Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Jaarverslag en slotwet AZ, Kabinet der Koningin en CTIVD 2016

34725 III STB 2017

Wet van 27 september 2017 tot wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2016 (Slotwet)

Kamerstuk 34 725 III

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (III), van de begrotingsstaat inzake het agentschap van dit ministerie, alle voor het jaar 2016;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA) voor het jaar 2016 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2016 worden gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staten.

Artikel 3

De begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2016 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 4

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 5

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te Wassenaar,, 27 september 2017

Willem-Alexander

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,
M. Rutte

Uitgegeven de dertiende oktober 2017

De Minister van Veiligheid en Justitie,
S.A. Blok

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA) voor het jaar 2016 (Slotwet)

(bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) Mutaties 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

59.240

59.240

4.425

1.543

1.543

196

– 4.252

– 4.252

– 500

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Eenheid van het algemeen regeringsbeleid

59.240

59.240

4.425

1.543

1.543

196

– 4.252

– 4.252

– 500

                     
 

Niet-beleidsartikel

                 

3

Nominaal en onvoorzien

                 

Art.

Omschrijving

(4) = (1)+(2)+(3) Totaal geraamd

(5) Realisatie

(6) = (5)-(4) Slotwetmutaties

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

56.531

56.531

4.121

55.654

55.654

4.111

– 877

– 877

– 10

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Eenheid van het algemeen regeringsbeleid

56.531

56.531

4.121

55.654

55.654

4.111

– 877

– 877

– 10

                     
 

Niet-beleidsartikel

                 

3

Nominaal en onvoorzien

                 

Wijziging van de begrotingsstaat van Kabinet van de Koning (IIIB) voor het jaar 2016 (Slotwet)

(bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) Mutaties 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

2.343

2.343

2.343

93

93

93

0

0

0

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Kabinet van de Koning

2.343

2.343

2.343

93

93

93

0

0

0

Art.

Omschrijving

(4) = (1)+(2)+(3) Totaal geraamd

(5) Realisatie

(6) = (5)-(4) Slotwetmutaties

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

2.436

2.436

2.436

2.410

2.410

2.429

– 26

– 26

– 7

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Kabinet van de Koning

2.436

2.436

2.436

2.410

2.410

2.429

– 26

– 26

– 7

Wijziging van de begrotingsstaat van Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2016 (Slotwet)

(bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) Mutaties 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

1.583

1.583

0

40

40

0

0

0

0

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

1.583

1.583

0

40

40

0

0

0

0

Art.

Omschrijving

(4) = (1)+(2)+(3) Totaal geraamd

(5) Realisatie

(6) = (5)-(4) Slotwetmutaties

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

1.623

1.623

0

1.263

1.263

18

– 360

– 360

18

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

1.623

1.623

0

1.263

1.263

18

– 360

– 360

18

Wijziging van de begrotingsstaten van het agentschap Dienst Publiek en Communicatie van het Ministerie van Algemene Zaken (III) voor het jaar 2016 (Slotwet)

(bedragen x € 1.000)

Wijziging van de begrotingsstaat van het agentschap Dienst Publiek en Communicatie van het Ministerie van Algemene Zaken (III) voor het jaar 2016 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) Mutaties 2e suppletoire begroting

(4) = (1)+(2)+(3) Totaal geraamd

(5) Realisatie

(6) = (5) – (4) Slotwetmutaties

Totale baten

86.955

86.955

94.080

7.125

Totale lasten

86.955

86.955

94.431

7.476

Saldo van baten en lasten

0

0

– 351

– 351

             

Totale kapitaalontvangsten

0

0

0

0

Totale kapitaaluitgaven

0

0

237

237