Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
RijksbegrotingOverzichtVoorbereidingUitvoeringVerantwoording
2017
  • Begrotingsstaat
  • Download PDF

Jaarverslag en Slotwet Wonen en Rijksdienst 2017

34950 XVIII STB 2018

Wet van 26 september 2018 tot wijziging van de begrotingsstaat van Wonen en Rijksdienst voor het jaar 2017 (Slotwet)

Kamerstuk 34 950 XVIII

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van Wonen en Rijksdienst (XVIII) en van de begrotingsstaat inzake de agentschappen, alle voor het jaar 2017.

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2017 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2017 worden gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staten.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro's.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te Wassenaar,, 26 september 2018

Willem-Alexander

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
K.H. Ollongren

Uitgegeven de negende november 2018

De Minister van Justitie en Veiligheid,
F.B.J. Grapperhaus

Wijziging van de begrotingsstaat van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2017 (Slotwet)

(Bedragen x € 1.000)

   

(1)

(2)

(3)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

4.359.144

4.312.154

563.825

302.633

129.164

129.946

– 50.118

29.345

43.382

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Woningmarkt

4.103.957

4.103.957

425.000

4.614

5.145

54.454

28.032

27.495

38.482

2

Woonomgeving en bouw

111.500

64.510

91

284.043

110.043

0

– 79.104

896

0

3

Kwaliteit Rijksdienst

18.234

18.234

0

32.550

32.550

89.454

– 2.501

– 2.501

0

6

Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

125.453

125.453

138.734

– 18.574

– 18.574

– 13.962

3.455

3.455

4.900

   

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)-(4)

Art.

Omschrijving

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties (+ of –)

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

4.611.659

4.470.663

737.153

4.385.358

4.272.173

782.688

– 226.301

– 198.490

45.535

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Woningmarkt

4.136.603

4.136.597

517.936

4.002.525

4.022.685

557.315

– 134.078

– 113.912

39.379

2

Woonomgeving en bouw

316.439

175.449

91

232.210

96.521

605

– 84.229

– 78.928

514

3

Kwaliteit Rijksdienst

48.283

48.283

89.454

48.620

47.648

90.455

337

– 635

1.001

6

Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

110.334

110.334

129.672

102.003

105.319

134.313

– 8.331

– 5.015

4.641

Wijziging van de begrotingsstaten van de agentschappen van Wonen en Rijksdienst voor het jaar 2017 (Slotwet)

(Bedragen x € 1.000)

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)-(4)

Baten-lastenagentschap

Vastgestelde begroting

Mutaties

(+ of –)

1e suppletoire begroting

Mutaties

(+ of –)

2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend t.o.v. geraamd bedrag)

Logius

           

Totale baten

189.325

0

0

189.325

180.150

– 9.175

Totale lasten

189.325

0

0

189.325

178.327

– 10.998

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

1.823

1.823

             

Totale kapitaalontvangsten

0

0

0

0

0

0

Totale kapitaaluitgaven

– 1.400

0

0

– 1.400

– 1.624

– 224

             

P-Direkt

           

Totale baten

85.093

0

0

85.093

88.969

3.876

Totale lasten

87.355

0

0

87.355

85.703

– 1.652

Saldo van baten en lasten

– 2.262

0

0

– 2.262

3.266

5.528

             

Totale kapitaalontvangsten

5.562

0

0

5.562

2.416

– 3.146

Totale kapitaaluitgaven

– 14.551

0

0

– 14.551

– 12.224

2.327

             

Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk

           

Totale baten

188.700

0

13.216

201.916

198.657

– 3.259

Totale lasten

188.700

0

16.815

205.515

201.584

– 3.931

Saldo van baten en lasten

0

0

– 3.599

– 3.599

– 2.927

672

             

Totale kapitaalontvangsten

0

0

7.225

7.225

7.462

237

Totale kapitaaluitgaven

– 1.384

0

0

– 1.384

– 2.169

– 785

             

FMHaaglanden

           

Totale baten

107.674

0

12.546

120.220

121.367

1.147

Totale lasten

107.674

0

11.734

119.408

119.923

515

Saldo van baten en lasten

0

0

812

812

1.444

632

             

Totale kapitaalontvangsten

1.600

0

2.400

4.000

2.273

– 1.727

Totale kapitaaluitgaven

– 7.288

0

– 9.516

– 16.804

– 15.257

1.547

             

SSC ICT

           

Totale baten

234.397

0

0

234.397

250.646

16.249

Totale lasten

234.397

0

0

234.397

288.350

53.953

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

– 37.704

– 37.704

             

Totale kapitaalontvangsten

42.514

0

0

42.514

108.590

66.076

Totale kapitaaluitgaven

77.161

0

0

77.161

– 123.701

– 200.862

             

Rijksvastgoedbedrijf

           

Totale baten

1.285.538

5.000

90.300

1.380.838

1.197.644

– 183.194

Totale lasten

1.285.538

5.000

29.000

1.319.538

1.143.502

– 176.036

Saldo van baten en lasten

0

0

61.300

61.300

54.142

– 7.158

             

Totale kapitaalontvangsten

575.775

65.000

– 120.000

520.775

427.743

– 93.032

Totale kapitaaluitgaven

– 795.683

– 144.826

120.000

– 820.509

– 700.157

120.352

             

Dienst van de Huurcommissie

           

Totale baten

13.236

1.724

0

14.960

15.183

223

Totale lasten

13.236

2.324

0

15.560

15.065

– 495

Saldo van baten en lasten

0

– 600

0

– 600

118

718

             

Totale kapitaalontvangsten

988

1.014

0

2.002

0

– 2.002

Totale kapitaaluitgaven

– 988

– 5.222

0

– 6.210

– 1.064

5.146