Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
RijksbegrotingOverzichtVoorbereidingUitvoeringVerantwoording
2017
  • Begrotingsstaat
  • Download PDF

Jaarverslag en Slotwet Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2017

34950 IV STB 2018

Wet van 26 september 2018 tot wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2017 (Slotwet)

Kamerstuk 34 950 IV

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) en van de begrotingsstaat van het BES-fonds (H), voor het jaar 2017;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2017 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat van het BES-fonds (H) voor het jaar 2017 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro's.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te Wassenaar,, 26 september 2018

Willem-Alexander

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
K.H. Ollongren

Uitgegeven de negende november 2018

De Minister van Justitie en Veiligheid,
F.B.J. Grapperhaus

Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2017 (Slotwet)

(bedragen x € 1.000)

   

(1)

(2)

(3)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

104.881

291.862

36.475

13.770

13.806

16.033

120.908

120.872

5.836

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Waarborgfunctie

70.858

70.858

4.857

6.267

6.267

1.263

5.804

5.804

0

4

Bevorderen sociaaleconomische structuur

14.676

14.676

3.213

1.872

1.872

5.362

9.419

9.419

5.836

5

Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

0

186.981

28.405

0

0

9.408

10.325

10.325

0

8

Noodhulp en Wederopbouw Bovenwindse eilanden

0

0

0

0

0

0

96.000

96.000

0

                     
 

Niet beleidsartikelen

                 

6

Apparaat

18.071

18.071

0

1.221

1.221

0

2.591

2.591

0

7

Nominaal en onvoorzien

1.276

1.276

0

4.410

4.446

0

 – 3.231

 – 3.267

0

   

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)-(4)

Art.

Omschrijving

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties (+ of –)

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

239.559

426.540

58.344

185.717

359.001

59.059

– 53.842

– 67.539

715

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Waarborgfunctie

82.929

82.929

6.120

75.487

69.841

2.174

 – 7.442

– 13.088

 – 3.946

4

Bevorderen sociaaleconomische structuur

25.967

25.967

14.411

21.694

21.359

14.575

 – 4.273

 – 4.608

164

5

Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

10.325

197.306

37.813

38.773

225.754

41.563

28.448

28.448

3.750

8

Noodhulp en Wederopbouw Bovenwindse eilanden

96.000

96.000

0

28.103

21.491

0

– 67.897

– 74.509

0

                     
 

Niet beleidsartikelen

                 

6

Apparaat

21.883

21.883

0

21.660

20.556

747

 – 223

 – 1.327

747

7

Nominaal en onvoorzien

2.455

2.455

0

0

0

0

 – 2.455

 – 2.455

0

Wijziging van de begrotingsstaat van het BES-fonds (H) voor het jaar 2017 (Slotwet)

(bedragen x € 1.000)

   

(1)

(2)

(3)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

32.650

32.650

32.650

8.884

8.884

8.884

18

18

18

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

BES-Fonds

32.650

32.650

32.650

8.884

8.884

8.884

18

18

18

   

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)-(4)

Art.

Omschrijving

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties (+ of –)

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

41.552

41.552

41.552

42.552

40.985

40.985

1.000

 – 567

– 567

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

BES-Fonds

41.552

41.552

41.552

42.552

40.985

40.985

1.000

 – 567

 – 567