Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Jaarverslag en slotwet van de Koning 2016

34725 I STB 2017

Wet van 3 oktober 2017 Jaarverslag en slotwet van de Koning 2016

Kamerstuk 34 725 I

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van de begroting van de Koning (I) voor het jaar 2016;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat behorende bij de begroting van de Koning (I) voor het jaar 2016 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te Wassenaar,, 3 oktober 2017

Willem-Alexander

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,
M. Rutte

Uitgegeven de twintigste oktober 2017

De Minister van Veiligheid en Justitie,
R.H.A. Plasterk a.i.

Wijziging van de begrotingsstaat behorende bij de begroting van de Koning (I) voor het jaar 2016 (Slotwet)

(bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

40.584

40.584

0

762

762

39

 

Niet-beleidsartikelen

           

1

Grondwettelijke uitkering aan de leden van het Koninklijk Huis

7.804

7.804

0

0

0

0

2

Functionele uitgaven van de Koning

27.076

27.076

0

668

668

24

3

Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen

5.704

5.704

0

94

94

15

Art.

Omschrijving

(3) Mutaties 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd (4) = (1) + (2) + (3)

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

0

0

0

41.346

41.346

39

 

Niet-beleidsartikelen

           

1

Grondwettelijke uitkering aan de leden van het Koninklijk Huis

0

0

0

7.804

7.804

0

2

Functionele uitgaven van de Koning

0

0

0

27.744

27.744

24

3

Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen

0

0

0

5.798

5.798

15

Art.

Omschrijving

(5) Realisatie

Slotwetmutaties (6) = (5) – (4)

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

41.351

41.351

41

5

5

2

 

Niet-beleidsartikelen

           

1

Grondwettelijke uitkering aan de leden van het Koninklijk Huis

7.871

7.871

0

67

67

0

2

Functionele uitgaven van de Koning

27.744

27.744

25

0

0

1

3

Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen

5.736

5.736

16

– 62

– 62

1