Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
RijksbegrotingOverzichtVoorbereidingUitvoeringVerantwoording
2017
  • Begrotingsstaat
  • Download PDF

Jaarverslag en Slotwet Defensie 2017

34950 X STB 2018

Wet van 26 september 2018 tot wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2017 (Slotwet)

Kamerstuk 34 950 X

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) en de begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen Defensie Telematica Organisatie en Defensie Horecabedrijf Paresto, alle voor het jaar 2017, en vastgesteld bij de wet van 20 september 2016, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 28 november 2017.

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2017 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen voor het jaar 2017 wordt gewijzigd.

Artikel 3

De vaststelling van de in de artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle Ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te Wassenaar,, 26 september 2018

Willem-Alexander

De Minister van Defensie,
A.Th.B. Bijleveld-Schouten

Uitgegeven de zevende december 2018

De Minister van Justitie en Veiligheid,
F.B.J. Grapperhaus

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2017 (Slotwet) (Bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

Begroting 2017 (incl. amendementen)

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

9.944.575

8.694.242

400.493

196.466

264.782

21.043

– 119.339

– 257.189

– 70.487

10.021.702

8.701.835

351.049

9.313.170

8.538.885

377.589

– 708.532

– 162.950

26.540

                                       
 

Beleidsartikelen

8.202.230

6.951.897

359.438

124.539

192.855

19.350

5.781

– 132.069

– 68.826

8.332.550

7.012.683

309.962

7.649.782

6.873.450

337.805

– 682.768

– 139.233

27.843

                                       

1

Inzet

325.793

325.793

33.783

– 94.843

– 67.094

– 17.076

– 2.580

– 2.580

– 2.580

228.370

256.119

14.127

136.386

198.791

20.569

– 91.984

– 57.328

6.442

2

Taakuitvoering zeestrijdkrachten

721.477

721.477

16.201

17.597

17.597

– 563

50.705

50.705

0

789.779

789.779

15.638

805.852

794.409

18.101

16.073

4.630

2.463

3

Taakuitvoering landstrijdkrachten

1.251.341

1.251.341

11.523

42.705

42.705

– 977

– 36.372

– 36.372

– 4.446

1.257.674

1.257.674

6.100

1.336.389

1.282.344

8.016

78.715

24.670

1.916

4

Taakuitvoering luchtstrijdkrachten

681.678

681.678

12.259

19.913

19.913

– 193

40.680

40.680

– 1.800

742.271

742.271

10.266

657.334

745.213

12.876

– 84.937

2.942

2.610

5

Taakuitvoering koninklijke marechaussee

338.752

338.752

4.590

42.383

42.383

18

– 13.261

– 13.261

0

367.874

367.874

4.608

379.524

371.318

7.548

11.650

3.444

2.940

6

Investeringen krijgsmacht

2.890.871

1.640.538

161.783

92.721

133.288

27.423

– 70.940

– 208.790

– 40.000

2.912.652

1.565.036

149.206

2.129.841

1.441.839

154.679

– 782.811

– 123.197

5.473

7

Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieelorganisatie

830.335

830.335

43.433

– 11.771

– 11.771

4.476

7.310

7.310

– 20.000

825.874

825.874

27.909

959.296

816.269

30.204

133.422

– 9.605

2.295

8

Defensie Ondersteuningscommando

1.161.983

1.161.983

75.866

15.834

15.834

6.242

30.239

30.239

0

1.208.056

1.208.056

82.108

1.245.160

1.223.267

85.812

37.104

15.211

3.704

                                       
 

Niet-beleidsartikelen

1.742.345

1.742.345

41.055

71.927

71.927

1.693

– 125.120

– 125.120

– 1.661

1.689.152

1.689.152

41.087

1.663.388

1.665.435

39.784

– 25.764

– 23.717

– 1.303

                                       

9

Algemeen

95.717

95.717

0

– 2.622

– 2.622

0

3

3

0

93.098

93.098

0

82.955

85.193

0

– 10.143

– 7.905

0

10

Apparaat Kerndepartement

1.588.732

1.588.732

41.055

26.800

26.800

1.693

– 26.989

– 26.989

– 1.661

1.588.543

1.588.543

41.087

1.572.559

1.572.368

39.784

– 15.984

– 16.175

– 1.303

11

Geheime uitgaven

5.389

5.389

0

79

79

0

2.043

2.043

0

7.511

7.511

0

7.874

7.874

0

363

363

0

12

Onverdeeld

52.507

52.507

0

47.670

47.670

0

– 100.177

– 100.177

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0