Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Wijziging begroting van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) 2016 (Slotwet)

34725 VI STB 2017 361

Wet van 27 september 2017 tot wijziging van de departementale begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2016 (Slotwet)

Kamerstuk 34 725 VI

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) en van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie, alle voor het jaar 2016.

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2016 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2016 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te Wassenaar,, 27 september 2017

Willem-Alexander

De Minister van Veiligheid en Justitie,
S.A. Blok

Uitgegeven de zesde oktober 2017

De Minister van Veiligheid en Justitie,
S.A. Blok

Departementale begrotingsstaat

Wijziging van de begrotingsstaat van het ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2016 (Slotwet)

(bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

(1)

Vastgestelde begroting

(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting

(3)

Mutaties 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

11.683.587

11.700.989

1.711.185

1.317.258

1.318.158

422.016

235.855

235.855

287.797

                     
 

Beleidsartikelen

11.106.268

11.115.753

1.619.267

1.191.061

1.191.961

457.016

494.183

494.183

160.989

                     

31

Nationale Politie

5.189.705

5.199.190

500

247.471

248.371

0

148.228

148.228

17.403

32

Rechtspleging en rechtsbijstand

1.467.565

1.467.565

231.900

23.186

23.186

0

115.197

115.197

– 23.800

33

Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

665.578

665.578

1.235.298

4.333

4.333

244.616

77.553

77.553

– 73.907

34

Straffen en Beschermen

2.647.871

2.647.871

98.069

59.566

59.566

0

178.599

178.599

– 2.401

36

Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid

257.151

257.151

0

– 5.292

– 5.292

0

– 1.874

– 1.874

663

37

Vreemdelingen

878.398

878.398

53.500

861.797

861.797

212.400

– 23.520

– 23.520

243.031

                     
 

Niet-Beleidsartikelen

577.319

585.236

91.918

126.197

126.197

– 35.000

– 258.328

– 258.328

126.808

                     

91

Apparaat kerndepartement

400.647

408.564

51.918

4.678

4.678

– 35.000

30.586

30.586

166.808

92

Nominaal en onvoorzien

173.605

173.605

40.000

121.519

121.519

0

– 288.914

– 288.914

– 40.000

93

Geheim

3.067

3.067

0

0

0

0

0

0

0

Artikel

Omschrijving

Totaal geraamd

(4) = (1) + (2) + (3)

(5)

Realisatie

Slotwetmutaties

(6) = (5) – (4)

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

13.236.700

13.255.002

2.420.998

13.251.325

13.192.070

2.375.412

14.625

– 62.932

– 45.586

                     
 

Beleidsartikelen

12.791.512

12.801.897

2.237.272

12.804.911

12.744.448

2.184.539

13.399

– 57.449

– 52.733

                     

31

Nationale Politie

5.585.404

5.595.789

17.903

5.577.340

5.595.908

17.848

– 8.064

119

– 55

32

Rechtspleging en rechtsbijstand

1.605.948

1.605.948

208.100

1.610.487

1.611.304

197.941

4.539

5.356

– 10.159

33

Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

747.464

747.464

1.406.007

861.289

739.639

1.383.500

113.825

– 7.825

– 22.507

34

Straffen en Beschermen

2.886.036

2.886.036

95.668

2.843.386

2.861.171

98.642

– 42.650

– 24.865

2.974

36

Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid

249.985

249.985

663

247.478

249.507

1.473

– 2.507

– 478

810

37

Vreemdelingen

1.716.675

1.716.675

508.931

1.664.931

1.686.919

485.135

– 51.744

– 29.756

– 23.796

                     
 

Niet-Beleidsartikelen

445.188

453.105

183.726

446.414

447.622

190.873

1.226

– 5.483

7.147

                     

91

Apparaat kerndepartement

435.911

443.828

183.726

443.981

445.189

190.785

8.070

1.361

7.059

92

Nominaal en onvoorzien

6.210

6.210

0

0

0

0

– 6.210

– 6.210

0

93

Geheim

3.067

3.067

0

2.433

2.433

88

– 634

– 634

88

Wijziging van de begrotingsstaten inzake baten-lasten agentschappen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor het jaar 2016 (slotwet)

x € 1.000

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties (+of–) 1e suppletoire begroting

(3) Mutaties (+of–) 2e suppletoire begroting

(4)=(1)+(2)+(3) Totaal geraamd

(5) Realisatie

(6)=(5)-(4) Slotwetmutaties (+of–)

1. Dienst Justitiële Instellingen

Totale baten

2.151.742

65.450

164.765

2.381.957

2.350.249

– 31.708

Totale lasten

2.210.742

7.450

98.065

2.316.257

2.247.238

– 69.019

Saldo van baten en lasten

– 59.000

58.000

66.700

65.700

103.011

37.311

             

Totale kapitaalontvangsten

15.000

15.000

10.921

– 4.079

Totale kapitaaluitgaven

46.047

46.047

50.330

4.283

             

2. Immigratie- en Naturalisatiedienst

Totale baten

413.260

40.500

– 23.655

430.105

450.244

20.139

Totale lasten

413.260

40.500

– 23.655

430.105

443.553

13.448

Saldo van baten en lasten

6.691

6.691

             

Totale kapitaalontvangsten

10.200

15.340

25.540

16.605

– 8.935

Totale kapitaaluitgaven

28.900

15.340

44.240

29.235

– 15.005

             

3. Centraal Justitieel Incasso Bureau

Totale baten

140.957

20.122

9.182

170.261

130.920

– 39.341

Totale lasten

140.957

20.122

9.182

170.261

129.353

– 40.908

Saldo van baten en lasten

1.567

1.567

             

Totale kapitaalontvangsten

2.750

535

3.285

525

– 2.760

Totale kapitaaluitgaven

9.324

1.145

10.469

9.637

– 832

             

4. Nederlands Forensisch Instituut

Totale baten

70.916

580

23.812

95.308

98.153

2.845

Totale lasten

70.916

580

23.812

95.308

95.026

– 282

Saldo van baten en lasten

3.127

3.127

             

Totale kapitaalontvangsten

4.495

4.495

1.946

– 2.549

Totale kapitaaluitgaven

8.981

8.981

4.848

– 4.133

             

5. Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening

Totale baten

30.218

4.175

377

34.770

34.882

112

Totale lasten

30.218

3.882

– 2.050

32.050

29.795

– 2.255

Saldo van baten en lasten

293

2.427

2.720

5.087

2.367

             

Totale kapitaalontvangsten

Totale kapitaaluitgaven

2.399

2.399

– 2.399