Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
RijksbegrotingOverzichtVoorbereidingUitvoeringVerantwoording
2017
  • Begrotingsstaat
  • Download PDF

Jaarverslag en Slotwet Infrastructuur en Milieu 2017

34950 XII STB 2018

Wet van 26 september 2018 tot wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2017 (Slotwet)

Kamerstuk 34 950 XII

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) en van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie, alle voor het jaar 2017;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2017 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake agentschappen voor het jaar 2017 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te Wassenaar,, 26 september 2018

Willem-Alexander

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

Uitgegeven de zestiende november 2018

De Minister van Justitie en Veiligheid,
F.B.J. Grapperhaus

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2017 (Slotwet)

Bedragen x € 1.000

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2017

(Slotwet)

Bedragen x € 1.000

   

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)-(4)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –)

1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –)

2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Realisatie1

Slotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend beschikbaar bedrag)

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

7.909.599

7.994.424

246.825

– 169.773

– 122.656

29.137

– 452.610

– 569.959

– 57.971

7.287.216

7.301.809

217.991

7.141.530

7.244.986

243.161

– 145.686

– 56.823

25.170

                                       
 

Beleidsartikelen

                                   

11

Integraal waterbeleid

60.825

56.206

3.000

– 2.619

– 569

43

37.469

– 1.186

226

95.675

54.451

3.269

89.248

50.701

1.226

– 6.427

– 3.750

– 2.043

13

Ruimtelijke ontwikkeling

90.220

102.337

3.824

53.184

53.232

5.000

– 6.832

– 19.108

3.268

136.572

136.461

12.092

160.868

136.527

12.248

24.296

66

156

14

Wegen en verkeersveiligheid

31.892

34.406

6.782

– 291

11.215

0

3.873

3.612

0

35.474

49.233

6.782

33.639

46.179

5.279

– 1.835

– 3.054

– 1.503

15

OV-keten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

Openbaar vervoer en Spoor

9.457

32.910

0

– 6.832

– 2.198

2.702

– 9.158

– 8.696

659

– 6.533

22.016

3.361

– 7.372

18.804

3.497

– 839

– 3.212

136

17

Luchtvaart

11.956

14.049

325

– 2.923

– 31

833

10.285

4.656

135

19.318

18.674

1.293

12.483

14.982

1.237

– 6.835

– 3.692

– 56

18

Scheepvaart en Havens

11.665

27.752

0

23.471

3.611

700

7.269

– 247

69

42.405

31.116

769

30.825

29.409

794

– 11.580

– 1.707

25

19

Klimaat

60.195

61.434

226.500

14.652

17.526

3.900

4.289

– 4.932

– 63.336

79.136

74.028

167.064

– 51.002

70.475

198.797

– 130.138

– 3.553

31.733

20

Lucht en Geluid

32.977

30.402

0

– 12.074

– 11.899

0

5.408

1.814

0

26.311

20.317

0

17

20.563

179

– 26.294

246

179

21

Duurzaamheid

18.871

20.900

0

4.031

1.649

0

540

– 232

591

23.442

22.317

591

– 4.746

21.741

618

– 28.188

– 576

27

22

Omgevingsveiligheid en milieurisico’s

33.108

33.780

675

– 2.881

9.587

1.757

14.680

4.189

660

44.907

47.556

3.092

38.226

45.430

726

– 6.681

– 2.126

– 2.366

23

Meteorologie, seismologie en aardobservatie

42.586

41.719

0

– 64

– 137

0

3.806

2.446

0

46.328

44.028

0

43.088

43.959

0

– 3.240

– 69

0

24

Handhaving en toezicht

109.561

109.561

0

– 4.912

– 4.912

0

2.110

2.110

0

106.759

106.759

0

106.759

106.759

0

0

0

0

25

Brede doeluitkering

866.780

888.311

0

– 6.299

26.738

0

18.364

15.228

0

878.845

930.277

0

926.383

930.277

0

47.538

0

0

26

Bijdrage investeringsfondsen

6.168.329

6.168.329

0

– 485.970

– 485.970

0

– 438.147

– 427.221

0

5.244.212

5.255.138

0

5.259.841

5.259.841

0

15.629

4.703

0

                                       
 

Niet-beleidsartikelen

                                   

97

Algemeen departement

43.309

50.480

2.189

101.008

98.105

0

4.725

– 30.897

– 893

149.042

117.688

1.296

131.783

114.922

336

– 17.259

– 2.766

– 960

98

Apparaatsuitgaven kerndepartement

317.847

321.827

3.530

21.945

24.596

14.202

– 2.519

– 2.723

650

337.273

343.700

18.382

371.490

334.417

18.224

34.217

– 9.283

– 158

99

Nominaal en onvoorzien

21

21

0

136.801

136.801

0

– 108.772

– 108.772

0

28.050

28.050

0

0

0

0

– 28.050

– 28.050

0

Noot 1: De bedragen zijn steeds naar boven afgerond (€ 1.000).

Wijziging van de begrotingsstaten van het agentschap RWS van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2017 (Slotwet) (Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties (+ of –)

1e suppletoire begroting

(3) Mutaties (+ of –)

2e suppletoire begroting

(4)=(1)+(2)+(3)

Totaal geraamd

(5) Realisatie

(6)=(5)-(4)

Slotwetmutaties (+ of –)

Totale baten

2.381.830

342.224

67.112

2.791.166

2.436.499

– 354.667

Totale lasten

2.372.830

342.224

67.112

2.782.166

2.408.615

– 373.551

Saldo van baten en lasten

9.000

0

0

9.000

27.884

18.884

             

Totale kapitaalontvangsten

47.200

0

– 660

46.540

21.890

– 24.650

Totale kapitaaluitgaven

63.400

32.507

– 11.000

84.907

82.526

– 2.381

Wijziging van de begrotingsstaten van het agentschap ILT van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2017 (Slotwet) (Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties (+ of –)

1e suppletoire begroting

(3) Mutaties (+ of –)

2e suppletoire begroting

(4)=(1)+(2)+(3)

Totaal geraamd

(5) Realisatie

(6)=(5)-(4)

Slotwetmutaties (+ of –)

Totale baten

145.740

– 4.912

2.334

143.162

151.137

7.975

Totale lasten

145.740

– 4.912

2.334

143.162

156.006

12.844

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

– 4.869

– 4.869

             

Totale kapitaalontvangsten

0

0

0

0

25

25

Totale kapitaaluitgaven

200

4.765

0

4.965

4.885

–80

Wijziging van de begrotingsstaten van het agentschap KNMI van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2017 (Slotwet) (Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties (+ of –)

1e suppletoire begroting

(3) Mutaties (+ of –)

2e suppletoire begroting

(4)=(1)+(2)+(3)

Totaal geraamd

(5) Realisatie

(6)=(5)-(4)

Slotwetmutaties (+ of –)

Totale baten

70.277

648

7.354

78.279

77.756

-523

Totale lasten

70.277

648

8.354

79.279

79.940

661

Saldo van baten en lasten

0

0

– 1.000

– 1.000

– 2.184

– 1.184

             

Totale kapitaalontvangsten

3.927

1.697

160

5.784

4.835

– 949

Totale kapitaaluitgaven

4.293

2.063

160

6.516

6.143

– 373

Wijziging van de begrotingsstaten van het agentschap NEa van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2017 (Slotwet) (Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties (+ of –)

1e suppletoire begroting

(3) Mutaties (+ of –)

2e suppletoire begroting

(4)=(1)+(2)+(3)

Totaal geraamd

(5) Realisatie

(6)=(5)-(4)

Slotwetmutaties (+ of –)

Totale baten

7.108

1.072

375

8.555

7.412

– 1.143

Totale lasten

7.108

1.072

375

8.555

6.819

– 1.736

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

592

592

             

Totale kapitaalontvangsten

507

750

0

1.257

2.332

1.075

Totale kapitaaluitgaven

1.090

639

0

1.729

1.110

– 619