Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
RijksbegrotingOverzichtVoorbereidingUitvoeringVerantwoording
2017
 • Begrotingsstaat
 • Download PDF

1. Inleiding

In het Financieel Beeld Zorg (FBZ) staat de ontwikkeling van het Budgettair Kader Zorg (BKZ) centraal. Hierin worden de financiële ontwikkelingen binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015), Jeugdwet en de begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven afzonderlijk toegelicht.

Het FBZ bestaat uit de volgende onderdelen:

 • 1.  Inleiding
 • 2.  Zorguitgaven in vogelvlucht
  • 2.1.  Ontwikkeling van het BKZ en de netto-BKZ-uitgaven
  • 2.2.  Verticale ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten
 • 3.  Uitgaven Budgettair Kader Zorg
  • 3.1.  Zorgverzekeringswet (Zvw)
  • 3.1.1.  Algemene doelstelling
  • 3.1.2.  Rol en verantwoordelijkheid Minister
  • 3.1.3.  Verticale ontwikkeling van de Zvw-uitgaven en -ontvangsten
  • 3.2.  Wet langdurige zorg (Wlz), Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) en Jeugdwet
  • 3.2.1.  Algemene doelstelling
  • 3.2.2.  Rol en verantwoordelijkheid Minister
  • 3.2.3.  Verticale ontwikkeling van de Wlz, Wmo 2015 en Jeugdwet-uitgaven en -ontvangsten
  • 3.3.  Begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven
 • 4.  Financiering van de zorguitgaven
  • 4.1.  Totaalbeeld
  • 4.2.  De financieringssystematiek
  • 4.3.  De financiering in 2017
  • 4.3.1.  Zorgverzekeringswet (Zvw)
  • 4.3.2.  Wet langdurige zorg (Wlz)
  • 4.4.  Wat betaalt de gemiddelde burger aan zorg
 • 5.  Meerjarige ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten
  • 5.1.  Ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten 2007–2017
  • 5.2.  Horizontale groeiontwikkeling van de zorguitagven 2013–2017
 • 6.  Verdieping Financieel Beeld Zorg
  • 6.1.  Verdieping in de BKZ-deelsectoren
  • 6.1.1.  Zorgverzekeringswet (Zvw)
  • 6.1.2.  Wet langdurige zorg (Wlz)

In het verdiepingshoofdstuk «Verdieping Financieel Beeld Zorg» wordt een gedetailleerd overzicht gegeven van de ontwikkelingen binnen het Budgettair Kader Zorg op het niveau van de deelsectoren binnen de Zvw en de Wlz.

Wijzigingen in het Financieel Beeld Zorg

Het FBZ in de ontwerpbegroting 2017 heeft ten opzichte van dat in de ontwerpbegroting 2016 de onderstaande veranderingen ondergaan:

 • •  Paragraaf 2.2. horizontale ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten per sector uit de ontwerpbegroting 2016 is vervallen en daarvoor in de plaats is in paragraaf 5.2 de horizontale groeiontwikkeling van de zorguitgaven opgenomen.
 • •  Zoals reeds in het VWS-jaarverslag 2015 is gemeld, worden de kerncijfers vanaf de ontwerpbegroting 2017 niet meer opgenomen in het FBZ, maar in de Staat van Volksgezondheid en Zorg (www.staatvenz.nl), een online publicatie van het RIVM. De Staat bevat niet alle cijfers die eerder werden opgenomen in de kerncijfertabel. Bij de volgende release in november wordt het aantal opgenomen cijfers uitgebreid.
 • • 

  De indeling van de verticale toelichting en het verdiepingshoofdstuk is gewijzigd in de onderstaande categorieën bijstellingen:

  • –  Autonoom
  • –  Beleidsmatig
  • –  Technisch

  Hiermee wordt aangesloten bij de indeling behorend bij de verticale toelichting van de Miljoenennota.

 • •  Paragraaf 5.1 actuele stand van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten per sector van de oude jaren (2012 t/m 2015) is komen te vervallen.

Het Budgettair Kader Zorg

De BKZ-uitgaven bestaan uit de zorguitgaven op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Een deel van de begrotingsuitgaven wordt ook toegerekend aan het BKZ. Tot deze categorie hoort onder andere een deel van de uitgaven aan de zorgopleidingen, de uitgaven voor zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland, de subsidieregeling abortusklinieken en de schadevergoeding Erasmus MC. Deze uitgaven worden op de VWS-begroting verantwoord. Tot slot zijn er BKZ-uitgaven die via andere begrotingshoofdstukken beschikbaar komen. Het gaat hierbij om de middelen die via het gemeentefonds worden uitgekeerd aan gemeenten voor uitgaven in het kader van de Wmo 2015 en de Jeugdwet.

Tabel 1 De bruto-BKZ-uitgaven en -ontvangsten.

Tabel 1 Samenstelling van de bruto-BKZ-uitgaven en -ontvangsten naar financieringsbron (bedragen x € 1 miljard)1Als gevolg van afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.

Omschrijving

2017

Bruto-BKZ-uitgaven stand ontwerpbegroting 2017

73,5

Premiegefinancierd

66,5

waarvan Zvw

46,5

waarvan Wlz

20,0

Begrotingsgefinancierd

7,1

waarvan Wmo 2015 en Jeugdwet

6,5

waarvan overig begrotingsgefinancierd2

0,5

BKZ-ontvangsten standontwerpbegroting 2017

5,0

waarvan eigen bijdrage Zvw

3,2

waarvan eigen bijdrage Wlz

1,8

Netto-BKZ-uitgaven stand ontwerpbegroting 2017

68,5

Noot 2: Onder de post «overig begrotingsgefinancierd» zijn opgenomen de subsidieregeling abortusklinieken, subsidie NIPT, subsidieregeling overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg, schadevergoeding Erasmus MC, subsidie kwaliteit, transparantie en patiëntveiligheid, zorgopleidingen, zorg Caribisch Nederland en loon- en prijsbijstelling.

Bron: VWS, gegevens Zorginstituut over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens.

Figuur 1 De bruto-BKZ-uitgaven per sector als aandeel in de totale BKZ-uitgaven 2017.