Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
RijksbegrotingOverzichtVoorbereidingUitvoeringVerantwoording
2017
  • Begrotingsstaat
  • Download PDF

Jaarverslag en Slotwet Hoge Colleges en Kabinetten Gouverneurs 2017

34950 IIB STB 2018

Wet van 26 september 2018 tot wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs voor het jaar 2017 (Slotwet)

Kamerstuk 34 950 IIB

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het Kabinet van de Gouverneur van Aruba, het Kabinet van de Gouverneur van Curaçao en het Kabinet van de Gouverneur van Sint-Maarten (IIB) voor het jaar 2017.

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het Kabinet van de Gouverneur van Aruba, het Kabinet van de Gouverneur van Curaçao en het Kabinet van de Gouverneur van Sint-Maarten (IIB) voor het jaar 2017 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te Wassenaar,, 26 september 2018

Willem-Alexander

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
K.H. Ollongren

Uitgegeven de negende november 2018

De Minister van Justitie en Veiligheid,
F.B.J. Grapperhaus

Wijziging van de begrotingsstaat van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het Kabinet van de Gouverneur van Aruba, het Kabinet van de Gouverneur van Curaçao en het Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten (IIB) voor het jaar 2017 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)

   

(1)

(2)

(3)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

115.016

115.016

5.695

5.145

5.145

0

– 5.238

– 5.238

420

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Raad van State

59.314

59.314

1.950

– 1.298

– 1.298

0

– 1.413

– 1.413

0

2

Algemene Rekenkamer

28.047

28.047

1.217

1.332

1.332

0

– 473

– 473

0

3

De Nationale ombudsman

15.230

15.230

2.189

1.352

1.352

0

3

3

250

4

Kanselarij Nederlandse Orden

4.671

4.671

29

1.004

1.004

0

– 834

– 834

170

6

Kabinet Gouverneur Aruba

2.183

2.183

60

18

18

0

48

48

0

7

Kabinet Gouverneur Curaçao

3.213

3.213

200

27

27

0

70

70

0

8

Kabinet Gouverneur St. Maarten

2.358

2.358

50

20

20

0

51

51

0

                     
 

Niet beleidsartikelen

                 

10

Nominaal en onvoorzien

0

0

0

2.690

2.690

0

– 2.690

– 2.690

0

   

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)–(4)

Art.

Omschrijving

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties (+ of –)

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

114.923

114.923

6.115

109.918

113.074

6.317

– 5.005

– 1.849

202

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Raad van State

56.603

56.603

1.950

54.691

56.173

1.899

– 1.912

– 430

– 51

2

Algemene Rekenkamer

28.906

28.906

1.217

28.555

28.576

1.153

– 351

– 330

– 64

3

De Nationale ombudsman

16.585

16.585

2.439

16.131

16.266

2.580

– 454

– 319

141

4

Kanselarij Nederlandse Orden

4.841

4.841

199

3.315

4.807

308

– 1.526

– 34

109

6

Kabinet Gouverneur Aruba

2.249

2.249

60

2.006

2.006

100

– 243

– 243

40

7

Kabinet Gouverneur Curaçao

3.310

3.310

200

3.052

3.052

163

– 258

– 258

– 37

8

Kabinet Gouverneur St. Maarten

2.429

2.429

50

2.168

2.194

114

– 261

– 235

64

                     
 

Niet beleidsartikelen

                 

10

Nominaal en onvoorzien

0

0

0

0

0

0

0

0

0