Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
RijksbegrotingOverzichtVoorbereidingUitvoeringVerantwoording
2017
 • Begrotingsstaat
 • Najaarsnota
 • 2e suppletore
 • Financieel jaarverslag
 • Verantwoordingsbrief
 • Jaarverslag
 • Slotwet
 • Download PDF

4.5 SSC ICT

Inleiding

SSC-ICT is de rijksbrede shared service organisatie die de Rijksdienst ontzorgt met generieke en gemeenschappelijke ICT oplossingen. SSC-ICT levert generieke Rijksbrede toepassingen als Rijksportaal en de Samenwerkingsruimte.

Daarnaast verzorgt SSC-ICT voor de aangesloten departementen de telecommunicatie, hosting van bedrijfspecifieke applicaties en op de Digitale Werkplekomgeving Rijk (DWR) gebaseerde kantoorautomatisering. In 2017 betreft dit alle departementen met uitzondering van de ministeries Economische Zaken (EZ), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OC&W) en Defensie.

Sinds 2016 maakt SSC-ICT gebruik van een nieuw kostprijsmodel, waarin verschillende Services zijn onderkend. Over de aantallen en de servicevoorwaarden worden jaarlijks afspraken met de verschillende departementen gemaakt. Aanvullend worden voor specifieke projecten met de verschillende opdrachtgevers afspraken gemaakt over de dienstverlening en de financiering7.

Staat van baten en lasten

Begroting van baten-lastenagentschap SSC-ICT voor het jaar 2017 (Bedragen x € 1.000)
 

2015 Stand Slotwet

2016

Vastgestelde begroting, ontwerpbegroting of in voorkomende gevallen de 1e suppletoire begroting

2017

2018

2019

2020

2021

Baten

             

Omzet moederdepartement

44.494

28.417

36.400

36.400

36.400

36.400

36.400

Omzet overige departementen

174.021

183.861

197.997

206.662

202.286

202.384

204.273

Omzet derden

0

           

Rentebaten

1

           

Vrijval voorzieningen

0

           

Bijzondere baten

2.979

           

Totaal baten

221.495

212.278

234.397

243.062

238.686

238.784

240.673

               

Lasten

             

Apparaatskosten

197.552

173.553

199.500

198.600

196.800

196.800

196.800

– personele kosten

105.795

94.285

108.900

108.000

106.200

106.200

106.200

– waarvan eigen personeel

48.225

52.182

62.655

71.070

74.130

74.130

74.130

– waarvan externe inhuur

57.570

42.103

46.245

36.930

32.070

32.070

32.070

– waarvan overige personele kosten

             

– materiële kosten

91.757

79.268

90.600

90.600

90.600

90.600

90.600

– waarvan apparaat ICT

61.829

65.309

65.300

65.300

65.300

65.300

65.300

– waarvan bijdrage aan SSO's

14.410

5.982

17.300

17.300

17.300

17.300

17.300

– waarvan ov. mat. kosten

15.518

7.977

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

Rentelasten

168

1.058

250

250

250

250

250

Afschrijvingskosten

25.601

37.667

34.647

44.212

41.636

41.734

43.623

– materieel

25.601

37.667

34.647

44.212

41.636

41.734

43.623

– waarvan apparaat ICT

 

37.667

34.647

44.212

41.636

41.734

43.623

– immaterieel

0

           

Overige kosten

2.879

0

0

0

0

0

0

– dotaties voorzieningen

0

           

– bijzondere lasten

2.879

           

Totaal lasten

226.200

212.278

234.397

243.062

238.686

238.784

240.673

               

Saldo van baten en lasten

– 4.705

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Omzet

Uitgangspunt voor de begroting van baten en lasten van het agentschap SSC-ICT is een kostendekkende exploitatie. Vanaf 2016 vindt taakuitbreiding plaats vanwege de dienstverlening aan de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND), het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), en het Match contract van P-Direkt. Dit leidt tot een toename qua verwachte baten en lasten.

Personele kosten

De personele kosten omvatten alle personele uitgaven van de ambtenaren in dienst, gedetacheerde ambtenaren, kosten van uitzendkrachten en inhuur van externen. Doordat wordt ingezet op verambtelijking (omzetting extern personeel naar ambtelijk personeel), stijgen de kosten eigen personeel en dalen (meerjarig) de externe inhuur kosten.

Materiële kosten

De materiële kosten bestaan voor een belangrijk deel uit de directe inkoopkosten van de dienstverlening, zoals kosten voor de (reguliere) ICT-werkplek en hostingskosten voor applicaties. Daarnaast vallen de kosten voor huisvesting, ICT en de servicekosten BZK onder deze post. Doordat SSC-ICT qua dienstverlening en personele omvang zal toenemen, stijgen ook de kosten voor huisvesting en de overige bedrijfsvoeringkosten.

Rentelasten

De rentelasten hebben betrekking op de financieringslasten van de bij het Ministerie van Financiën aangegane leningen voor de aanschaf van de voor de dienstverlening benodigde hard- en software en overige materiële vaste activa. De rente in deze begroting is bepaald met een rekenrente van 0,5%.

Afschrijvingskosten en specifieke ICT middelen

De afschrijvingen bestaan uit afschrijvingen van de investeringen in hard- en software en overige materiële vaste activa. De voor de generieke en gemeenschappelijke basis- en basisplusdienstverlening benodigde activa zijn in eigendom bij SSC-ICT. Door uitbreiding van bestaande dienstverlening en nieuwe dienstverlening zijn extra investeringen voorzien waarmee hogere afschrijvingslasten gepaard gaan.

Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht SSC-ICT over het jaar 2017 (Bedragen x € 1.000)
   

2015

Stand Slotwet

2016

Vastgestelde begroting, ontwerpbegroting of in voorkomende gevallen de 1e suppletoire begroting

2017

2018

2019

2020

2021

1.

Rekening courant RHB 1 januari 2017 + depositorekeningen

38.122

– 2.262

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

 

+/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom

             
 

–/– totaal uitgaven operationele kasstroom

             

2.

Totaal operationele kasstroom

18.049

49.679

34.647

44.212

41.636

41.734

43.623

 

–/– totaal investeringen

– 36.002

– 24.370

– 42.514

– 33.699

– 37.427

– 59.813

– 40.995

 

+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen

403

0

0

0

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

– 35.599

– 24.370

– 42.514

– 33.699

– 37.427

– 59.813

– 40.995

 

–/– eenmalige uitkering aan moederdepartement

0

0

         
 

+/+ eenmalige storting door het moederdepartement

0

0

         
 

–/– aflossingen op leningen

– 20.931

– 30.417

– 34.647

– 44.212

– 41.636

– 41.734

– 43.623

 

+/+ beroep op leenfaciliteit

35.100

24.370

42.514

33.699

37.427

59.813

40.995

4.

Totaal financieringskasstroom

14.169

– 6.047

7.867

– 10.513

– 4.209

18.079

– 2.628

5.

Rekening courant RHB 31 december 2017 + stand depositorekeningen (=1+2+3+4) (noot: maximale roodstand 0,5 miljoen euro)

34.741

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

Toelichting

In het kasstroomoverzicht worden 3 geldstromen onderscheiden:

 • •  Het totaal operationele kasstroom is het saldo van ontvangsten van afnemers en betalingen aan personeel en crediteuren;
 • •  Bij het totaal investeringskasstroom zijn de uitgaven verantwoord die verband houden met de investeringen in materiële vaste activa. Deze nemen toe door de introductie van de vernieuwde werkplekconcepten van DWR-Next en iDiplomatie;
 • •  Onder totaal financieringskasstroom is het saldo weergegeven van de van het ministerie van Financiën voor de investeringen ontvangen leningen en de aflossingen daarop.

Overzicht doelmatigheidsindicatoren

Overzicht doelmatigheidsindicatoren SSC-ICT
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Omschrijving Generiek Deel

             

Taakstellende tariefverlaging

3,0%

– 1,5%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Verbetering kostprijzen infrastructuurcomponenten

3,0%

– 1,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Verbetering kostprijzen werkplekcomponenten

3,0%

– 1,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

               

Kostprijs voor beheertaken (werkplektarief)

1.935

1.804

         

Kostprijs backend werkomgeving

   

670

670

670

670

670

Kostprijs locatiegebonden werkplek

   

650

650

650

650

650

Kostprijs Kiosk PC incl. monitor

   

310

310

310

310

310

               

Totale omzet per product of dienst

218.515

212.278

226.397

235.062

230.686

230.784

232.673

generiek (infrastructuur, rijksportaal en samenwerkfunctionaliteit, ODC DH km2)

14.046

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

gemeenschappelijk (basis kantoorautomatisering + hosting)

118.904

108.000

121.097

130.012

125.936

126.034

127.923

specifiek (plusdiensten en maatwerk)

85.565

90.278

91.300

91.050

90.750

90.750

90.750

               

Formatie

650,0

720,2

795,1

925,1

1049,1

1049,1

1049,1

               

Aantal externe FTE's in % van de totale FTE's

NB

37,0%

28,9%

23,3%

20,8%

19,9%

19,2%

               

Saldo van baten en lasten (%)

– 2,1%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

               

Klanttevredenheid (KTO)

7

7

7

7

7

7

7

Medewerkertevredenheid (MTO)

7

7

7

7

7

7

7

Omschrijving Specifiek Deel – ICT Diensten

           

Beschik-/betrouwbaarheid basisfunctionaliteit

100%

99,9%

99,9%

99,9%

99,9%

99,9%

99,9%

Geleverd binnen gestelde termijn

85%

90,0%

90,0%

90,0%

90,0%

90,0%

90,0%

Incidenten hersteld binnen afgesproken tijd

91%

90,0%

90,0%

90,0%

90,0%

90,0%

90,0%

Kwaliteit beantwoorden vragen

             

beantwoorden helpdeskvragen binnen afgesproken tijd

85%

95,0%

95,0%

95,0%

95,0%

95,0%

95,0%

direct beantwoorden helpdeskvragen

67%

80,0%

80,0%

80,0%

80,0%

80,0%

80,0%

Toelichting

Kostprijsindicator

Door de introductie van het nieuwe kostprijsmodel is de oude kostprijs voor beheertaken vervallen. Het nieuwe kostprijsmodel is niet te vergelijken met het oude, vandaar dat de tarieven van de drie meest relevante services uit het nieuwe kostprijsmodel zijn opgenomen als vervangende doelmatigheidskengetallen. In 2016 worden de tarieven herzien in samenspraak met het Bestuurlijk Overleg en de Eigenaar. Hoe die besluitvorming zal uitvallen is nog onbekend. Vandaar dat de tarieven in dit overzicht gelijk blijven.

Personele ontwikkeling (Formatie en Externe inhuur)

SSC-ICT kent momenteel veel externe krachten. Door overname van taken zal de organisatieomvang van SSC-ICT de komende jaren toenemen. Tevens wordt ingezet op de omzetting van extern personeel naar ambtelijk personeel. Beide ontwikkelingen tezamen verklaren de verwachtte toename van de ambtelijke formatie.

Noot 7: Jaarlijks worden in november de tarieven opnieuw vastgesteld. Dit kan leiden tot aanpassing van de tarieven. Met name voor 2017 kan dit op onderdelen gevolgen hebben.