Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
RijksbegrotingOverzichtVoorbereidingUitvoeringVerantwoording
2017
  • Begrotingsstaat
  • Download PDF

Jaarverslag en Slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2017

34950 XVII STB 2018

Wet van 26 september 2018 tot wijziging van de begrotingsstaat voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2017 (slotwet)

Kamerstuk 34 950 XVII

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2017;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2017 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te Wassenaar,, 26 september 2018

Willem-Alexander

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,
S.A.M. Kaag

Uitgegeven de drieëntwintigste november 2018

De Minister van Justitie en Veiligheid,
F.B.J. Grapperhaus

Toelichting

Wijziging van de begrotingsstaat voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2017 (slotwet)

Departementale suppletoire begrotingsstaat (slotwet) behorende bij de Wet van ..., Stb.... Begroting 2017 Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) (bedragen in EUR 1.000)

   

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)–(4)

 

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties (+ of –)

   

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

 

TOTAAL

1.299.926

2.246.057

100.208

1.292.585

509.706

– 10.000

148.308

74.807

0

2.740.819

2.830.570

90.208

2.295.293

2.821.716

106.700

– 445.526

– 8.854

16.492

                                       
 

Beleidsartikelen

1.299.926

2.246.057

100.208

1.292.585

509.706

– 10.000

148.308

74.807

0

2.740.819

2.830.570

90.208

2.295.293

2.821.716

106.700

– 445.526

– 8.854

16.492

                                       

1

Duurzame handel en investeringen

242.591

496.986

23.126

306.433

20.576

– 10.000

– 154.891

– 20.370

0

394.133

497.192

13.126

273.373

471.994

14.942

– 120.760

– 25.198

1.816

2

Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid en water

476.815

660.072

 

313.651

1.507

 

55.640

8.934

 

846.106

670.513

 

814.000

664.774

 

– 32.106

– 5.739

 

3

Sociale vooruitgang

222.763

727.524

 

173.437

– 10.376

 

52.372

11.703

 

448.572

728.851

 

416.172

714.000

 

– 32.400

– 14.851

 

4

Vrede en veiligheid voor ontwikkeling

329.990

469.106

 

227.753

245.368

 

165.373

– 24.000

 

723.116

690.474

 

468.170

676.816

 

– 254.946

– 13.658

 

5

Versterkte kaders voor ontwikkeling

27.767

– 107.631

77.082

271.311

252.631

0

29.814

98.540

0

328.892

243.540

77.082

323.578

294.132

91.758

– 5.314

50.592

14.676