWS

1-10-2016

nee

7.553

75.000

 

Gewezen topfunctionarissen zijn gemarkeerd met *).

Wanneer op een topfunctionaris een vordering is ingesteld vanwege een onverschuldigde betaling is dit gemarkeerd in de kolom Motivering met **).

Naast de hierboven vermelde functionarissen zijn er geen andere functionarissen die in 2016 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden.

Naast de hierboven vermelde ontslaguitkeringen zijn er in 2016 geen andere ontslaguitkeringen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.