Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Jaarverslag en Slotwet Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2017

34950 XV 18 MOTIE VAN DE LEDEN VAN KENT EN JASPER VAN DIJK

Vergaderjaar 2017-2018

Nr. 18

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 26 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat na verkennende SER-publicaties vervolgonderzoek naar de groep werkenden met een kwetsbare inkomenspositie wenselijk is gebleken, onder andere betreffende de precieze grootte, kenmerken, oplossingsrichtingen en hoe deze mensen bereikt kunnen worden;

verzoekt de regering om, aan de SER te vragen een verdiepende verkenning uit te voeren naar de groep mensen in Nederland waarvoor werken geen uitweg uit armoede lijkt te zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Kent

Jasper van Dijk