Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Jaarverslag en slotwet ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2016

34725 VII STB 2017

Wet van 27 september 2017 tot wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2016 (Slotwet)

Kamerstuk 34 725 VII

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) en van de begrotingsstaat inzake het agentschap van dit ministerie, alle voor het jaar 2016.

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2016 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake het agentschap voor het jaar 2016 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te Wassenaar,, 27 september 2017

Willem-Alexander

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
R.H.A. Plasterk

Uitgegeven de negende november 2017

De Minister van Justitie en Veiligheid,
F.B.J. Grapperhaus

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2016 (Slotwet)

(bedragen x € 1.000)

   

1

2

3

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

683.228

683.228

42.048

174.094

174.139

95.747

88.656

88.652

87.236

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Openbaar bestuur en democratie

29.154

29.154

21.965

6.071

6.071

3.700

2.024

2.024

1.025

2

Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst

213.713

213.713

12.714

– 360

– 360

0

14.779

14.779

0

6

Dienstverlenende en innovatieve overheid

151.477

151.477

624

17.388

17.433

4.300

26.897

26.852

11.603

7

Arbeidszaken overheid

32.911

32.911

820

563

563

0

– 539

– 539

1.383

                     
 

Niet beleidsartikelen

                 

11

Centraal apparaat

254.767

254.767

5.925

133.692

133.692

87.747

37.460

37.501

22.218

12

Algemeen

1.206

1.206

0

– 35

– 35

0

10

10

0

13

Nominaal en onvoorzien

0

0

0

16.775

16.775

0

8.025

8.025

0

14

VUT-fonds

0

0

0

0

0

0

0

0

51.007

   

(4)=(1)+(2)+(3)

5

(6)=(5)-(4)

Art.

Omschrijving

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties (+ of -)

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

945.978

946.019

225.031

851.089

903.280

205.998

– 94.889

– 42.739

– 19.033

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Openbaar bestuur en democratie

37.249

37.249

26.690

35.380

34.425

26.733

– 1.869

– 2.824

43

2

Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst

228.132

228.132

12.714

206.751

229.289

12.862

– 21.381

1.157

148

6

Dienstverlenende en innovatieve overheid

195.762

195.762

16.527

170.392

193.829

17.246

– 25.370

– 1.933

719

7

Arbeidszaken overheid

32.935

32.935

2.203

23.326

29.118

2.791

– 9.609

– 3.817

588

                     
 

Niet beleidsartikelen

                 

11

Centraal apparaat

425.919

425.960

115.890

414.415

415.748

95.359

– 11.504

– 10.212

– 20.531

12

Algemeen

1.181

1.181

0

825

871

0

– 356

– 310

0

13

Nominaal en onvoorzien

24.800

24.800

0

0

0

0

– 24.800

– 24.800

0

14

VUT-fonds

0

0

51.007

0

0

51.007

0

0

0

Wijziging van de begrotingsstaat van het agentschap Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het jaar 2016 (Slotwet)

(bedragen x € 1.000)

 

1

2

3

(4)=(1)+(2)+(3)

5

(6)=(5)-(4)

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG)

Vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties (+ of –)

Totale baten

157.160

0

0

157.160

148.634

– 8.526

Totale lasten

157.160

0

0

157.160

142.295

– 14.865

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

6.339

6.339

             

Totale kapitaalontvangsten

0

0

0

0

0

0

Totale kapitaaluitgaven

10.299

0

0

10.299

2.822

– 7.477