Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Jaarverslag en slotwet Hoge Colleges en Kabinetten Gouverneurs 2017

34950 IIB 5 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

Vergaderjaar 2017-2018

Nr. 5

Vastgesteld 6 juni 2018

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het jaarverslag van 16 mei 2018 inzake overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs 2017 (Kamerstuk 34 950 IIB, nr. 1).

De Minister heeft deze vragen beantwoord bij brief van 5 juni 2018. Vragen en antwoorden zijn hierna afgedrukt.

De voorzitter van de commissie,
Ziengs

De waarnemend griffier van de commissie,
Hendrickx

1

Kan er uiteengezet worden welke ICT-projecten er op dit moment lopen bij de Hoge Colleges van Staat (zoals KEI, Lint, en de ICT-kalender), wat de initiële planning was, hoe deze nu uitloopt, en wat de geraamde kosten voor elk van deze projecten zijn en hoe deze gedekt worden?

Het betreft ICT projecten van de Raad van State en KNO.

Raad van State

In 2017 is de Raad van State gestart met Digitaal Werken. Dit als gevolg van het in gebruik nemen van het digitale toegangsportaal tot de bestuursrechter (Kei) en de bouw van een digitaal dossier voor de bestuursrechtelijke keten. Hiervoor is in 2015 € 2,1 mln., 2016 € 3,6 mln. en 2017 € 3 mln. uitgegeven. Ter dekking is naast de inzet van eigen middelen van de Raad van State zowel in 2015 als 2016 bij de 1e suppletoire begroting respectievelijk € 1,5 mln. en € 1,8 mln. aan het budget van de Raad van State toegevoegd.

Het project Digitaal Werken kent een aantal sporen die in samenhang tot doel hebben het digitaal werken bij de Raad van State te faciliteren.

Het spoor «Keten Digitaal Procederen», dat medio 2017 in zaken betreffende asiel en bewaring gestart is met een beperkt aantal advocatenkantoren, wordt medio 2018 verruimd. Het streven is erop gericht de mogelijkheid tot digitaal te procederen in zaken asiel en bewaring uiterlijk in 2019 volledig te hebben gerealiseerd. Kosten zijn door de Raad van State vooralsnog geraamd op € 2,3 mln.

In 2017 is ook gestart met het vooronderzoek in het spoor «case- en documenten management» (zaaksysteem) zie mijn brief van 17 april 2018 (Kamerstuk 34 775 IIB, nr. 5). Dit vooronderzoek zou eind eerste kwartaal 2018 afgerond worden, waarna de aanbesteding in de planning voorzien was. Gebleken is dat de periode tot het definitief maken van het programma van eisen te kort is gekozen. Gezien het belang van een gedegen voorbereiding is de start van de aanbesteding uitgesteld naar eind derde kwartaal 2018. Dit betekent dat de geraamde uitgaven in 2018 lager zullen uitvallen.

Voor ICT voorzieningen binnen de RvS is jaarlijks € 4,2 mln. beschikbaar. Hiermee worden ook de bovengenoemde sporen «Keten Digitaal Procederen» en «case- en documenten management» gefinancierd. Dekking van deze uitgaven is ten dele gevonden door herschikking binnen de uitgaven van de Raad van State. Voor het overige deel is in de recent uitgevoerde taken- en middelenanalyse bepaald op welke wijze dekking gedurende de komende jaren is geborgd.

Kanselarij der Nederlandse Orden

De KNO en al haar ketenpartners maken voor de aanvraag en behandeling van Koninklijke onderscheidingen gebruik van een in 2001 gebouwd ICT-systeem, Daisy genaamd. Dit systeem wordt uit hoofde van continuïteit en zekerheid vervangen. De initiële planning was om het nieuwe systeem (LINT) in 2017 in gebruik te nemen. Door vertraging bij de ontwikkeling van het nieuwe systeem is de ingebruikname van het nieuwe systeem nu gepland in 2019. Tot nu toe vallen de kosten binnen het bestaande budget en heeft de KNO extra kosten kunnen opvangen binnen haar eigen begroting. Bij 1e suppletoire begroting 2015 is er in totaal € 3 mln. toegevoegd aan de begroting (Kamerstuk 34 210 IIB, nr. 1).

2

Waaruit blijkt dat de kinderombudsman slechts in zeer beperkte mate in 2017 invulling heeft gegeven aan haar wettelijke taak om toe te zien op de wijze waarop klachten van jeugdigen door de daartoe bevoegde instanties werden behandeld? Waarom was dit het geval?

De kinderombudsman heeft € 1,5 mln. beschikbaar voor de uitvoering van zijn verschillende wettelijke taken Dit heeft tot gevolg dat keuzes gemaakt moeten worden op welke wettelijke taken de kinderombudsman zich focust. Dat heeft ertoe geleid dat in beperkte mate uitvoering gegeven wordt aan deze wettelijke taak.

3

Kan worden uiteengezet welke nieuwe taken binnen de bedrijfsvoering van de Nationale ombudsman zijn gestart en welke maatregelen voor de transitie van de organisatie naar een toekomstbestendige organisatie er precies zijn genomen?

Binnen de bedrijfsvoering van de Nationale ombudsman was geen capaciteit beschikbaar voor het borgen van taken met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, informatiebeveiliging, inkoop en kwaliteitsbevordering. Deze taken werden er min of meer «bij» gedaan. Hierop wordt nu structureel capaciteit ingezet. Voor de transitie naar een toekomstbestendige organisatie is de structuur van de organisatie aangepast en zijn verantwoordelijkheden lager in de organisatie belegd. Verder wordt het werken met thema's verder ontwikkeld, heeft omgevingsmanagement een impuls gekregen en wordt ingezet op de ombudsman «dichtbij» voor burgers die ons anders niet weten te bereiken. Tot slot is er veel aandacht voor ontwikkeling en verbetering van de kwaliteit van de medewerkers.

4

Waarom is er voor de transitie van de reorganisatie van de Nationale ombudsman meer tijd nodig dan voorzien?

De reorganisatie is eind 2017 doorgevoerd, de transitie naar een toekomstbestendige organisatie heeft meer tijd nodig. De planning is dat de reorganisatie in 2020 zal zijn afgerond. De vertraging zit voornamelijk in het ontwikkelen en gaan werken met een strategisch personeelsplan, het uitwerken van een hierbij behorend strategisch opleidingsplan en het invullen van bepaalde functies. Deze onderwerpen worden in 2018 opgepakt en afgerond in 2019.

5

Wanneer wordt verwacht dat de transitie van de Nationale ombudsman (naar een toekomstbestendige organisatie) voltooid zal zijn?

Uiterlijk eind 2020 zijn alle plannen afgerond en zijn organisatie en medewerkers klaar voor de toekomst.