Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Jaarverslag en slotwet ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2016

34725 XV STB 2017

Wet van 27 september 2017 tot wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV), van de begrotingsstaat inzake het agentschap van dit ministerie voor het jaar 2016 (Slotwet)

Kamerstuk 34 725 XV

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV), van de begrotingsstaat inzake het agentschap van dit ministerie, alle voor het jaar 2016 en vastgesteld bij de wet van 16 december 2015, Stb. 30, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 17 februari 2017, Stb. 79;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2016 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat van het agentschap voor het jaar 2016 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de in de artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te Wassenaar,, 27 september 2017

Willem-Alexander

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
L.F. Asscher

Uitgegeven de twaalfde oktober 2017

De Minister van Veiligheid en Justitie,
S.A. Blok

Departementale suppletoire begrotingsstaat (slotwet) behorende bij de Wet van 27 september 2017, Stb. 366

Begroting 2016

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

Bedragen x € 1.000

   

(1)

(2)

(3)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting NJN

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

31.695.334

31.867.150

1.724.007

440.183

362.362

125.490

– 417.731

– 439.944

9.055

 

Beleidsartikelen

                 

1

Arbeidsmarkt

21.333

21.233

29.636

1.042

1.042

0

602

602

– 9.533

2

Bijstand, Participatiewet, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening

6.435.802

6.611.078

3.475

32.136

– 49.987

22.930

164.525

148.120

32.404

3

Arbeidsongeschiktheid

765

765

0

– 26

– 26

0

14

14

 

4

Jonggehandicapten

3.174.376

3.174.376

0

3.910

3.910

0

95.895

95.895

 

5

Werkloosheid

66.620

66.620

0

746

746

0

– 10.297

– 10.297

 

6

Ziekte en zwangerschap

7.416

7.416

0

235

235

428

– 382

– 382

 

7

Kinderopvang

2.365.471

2.365.471

1.432.185

41.072

41.072

62.845

24.120

24.120

– 19.547

8

Oudedagsvoorziening

40.014

40.014

0

– 16.129

– 16.129

2.123

381

381

 

9

Nabestaanden

1.083

1.083

0

95

95

0

21

21

 

10

Tegemoetkoming ouders

5.433.168

5.429.468

239.915

– 10.178

– 6.478

20.111

41.011

41.011

4.136

11

Uitvoering

458.267

458.267

0

– 34.102

– 34.102

16.320

11.022

11.022

 

12

Rijksbijdragen

13.147.314

13.147.314

0

50.827

50.827

0

– 391.736

– 391.736

1.745

13

Integratie en maatschappelijke samenhang

144.278

144.278

800

132.837

132.837

0

– 24.372

– 28.372

2.770

                     
 

Niet-beleidsartikelen

                 

96

Apparaatsuitgaven kerndepartement

261.914

262.254

17.996

15.852

15.852

733

– 14.340

– 14.340

– 3.641

97

Aflopende regelingen

0

0

0

0

0

0

   

13

98

Algemeen

47.231

47.231

0

– 6.846

– 6.244

0

– 201

– 2.009

708

99

Nominaal en onvoorzien

90.282

90.282

0

228.712

228.712

0

– 313.994

– 313.994

 

Departementale suppletoire begrotingsstaat (slotwet) behorende bij de Wet van 27 september 2017, Stb. 366

Begroting 2016

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

Bedragen x € 1.000

   

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6) = (5) – (4)

Art.

Omschrijving

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

31.717.786

31.789.568

1.858.552

31.613.883

31.664.015

1.871.965

– 103.903

– 125.553

13.413

 

Beleidsartikelen

                 

1

Arbeidsmarkt

22.977

22.877

20.103

20.914

19.385

24.552

– 2.063

– 3.492

4.449

2

Bijstand, Participatiewet, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening

6.632.463

6.709.211

58.809

6.543.926

6.626.117

55.901

– 88.537

– 83.094

– 2.908

3

Arbeidsongeschiktheid

753

753

0

682

682

 

– 71

– 71

 

4

Jonggehandicapten

3.274.181

3.274.181

0

3.274.182

3.274.182

 

1

1

 

5

Werkloosheid

57.069

57.069

0

57.069

56.986

 

0

– 83

 

6

Ziekte en zwangerschap

7.269

7.269

428

6.246

6.246

429

– 1.023

– 1.023

1

7

Kinderopvang

2.430.663

2.430.663

1.475.483

2.410.340

2.406.838

1.490.499

– 20.323

– 23.825

15.016

8

Oudedagsvoorziening

24.266

24.266

2.123

24.118

24.118

2.124

– 148

– 148

1

9

Nabestaanden

1.199

1.199

 

1.072

1.072

 

– 127

– 127

 

10

Tegemoetkoming ouders

5.464.001

5.464.001

264.162

5.468.559

5.468.559

261.245

4.558

4.558

– 2.917

11

Uitvoering

435.187

435.187

16.320

433.006

433.006

16.367

– 2.181

– 2.181

47

12

Rijksbijdragen

12.806.405

12.806.405

1.745

12.806.406

12.806.406

1.747

1

1

2

13

Integratie en maatschappelijke samenhang

252.743

248.743

3.570

278.628

250.574

4.727

25.885

1.831

1.157

                     
 

Niet-beleidsartikelen

                 

96

Apparaatsuitgaven kerndepartement

263.426

263.766

15.088

252.321

255.510

13.563

– 11.105

– 8.256

– 1.525

97

Aflopende regelingen

0

 

13

0

0

13

0

0

 

98

Algemeen

40.184

38.978

708

36.414

34.334

798

– 3.770

– 4.644

90

99

Nominaal en onvoorzien

5.000

5.000

0

0

0

 

– 5.000

– 5.000

 

Suppletoire begrotingsstaat inzake het agentschap (slotwet) behorende bij de Wet van 27 september 2017, Stb. 366

Begroting 2016

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

Bedragen x € 1.000

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)-(4)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties

Agentschap SZW

           

Totaal baten

15.000

2.570

635

18.205

17.419

– 786

Totaal lasten

15.000

2.320

275

17.595

17.134

– 461

Saldo van baten en lasten

0

250

360

610

285

– 325

             

Totale kapitaalontvangsten

0

0

0

0

0

 

Totale kapitaaluitgaven

1.000

200

0

1.200

2.421

1.221