Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
RijksbegrotingOverzichtVoorbereidingUitvoeringVerantwoording
2017
  • Begrotingsstaat
  • Download PDF

Jaarverslag en Slotwet Buitenlandse Zaken 2017

34950 V STB 2018

Wet van 26 september 2018 tot wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2017 (slotwet)

Kamerstuk 34 950 V

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2017;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2017 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te Wassenaar,, 26 september 2018

Willem-Alexander

De Minister van Buitenlandse Zaken,
S.A. Blok

Uitgegeven de drieëntwintigste november 2018

De Minister van Justitie en Veiligheid,
F.B.J. Grapperhaus

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2017 (slotwet)

(bedragen x EUR 1.000)

   

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)–(4)

 

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties (+ of 1)

(+ = tekortschietend geraamd)

   

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

 

TOTAAL

8.709.279

8.882.036

705.755

– 114.072

– 54.985

3.154.041

– 409.940

– 438.755

– 15.541

8.185.267

8.388.296

3.844.255

8.142.066

8.363.833

3.865.613

– 43.201

– 24.463

21.358

                                       
 

Beleidsartikelen

7.982.331

8.168.637

684.305

– 102.482

– 57.379

3.154.041

– 441.561

– 454.023

– 30.541

7.438.288

7.657.235

3.807.805

7.372.097

7.615.361

3.827.467

– 66.191

– 41.874

19.662

                                       

1

Versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging van mensenrechten

148.225

110.249

– 52.545

4.431

– 1.979

– 953

 

93.701

113.727

100.944

114.819

7.243

1.092

 

2

Veiligheid en stabiliteit

236.321

250.598

1.212

24.846

25.142

0

– 1.917

– 3.455

0

259.250

272.285

1.212

219.236

253.968

0

– 40.014

– 18.317

– 1.212

3

Europese samenwerking

7.556.518

7.756.749

641.003

– 78.706

– 87.102

3.154.041

– 450.092

– 450.492

– 30.541

7.027.720

7.219.155

3.764.503

7.005.735

7.197.507

3.772.261

– 21.985

– 21.648

7.758

4

Consulaire belangenbehartiging en het internationaal uitdragen van Nederlandse waarden en belangen

41.267

51.041

42.090

3.923

150

 

12.427

877

0

57.617

52.068

42.090

46.182

49.067

55.206

– 11.435

– 3.001

13.116

                                       
 

Niet-beleidsartikelen

726.948

713.399

21.450

– 11.590

2.394

0

31.621

15.268

15.000

746.979

731.061

36.450

769.969

748.472

38.146

22.990

17.411

1.696

                                       

5

Geheim

0

0

 

0

0

 

0

0

 

0

0

 

0

0

 

0

0

 

6

Nominaal en onvoorzien

34.158

34.158

 

– 34.105

– 34.105

 

– 53

– 53

 

0

0

 

0

0

 

0

0

 

7

Apparaat

692.790

679.241

21.450

22.515

36.499

0

31.674

15.321

15.000

746.979

731.061

36.450

769.969

748.472

38.146

22.990

17.411

1.696