Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Jaarverslag en slotwet overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs 2016

34725 IIB STB 2017

Wet van 27 september 2017 tot wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2016 (Slotwet)

Kamerstuk 34 725 IIB

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het Kabinet van de Gouverneur van Aruba, het Kabinet van de Gouverneur van Curaçao en het Kabinet van de Gouverneur van Sint-Maarten (IIB) voor het jaar 2016.

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het Kabinet van de Gouverneur van Aruba, het Kabinet van de Gouverneur van Curaçao en het Kabinet van de Gouverneur van Sint-Maarten (IIB) voor het jaar 2016 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te Wassenaar,, 27 september 2017

Willem-Alexander

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
R.H.A. Plasterk

Uitgegeven de negende november 2017

De Minister van Justitie en Veiligheid,
F.B.J. Grapperhaus

Wijziging van de begrotingsstaat van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het Kabinet van de Gouverneur van Aruba, het Kabinet van de Gouverneur van Curaçao en het Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten (IIB) voor het jaar 2016 (Slotwet)

(bedragen x € 1.000)

   

1

2

3

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

109.302

109.302

5.695

7.833

7.833

0

– 1.353

– 1.353

712

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Raad van State

54.031

54.031

1.950

3.007

3.007

0

727

727

0

2

Algemene Rekenkamer

28.204

28.204

1.217

272

272

0

346

346

0

3

De Nationale ombudsman

15.204

15.204

2.189

– 256

– 256

0

1.202

1.202

582

4

Kanselarij Nederlandse Orden

5.421

5.421

29

488

488

0

– 775

– 775

130

6

Kabinet Gouverneur Aruba

1.776

1.776

60

402

402

0

45

45

0

7

Kabinet Gouverneur Curaçao

2.708

2.708

200

503

503

0

62

62

0

8

Kabinet Gouverneur St. Maarten

1.958

1.958

50

413

413

0

44

44

0

                     
 

Niet beleidsartikelen

                 

10

Nominaal en onvoorzien

0

0

0

3.004

3.004

0

– 3.004

– 3.004

0

   

(4)=(1)+(2)+(3)

5

(6)=(5)-(4)

Art.

Omschrijving

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties (+ of –)

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

115.782

115.782

6.407

118.409

114.725

5.964

2.627

– 1.057

– 443

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Raad van State

57.765

57.765

1.950

58.906

57.616

1.725

1.141

– 149

– 225

2

Algemene Rekenkamer

28.822

28.822

1.217

29.159

28.868

802

337

46

– 415

3

De Nationale ombudsman

16.150

16.150

2.771

16.662

16.306

2.775

512

156

4

4

Kanselarij Nederlandse Orden

5.134

5.134

159

6.178

4.409

294

1.044

– 725

135

6

Kabinet Gouverneur Aruba

2.223

2.223

60

1.978

1.978

97

– 245

– 245

37

7

Kabinet Gouverneur Curaçao

3.273

3.273

200

3.227

3.227

158

– 46

– 46

– 42

8

Kabinet Gouverneur St. Maarten

2.415

2.415

50

2.299

2.321

113

– 116

– 94

63

                     
 

Niet beleidsartikelen

                 

10

Nominaal en onvoorzien

0

0

0

0

0

0

0

0

0