Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
RijksbegrotingOverzichtVoorbereidingUitvoeringVerantwoording
2017
  • Begrotingsstaat
  • Download PDF

Jaarverslag en Slotwet Infrastructuurfonds 2017

34950 A STB 2018

Wet van 26 september 2018 tot wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2017 (Slotwet)

Kamerstuk 34 950 A

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2017;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2017 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te Wassenaar,, 26 september 2018

Willem-Alexander

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

Uitgegeven de zestiende november 2018

De Minister van Justitie en Veiligheid,
F.B.J. Grapperhaus

Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2017 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)

   

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)-(4)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Realisatie1

Slotwet-mutaties

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

12

Hoofdwegennet

3.296.674

2.365.030

126.245

90.737

146.343

13.019

– 250.922

– 251.361

1.503

3.136.489

2.260.012

140.767

3.607.433

2.231.569

150.898

470.944

– 28.443

10.131

13

Spoorwegen

2.011.156

2.218.915

185.262

758.803

234.853

63.777

– 419.488

– 294.600

– 2.847

2.350.471

2.159.168

246.192

1.810.157

2.154.280

242.727

– 540.314

– 4.888

– 3.465

14

Regionaal, lokale infrastructuur

52.695

216.332

0

84.530

2.012

0

– 29.361

18.905

0

107.864

237.249

0

107.860

236.352

0

– 4

– 897

0

15

Hoofdvaarwegennet

802.092

872.578

93.675

795.386

111.792

3.041

173.268

– 79.025

– 4.128

1.770.746

905.345

92.588

1.632.806

899.296

97.115

– 137.940

– 6.049

4.527

17

Megaprojecten Verkeer en Vervoer

1.318.102

181.174

22.661

200.979

82.232

15.178

– 138.924

– 132.626

– 2.385

1.380.157

130.780

35.454

972.816

112.472

35.935

– 407.341

– 18.308

481

182

Overige uitgaven en ontvangsten

84.239

24.292

0

– 26.339

– 316.159

32.507

– 55.090

294.910

0

2.810

3.043

32.507

2.116

2.113

32.511

– 694

– 930

4

19

Bijdragen andere begrotingen Rijk

   

5.450.478

   

– 417.251

   

– 433.108

   

4.600.119

   

4.604.822

   

4.703

                                       
 

Subtotaal

7.564.958

5.878.321

5.878.321

1.904.096

261.073

– 289.729

– 720.517

– 443.797

– 440.965

8.748.537

5.695.597

5.147.627

8.133.188

5.636.082

5.164.008

– 615.349

– 59.515

16.381

18.10

Voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar

         

550.802

         

550.802

   

550.804

   

2

 

Subtotaal

7.564.958

5.878.321

5.878.321

1.904.096

261.073

261.073

– 720.517

– 443.797

– 440.965

8.748.537

5.695.597

5.698.429

8.133.188

5.636.082

5.714.812

– 615.349

– 59.515

16.383

 

Voordelig eindsaldo (cumulatief) huidig jaar

               

– 2.832

   

– 2.832

   

– 78.730

   

– 75.898

 

Totaal

7.564.958

5.878.321

5.878.321

1.904.096

261.073

261.073

– 720.517

– 443.797

– 443.797

8.748.537

5.695.597

5.695.597

8.133.188

5.636.082

5.636.082

– 615.349

– 59.515

– 59.515

Noot 1: De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond (€ 1.000)

Noot 2: Exclusief artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen