Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2016

34725 VIII STB 2017

Wet van 3 oktober 2017 tot wijziging van de departementale begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2016 (slotwet)

Kamerstuk 34 725 VIII

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII), van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie, alle voor het jaar 2016

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2016 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de agentschappen Dienst Uitvoering Onderwijs en het Nationaal Archief voor het jaar 2016 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de in de artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te Wassenaar,, 3 oktober 2017

Willem-Alexander

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
M. Bussemaker

Uitgegeven de twintigste oktober 2017

De Minister van Veiligheid en Justitie,
R.H.A. Plasterk a.i.

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2016 (slotwet) (bedragen x € 1.000)

   

(1)

(2)

(3)

Artikel

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

38.838.987

36.863.389

1.337.192

1.638.100

1.517.453

– 24.881

877.065

343.905

– 14.231

                     
 

Beleidsartikelen

38.599.826

36.624.228

1.336.625

774.091

653.444

– 24.881

1.742.839

1.209.679

– 14.231

01

Primair onderwijs

9.957.395

9.957.395

1.661

26.436

26.436

15.000

238.837

239.626

11.800

03

Voortgezet onderwijs

7.579.547

7.574.452

4.661

246.037

130.864

5.552

512.834

243.190

0

04

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

4.026.058

4.064.713

3.000

– 5.023

– 14.969

0

386.619

71.471

0

06

Hoger beroepsonderwijs

2.848.076

2.823.794

1.213

– 138.255

– 63.662

263

150.622

73.256

0

07

Wetenschappelijk onderwijs

4.142.227

4.160.209

16

117.980

52.418

0

115.414

115.819

0

08

Internationaal beleid

12.327

13.662

99

216

163

0

680

173

0

09

Arbeidsmarkt en personeelsbeleid

250.915

250.915

6.000

– 12.087

– 11.484

0

– 44.861

– 18.173

0

11

Studiefinanciering

4.953.609

4.953.609

869.711

451.713

451.713

– 54.908

424.734

424.734

– 28.000

12

Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

88.307

88.307

3.034

– 133

– 133

– 4

602

602

0

13

Lesgelden

7.071

7.071

249.135

– 13

– 13

216

78

78

0

14

Cultuur

2.783.796

757.563

494

30.858

31.119

0

– 78.138

9.510

1.760

15

Media

1.005.154

1.005.485

197.500

7.334

7.334

9.000

– 22.004

6.288

0

16

Onderzoek en wetenschapsbeleid

934.735

953.579

101

45.892

43.537

0

57.748

44.856

0

25

Emancipatie

10.609

13.474

0

3.136

121

0

– 326

– 1.751

209

                     
 

Niet-beleidsartikelen

239.161

239.161

567

864.009

864.009

0

– 865.774

– 865.774

0

91

Nominaal en onvoorzien

0

0

0

854.188

854.188

0

– 854.188

– 854.188

0

95

Apparaatskosten

239.161

239.161

567

9.821

9.821

0

– 11.586

– 11.586

0

   

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)-(4)

Artikel

Omschrijving

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

41.354.152

38.724.747

1.298.080

40.302.565

38.695.779

1.318.371

– 1.051.587

– 28.968

20.291

                     
 

Beleidsartikelen

41.116.756

38.487.351

1.297.513

40.058.584

38.452.214

1.316.904

– 1.058.172

– 35.137

19.391

01

Primair onderwijs

10.222.668

10.223.457

28.461

10.216.767

10.212.473

32.607

– 5.901

– 10.984

4.146

03

Voortgezet onderwijs

8.338.418

7.948.506

10.213

7.942.036

7.951.000

7.936

– 396.382

2.494

– 2.277

04

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

4.407.654

4.121.215

3.000

4.478.441

4.118.176

3.338

70.787

– 3.039

338

06

Hoger beroepsonderwijs

2.860.443

2.833.388

1.476

2.867.843

2.833.160

1.903

7.400

– 228

427

07

Wetenschappelijk onderwijs

4.375.621

4.328.446

16

4.391.850

4.328.205

2.253

16.229

– 241

2.237

08

Internationaal beleid

13.223

13.998

99

11.001

12.281

1

– 2.222

– 1.717

– 98

09

Arbeidsmarkt en personeelsbeleid

193.967

221.258

6.000

188.280

208.594

12.319

– 5.687

– 12.664

6.319

11

Studiefinanciering

5.830.056

5.830.056

786.803

5.828.062

5.828.062

795.034

– 1.994

– 1.994

8.231

12

Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

88.776

88.776

3.030

86.708

86.708

2.630

– 2.068

– 2.068

– 400

13

Lesgelden

7.136

7.136

249.351

7.198

7.198

248.477

62

62

– 874

14

Cultuur

2.736.516

798.192

2.254

2.072.046

795.135

2.421

– 664.470

– 3.057

167

15

Media

990.484

1.019.107

206.500

990.792

1.019.469

206.979

308

362

479

16

Onderzoek en wetenschapsbeleid

1.038.375

1.041.972

101

964.085

1.040.139

722

– 74.290

– 1.833

621

25

Emancipatie

13.419

11.844

209

13.475

11.614

284

56

– 230

75

                     
 

Niet-beleidsartikelen

237.396

237.396

567

243.981

243.565

1.467

6.585

6.169

900

91

Nominaal en onvoorzien

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95

Apparaatskosten

237.396

237.396

567

243.981

243.565

1.467

6.585

6.169

900

Wijziging van de begrotingsstaten van de agentschappen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2016 (slotwet) (bedragen x € 1.000)

   

(1)

(2)

(3)

(4) = (1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)-(4)

 

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –)

1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –)

2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties (+ of –)

1.

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

           
 

Totale baten

260.867

24.922

35.583

321.372

321.013

– 359

 

Totale lasten

260.867

24.922

35.458

321.247

322.516

1.269

 

Saldo van baten en lasten

0

0

125

125

– 1.503

– 1.628

               
 

Totale kapitaalontvangsten

0

   

0

 

0

 

Totale kapitaaluitgaven

– 7.315

   

– 7.315

– 10.203

– 2.888

               

2.

Nationaal Archief (NA)

           
 

Totale baten

41.072

   

41.072

45.659

4.587

 

Totale lasten

41.072

   

41.072

45.050

3.978

 

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

609

609

               
 

Totale kapitaalontvangsten

0

   

0

0

0

 

Totale kapitaaluitgaven

– 360

   

– 360

– 1.791

– 1.431