Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
RijksbegrotingOverzichtVoorbereidingUitvoeringVerantwoording
2017
  • Begrotingsstaat
  • Download PDF

5.5 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)

Begroting agentschap 2017

Bedragen x € 1.000
 

2015 Stand Slotwet

2016

stand 1e suppletoire begroting

2017

2018

2019

2020

2021

Baten

             

Omzet moederdepartement

314.859

314.053

305.945

285.469

279.280

279.250

277.147

Omzet overige departementen

119.877

117.015

108.626

108.626

108.626

108.626

108.626

Omzet derden

43.670

42.269

27.369

27.369

27.369

27.369

27.369

Rentebaten

8

10

10

10

10

10

10

Vrijval voorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

5.762

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

484.176

473.347

441.950

421.474

415.285

415.255

413.152

               

Lasten

             

Apparaatskosten:

468.189

460.244

429.261

409.419

403.230

403.200

401.097

Personele kosten

298.013

260.713

244.621

235.986

229.797

229.767

227.664

– waarvan eigen personeel

212.175

217.402

212.680

206.354

206.354

206.354

206.354

– waarvan externe inhuur

68.455

38.115

20.721

18.829

12.640

12.610

10.507

– overige personele kosten

17.383

5.196

11.220

10.803

10.803

10.803

10.803

Materiële kosten

170.176

199.531

184.640

173.433

173.433

173.433

173.433

– waarvan bijdrage aan SSO's

89.183

89.323

92.948

94.586

94.586

94.586

94.586

– waarvan overige materiele kosten

80.993

110.208

91.692

78.847

78.847

78.847

78.847

Rentelasten

443

66

28

30

30

30

30

Afschrijvingskosten

9.472

13.037

12.661

12.025

12.025

12.025

12.025

Materieel

1.895

2.461

2.360

2.348

2.348

2.348

2.348

– waarvan apparaat ICT

0

0

0

0

0

0

0

Immaterieel

7.577

10.576

10.301

9.677

9.677

9.677

9.677

Overige kosten

7.882

0

0

0

0

0

0

– dotaties voorzieningen

955

0

0

0

0

0

0

– bijzondere lasten

6.927

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

485.985

473.347

441.950

421.474

415.285

415.255

413.152

               

Saldo van baten en lasten

– 1.809

0

0

0

0

0

0

Baten

Omzet moederdepartement

Bedragen x € 1.000
 

2015 Stand Slotwet

2016

stand 1e suppletoire begroting)

2017

2018

2019

2020

2021

DG A&N

175.395

173.030

152.071

150.376

150.269

150.389

151.589

DG B&I

93.333

93.504

90.566

83.610

82.355

82.206

82.206

DG ETM

39.180

42.474

52.835

46.324

41.497

41.496

38.193

Overig

6.951

5.045

10.473

5.159

5.159

5.159

5.159

Totaal

314.859

314.053

305.945

285.469

279.280

279.250

277.147

In deze begroting wordt uitgegaan van de bij de opdrachtgevende DG’s beschikbare budgetten. In de post «omzet moederdepartement» is de taakstelling Rutte II reeds in mindering gebracht door het kerndepartement. Voor 2017 is sprake van een verwachte omzet moederdepartement, die € 8 mln lager is dan de stand van de 1e suppletoire begroting 2016. Dit wordt veroorzaakt door een per saldo verwachte afname van het opdrachtenpakket met de huidige informatie.

DG Agro en Natuur (A&N)

RVO.nl is onder andere belast met de uitvoering van de Europese Landbouwsubsidies en Mestwetgeving. In 2014 is het werkpakket uitgebreid met taken van de voormalige Productschappen en vanaf 2015 met taken van voormalige Dienst Landelijk Gebied (DLG).

DG Bedrijfsleven en Innovatie (DG B&I)

RVO.nl is belast met taken vanuit DG B&I ter stimulering van innovatie. Dit betreft onder andere de WBSO, het Toekomstfonds (waaronder het Innovatiefonds MKB+). Daarnaast wordt samenwerking bevorderd binnen de gouden driehoek van het bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid, met name binnen de negen topsectoren.

DG Energie, Telecom en Mededinging (DG ETM)

Het DG ETM werkpakket kent zeven thema’s conform de begrotingsindeling: Energie Innovatie, Energiebesparing, Energieproductie, CO2 beleid, Kernenergie/Stralingsbescherming, Internationaal en Energiemarkt en infrastructuur. In verband met de invaring van de taken PIANOo/Tendernet bij RVO.nl zijn met ingang van 2017 middelen toegevoegd.

Omzet overige departementen

Bedragen x € 1.000
 

2015 Stand Slotwet

2016

stand 1e suppletoire begroting

2017

2018

2019

2020

2021

Ministerie van Buza

84.189

86.441

80.900

80.900

80.900

80.900

80.900

Ministerie van BZK

18.644

14.765

12.100

12.100

12.100

12.100

12.100

Ministerie van IenM

10.698

10.825

11.000

11.000

11.000

11.000

11.000

Ministerie van OCW

3.306

3.540

2.850

2.850

2.850

2.850

2.850

Ministerie van VenJ

372

990

375

375

375

375

375

Ministerie van SZW

139

454

1.401

1.401

1.401

1.401

1.401

Ministerie van VWS

155

0

0

0

0

0

0

Overig

2.374

           

Totaal

119.877

117.015

108.626

108.626

108.626

108.626

108.626

De omzet overige departementen ligt voor 2017 lager dan de begroting van 2016.

Ministerie van Buitenlandse Zaken (BUZA)

RVO.nl voert activiteiten uit op de beleidsterreinen van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking. De expertise en inzet van RVO.nl is met name toegespitst op Duurzame handel en investering en Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid en water. Met uitzondering van de versterking van internationale handelssystemen komen al deze pijlers in het opdrachtenpakket van RVO.nl terug. Buitenlandse Zaken zet voor duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid en water in op een toename van voedselzekerheid en op verbeterd waterbeheer, drinkwater en sanitatie. Daarnaast onder duurzame ontwikkeling op duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen, het tegengaan van klimaatverandering en het vergroten van de weerbaarheid van de bevolking tegen onafwendbare klimaatverandering.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

De opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties betreft onder meer de implementatie van de herziene Europese richtlijn energieprestatie gebouwen EPBD (Energy Performance of Buildings Directive) (waaronder het energielabel voor woonconsumenten), de implementatie van het SER-akkoord voor het onderdeel «gebouwde omgeving», het begeleiden van expertteams op het gebied van kantorentransformatie, particulier opdrachtgeverschap en de uitvoering van het programma bevolkingsdaling.

Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)

Het opdrachtenpakket is gebundeld rondom vier hoofddoelen van IenM: klimaat en energie, circulaire economie, water en mobiliteit. Het werkpakket bestaat uit opdrachten die gerelateerd zijn aan de Groene Groei brief, het programma Van Afval naar Grondstof, de Klimaatagenda en het Nationaal Energie Akkoord.

Omzet derden

Bedragen x € 1.000
 

2015

stand slotwet

2016

stand 1e suppletoire begroting)

2017

2018

2019

2020

2021

EU

4.991

3.234

3.234

3.234

3.234

3.234

3.234

Leges dierenregistraties

5.319

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

Leges Overige regelingen AGRO

5.436

2.900

2.900

2.900

2.900

2.900

2.900

Leges Mest

0

600

600

600

600

600

600

Vergunningen

0

423

423

423

423

423

423

Provincies

24.590

27.000

12.100

12.100

12.100

12.100

12.100

Overig

3.334

2.112

2.112

2.112

2.112

2.112

2.112

Totaal

43.670

42.269

27.369

27.369

27.369

27.369

27.369

De omzet derden heeft betrekking op opdrachten voor de Europese Unie, een bijdrage van derden in de uitvoeringskosten die in opdracht van het moederdepartement plaatsvinden (het betreft bijvoorbeeld heffingen en retributies), de provincies en overige opdrachtgevers. De begroting 2017 en daaropvolgende jaren bevat voor de opdracht voor de provincies nog niet de omzet voor de uitvoering van het Plattelandsontwikkelingsprogramma 3.

Rentebaten

Gelet op de huidige en verwachte rentepercentages voor deposito’s blijven de rentebaten beperkt tot € 10.000.

Toelichting op de lasten

Personele kosten

Door het lagere opdrachtenpakket in 2017 ten opzichte van de begroting 2016 dalen de personele kosten met € 16 mln. Er is minder personele capaciteit nodig, waardoor RVO.nl minder tijdelijk personeel inhuurt voor het uitvoeren van de opdrachten en de ambtelijke bezetting daalt met circa 2% in 2017.

Materiële kosten

De totale materiële kosten zijn voor 2017 geraamd op € 184,6 mln. Dit is een daling van € 15 mln.

De materiële kosten zijn onder te verdelen in directe en indirecte materiële kosten.

De daling vindt plaats binnen de directe materiele kosten en houden verband met de krimp in de opdrachten.

Directe materiële kosten zijn kosten die direct verband houden met de uitvoering van opdrachten. Hiertoe behoren onder andere kosten ten behoeve van de exploitatie van de Netherlands Business Support Offices, de buitenkantoren van de Foreign Investment Agency (NFIA) en Technisch Wetenschappelijke Attaché (TWA) en kosten voor de uit te voeren regelingen. In 2017 worden de directe materiële kosten op € 84,2 mln geraamd.

Indirecte materiële kosten zijn kosten die niet direct verband houden met een opdracht. In 2017 worden de indirecte materiële kosten geraamd op € 100,4 mln. Deze kosten bestaan voornamelijk uit kosten voor producten en diensten van DICTU (€ 71,9 mln) en het Rijksvastgoedbedrijf voor de huisvestingskosten (€ 21 mln). De totale bijdrage aan deze SSO’s bedraagt € 92,9 mln voor 2017.

Rentelasten

Het bedrag aan opgenomen rentelasten betreft rente op de leningen bij het Ministerie van Financiën. Verwachting is dat er eind 2017 een hogere aanspraak wordt gedaan op de leenfaciliteit om investeringen in vernieuwing van de ICT te realiseren, derhalve stijgen de rentelasten in 2018 en verder.

Kasstroomoverzicht over het jaar 2017

Bedragen x € 1.000
   

2015 stand slotwet

2016

stand 1e suppletoire begroting

2017

2018

2019

2020

2021

1.

Rekening courant RHB 1 januari

(incl. deposito)

96.537

48.306

47.946

48.907

49.159

47.424

43.719

                 
 

+/+ Totaal ontvangsten operat. kasstroom

– 11.182

26.037

27.661

27.025

27.025

27.025

27.025

 

– /- Totaal uitgaven operationele kasstroom

– 36.725

– 23.000

– 23.000

– 23.000

– 23.000

– 23.000

– 23.000

2.

Totaal operationele kasstroom

– 47.907

3.037

4.661

4.025

4.025

4.025

4.025

                 
 

– /- totaal investeringen

– 39.986

– 9.950

– 10.000

– 10.000

– 10.000

– 10.000

– 10.000

 

+totaal boekwaarde desinvesteringen

46.092

           

3.

Totaal investeringskasstroom

6.106

– 9.950

– 10.000

– 10.000

– 10.000

– 10.000

– 10.000

                 
 

– /- eenmalige uitkering aan moederdepartement

– 4.357

0

         
 

+/+ eenmalige storting door moederdepartement

0

0

         
 

– /- aflossing op leningen

– 2.073

– 2.000

– 3.700

– 3.773

– 5.760

– 7.730

– 9.700

 

+/+ beroep op leenfaciliteit

0

8.553

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

4.

Totaal financieringskasstroom

– 6.430

6.553

6.300

6.227

4.240

2.270

300

                 

5.

Rekening courant RHB 31 december

(incl. deposito)

48.306

47.946

48.907

49.159

47.424

43.719

38.044

 

(=1+2+3+4)

             

Het kasstroomoverzicht geeft een analyse van de liquiditeitsontwikkeling. De operationele kasstroom bestaat uit het geraamde saldo van baten en lasten, gecorrigeerd voor afschrijvingen en mutaties in voorzieningen en het werkkapitaal. De voor 2017 geraamde investeringen (€ 10 mln) bestaan uit investeringen in ICT systemen ten behoeve van de uitvoering van regelingen en vervangingsinvesteringen in installaties en inrichtingen.

Overzicht doelmatigheidsindicatoren
 

2015 Slotwet

2016

stand 1e suppletoire begroting

2017

2018

2019

2020

2021

Inputindicatoren

             

Kernindicatoren

             

Verhouding direct/indirect personeel

83%

84%

84%

84%

84%

84%

84%

               

Outputindicatoren

             

Kernindicatoren

             

Tariefindex in reële termen

98,6

100

100

100

100

100

100

Totaal aantal ambtelijk fte werkzaam excl. externe inhuur

2.816

2.904

2.817

2.733

2.733

2.733

2.733

Saldo baten en lasten als percentage van totale baten

– 0,4%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

               

Kwaliteitsindicatoren

             

Kernindicatoren

             

Klanttevredenheid

7,2

7,3

7,3

7,3

7,3

7,3

7,3

Gehonoreerde bezwaarschriften

30%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

RVO maakt zijn «overhead» inzichtelijk met de indicator die het percentage geeft van de directe personele kosten als onderdeel van de totale personele kosten. Hoe hoger dit percentage van directe personele kosten, hoe lager de overhead. RVO.nl streeft voor het totaal van de organisatie naar een percentage van 84% (overhead: 16%). De directe personele kosten worden voor 2017 geraamd op € 205,5 mln en de indirecte personele kosten op € 39,1 mln. De klanttevredenheid meet RVO per kwartaal.