Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
RijksbegrotingOverzichtVoorbereidingUitvoeringVerantwoording
2017
  • Begrotingsstaat
  • Download PDF

Jaarverslag en Slotwet Binnenlandse Zaken en Koninkrijsrelaties 2017

34950 VII STB 2018

Wet van 26 september 2018 tot wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het jaar 2017 (Slotwet)

Kamerstuk 34 950 VII

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) en van de begrotingsstaat inzake het agentschap van dit ministerie, alle voor het jaar 2016.

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2017 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake het agentschap voor het jaar 2017 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te Wassenaar,, 26 september 2018

Willem-Alexander

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
K.H. Ollongren

Uitgegeven de negende november 2018

De Minister van Justitie en Veiligheid,
F.B.J. Grapperhaus

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2017 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)

   

(1)

(2)

(3)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

742.246

742.246

69.929

148.321

147.721

91.407

2.057

2.616

– 7.107

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Openbaar bestuur en democratie

30.567

30.567

21.965

8.168

8.168

4.000

– 3.106

– 3.106

188

2

Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst

212.670

212.670

12.714

2.767

2.767

0

16.163

16.163

0

6

Dienstverlenende en innovatieve overheid

161.709

161.709

5.374

41.891

41.891

28.371

– 2.694

– 2.694

– 9.107

7

Arbeidszaken overheid

30.340

30.340

820

1.966

1.966

– 185

– 1.535

– 1.535

0

                     
 

Niet beleidsartikelen

                 

11

Centraal apparaat

305.640

305.640

14.056

72.337

71.737

74.221

2.315

2.874

273

12

Algemeen

1.320

1.320

15.000

50

50

– 15.000

12.056

12.056

1.539

13

Nominaal en onvoorzien

0

0

0

21.142

21.142

0

– 21.142

– 21.142

0

   

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)–(4)

Art.

Omschrijving

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties (+ of –)

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

892.624

892.583

154.229

825.189

874.660

150.086

– 67.435

– 17.923

– 4.143

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Openbaar bestuur en democratie

35.629

35.629

26.153

30.876

34.147

26.952

– 4.753

– 1.482

799

2

Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst

231.600

231.600

12.714

241.762

233.767

14.646

10.162

2.167

1.932

6

Dienstverlenende en innovatieve overheid

200.906

200.906

24.638

147.334

198.313

25.255

– 53.572

– 2.593

617

7

Arbeidszaken overheid

30.771

30.771

635

29.068

28.566

25

– 1.703

– 2.205

– 610

                     
 

Niet beleidsartikelen

                 

11

Centraal apparaat

380.292

380.251

88.550

362.821

366.513

81.708

– 17.471

– 13.738

– 6.842

12

Algemeen

13.426

13.426

1.539

13.328

13.354

1.500

– 98

– 72

– 39

13

Nominaal en onvoorzien

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Wijziging van de begrotingsstaat van het agentschap Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het jaar 2017 (Slotwet)

(bedragen x € 1.000)

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)–(4)

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG)

Vastgestelde begroting

Mutaties

(+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties

(+ of –) 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties (+ of –)

Totale baten

163.739

0

0

163.739

162.987

– 752

Totale lasten

163.739

0

0

163.739

156.247

– 7.492

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

6.740

6.740

             

Totale kapitaalontvangsten

3.000

0

0

3.000

0

– 3.000

Totale kapitaaluitgaven

– 13.500

0

0

– 13.500

– 7.401

– 6.099