Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
RijksbegrotingOverzichtVoorbereidingUitvoeringVerantwoording
2017
  • Begrotingsstaat
  • Download PDF

Jaarverslag en Slotwet Provinciefonds 2017

34950 C STB 2018

Wet van 26 september 2018 tot wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2017 (Slotwet)

Kamerstuk 34 950 C

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2017;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2017 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Het verplichtingenbedrag bedoeld in artikel 5, eerste lid van de Financiële-verhoudingswet ter zake van de algemene uitkering wordt voor het uitkeringsjaar 2017 vastgesteld op € 2.051.405.000. De verplichtingenbedragen in artikel 5, tweede lid, van de Financiële-verhoudingswet ter zake de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen voor het uitkeringsjaar 2017 zijn respectievelijk € 0 en € 518.160.000.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te Wassenaar,, 26 september 2018

Willem-Alexander

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
K.H. Ollongren

De Staatssecretaris van Financiën,
M. Snel

Uitgegeven de drieëntwintigste oktober 2018

De Minister van Justitie en Veiligheid,
F.B.J. Grapperhaus

Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2017 (Slotwet)

Begrotingsstaat behorende bij de Wet van 26 september 2018; Stb. 367

Begroting 2017

Provinciefonds C (51)

Onderdeel verplichtingen, uitgaven en ontvangsten (x € 1.000):

Artikel

Omschrijving

(1)

Vastgestelde begroting

(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting

(3)

Mutaties 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

01

provinciefonds

2.199.585

2.199.585

2.199.585

85.640

85.639

85.639

284.340

284.340

284.340

Artikel

Omschrijving

(4)=(1)+(2)+(3)

Totaal geraamd

(5)

Realisatie

(6)=(5)–(4)

Slotverschillen (+ of –)

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

01

provinciefonds

2.569.565

2.569.564

2.569.564

2.569.565

2.569.563

2.569.563

0

– 1

– 1