Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties 2016

34725 IV STB 2017

Wet van 27 september 2017 tot wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2016 (Slotwet)

Kamerstuk 34 725 IV

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) en van de begrotingsstaat van het BES-fonds (H), voor het jaar 2016;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2016 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat van het BES-fonds (H) voor het jaar 2016 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te Wassenaar,, 27 september 2017

Willem-Alexander

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
R.H.A. Plasterk

Uitgegeven de negende november 2017

De Minister van Justitie en Veiligheid,
F.B.J. Grapperhaus

Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2016 (Slotwet)

(bedragen x € 1.000)

   

1

2

3

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

107.537

257.466

36.475

5.029

5.029

6.300

41.485

41.485

7.712

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Waarborgfunctie

70.252

70.252

4.857

1.500

1.500

500

900

900

703

4

Bevorderen sociaaleconomische structuur

14.559

14.559

3.213

2.407

2.407

5.800

3.203

3.203

815

5

Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

0

149.929

28.405

0

0

0

29.702

29.702

6.194

                     
 

Niet beleidsartikelen

                 

6

Apparaat

21.466

21.466

0

– 1.584

– 1.584

0

– 1.437

– 1.437

0

7

Nominaal en onvoorzien

1.260

1.260

0

2.706

2.706

0

9.117

9.117

0

   

(4)=(1)+(2)+(3)

5

(6)=(5)-(4)

Art.

Omschrijving

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties (+ of –)

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

154.051

303.980

50.487

135.128

296.670

57.560

– 18.923

– 7.310

7.073

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Waarborgfunctie

72.652

72.652

6.060

67.650

77.735

5.981

– 5.002

5.083

– 79

4

Bevorderen sociaaleconomische structuur

20.169

20.169

9.828

16.600

17.994

8.422

– 3.569

– 2.175

– 1.406

5

Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

29.702

179.631

34.599

29.702

179.631

42.245

0

0

7.646

                     
 

Niet beleidsartikelen

                 

6

Apparaat

18.445

18.445

0

21.176

21.310

912

2.731

2.865

912

7

Nominaal en onvoorzien

13.083

13.083

0

0

0

0

– 13.083

– 13.083

0

Wijziging van de begrotingsstaat van het BES-fonds (H) voor het jaar 2016 (Slotwet)

(bedragen x € 1.000)

   

1

2

3

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

33.409

33.409

33.409

0

0

0

8.043

8.043

8.043

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

BES-Fonds

33.409

33.409

33.409

0

0

0

8.043

8.043

8.043

   

(4)=(1)+(2)+(3)

5

(6)=(5)-(4)

Art.

Omschrijving

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties (+ of –)

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

41.452

41.452

41.452

42.124

42.124

42.124

672

672

672

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

BES-Fonds

41.452

41.452

41.452

42.124

42.124

42.124

672

672

672