Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Jaarverslag en slotwet ministerie van Defensie 2016

34725 X STB 2018

Wet van 27 oktober 2017, jaarverslag en slotwet Ministerie van Defensie 2016

Kamerstuk 34 725 X

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) en de begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen Defensie Telematica Organisatie, Dienst Vastgoed Defensie en Defensie Horecabedrijf Paresto, alle voor het jaar 2016, en vastgesteld bij de wetten van 16 december 2015, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 29 november 2016.

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2016 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen voor het jaar 2016 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de in de artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle Ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te Wassenaar,, 27 oktober 2017

Willem-Alexander

De Minister van Defensie,
J.A. Hennis-Plasschaert

Uitgegeven de zevende februari 2018

De Minister van Justitie en Veiligheid,
S.A. Blok

Departementale suppletoire begrotingsstaat behorende bij de Wet van 16 december 2015, Kamerstuk 34 300 X

Ministerie van Defensie (X)

Bedragen in EUR 1.000
 

(1)

(2)

(3)=(1)+(2)

Omschrijving

Begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Standen 1e suppletoire begroting

 

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

TOTAAL

8.267.606

8.233.930

268.595

390.107

57.835

– 8.313

8.657.713

8.291.765

260.282

                   

Beleidsartikelen

6.413.079

6.379.403

261.777

529.984

160.112

– 8.348

6.943.063

6.539.515

253.429

                   

1. Inzet

367.889

367.889

26.774

– 78.288

– 78.288

– 10.000

289.601

289.601

16.774

2. Taakuitvoering zeestrijdkrachten

689.550

689.550

19.951

35.372

35.372

– 4.313

724.922

724.922

15.638

3. Taakuitvoering landstrijdkrachten

1.137.980

1.137.980

20.523

76.241

76.241

– 977

1.214.221

1.214.221

19.546

4. Taakuitvoering luchtstrijdkrachten

633.799

633.799

15.759

39.096

39.096

– 2.593

672.895

672.895

13.166

5. Taakuitvoering koninklijke marechaussee

319.517

319.517

4.590

33.037

33.037

– 182

352.554

352.554

4.408

6. Investeringen krijgsmacht

1.479.879

1.446.203

77.636

269.268

– 109.404

295

1.749.147

1.336.799

77.931

7. Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieelorganisatie

743.894

743.894

42.933

38.018

38.018

– 24

781.912

781.912

42.909

8. Ondersteuning krijgsmacht door Commando Dienstencentra

1.040.571

1.040.571

53.611

117.240

126.040

9.446

1.157.811

1.166.611

63.057

                   

Niet-beleidsartikelen

1.854.527

1.854.527

6.818

– 139.877

– 102.277

35

1.714.650

1.752.250

6.853

                   

9 Algemeen

100.136

100.136

 

6.359

7.259

 

106.495

107.395

 

10 Centraal apparaat

1.595.554

1.595.554

6.818

– 43.430

– 6.730

35

1.552.124

1.588.824

6.853

11 Geheime uitgaven

5.353

5.353

 

37

37

 

5.390

5.390

 

12 Nominaal en onvoorzien

153.484

153.484

 

– 102.843

– 102.843

 

50.641

50.641

 
Bedragen in EUR 1.000
 

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)-(4)

Omschrijving

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties (+ of –)

(+ = tekortschietend geraamd)

 

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

TOTAAL

455.783

134.725

82.292

9.113.496

8.426.490

342.574

9.802.705

8.242.420

372.718

689.209

– 184.070

30.144

                         

Beleidsartikelen

477.957

156.899

51.096

7.421.020

6.696.414

304.525

8.111.403

6.534.627

333.701

690.383

– 161.787

29.176

                         

1. Inzet

21.028

21.028

22.728

310.629

310.629

39.502

739.915

277.213

55.395

429.286

– 33.416

15.893

2. Taakuitvoering zeestrijdkrachten

10.903

10.903

 

735.825

735.825

15.638

720.181

743.972

15.841

– 15.644

8.147

203

3. Taakuitvoering landstrijdkrachten

4.246

4.246

– 13.500

1.218.467

1.218.467

6.046

1.284.664

1.218.579

5.769

66.197

112

– 277

4. Taakuitvoering luchtstrijdkrachten

22.231

22.231

 

695.126

695.126

13.166

812.993

704.647

12.492

117.867

9.521

– 674

5. Taakuitvoering koninklijke marechaussee

4.369

4.369

912

356.923

356.923

5.320

349.505

351.732

7.430

– 7.418

– 5.191

2.110

6. Investeringen krijgsmacht

432.003

110.945

46.366

2.181.150

1.447.744

124.297

2.558.598

1.304.491

143.242

377.448

– 143.253

18.945

7. Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieelorganisatie

5.001

5.001

– 8.000

786.913

786.913

34.909

759.247

806.441

29.867

– 27.666

19.528

– 5.042

8. Ondersteuning krijgsmacht door Commando Dienstencentra

– 21.824

– 21.824

2.590

1.135.987

1.144.787

65.647

886.300

1.127.552

63.665

– 249.687

– 17.235

– 1.982

                         

Niet-beleidsartikelen

– 22.174

– 22.174

31.196

1.692.476

1.730.076

38.049

1.691.302

1.707.793

39.017

– 1.174

– 22.283

968

                         

9 Algemeen

1.747

1.747

 

108.242

109.142

 

89.615

107.028

 

– 18.627

– 2.114

 

10 Centraal apparaat

25.554

25.554

31.196

1.577.678

1.614.378

38.049

1.595.748

1.594.826

39.017

18.070

– 19.552

968

11 Geheime uitgaven

1.166

1.166

 

6.556

6.556

 

5.939

5.939

 

– 617

– 617

0

12 Nominaal en onvoorzien

– 50.641

– 50.641

                 

0