Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Wijziging begroting Ministerie van Financiën en van Nationale Schuld 2018 (wijziging i.v.m. Najaarsnota)

35095 IX 3 AMENDEMENT VAN DE LEDEN LEIJTEN EN BECKERMAN

Vergaderjaar 2018-2019

Nr. 3

Ontvangen 18 december 2018

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 01 Belastingen worden de ontvangsten verlaagd met € 995.000 (x € 1.000).

Toelichting

Met dit amendement geven de indieners een eenmalige tegemoetkoming in de energiekosten aan de huishoudens die dit het hardst nodig hebben. De energierekening wordt steeds hoger, voor een groot deel veroorzaakt door de stijgende belastingen en heffingen. Energie is een recht, toch kunnen steeds meer gezinnen de rekening niet meer betalen. Gemiddeld genomen betaalt een huishouden in 2019 € 130 méér aan energiebelastingen, zonder dat zij de mogelijkheid hebben veel energie te besparen of te verduurzamen. Uitgaande van dit bedrag wordt eenmalig aan huishoudens tot een inkomen van € 75.000 een bedrag uitgekeerd van € 100 voor eenpersoonshuishouden en € 150 voor meerpersoonshuishoudens. Indieners vinden het niet uit te leggen dat de regering claimt dat er geld «over» is op de begroting, terwijl de energierekening maar blijft stijgen.

Met deze tegemoetkoming worden 7,6 miljoen huishoudens met een inkomen onder de € 75.000 tegemoetgekomen. Uitgaande van 2,9 miljoen alleenstaanden die € 100 ontvangen en 4,7 meerpersoonshuishoudens die € 150 ontvangen, is het begrootte bedrag € 995 miljoen. Dekking wordt gevonden in de onderuitputting van 2018, deze bestaat bij de Najaarsnota uit € 3.7 miljard. De indieners zijn van mening dat eerst op voorgestelde wijze de huishoudens dienen te worden gecompenseerd voor de almaar stijgende energierekening, vóór tot afbetaling van de nationale staatsschuld kan worden overgegaan.


Leijten
Beckerman